Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Тема 12. Міжнародні фінансові інституції. Система міжнародних валютно-кредитних організацій. Бреттон-Вудські міжнародні фінансові організаціїСторінка7/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Тема 12. Міжнародні фінансові інституції. Система міжнародних валютно-кредитних організацій. Бреттон-Вудські міжнародні фінансові організації

Тема 13. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку
Заняття 10. Семінар-конференція

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу стратегічних пріоритетів міжнародних фінансових інституцій

 • Здатність проаналізувати систему міжнародних валютно-кредитних організацій.

 • Засвоєння основ базових знань щодо сутності діяльності фінансових організацій.

 • Усне спілкування рідною мовою під час виступу на конференції та обговоренні дискусійних питань.

 • Знання другої мови при опрацюванні іншомовних джерел.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел).

 • Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) для виокремлення тенденцій у діяльності Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час виступу на семінарі-конференції.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо співвідношення векторів міжнародної економічної діяльності міжнародних фінансових організацій.

 • Здатність до навчання щодо аналізу та практичних рекомендацій діяльності міжнародних фінансових організацій.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність працювати самостійно при підготовці виступів на конференції.

 • Турбота про якість виступу.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією (програмні питання 2, 3, 5,6).

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (при підготовці та обговоренні питань 2, 3, 5, 6 семінарського заняття);

 • Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Визначати основну роль Банку міжнародних розрахунків в міжнародному валютному співробітництві

 • Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей діяльності у сфері надання міжнародних фінансових послуг.

 • На основі аналізу тенденцій світового ринку послуг класифікувати та визначати потреби суспільства.

 • Визначати адекватність обраних методів, форм, засобів надання міжнародних фінансових послуг.

 • Запропонувати шляхи виправлення ситуації із співвідношенням прибутку і валових адміністративних витрат у МБРР.

 • Використовувати основні положення законодавства з регулювання діяльності міжнародних організацій в Україні.

 • Запропонувати практичні аспекти усунення проблемних питань валютно-кредитних відносин та удосконалення механізмів співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.


Питання семінару:
Практичне завдання 12

Проблемні питання та питання для дискусії

 1. Яка роль Банку міжнародних розрахунків в міжнародному валютному співробітництві?

 2. Регіональні банки розвитку в системі міжнародних валютно-кредитних відносин. Європейські фінансові інститути.

 3. Організації з регулювання зовнішньої заборгованості і їх роль в регулюванні валютно-кредитних відносин.

 4. Еволюція механізмів зовнішнього фінансування країн міжнародними фінансовими інституціями.

 5. Чим відрізняються Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк, і що між ними спільного?

 6. Чи можуть колишні соціалістичні країни Європи, об’єднавшись, впливати на рішення МБРР та заблокувати прийняття небажаних для них політичних чи економічних рішень?

 7. Запропонуйте шляхи виправлення ситуації із співвідношенням прибутку і валових адміністративних витрат у МБРР.

 8. Що спільного і яка різниця в стратегіях співробітництва Міжнародного валютного фонду, групи Всесвітнього банку, Європейського банку реконструкції та розвитку з Україною?

 9. Як Ви оцінюєте ефективність та перспективи співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними організаціями?

 10. Структура, принципи організації та функції зовнішнього фінансування МФО.

 11. Роль зовнішнього фінансування у трансформаційних процесах країн з перехідною економікою.

 12. Поняття та розвиток інституціональної структури міжнародних валютно-кредитних відносин

 13. Специфіка кредитної політики МВФ в Україні.

 14. Роль кредитів МБРР та ЄБРР в інвестиційній політиці трансформаційних процесів в Україні

 15. Технічна допомога як важливий компонент взаємодії України з МФО.

 16. Загальні принципи боргової стратегії та особливості фінансування бюджетного дефіциту України на сучасному етапі.

 17. Історичний аспект залучення Україною фінансових ресурсів з різних джерел

 18. Динаміка надання міжнародними фінансовими організаціями кредитних ресурсів Україні

 19. Практичні аспекти усунення проблемних питань валютно-кредитних відносин та удосконалення механізмів співпраці з міжнародними фінансовими організаціями

Теми рефератів

 1. Економічні аспекти, механізми та стратегія подолання боргової кризи в Україні у коротко- та довгостроковій перспективі.

 2. Інтереси України в нових умовах чорноморсько-середземноморського співробітництва

 3. Теоретико – методологічні засади діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні

 4. Пріоритетні завдання розбудови економіки держави в контексті співпраці з міжнародними фінансовими організаціями

 5. Співробітництво України з МВФ, МБРР та ЄБРР в контексті її національних інтересів


Практичне завдання 13

Проблемні питання та питання для дискусії

 1. Які перспективи розвитку міжнародних неурядових організацій в міжнародній сфері?

 2. Якими шляхами, на Ваш погляд, буде вдосконалюватись механізм співробітництва між неурядовими та міждержавними організаціями?

 3. Чому останнім часом відбувається зростання ролі міжнародних неурядових організацій?


Методологія проведення семінару:

1) Відповіді на питання семінару (програмні питання) передбачає залучення декількох студентів до відповіді на поставлене викладачем програмне питання з наведеного переліку.

2) Експрес опитування з основних питань семінару передбачає залучення всіх студентів групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу, що вимагають чіткого визначення. Позитивну оцінку студент отримує в разі правильної відповіді.

3) Презентація доповідей на попередньо обрану тему в контексті теми семінару передбачає в виступ студента (не більше 10 хвилин) із підготовленою презентацією доповіді за даною темою.

4) Робота в малих творчих групах полягає у поділі групи студентів на певні підгрупи, кожна з яких складається з 3-4 студентів, які готують виступ на тему «Система Об'єднаних Націй та міжнародне економічне співробітництво»

  1. Семінар-конференція на теми: а) «Економічні аспекти, механізми та стратегія подолання боргової кризи в Україні у коротко- та довгостроковій перспективі»; б) «Організації з регулювання зовнішньої заборгованості і їх роль в регулюванні валютно-кредитних відносин» організується таким чином, що академічна група поділяється підгрупи, в яких студенти-доповідачі протягом часу, визначеного викладачем, виступають в ролі експертів з порушеного питання; доповіді студентів рецензуються і оцінюються групою рецензентів (до 3-х чол.); студенти, які не згодні з деякими положеннями, висвітленими у доповідях експертів, виступають у ролі опонентів. Веде конференцію студент-головуючий, який надає слово усім учасникам гри, підводить підсумки після кожної доповіді, організовує обговорення. Характерною особливістю даного виду роботи є мінімізація критичних зауважень з боку викладача та колег на представлені студентами конкурентні інструменти та методи, що дозволяє сформувати міжособистісні навички і уміння.


Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарського заняття1.1 Експрес-опитування.

1.2. Усне опитування
ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Підготовка презентації доповідей на попередньо обрану тему.

2.3. Написання реферату(есе) на задану тему

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації
2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення презентованих доповідей під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.3. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Шкала оцінювання участі у семінарському занятті

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Доповідь на конференції

5

4

3

0

Обґрунтований виступ щодо тематики доповіді

0,5

0


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид.перероб.та доп. Навч. посіб. / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвинової Н.С., - К.: Центр учбової літератури, 2011. – 344 с.

 2. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c

 3. Сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/ecosoc/imf/

 4. Сайт Групи Світового Банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.worldbank.org.

 5. Сайт Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) [Електронний ресурс]. – http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:3046081~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3046012,00.html

 6. Сайт Міжнародної фінансової корпорації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifc.org.

 7. Сайт Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (БАГІ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.miga.org.Розділ 6. Регіональні міжнародні фінансові організації
Тема 14. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Тема 15. Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР).

Північний інвестиційний банк (ПІБ). Банк міжнародних розрахунків (БМР). Паризький та Лондонський клуби
Заняття 11. Семінар-конференція

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу стратегічних пріоритетів міжнародних фінансових інституцій.

 • Здатність проаналізувати систему регіональних міжнародних валютно-кредитних організацій.

 • Засвоєння основ базових знань щодо сутності діяльності фінансових організацій.

 • Усне спілкування рідною мовою під час виступу на конференції та обговоренні дискусійних питань.

 • Знання другої мови при опрацюванні іншомовних джерел.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел).

 • Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) для виокремлення тенденцій у діяльності регіональних міжнародних валютно-кредитних організацій.

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час виступу на семінарі-конференції.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо співвідношення векторів міжнародної економічної діяльності міжнародних фінансових організацій.

 • Здатність до навчання щодо аналізу та практичних рекомендацій діяльності міжнародних фінансових організацій.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність працювати самостійно при підготовці виступів на конференції.

 • Турбота про якість виступу.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:

- Визначати основну роль Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку в регіональному міжнародному валютному співробітництві.

 • Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей діяльності у сфері надання міжнародних фінансових послуг.

 • На основі аналізу тенденцій світового валютно-фінансового ринку класифікувати перспективні напрямки діяльності Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР), Північного інвестиційного банку (ПІБ).

 • Визначати адекватність обраних методів, форм, засобів надання міжнародних фінансових послуг.

 • Визначати основні моделі, схеми та умови реструктуризації боргів міждержавними неурядовими валютно-фінансовими організаціями.

 • Використовувати основні положення законодавства з регулювання діяльності міжнародних організацій в Україні.

 • Запропонувати практичні аспекти усунення проблемних питань валютно-кредитних відносин та удосконалення механізмів співпраці з регіональними міжнародними фінансовими організаціями.


Питання семінару:
Проблемні питання та питання для дискусії до тем 14, 15:

 1. Яка роль Банку міжнародних розрахунків в міжнародному валютному співробітництві?

 2. Регіональні банки розвитку в системі міжнародних валютно-кредитних відносин. Європейські фінансові інститути.

 3. Організації з регулювання зовнішньої заборгованості і їх роль в регулюванні валютно-кредитних відносин.

 4. Еволюція механізмів зовнішнього фінансування країн міжнародними фінансовими інституціями.

 5. Чим відрізняються Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк, і що між ними спільного?

 6. Чи можуть колишні соціалістичні країни Європи, об’єднавшись, впливати на рішення МБРР та заблокувати прийняття небажаних для них політичних чи економічних рішень?

 7. Запропонуйте шляхи виправлення ситуації із співвідношенням прибутку і валових адміністративних витрат у МБРР.

 8. Що спільного і яка різниця в стратегіях співробітництва Міжнародного валютного фонду, групи Всесвітнього банку, Європейського банку реконструкції та розвитку з Україною?

 9. Як Ви оцінюєте ефективність та перспективи співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними організаціями?


Теми рефератів

 1. Економічні аспекти, механізми та стратегія подолання боргової кризи в Україні у коротко- та довгостроковій перспективі.

 2. Інтереси України в нових умовах чорноморсько-середземноморського співробітництва.

 3. Теоретико – методологічні засади діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні.

 4. Пріоритетні завдання розбудови економіки держави в контексті співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

 5. Співробітництво України з МВФ, МБРР та ЄБРР в контексті її національних інтересів.


Методологія проведення семінару:

1) Відповіді на питання семінару (програмні питання) передбачає залучення декількох студентів до відповіді на поставлене викладачем програмне питання з наведеного переліку.

2) Експрес опитування з основних питань семінару передбачає залучення всіх студентів групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу, що вимагають чіткого визначення. Позитивну оцінку студент отримує в разі правильної відповіді.

3) Презентація доповідей на попередньо обрану тему в контексті теми семінару передбачає в виступ студента (не більше 10 хвилин) із підготовленою презентацією доповіді за даною темою.

4) Робота в малих творчих групах полягає у поділі групи студентів на певні підгрупи, кожна з яких складається з 3-4 студентів, які готують виступ на тему «Система Об'єднаних Націй та міжнародне економічне співробітництво»

  1. Семінар-конференція на тему: «Співробітництво України з МВФ, МБРР та ЄБРР в контексті її національних інтересів» організується таким чином, що академічна група поділяється підгрупи, в яких студенти-доповідачі протягом часу, визначеного викладачем, виступають в ролі експертів з порушеного питання; доповіді студентів рецензуються і оцінюються групою рецензентів (до 3-х чол.); студенти, які не згодні з деякими положеннями, висвітленими у доповідях експертів, виступають у ролі опонентів. Веде конференцію студент-головуючий, який надає слово усім учасникам гри, підводить підсумки після кожної доповіді, організовує обговорення. Характерною особливістю даного виду роботи є мінімізація критичних зауважень з боку викладача та колег на представлені студентами конкурентні інструменти та методи, що дозволяє сформувати міжособистісні навички і уміння.


Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарського заняття1.1 Експрес-опитування.

1.2. Усне опитування
ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Підготовка презентації доповідей на попередньо обрану тему.

2.3. Написання реферату(есе) на задану тему

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації
2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення презентованих доповідей під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.3. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Шкала оцінювання участі у семінарському занятті

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Доповідь на конференції

5

4

3

0

Обґрунтований виступ щодо тематики доповіді

0,5

0


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид.перероб.та доп. Навч. посіб. / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвинової Н.С., - К.: Центр учбової літератури, 2011. – 344 с.

 2. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c.

 3. Сайт Європейського банку реконструкції та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml

 4. Сайт Чорноморського банку торгівлі і розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bstdb.org

 5. Сайт Групи Світового Банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.worldbank.org.

 6. Сайт Північного інвестиційного банку [Електронний ресурс]. – http://www.nib.int/

 7. Сайт Банку міжнародних розрахунків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/.Розділ 7. Формування стратегії глобального управління

Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка