Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Тема 16. Міжнародні організації як інститути глобального управлінняСторінка8/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Тема 16. Міжнародні організації як інститути глобального управління.

Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі наслідки для України
Заняття 12. Семінар-конференція

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Засвоєння основ базових знань щодо формування інституційних передумов системи глобального управління.

 • Здатність визначати місце та роль регіональних міжурядових інститутів у глобальному управлінні.

 • Здатність характеризувати діяльність глобальних інститутів регулювання соціальних асиметрій.

 • Засвоєння основ базових знань щодо можливих наслідків формування фінансової архітектури для України.

 • Усне спілкування рідною мовою під час виступу на конференції та обговоренні дискусійних питань.

 • Знання другої мови при опрацюванні іншомовних джерел.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел).

 • Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) для виокремлення тенденцій у діяльності регіональних міжнародних валютно-кредитних організацій.

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час виступу на семінарі-конференції.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо оцінки шляхів підвищення результативності глобального управління.

 • Здатність до навчання щодо аналізу та практичних рекомендацій діяльності міжнародних фінансових організацій.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність працювати самостійно при підготовці виступів на конференції.

 • Турбота про якість виступу.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетенції:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, формування фінансової архітектури (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетенції

 • Визначати роль міжнародних організацій як інститутів глобального управління.

 • Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей діяльності у сфері надання міжнародних фінансових послуг.

 • На основі аналізу тенденцій світового валютно-фінансового ринку класифікувати перспективні напрямки діяльності регіональних міжурядових інститутів у глобальному управлінні.

 • Визначати адекватність обраних методів, форм, засобів надання міжнародних фінансових послуг.

 • Визначати основні схеми та умови доктрини «Вашингтонського консенсусу» як основи світової фінансової архітектури.

 • Аналізувати, оцінювати та прогнозувати участь міжнародних фінансових організацій у заходах із реформування світової фінансової архітектури.

 • Використовувати основні положення законодавства з регулювання діяльності міжнародних організацій в Україні.

 • Запропонувати практичні аспекти усунення наслідків світової економічної кризи в контексті заміщення домінуючих технологічних устроїв.


Питання семінару:

 1. Формування глобальної інституціональної взаємодії.

 2. Міжнародні організації як інститути глобального управління.

 3. Місце і роль регіональних міжурядових інститутів у глобальному управлінні.

 4. Міжнародні неурядові організації як гравці глобального управління.

 5. Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі наслідки для України.

 6. Доктрина «Вашингтонського консенсусу» – основа світової фінансової архітектури.

 7. Необхідність перегляду концептуальних засад світової фінансової архітектури.

 8. Світова економічна криза в контексті заміщення домінуючих технологічних устроїв.

 9. Глобальні інститути регулювання соціальних асиметрій.


Методологія проведення семінару:

1) Відповіді на питання семінару (програмні питання) передбачає залучення декількох студентів до відповіді на поставлене викладачем програмне питання з наведеного переліку.

2) Експрес опитування з основних питань семінару передбачає залучення всіх студентів групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу, що вимагають чіткого визначення. Позитивну оцінку студент отримує в разі правильної відповіді.

3) Презентація доповідей на попередньо обрану тему в контексті теми семінару передбачає в виступ студента (не більше 10 хвилин) із підготовленою презентацією доповіді за даною темою.

4) Робота в малих творчих групах полягає у поділі групи студентів на певні підгрупи, кожна з яких складається з 3-4 студентів, які готують виступ на тему «Система Об'єднаних Націй та міжнародне економічне співробітництво»

  1. Семінар-конференція на тему: «Визначте сучасні особливості кредитних механізмів міжнародних інститутів глобального фінансового менеджменту щодо врегулювання фінансових дисбалансів» організується таким чином, що академічна група поділяється підгрупи, в яких студенти-доповідачі протягом часу, визначеного викладачем, виступають в ролі експертів з порушеного питання; доповіді студентів рецензуються і оцінюються групою рецензентів (до 3-х чол.); студенти, які не згодні з деякими положеннями, висвітленими у доповідях експертів, виступають у ролі опонентів. Веде конференцію студент-головуючий, який надає слово усім учасникам гри, підводить підсумки після кожної доповіді, організовує обговорення. Характерною особливістю даного виду роботи є мінімізація критичних зауважень з боку викладача та колег на представлені студентами конкурентні інструменти та методи, що дозволяє сформувати міжособистісні навички і уміння.

Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарського заняття1.1 Експрес-опитування.

1.2. Усне опитування
ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Підготовка презентації доповідей на попередньо обрану тему.

2.3. Написання реферату(есе) на задану тему

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації
2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення презентованих доповідей під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.3. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Шкала оцінювання участі у семінарі

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Експрес-опитування

0,5

0

Доповідь з презентацією

5

4

3

0

Відповіді на питання семінару (програмні питання)

2

1,5

1

0

Участь у дискусії

0,5

0

Робота в малих творчих групах

1

0,5

0

Семінар-конференція

1

0,5

0


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид.перероб.та доп. Навч. посіб. / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвинової Н.С., - К.: Центр учбової літератури, 2011. – 344 с.

 2. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c.

 3. Кістерський Л., Бурляй А. Україна і міжнародні валютно-фінансові організації // Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с. – С. 712 – 727.

 4. Кальченко Т.В. Глобалізм і його основні концепції в контексті сучасних геополітичних практик // Збірник наукових праць.Вип.45 / Відповідальний редактор В.Є.Новицький / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005.

 5. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: К17 Монографія. -–К.: КНЕУ, 2006. –248с.

 6. Кальченко Т.В. Парадокси глобальних процесів на світових фінансових ринках // Ринок цінних паперів України – 2004 - №3-4.

 7. Кальченко Т.В. Стратегічні альянси як форма ефективної корпоративної консолідації // Вчені записки КНЕУ. Вип. 6. – 2004.

 8. Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. та ін. Міжнародна інвестиційна діяльність. – К.: КНЕУ, 2003.

 9. Лук’яненко Д.Г. Глобалізація та конкурентоспроможність: методологія досліджень і системних оцінок / Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.

 10. Лук’яненко Д.Г. Світові фінансові кризи та глобальне регулювання / Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.

 11. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография [Д.Лукьяненко, А.Колот, Я.Столярчук и др.]: под. науч. ред. профессоров Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 с.


4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання
Розділ 1. Теоретичні основи та загальні аспекти діяльності міжнародних організацій

Тема 1. Інституційна сутність і характерні риси міжнародних організацій

Міні-семінар - розгорнута бесіда з елементами дискусії

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності, цілей, принципів, функцій та ролі міжнародних організацій в системі міжнародних економічних відносин, а також вигод й можливих втрат від участі України в міжнародних організаціях.

 • Здатність до організації і планування аналітичної діяльності у сфері формування зовнішньоекономічної політики держави.

 • Засвоєння основ базових знань щодо сутності та ролі міжнародних організацій в системі міжнародних економічних відносин, основних критеріїв їх типології та класифікації, хронології утворення й розвитку системи міжнародних організацій.

 • Засвоєння основ формування факторних передумов діяльності України в міжнародних організаціях. Опанування сутності поняття відкритої економіки, критерії, показники відкритості та відкрита економічна система України.

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення: основних тенденцій розвитку світового господарства; чинників, що ведуть до утворення міжнародних організацій; рівнів регіональної економічної інтеграції (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Вміння працювати у команді.

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опануванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Здатність практичного застосування набутих знань.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей сучасного цивілізаційного розвитку, глобального економічного простору як середовища формування міжнародних організацій, особливостей структури і основних функцій механізму регулювання міжнародних економічних відносин (при підготовці та обговоренні програмних питань семінарського заняття);

 • Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

 • Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей зовнішньоекономічної діяльності.

 • На основі аналізу тенденцій розвитку світового господарства класифікувати та визначати задачі міжнародних організацій.

 • Визначати функції міжнародних організацій, їх регулювальну роль в системі міжнародних економічних відносин, а також перспективи залучення України до широкого кола міжнародних співтовариств.

 • Використовувати статистичні показники в аналізі місця країни в системі міжнародних організацій.Питання для обговорення:

 1. Яка структура і основні функції механізму регулювання МЕВ?

 2. Яке місце міжнародних організацій в системі регулювання МЕВ?

 3. Охарактеризуйте динаміку створення та історичні тенденції змін сутності міжнародних організацій.

 4. Які основні типи міжнародних організацій в системі регулювання МЕВ?

 5. Чому в міжнародні організації вступають: а) держави; б) юридичні особи; в) фізичні особи?

 6. Дайте свій прогноз розвитку міжнародних організацій різних типів.

 7. Чому уряди розглядають членство в міждержавних організаціях як один з головних засобів здійснення своєї зовнішньої політики?

 8. Чим пояснити той факт, що більшість міждержавних економічних організацій мають регіональний та субрегіональний характер?

 9. Яка міждержавна економічна організація, на Ваш погляд, буде більш впливовою – міжнародна чи наднаціональна? Чому? Наведіть приклади.Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій

Міні – семінар –розгорнута бесіда з елементами дискусії

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад поняття механізму функціонування міжнародних організацій: норм міжнародного права, договорів, міжнародних звичаїв, міжнародних конференцій та ін.

 • Здатність до організації і планування процесу прийняття рішень в міжнародних організаціях.

 • Засвоєння основ базових знань з організаційно-функціональної структури міжнародних організацій: цілей, сфери компетенції, функцій та ін.

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку світового господарства, механізму функціонування та методів прийняття рішень у міжнародних організаціях (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Вміння працювати у команді.

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Здатність практичного застосування набутих знань з механізму функціонування міжнародних організацій.

 • Дослідницькі навики і уміння визначення технічних процедур прийняття рішень в міжнародних організаціях, основних ознак статусу міжнародних службовців, напрямів діяльності постійних представництв держав при міжнародних організаціях.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опануванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного міждержавного регулювання відносин (при підготовці та обговоренні програмних питань семінарського заняття);

 • Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни сучасного міждержавного регулювання відносин;

 • Уміння продемонструвати знання та розуміння важливих фактів, концепцій, принципів функціонування міжнародних організацій.

 • Уміння проводити оцінку застосування санкцій проти порушників міжнародних норм поведінки.

 • На основі аналізу тенденцій розвитку міждержавного регулювання відносин діагностуватиактуальні проблеми економічної безпеки України з визначенням зовнішніх та внутрішніх загроз.


Питання для обговорення:

 1. Дайте визначення права міжнародної організації та назвіть його джерела?

 2. Які питання регулює «внутрішнє право», «зовнішнє право»?

 3. Які бувають договори та міжнародні звичаї, наведіть приклади укладання таких угод міжнародними організаціями?

 4. Які є джерела формування нормативної основи діяльності міжнародних організацій?

 5. Охарактеризуйте загальні і спеціальні принципи міжнародного права, наведіть приклади.

 6. Яка організаційно-функціональна структура міжнародних організацій:

  • як міжнародна організація визначає свої цілі (головні і підпорядковані)?

  • дайте визначення поняття «компетенція організації»;

  • охарактеризуйте функціональну структуру міжнародної організації;

  • охарактеризуйте організаційну структуру міжнародної організації.

 7. Найпоширенішим на сьогодні є мажоритарний метод прийняття рішень. У чому полягає його суть? Яка різниця між абсолютною та кваліфікованою більшістю?

 8. Дайте визначення абсолютної, відносної, «кваліфікованої» одностайності та одностайності зацікавлених сторін.

 9. Розкрийте суть методу «зважених» голосів та «консенсусний» метод прийняття рішень.

 10. Охарактеризуйте технічні прийоми прийняття рішень у міжнародних організаціях.

 11. Дайте визначення поняття та статусу міжнародних службовців міжнародних організацій.

 12. Відомо, що за юридичною силою більшість рішень міжнародних організацій необов’язкові. Чим у такому разі пояснюється зростаючий вплив цих інститутів на розвиток світової економіки?


Розділ 2. Система Об'єднаних Націй та міжнародне економічне співробітництво
Тема 3. Історія створення, цілі та принципи діяльності. Організаційно-функціональна структура ООН

Тема 4. Регіональні комісії ООН. Спеціалізовані установи ООН.

Тема 5. Фонди, програми і робочі органи ООН. Участь України в діяльності ООН.

Міні-семінар – розгорнута бесіда з елементами дискусії

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу загальної характеристики, цілей, принципів та функцій діяльності ООН.

 • Здатність до аналізу особливостей визначення членства в ООН, формування бюджету ООН.

 • Уміння досліджувати міжнародні проблеми економічного характеру, які вирішує ООН.

 • Засвоєння основ базових знань з функціонування регіональних комісій, спеціалізованих установ, фондів, програм і робочих органів ООН.

 • Здатність визначати пріоритетні сфери діяльності ООН для України.

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Здатність до навчання щодо здобуття навичок управління інформацією.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного міжнародного співробітництва (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру щодо визначення ролі ООН у міжнародному регулюванні глобальних проблем.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Уміння визначати на основі аналізу діяльності регіональних комісій ООН (Європейська економічна комісія (ЕЭК), Економічна й соціальна комісія для Азії й Тихого океану (ЭСКАТО), Економічна комісія для Африки (ЭКА), Економічна комісія для Латинської Америки (ЭКЛА), Економічна комісія для Західної Африки (ЭКЗА)), основні регіональні економічні та соціальні проблеми, надавати рекомендації по їх вирішенню.

 • Розуміти роль спеціалізованих установ ООН (Міжнародна організація праці (МОП), Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО), Організація з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Організація з промислового розвитку (ЮНІДО) та ін.), автономних організацій при ООН (Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ), Міжнародна рада з контролю за наркотичними засобами, Міжнародний торговий центр (МТЦ), Всесвітня торгова організація (ВТО), Всесвітня організація з туризму (ВОТ) та ін.) у регулюванні міжнародних відносин соціальної, культурної, економічної, фінансової, сільськогосподарської та інших сфер діяльності.

 • На основі аналізу діяльності України в системі ООН і міжнародних організаціях, вміння дати професійну оцінку проблемам і перспективам розвитку української економіки, визначати вигоди й можливі втрати від участі України в міжнародних співтовариствах.


Питання для обговорення:

 1. Загальна характеристика діяльності Організації Об’єднаних Націй.

 2. Умови членства в ООН.

 3. Особливості формування бюджету ООН.

 4. Організаційно-функціональна структура ООН.

 5. Регіональні комісії ООН.

 6. Фонди, програми і робочі органи ООН.

 7. Спеціалізовані установи ООН.

 8. Автономні організації, пов’язані з ООН.

 9. Україна в системі ООН і міжнародних організаціях.

 10. Існує декілька проектів реформування системи ООН. З чим, на Ваш погляд, це пов’язано?

 11. Якою, на Ваш погляд, є найефективніша модель ООН?Розділ 3. Регіональна економічна інтеграція


Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка