Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова»Сторінка2/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4   5

Лексичний матеріал, що відповідає зазначеній тематиці, вивчається паралельно з засвоєнням на рівні автоматизованого сприйняття та відтворення ознак і значення таких граматичних явищ:
перший семестр:

Das Verb. Klassifikation der Verben. Die Zeitformen. Einfache Aussage- und Fragesätze.

Pronomenobjekte im Dativ und Akkusativ. Die Konstruktion haben/sein+zu + Infinitiv.

Das Adjektiv. Die Deklination der Adjektive.

Der zusammengesetzte Satz. Temporalsätze und ihre Anschlussmittel

Kausalbestimmungen. Kausalsätze. Konjunktionale und konjunktivlose Konditionalsätze.

Der Artikel. Die Formen, Funktionen und der Gebrauch des Artikels. Das Pronomen. Possesiv-, Interrogativ- und Indefinitpronomen.
другий семестр:

Negation. Präfixe als Negationsträger. Negation mit Hilfe von ohne ... dass/ohne ... zu, anstatt ... zu, als dass.

Die Präpositionen. Der Gebrauch von lokalen und temporalen Präpositionen.

Die Partikel. Gebrauch von Partikeln.

Kausale Präpositionen zur Angabe des Grundes, des Anlasses, der Einräumung, des Zwecks u. a.

Modalverben. Gebrauch der Modalverben. Vorgangs- und Zustandspassiv. Trennbare und untrennbare Präfixe. Reflexivverben.

Syntaktische Funktionen von Adjektiven und Partizipien.

Das substantivierte Adjektiv und Partizip. Besonderheiten bei der Deklination des substantivierten Adjektivs und Partizips.


1.2. Вимоги до навичок і вмінь – завдання вивчення дисципліни
Навички і вміння студентів у мовній діяльності мають досягти рівня, який й би забезпечив перехід до вивчення дисципліни «Ділова німецька мова» та відповідати таким вимогам:

Читання: вміти вільно і фонетично правильно читати літературні та суспільно-політичні тексти як знайомого, так і незнайомого характеру.

Усне мовлення:

  1. Вміти німецькою мовою охарактеризувати загальний зміст чи детально переказати зміст прочитаного чи прослуханого літературного або суспільно-політичного тексту.

  2. Вміти активно вести бесіду німецькою мовою – з висловленням власної точки зору – щодо загальних суспільно-політичних та економічних тем.

  3. Вміти робити повідомлення (виступи тощо) щодо вивченої тематики.


Письмова мова: вміти висвітлити зміст прочитаного чи прослуханого тексту та писати твори (повідомлення) за пройденою тематикою.
Новий словниковий запас: 1600 лексичних одиниць.
Опанування програмним мовним матеріалом у поєднанні з сучасними методиками викладання іноземних мов має сприяти формуванню таких (позамовних) компетентностей студентів:

- Уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел. / Навики управління інформацією.

- Розв’язання проблем.

- Здатність до організації і планування.

- Міжособистісні навики та уміння.

- Здатність до критики та самокритики.

- Здатність породжувати нові ідеї.

- Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

- Здатність до аналізу і синтезу.

- Бажання досягти успіху. / Турбота про якість.

- Базові економічні знання.

- Здатність до роботи в команді.

- Планування і управління міні-проектами.

- Здатність застосовувати набуті раніше економічні знання.


2. Тематичний план дисципліни

Назва теми


Кількість годин

Очна форма навчання

Заочна форма навчання
Прак-тичні

Індиві-дуальні

СРС

Конта-ктні

Індиві-дуальні

СРС

І семестр

Ich bin Student. Мein Arbeitstag und Stundenplan. Meine Universität und ihre internationalen Kontakte.


14

3

10

2

2

17


Deutschland nach der Wende. Die deutschen Bundesländer.

12

3

10
2

18

Die Ukraine. 23 Jahre

unabhängiger Entwicklung.14

2

10
2

18

Модульна робота

4
Einleitung in die Wirtschaftslehre.

Wirtschaftszweige: Industrie, Handel und Dienstleistungen.14

3

9

2

2

17

Bedürfnisse, Bedarf Nachfrage.

14

2

9

2

3

18

Produktion und Produktionsfaktoren.

14

2

10
2

18

Das Unternehmen: seine Bestandteile und Organisation. Bestimmungsgründe der Produktion.

14

3

11

2 (+2)

2

18

Модульна робота

4
ІІ семестр

Umweltschutz. Der Kampf gegen die Verpackungsflut.


14

3

11

2

218

Feste und Feiertage in Deutschland und der Ukraine.

14

3

9
2

17

Hochschulbildung und Studienmöglichkeiten im Ausland.

14

3

10
2

17

Wirtschaftswissenschaften und ihr Zusammenhang.

14

3

10
2

18

Модульна робота

4
Zwei Wirtschaftssysteme. Der Weg der Ukraine von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft.

14

3

10

2

3

18

Güter und Güterarten.

14

3

10
2

18

Einkaufstour im Supermarkt. Wie kann man zahlen? Geldformen und Geldfunktionen.

14

3

10

2 (+2)

2

18

Модульна робота2
Всього годин

208

39

139

18

30

248

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка