Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова»Сторінка4/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4   5


6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань
Поточна успішність протягом першого та другого семестрів оцінюється за 50-бальною шкалою і охоплює:

а) виконання завдань та відповіді на практичних заняттях (максимально – 30 балів),

б) індивідуальну роботу студентів над певними завданнями та темами (максимально – 10 балів) та

в) виконання у кожному семестрі двох контрольних (модульних) робіт (максимально 5 балів за кожну роботу, всього 10 балів).


а) Аудиторні заняття – для оцінки активності студентів – об’єднуються в блоки, кожен з яких охоплює вісім академічних годин (при «ціні» одного заняття (дві академічних години) в 1,5 бала). Студент отримує:

- 3 бали при виконанні домашніх завдань в повному обсязі і без помилок та активній участі в практичних заняттях;

- 2 бали при виконанні домашніх завдань в повному обсязі, але з помилками (1-4 помилки), та активній участі в практичних заняттях;

- 1 бал при виконанні домашніх завдань не в повному обсязі (але не менше 70%) чи повному виконанні домашніх завдань, але з помилками (5-10 помилок) та поміркованій участі в практичних заняттях;

- 0 балів при невиконанні домашніх завдань або їх виконанні з численними помилками (більше 10) чи неучасті в практичних заняттях.

Сума набраних протягом семестру балів складає показник семестрової успішності за виконання завдань та відповіді на практичних заняттях.


б) Протягом кожного семестру студенти отримують чотири завдання для індивідуального опрацювання (див. карти самостійної роботи), належне виконання кожного з яких оцінюється в 3 бали. Студент отримує:

- 3 бали при повному і безпомилковому виконанні завдання для самостійного опрацювання;

- 2 бали при повному виконанні завдання при наявності декількох помилок (1-5 помилок) або безпомилковому, але неповному (але не менше 70%) виконанні завдання;

- 1 бал при повному виконанні завдання при наявності 6-10 помилок або неповному виконанні завдання (60-50%);

- 0 балів при невиконанні завдання або при наявності у виконаному завданні більше 10 помилок.

Сума набраних балів складає семестрову оцінку за самостійну роботу.


в) Протягом кожного семестру студенти мають виконати дві модульних контрольних роботи, виконання яких оцінюється таким чином:

- 5 балів - якщо не допущено жодної або допущено 1-3 помилки;

 • 4 бали – якщо допущено 4-9 помилок;

 • 3 бали – якщо допущено 10-12 помилок;

 • 0 балів - якщо в роботі 13 і більше помилок.

Студентам, які брали участь у позанавчальній науковій роботі – конференції, наукові публікації, перемоги на студентських олімпіадах з німецької мови – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 5 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.
Підсумковий контроль після другого семестру вивчення дисципліни проводиться у формі іспиту, який складається з п’яти завдань (трьох письмових та двох усних).

Письмова частина: 1. Аудіювання (дворазове прослуховування тексту з виконанням завдань на розуміння).

 2. Лексико-граматичний тест.

 3. Написання приватного листа чи поштової картки.

Усна частина:

 1. Реферування німецькомовного тексту.

 2. Бесіда за однією з пройдених протягом І-ІІ семестрів тем.

Максимальна кількість балів, які студент може отримати на іспиті, 50, оскільки виконання кожного завдання оцінюється максимально в 10 балів.

Різний рівень виконання завдань оцінюється за такими критеріями:


 • 10 балів – якщо завдання виконано згідно з вимогами, а кількість помилок не перевищує трьох;

 • 8 балів – якщо кількість помилок не перевищує семи;

 • 6 балів – якщо кількість помилок не перевищує десяти;

 • 0 балів – якщо перевищені максимальні показники останнього пункту.


Загальна підсумкова оцінка складається з суми а) середнього показника поточної успішності протягом двох семестрів вивчення дисципліни (сума, набраних за два семестри балів, ділиться на два) та б) балів, набраних за результатами виконання екзаменаційних завдань. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:


100-бальна шкала КНЕУ

ECTS

Національна шкала

90 – 100

A


5 (відмінно)

80 – 89

70 – 79

B

C


4 (добре)

4 (добре)66 – 69

60 – 65

D


E

3 (задовільно)

3 (задовільно)21 – 59

FX


2 (незадовільно) – повторне складання

0 – 20

F

2 (незадовільно) – повторне вивчення

Якщо відповіді студента на іспиті оцінені менше ніж в 30 балів, він отримує загальну незадовільну підсумкову оцінку, а набрані на екзамені бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці, тобто загальна підсумкова оцінка


6.2. Заочна форма навчання
6.2.1. Карта самостійної роботи студента
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

на І-й семестр
Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
№ заняття

Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс. кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1.

Тема 1: Ich bin Student. Мein Arbeitstag und Stundenplan. Meine Universität und ihre internationalen Kontakte

- Підготовка до проведення полілогу: «Ist es schwer, ein Student zu sein?».

- Тест на визначення власних якостей ідеального студента.

- Підготовка до рольових ігор щодо різних ситуацій студентського повсякдення: «Studentenalltag, richtiger Tagesablauf, Freizeit,Sport und richtige Ernährung».

- Підготовка «мозкового штурму» щодо вирішення фінансових проблем студентів.8
2.

Тема 4 Einleitung in die Wirtschaftslehre.

Wirtschaftszweige: Industrie, Handel und Dienstleistungen- Підготовка інтелект-карти «Wesen und Aufgaben der Wirtschaft».

- Підготовка до проведення міні-дискусії: «Ohne wirtschaftliche Kenntnisse ist Politik heute nicht mehr zu verstehen».

- Підготовка презентацій: «Unterteilung der Wirtschaftszweige in der Ukraine mit der Zahl der Erwerbstätigen in der Periode 2010-bis heute» (in Mio.).


8
3.

Тема 5 Bedürfnisse, Bedarf Nachfrage

- Підготовити та провести порівняльний аналіз потреб: «Von lebensnotwendigen Bedürfnissen der Neandertaler bis zu Luxusbedürfnissen moderner Menschen».

- Робота в малих групах щодо теми: «Die Bedürfnisse der Studenten nach der Pyramide von Maslow».6
4.

Тема 7 Das Unternehmen: seine Bestandteile und Organisation. Bestimmungsgründe der Produktion

- Підготовити та презентувати органіграму віртуального або добре відомого підприємства.

- Підготовити ділову гру: екскурсія підприємством.
8
Всього

30
За виконання модульних контрольних завдань
5.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

20
Усього балів за контактні заняття

50
МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань
Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс. кіл-ть балів
Комплексна домашня контрольна робота

письмова

25.01. - на кафедру або на електронну пошту к-ри

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10 + 10
4 вправи (за індивідуальним вибором) з інтерактивного практикуму В.С.Ковтуна (теми 1 - 2)

електронна

25.01. - на електронну пошту к-ри

Викладачем в онлайн-режимі

10 + 10
За виконання індивідуальних робіт за вибором
1. Реферування матеріалів німецькомовних ЗМІ та підготовка повідомлень до теми: «Deutschland nach der Wende»

2. Презентація інтелект-карти: Необхідність і принципи ведення господарської діяльності

3. Реферат до теми: «Orientiert sich die Produktion am Bedarf oder am Gewinn?»

4. Пошук та презентація інформації щодо найбільших промислових фірм Німеччиниписьмова або електронна

Індивідуаль-но викладачу за графіком

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10
Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50
Разом

100

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

на ІІ-й семестр
Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
№ заняття

Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс. кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1.

Тема 1: Umweltschutz. Der Kampf gegen die Verpackungsflut

- Підготовка інтелект-карти: «Розумне співвідношення економіки і екології».

- Підготовка до дискусії: «Захист навколишнього середовища як громадська відповідальність кожного».

- Пошук інформації щодо українських підприємств по переробці побутових відходів та їх презентація. Робота у малих групах.


10
2.

Тема 5: Zwei Wirtschaftssysteme. Der Weg der Ukraine von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft

- Побудова та порівняльний аналіз двох економічних систем: планової та ринкової.

- Підготовка до проведення міні-дискусії щодо питання: «Основні тенденції та проблеми України на шляху побудови ринкової економіки».

- Підготовка до обговорення у групі питання: «Соціальна ринкова економіка Німеччини».


10
3.

Тема 7: Einkaufstour im Supermarkt. Wie kann man zahlen? Geldformen und Geldfunktionen

- Підготовка інтелект-карти: «Види та функції грошей».

- Підготовка до обговорення в пленумі: «Доцільність покупок та розумне обходження із грішми».- Підготовка до дискусії: «Einkäufe im Internet: pro und contra».

10
Всього

30
За виконання модульних контрольних завдань
5.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

20
Усього балів за контактні заняття

50
МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань
Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс. кіл-ть балів
Комплексна домашня контрольна робота

письмова

25.04. - на кафедру або на електронну пошту к-ри

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10 + 10
4 вправи (за індивідуальним вибором) з інтерактивного практикуму В.С.Ковтуна (теми 2 - 3)

електронна

25.04. - на електронну пошту к-ри

Викладачем в онлайн-режимі

10 + 10
За виконання індивідуальних робіт за вибором
1. «Людвіг Єрхард-засновник соціальної ринкової економіки». Аналітичний огляд та презентація основних положень теорії вченого

2. Інтелект-карта: «Завдання та програми німецької служби академічного обміну (ДААД)»

3. Реферування матеріалів каналу «Deutsche Welle» щодо актуальних соціально-економічних подій у світі

4. Презентація одного із супермаркетів в Києвіписьмова або електронна

Індивідуаль-но викладачу за графіком

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10
Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50
Разом

100

Довідкова інформація:


ПІБ викладача, посада, вчене звання, електронна адреса

Повідомляється студентам на першому занятті

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1, кім. 506, тел. 044 456 17 39, з понеділка по п’ятницю з 08.30 до 16.30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Студент дізнається самостійно

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка