Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліниСторінка1/5
Дата конвертації20.11.2016
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

КАФЕДРА «ОБЛІК І АУДИТ


Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

“ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ”


освітній ступінь бакалавр

галузь знань «Економіка і підприємництво»

спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ________________Кудіна І.О.


Київ ДЕТУТ 2015

Укладачі: ст. викладач Ярмоліцька О.В.


1. ВСТУП
Дисципліна “Облік і звітність в оподаткуванні” є однією з основних обов’язкових нормативних облікових дисциплін за фаховим спрямуванням і включена в навчальний план освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 6.030509 «Облік і аудит» (кваліфікація фахівця – бакалавр з обліку і аудиту).

В навчальному процесі підготовки фахівців вона структурно-логічно пов’язана або продовжує науки циклу професійної підготовки – «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»”, «Фінанси», “Фінансовий облік І”, “Фінансовий облік ІІ”, «Звітність підприємств», «Інформаційні системи і технології в обліку» та низки вибіркових професійно-орієнтованих обліково-економічних дисциплін – «Облік в галузях національного економічного комплексу», «Фінанси підприємств», «Облік зовнішньоекономічних операцій», «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за вітчизняними та міжнародними стандартами», «Облікова політика підприємства» і забезпечує поглиблене вивчення обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності.

Важливість ґрунтовних знань з обліку і звітності в оподаткуванні підприємства для працівників бухгалтерій не викликає сумнівів, оскільки вміння правильно визначати, нараховувати, обліковувати та сплачувати податки згідно Податкового кодексу України (далі – ПКУ), прогнозувати та регулювати їх обсяги є важливим показником, який на сьогоднішній день відрізняє кваліфікованого фахівця з обліку і аудиту від простого обліковця.

Мета дисципліни – формування системи знань з теорії та практики ведення обліку і складання податкової звітності підприємствами - платниками податків, зборів з урахуванням сфери (галузі) їх економічної діяльності, форми власності, спеціальних вимог ПКУ тощо; вивчення студентами законодавчих основ та здобуття практичних навичок щодо методів раціональної організації підсистеми обліку для цілей оподаткування, складання і подання податкової (в т.ч. електронної) звітності суб’єктами господарської діяльності на підставі використання інформаційних систем і технологій, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; засвоєння особливостей, порядку обчислення, методик і алгоритмів розрахунків для цілей обліку і сплати податків та зборів в Україні, опанування методиками складання, заповнення і порядками подання податкової (в т.ч. електронної) звітності, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу механізмів оподаткування на її фінансово-економічні показники і майновий стан платника податків.

Завдання дисципліни – навчити майбутніх бакалаврів організовувати на підприємстві облік для цілей оподаткування підприємницької діяльності, здійснювати документальне оформлення операцій з нарахування (розрахунку), обліку та сплати загальнодержавних і місцевих податків та зборів; використовувати облікову інформацію з фінансового в обліку з метою оподаткування і складати податкові декларації та розрахунки.

Першочергова увага звертається на вивчення положень Податкового кодексу України, інших законодавчо-нормативних документів, що прийняті на виконання вимог ПКУ і регулюють оподаткування підприємницької діяльності суб’єктів – юридичних осіб та їх працівників - фізичних осіб; засвоєння основних принципів організації ведення обліку в оподаткуванні, його техніки, процедур, правил та методики (технології), порядків складання та подання платниками податків форм податкової звітності (в т.ч. електронної) відповідно до чинного законодавства України.Предметом дисципліни є порядок, правила, методика і організація ведення обліку в системі оподаткування підприємства, методика і техніка складання та подання податкової звітності в світлі вимог Податкового кодексу України.

Після опанування дисципліни “Облік і звітність в оподаткуванні” студенти повинні: • знати основні положення Податкового кодексу України, теоретичні і нормативні засади організації і методики ведення обліку в системі оподаткування підприємства у відповідності до вимог ПКУ, його зв’язок з бухгалтерським фінансовим обліком та наявні розбіжності в їх методиках; порядки складання і подання органам державної податкової служби (далі – ДПС) податкової звітності; володіти методиками нарахування (розрахунку) податків, зборів, процедурами щодо їх сплати;

 • уміти організувати облік для цілей оподаткування в системі бухгалтерського обліку підприємства; практично здійснювати обліковий процес із застосуванням сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних програм; застосовувати норми Податкового кодексу України та критично мислити; використовувати облікову інформацію з фінансового обліку та складати, передбачені податковим законодавством декларації (податкові розрахунки, форми звітів) за податками, зборами; формувати документи і відображати операції зі сплати податків до бюджетів в системі рахунків бухгалтерського обліку; вдосконалювати набуті знання та практичні навички в умовах сучасних змін в системі оподаткування; застосовувати професійні уміння в конкретних ситуаціях підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.

 • Спеціальні фахові компетентності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", що формуються при вивченні науки «Облік і звітність в оподаткуванні», в розрізі класів професійних знань:

Облікові

 • Знати Податковий кодекс України, підзаконні нормативні акти, національне законодавство з обліку та оподаткування, вітчизняну податкову систему, її характеристики, функції, завдання, класифікацію і елементи податків і зборів, їх економічну сутність і нормативне їх регулювання; предмет і метод обліку розрахунків за податками і зборами, його зв’язок з бухгалтерським фінансовим обліком та наявні розбіжності в їх методиках, облік податкових різниць та їх відображення в звітності.

 • Вміти застосовувати методичні положення ПКУ, здійснювати обліковий процес, у тому числі із застосуванням сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних систем на всіх етапах (первинного, поточного, узагальнюючого) обліку щодо розрахунків з бюджетом за податками, зборами, здобути базові практичні навички з організації обліку для цілей оподаткування в системі бухгалтерського обліку підприємства та інформаційного забезпечення процесу складання податкової звітності.

 • Досконало володіти практичними навичками використання фінансової облікової інформації для цілей оподаткування, методик здійснення розрахунків за податками, зборами і складання відповідної податкової звітності, знати нормативні акти ДПС та методичні засади податкової звітності.

 • Застосовувати нормативні вимоги державної податкової служби та Мінфіну України щодо складання і подання податкової звітності, погашення податкових зобов’язань, документування операцій за розрахунками з бюджетом та за податковим кредитом з податку на додану вартість, відшкодування ПДВ; формування і зберігання первинних документів, регістрів обліку, форм податкової і фінансової звітності в архівах та порядок їх знищення тощо.

Організаційні

  • Знати та вміло застосовувати правила Податкового кодексу України, принципи обліку та оподаткування, нормативного, технічного, ергономічного, соціального та інших видів забезпечення облікового та процесу оподаткування діяльності суб’єкта підприємницької діяльності.

  • Розробляти, впроваджувати та постійно удосконалювати облікову політику щодо:

- форм організації бухгалтерського і обліку в оподаткуванні підприємства;

- організаційної структури апарату бухгалтерії та організаційних регламентів;- ведення діловодства з оподаткування і обліку в бухгалтерії (структурних підрозділах), визначення форм та складання альбомів первинних документів, облікових регістрів, форм фінансової та податкової звітності;

- розробки графіків документообігу та графіків подання податкової та фінансової звітності;

- вибору оптимальних методів і способів ведення обліку і оподаткування господарських операцій;

- виявлення розбіжностей в обліку фінансовому і для цілей оподаткування, врахування їх в процесі прийняття управлінських рішень (підприємницькій діяльності).  • Формувати професійну нормативно-правову базу і контролювати своєчасне її оновлення; оволодіти сучасними технологіями пошуку, збору, використання та аналізу інформації з оподаткування.

  • Володіти методиками і мати практичні навички складання податкових розрахунків, декларацій, уточнюючих розрахунків (декларацій) подання їх органам ДПС в документарному та електроному вигляді.

Контрольно-аналітичні:

  • Знати організаційні процедури внутрішнього (первинного, поточного і підсумкового) контролю, організацію податкового контролю, правильності заповнення первинних документів та форм електронної податкової звітності, контролю дотримання вимог законодавства щодо обов'язкових реквізитів електронних і паперових документів, контролю правильності перенесення інформації з первинних документів у підсистему поточного обліку, процедури виправлення помилок.

  • Знати основи економічних відносин при оподаткуванні і організації взаємовідносин з органами ДПС та процедур планових (позапланових, зустрічних, оперативних, при відшкодуванні податку на додану вартість і т.п.) податкових перевірок відповідно до встановлених нормативних регламентів, порядок документального оформлення результатів податкових перевірок.

  • Вміти аналізувати показники форм податкової звітності, оцінювати вплив окремих загальнодержавних та місцевих податків, зборів на підприємницьку діяльність та фінансово-економічні показники платників. Навчитися самостійно аналізувати і виявляти вплив різних факторів на формування податкових зобов’язань за різними податками і зборами до бюджетів. Вміти аналізувати допущені помилки, акти документальних податкових перевірок діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, складати обгрунтування правомірності застосування методик обліку податків, зборів та податкових розрахунків за окремими операціями, видами економічної діяльності та заперечень і податкових скарг в разі виявлення неправомірних дій (чи бездіяльності) органів ДПС та їх посадових осіб.

Науково-дослідницькі:

  • Самостійно досліджувати і аналізувати, критично оцінювати зміни, які вносяться в законодавчо-нормативні акти з оподаткування, виявляти і визначати їх вплив на діяльність та її фінансові результати, обсяг податкових платежів тощо.

  • Досліджувати особливості організації і методики ведення обліку при визначенні об’єктів оподаткування та складанні податкової звітності за окремими загальнодержавними та місцевими податками (податком на прибуток підприємства з урахуванням здійснення платником різних видів економічної діяльності, податком на додану вартість, податком на доходи фізичних осіб, акцизним податком тощо) та формулювати пропозиції щодо їх вдосконалення.

  • Навчитися викладати результати своїх досліджень (проведених спостережень, порівнянь, аналітичних оцінок тощо) в наукових статтях, наукових доповідях на науково-практичній конференції, засіданнях студентського наукового гуртка і т.п.

Науково-методичні:

  • Здобути навички написання (складання) тезисів лекції (міні лекції) з тематики навчального плану науки.

  • Самостійно готувати презентації, міні лекції з тематики навчального плану науки з використанням інноваційних навчальних (комп’ютерних інформаційних та інших) технологій.

  • Загальні компетентності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", що формуються при вивченні науки «Облік і звітність в оподаткуванні», в розрізі класів професійних знань:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу і синтезу; здатність до організації і планування; базові загальні знання; засвоєння основ базових знань з професії; елементарні комп’ютерні навички; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання проблем; прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики; взаємодія (робота в команді); міжособистісні навики та уміння; здатність працювати в міждисциплінарній команді; здатність спілкуватися з експертами з інших галузей; здатність працювати в міжнародном середовищі; етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності:

 • Здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); лідерські якості; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність працювати самостійно; планування і управління проектами; ініціативність та дух підприємництва; турбота про якість; бажання досягти успіху.

 • Глобальні компетентності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", що формуються при вивченні науки «Облік і звітність в оподаткуванні»:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.


2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Основи обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. Законодавчо-нормативна база

з оподаткування діяльності підприємства

Суть і функції податків, новації в оподаткуванні. Класифікація податків: загальнодержавні податки до бюджетів та до державних цільових фондів, місцеві податки та збори, прямі та непрямі податки. Податковий кодекс України, його структурна характеристика, сфера дії, сутність і значення.

Поняття податку та збору, їх класифікація в світлі ПКУ. Основні елементи податку: платники податків (зборів), об’єкт, база, одиниця оподаткування та їх облік, ставки податку (збору) і податкові періоди, порядок обчислення, джерела, строки і порядок сплати податків та зборів, їх зарахування (чи/або відшкодування) до бюджетів і державних цільових фондів, податкові пільги та порядок їх застосування і цільового використання, терміни та порядок подання податкової звітності про обчислення і сплату податків, порядок обчислення та облік штрафних санкцій (пені) тощо.

Облік і податкова звітність в оподаткуванні підприємства, їх взаємоз’язок із бухгалтерським фінансовим обліком. Облік і податкова звітність як підсистема бухгалтерського обліку. Законодавча та нормативна база оподаткування і податкової звітності. Основи організації суб’єктами підприємницької діяльності обліку і звітності в системі оподаткування. Податкові агенти і представники платника податків.

Недоліки в оподаткуванні видів економічної діяльності та суб’єктів господарювання. Напрямки вдосконалення обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів підприємництва в Україні.
Тема 2. Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб

Платники податку на доходи фізичних осіб. Податковий агент. Доходи у вигляді заробітної плати. Оподаткування доходів у вигляді заробітної плати податком на доходи фізичних осіб. Податкові соціальні пільги та порядок їх застосування.

Методика нарахування, утримання та сплати (перерахування податковим агентом до бюджету, Пенсійного фонду) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб. Перерахунок сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати та сум наданих соціальних пільг.

Платники, об’єкт, ставка військового збору. Методика утримання та сплати військового збору.

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1-ДФ). Податкова знижка та порядок її застосування.

Порядок складання та подання платником податку податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб.


Тема 3. Облік і звітність за екологічним податком

Сутність та значення податку, платники, податкові агенти, об’єкт, база оподаткування та ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними і стаціонарними джерелами забруднення, розміщення відходів, порядок його обчислення, сплати і подання податкової звітності. Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку.


Тема 4. Облік і звітність за акцизним податком та митом

Платники, об’єкти та база оподаткування акцизним податком. Підакцизні товари та ставки, дата виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку. Порядок обчислення і обліку акцизного податку з товарів, вироблених та ввезених на митну територію України.

Особливості обчислення акцизного податку з тютюнових виробів і алкогольних напоїв, облік операцій з акцизними марками. Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку. Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію).

Порядок і строки сплати, складання та подання декларації з акцизного податку. Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку.

Види і платники мита та об’єкт оподаткування митом, порядок його обліку і сплати.

Платники і ставки державного мита, порядок його справляння, обліку та сплати.


Тема 5. Облік і звітність за рентною платою

Платники, об’єкт оподаткування, ставки рентної плати і порядок обчислення рентної плати за спеціальне використання води, порядок її обчислення, сплати і податкової звітності. Про затвердження форм податкових декларацій плати за спеціальне використання води.

Платники, об’єкт, ставки, порядок обчислення і перерахування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, її сплати і податкової звітності лісокористувачів. Про затвердження форми Податкового розрахунку рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Платники та об’єкт справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Порядок обчислення, сплати і звітності з плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Платники та об’єкт справляння рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Порядок обчислення, обліку, сплати і звітності з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Про затвердження форм податкових розрахунків з рентної плати за користування надрами.

Платники, об’єкт та ставки оподаткування рентною платою за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, порядок її обчислення, обліку, сплати і подання звітності. Про затвердження форми Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні.

Платники, об’єкт оподаткування та ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, порядок обчислення, обліку, звітності і сплати. Про затвердження форми Податкового розрахунку рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.
Тема 6. Облік і звітність за місцевими податками і зборами

Склад місцевих податків та зборів та особливості звітування за ними.

Види місцевих податків: податок на майно, єдиний податок.

Податок на майно включає: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю.

Платники, об’єкт та ставки оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, порядок його обчислення, обліку, сплати і подання звітності. Про затвердження форми Податкового розрахунку з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Платники, об’єкт та ставки оподаткування транспортним податком, порядок його обчислення, обліку, сплати і подання звітності. Про затвердження форми Податкового розрахунку з транспортного податку.

Платники, об’єкт, база та ставки оподаткування платою за землю. Порядок обчислення плати за землю: за землі сільськогосподарського призначення; за землі населених пунктів, грошова оцінка яких встановлена та грошова оцінка яких не встановлена; за землі несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Індексація нормативної грошової оцінки земель. Податковий період, порядок обчислення, строк сплати і подання звітності про плату за землю.

Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності). Пільги щодо сплати плати за землю для суб’єктів підприємницької діяльності та особливості застосування пільгового оподаткування.

Орендна плата за земельну ділянку, підстави для нарахування. Розмір та умови внесення.

Види місцевих зборів: збір за місця паркування транспортних засобів; туристичний збір. Місцеві збори: платники, об’єкти, ставки оподаткування, облік розрахунків, строки сплати та подання податкової звітності.


Тема 7. Облік і звітність за податком на додану вартість

Суть податку на додану вартість та його платники. Об'єкт оподаткування податком на додану вартість. Операції, які звільнені та не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість. База оподаткування та ставки податку на додану вартість. Місце поставки товарів та послуг.

Податкове зобов’язання з податку на додану вартість та дата виникнення податкових зобов’язань. Податковий кредит з податку на додану вартість та дата виникнення права платника податку на податковий кредит. Алгоритм визначення і обліку частки оподатковуваних і неоподатковуваних операцій.

Документальне оформлення операцій з податку на додану вартість. Податкова накладна, інші первинні документи та вимоги до їх складання. Вантажна митна декларація. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних: призначення та порядок ведення.

Відображення податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість в системі рахунків бухгалтерського обліку. Касовий метод як альтернативний загальному порядку обліку податку на додану вартість.

Особливості обліку податку на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію України.

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Порядок автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Податкові періоди та особливості їх застосування. Податкова декларація з податку на додану вартість: її форми, структура і зміст, порядок складання та подання. Терміни сплати податку на додану вартість до бюджету.

Порядок виправлення платником податку на додану вартість самостійно виявлених помилок в обліку та декларуванні податку на додану вартість.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет
665844 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка