Методичні рекомендації для керівників шкільних наукових товариствСкачати 471.4 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір471.4 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

Тест

Нижче наведено ряд вислов­лювань із зазначенням варіантів відповідей. Підкресліть обраний вами варіант відповіді.

/. Яке слово вам хотілося б співвіднести зі словом «крокодил»?

а) екскаватор;

б)зелений;

в) бегемот.2. Який вираз вам найбільше подобається?

а) якщо ти атеїст, то все одно повинен поважати цінності релі­гійної культури;

б) якщо ти атеїст, то не пере­ходь дорогу на червоне світло;

в) ніякий не подобається.

3. Який вираз вам найбільше подобається?

а) життя — це подорож у май­бутнє;

б) життя — це подорож у ми­нуле;

в) ніякий не подобається.

4. Який вираз вам найбільше подобається?

а) застав дурня богу молитися, то він свій лоб розіб'є, відучи мо­литися — чужий лоб розіб'є;б) застав дурня богу молити­ся, він все одно дурнем зали­шиться;

в) ніякий не подобається.

5. Град схожий на...

а) ...десант парашутистів;

б) ...сльози мамонта, що плаче;

в) ...град, що падає.

6. Який вираз вам найбільше подобається?

а) важко бути божеством;

б) нудно бути божеством;

в) ніякий не подобається.

7. Який вираз вам найбільше
подобається?

а) якби людина, якій за життя багато хто поклоняється, стала богом, то Місяць назвали б її ім'ям;

5) якби людина, котрій багато хто за життя поклоняється, стала божеством, то на небі стало б більше зірок;

в) ніякий не подобається.8. Який вираз вам найбільше подобається?

а) мандруючи, ми змінюємо своє теперішнє;

6) мандруючи, ми поліпшуємо своє минуле;

в) ніякий не подобається.9. Який вираз вам найбільше подобається?

а) кольорові телевізори, що часто ламаються, економлять ваш робочий час;

б) кольорові телевізори, що часто ламаються, свідчать про низьку якість виробів нашої елек­тронної промисловості;

в) ніякий не подобається.

10. Який вираз вам найбільше
подобається?

а) потопаючий зрозумів, що рятування потопаючих — справа рук самих потопаючих;

б) потопаючий зрозумів, що є справою всього його життя;

в) ніякий не подобається.

7. Який вираз вам найбільше подобається?а) винахідник подібний до зло­дія, що зламує сейфи;

б) винахідник подібний до ан­тени;

в) ніякий не подобається.
Оцініть відповіді так:

Якщо ви обрали варіант а, то отримуєте 10 балів, варіант б при­несе вам 5 балів і варіант в — 0 балів.

Підрахуйте коефіцієнт, що оці­нює рівень нереалізованого інте­лектуального потенціалу (КНІП).

Значення КНІП, менше за 40, відповідає низькій (слабкій) групі; від 40 до 60 — середній (норма­тивній) групі; понад 60 балів — високого рівня (сильній) групі.

Характеризувати сильну і слабку групу немає необхідності, а нормативна група — це люди з недостатньо розвиненими креативними здібностями. Такі люди не здатні до творчого ризику, не завжди спостережливі. В до­слідницькій діяльності вони не зроблять висновку, який супере­чить загальноприйнятим нор­мам.

Цей тест може дати інформа­цію не тільки про результати сьо­годнішнього дня, а й про те, чого можна досягти в результаті осо­бистої інтенсивної інтелектуальної діяльності.

Після обробки отриманої в ході вивчення інформації психолог зможе використати її для прове­дення семінарів з педагогами, які допомагатимуть учням займатися науково-дослідницькою роботою. За результатами діагностики пси­хологу необхідно провести кон­сультацію для учнів. Результати діагностики допоможуть визначи­ти зміст розвивальних завдань для корекційної або тренінгової робо­ти в групах учнів.

Психолог під час розвиваль­них занять використовує різні вправи для розвитку пам'яті, ува­ги, логічного мислення, творчо­го та нестандартного мислення, стимулює розвиток дослідниць­ких якостей учнів. Усе це допо­може зробити участь дітей у ро­боті наукового товариства ціка­вим і розвивальним. У дітей зміниться ставлення до інтелекту­альної праці, її значущості в ре­альному житті.

Приклади інтелектуальних занять з учнями — членами НТУ

Заняття проводять з учнями — членами НТУ раз або двічі на місяць. Система занять спрямова­на на розвиток інтелектуальних умінь учнів.Кожне заняття визначає конк­ретні завдання, які допоможуть учням по-новому побачити свою інтелектуальну діяльність, оцінити досягнення людей, які мають ве­ликі досягнення в науці, мистецтві тощо. Розробки занять 1, 2 представ­лені повністю, а для занять 3—10 вказано тільки мету.

Заняття 1 Мета заняття:

Ознайомити учнів зі словником парадоксальних визначень; розви­вати вміння доказу і спростуван­ня; стимулювати творчість, дослі­дницькі вміння.

На дошці написано слова та їх парадоксальне тлумачення із словника парадоксальних визна­чень.

Знання — це їжа для того, хто розуміє, приправа для пересиче­ного та отрута для неготового.

Інтерес — мотор життєдіяль­ності.

Інтелект — це здатність бачи­ти та показувати з'єднаність фактів.

Книга — це годівниця думки, що шелестить.

Критика — вміння бути пись­менником, залишаючись читачем.

Правило це черевик, який завжди тисне ногу волі.

Протиріччя — це дріжджі ро­зуміння.

Словник це проекція світо­сприймання на алфавіт.

Здібності це м'язи душі.

Талант — зерна неба для землі.

Хід заняття

I. На плакаті написано слово «парадокс». Дітям пропонують відповісти на запитання:

  • Які асоціації у вас виника­ють, коли вимовляють слово «па­радокс»?

  • Чи зустрічали ви парадок­си в реальному житті?

  • Чи можуть парадокси стати дійсністю?

II. Після відповідей на постав­лені запитання дітям пропонують записати тлумачення слова «пара­докс» із тлумачного словника. (Па­радокс — несподіване, незвичне твердження, що розходиться з тра­дицією, міркування або висновок. Існує вираз «Людина, що говорить парадоксами».)

III. Практичне завдання.

У конвертах — аркуші папе­ру, на яких написано слова та їхнє тлумачення зі словника парадок­сальних визначень (текст узято із книги В.Кротова «Массаж мысли»). Учням необхідно прийняти або спростувати за дві хвилини кожне тлумачення, написане на аркуші. Вся група слухає кожного допові­дача та аплодує, якщо тлумачен­ня подобається.

IV. Домашнє завдання.
Перевірка завдання — на за­нятті 2.

Дати парадоксальне тлумачен­ня наступних слів: телефон, цирк, слимак, дитячий садок, учень, учи­тель, гроші, ремінь, торт, телевізор.

V. Рефлексія.

Діти отримують три види кар­ток. На першій картці зображено крапку (.). На другій — знак запи­тання (?). На третій картці — знак оклику (!).

Крапка означає, що завдання зрозуміле і труднощів не викли­кає.

Знак запитання означає, що учасник заняття зазнавав інтелек­туальних утруднень під час вико­нання завдання.

Знак оклику означає, що зав­дання викликає інтерес і бажання повторити таку роботу.

Картки прикріплюють на аркуш ватману або на дошку. Так можна наочно виявити найскладніші, най­цікавіші завдання, а також завдан­ня, зрозумілі всім.

Заняття 2

Мета заняття: визначити вміння членів НТУ в роботі зі словником парадоксальних визна­чень; розвивати вміння учнів до­водити, спростовувати; навчати учнів робити свій висновок і вис­ловлювати особисту думку щодо проблеми.

Хід заняття

I. Бесіда з учнями про труд­нощі, які виникли під час виконан­ня завдання.

  • Що ви відчували, виконую­ чи завдання?

  • Скільки часу пішло на ви­конання завдання?

  • Які труднощі виникали під час виконання завдання?

  • Чи зверталися ви до кого-небудь по допомогу?

II. ПДТД — парад домашніх творчих досягнень.

Діти мали дати парадоксальне тлумачення слів: телефон, цирк, слимак, дитячий садок, учень, учи­тель, гроші, ремінь, торт, теле­візор. Кожен учень бере участь у тлу­маченні слів. Група визначає кра­ще парадоксальне тлумачення кожного слова. Ці тлумачення за­писують у шкільний словник па­радоксальних визначень.

III. На дошці написано початок афоризму Г.Ліхтенберга «Най­більш цікава поверхня на землі — це (обличчя)».

Учні повинні продовжити та аргументувати її закінчення. Потім психолог читає авторське завер­шення фрази і ставить запитання.

Як Ви вважаєте, чому Г.Ліхтенберг саме так закінчив


свою думку?

Чи вважаєте ви, що автор правий? Якщо так, то доведіть.VI. Робота в групах.

Учні об'єднуються в пари або в групи по троє-четверо залежно від кількості присутніх людей. Діти отримують початок фрази, яку вони мають закінчити.  1. Найщасливіша людина та, яка...

  2. Найважче в житті — це...

  3. Найголовніше питання на землі — це...

4. Найсолодший сон — це...
V. Захист афористичних проектів.
Діти всі разом вирішують, як закінчити фразу, та виступають із захистом остаточного варіанту.

Час виконання завдання 10 хви­лин.

Домашнє завдання.

Знайти афоризми, пов'язані з почуттями і характером людини.

Перевірка завдання — на за­нятті 3.

Заняття З

Мета: розвивати в учнів лінг­вістичні вміння: будувати зв'язне мовлення, давати логічну і по­слідовну відповідь; вчитися слуха­ти себе та інших; розвивати творчі здібності учнів.

Заняття 4

Мета: продовжити з учнями роботу з розвитку лінгвістичних умінь; розвивати творче мислен­ня, спостережливість, оригі­нальність мислення, пам'ять.

Заняття 5

Мета: розвивати спостереж­ливість, оригінальність мислення, асоціативне мислення; сприяти розвитку креативності, позитивних емоцій.

Заняття 6

Мета: розвивати вміння роз­мірковувати та аналізувати, ро­бити особисті оригінальні вис­новки.

Заняття 7

Мета: розвиток дикції, вимов­ляння та мовних умінь учасників групи.

Заняття 8

Мета: стимулювати розвиток внутрішньої мови учнів; розвива­ти вміння робити узагальнення.

Заняття 9

Мета: продовжити розвиток мовних умінь учнів, їхнього словникового запасу; розвивати логічне мислення, мовний здо­гад.

Заняття 10

Мета: підбити підсумки прове­дених у групі занять, визначити їхню значущість, визначити зна­чущість занять для написання на­уково-дослідницької роботи; вив­чити питання необхідності прове­дення тренінгу особистісного зро­стання учнів, що працювали в групі.

Психолог проводить раз на місяць заняття з учнями—члена­ми НТУ.

Систему занять спрямовано на розвиток інтелектуальних умінь учнів.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 471.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка