Методичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентівСкачати 215.6 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір215.6 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Юридичний інститут

Кафедра кримінального права і процесу


ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ


Методичні рекомендації для самостійної підготовки

до занять студентів


Спеціальності: 081 «Право»


Спеціалізації: «Правознавство»

Затверджено на засіданні кафедри “___”______ 20___ р., протокол № ____


Укладач: к.ю.н. Малярчук Н.В.

КИЇВ – 2016ЗМІСТ

стор.

Вступ
Модуль № 1 «Судові та правоохоронні органи України»
Тема 1. Предмет, система та основні поняття.
Тема 2. Судова влада в Україні. Система судоустрою в Україні. Статус судді.
Тема 3. Конституційний Суд України
Тема 4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Тема 5. Прокуратура України.
Тема 6. Органи дізнання та досудового слідства
Тема 7. Адвокатуру та адвокатська діяльність в України
Тема 8. Нотаріат в Україні
Тема 9. Органи внутрішніх справ України
Тема 10. Служба безпеки України.
Тема 11. Державну пенітенціарна служба України
Тема 12. Органи та установи юстиції України
Тема 13. Державні органи фінансового контролю в Україні
Тема 14. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Список джерел

вступ
Важливою складовою підготовки у вищих навчальних закладах висококваліфікованих фахівців є самостійна робота студентів.

Знання основних засад організації побудови, завдань, принципів і напрямів діяльності органів судової влади та правоохоронної системи України необхідні кожному студенту-правознавцю. Саме навчальна дисципліна “Організація судових та правоохоронних органів України” дає студентам загальні знання про основні поняття, предмет і систему зазначених органів, розкриває зміст чинного законодавства про діяльність цих органів, надає відомості про функціонування судової влади і правоохоронної системи в Україні, висвітлює засади правосуддя, допомагає сформувати самостійне юридичне бачення та розуміння проблем судоустрою та судочинства. Ці знання необхідні студентам як для подальшого поглибленого засвоєння інших правових дисциплін, так і для майбутнього успішного здійснення професійної діяльності юриста. Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним засобом опанування навчального матеріалу в позааудиторний час. Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “ Організація судових та правоохоронних органів України ” – засвоїти в повному обсязі навчальну програму та сформувати самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни – засвоєння, закріплення та систематизація відповідних теоретичних знань, а також їх застосування при виконанні практичних завдань.

Самостійна робота студентів забезпечує їх підготовку до поточних аудиторних занять.

……………………………………………..


МОДУЛЬ № 1 «СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ»

Тема 1. Предмет, система та основні поняття.

План


 1. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності

 2. Поняття спеціальної правоохоронної діяльності та спеціального правоохоронного органу (служби)

 3. Поняття судової та правозахисної діяльності

 4. Предмет дисципліни її місце серед інших юридичних дисциплін


Методичні рекомендації

 1. Окремо опрацювати тему: джерела дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України» та надати їх класифікацію

 2. Дослідити взаємодію правоохоронних органів з органами державної влади та управління.


Джерела: [1; 3; 12; 13; 14 ; 15; 24-26; 29; 32; 33].
Запитання для самоперевірки

1. Які органи за законом належать до правоохоронних?

2. Розкрийте ознаки правоохоронної діяльності.

3. Назвіть складові системи правоохоронної діяльності.

4. Чи передбачена в Україні недержавна правоохоронна діяль­ність?

5. Назвіть та дайте характеристику ознак поняття "право­охоронний орган".6. Чи є суд або адвокатура правоохоронним органом?


Тема 2. Судова влада в Україні. Система судоустрою в Україні. Статус судді.

План

 1. Правосуддя, його ознаки та засади здійснення

 2. Судова система України

 3. Органи суддівського самоврядування

 4. Суддя - носій судової влади. Гарантії незалежності суддів

 5. Обрання суддів і припинення їхніх повноважень

 6. Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів

 7. Правовий і соціальний захист суддів

 8. Місцеві суди, апеляційні, Вищі суди України, Верховний Суд України.

Методичні рекомендації

 1. Підготуйте реферат за темою “Принципи правосуддя: поняття та система”.

 2. Тривалий час в юридичній літературі ведеться полеміка про практичне застосування принципів гласності та колегіальності у процесі здійснення правосуддя.

 3. У чому полягає принцип колегіальності правосуддя? Як здійснюється принцип колегіальності в судах першої ланки на районному рівні? Як ви особисто ставитесь до суду присяжних в Україні?

Джерела: [1; 3; 12; 13; 14 ; 15; 23-26; 29; 32; 33].

Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть ланки судів загальної юрисдикції.

 2. Як розподіляються і на які території поширюються по­вноваження кожного з апеляційних господарських судів?

 3. Дайте характеристику судової системи.

 4. Назвіть організаційні форми суддівського самоврядування.

 5. Завдання органів суддівського самоврядування.

 6. Повноваження конференцій суддів.

 7. Повноваження з'їзду суддів України.

 8. Охарактеризуйте статус місцевого суду.

 9. Які повноваження має голова місцевого суду?

 10. Як організовано роботу місцевого суду?

 11. Назвіть склад та повноваження апеляційного суду.

 12. Перелічіть повноваження голови та заступників Голови апеляційного суду.

 13. Як організовано роботу апеляційною суду?

 14. Охарактеризуйте статус Верховного Суду України в си­стемі судів загальної юрисдикції.

 15. Якими є повноваження Пленуму, судових палат Верховного Суду України?

 16. Назвіть повноваження Голови Верховного Суду України та його заступників.

Тема 3. Конституційний Суд України

План

 1. Статус Конституційного Суду України. Його склад і повноваження

 2. Порядок призначення суддів

 3. Голова Конституційного Суду України та його заступники

 4. Організація роботи Конституційного Суду України. Апарат Конституційного Суду України


Методичні рекомендації

 1. Дослідити кому належить ідея створення КС в Австрії та обґрунтування європейської моделі конституційного контролю.

 2. Визначити в яких ситуаціях КСУ приймає рішення, і в яких дає висновки.

Джерела: [1; 3; 4; 2; 12; 13; 14 ; 15;23-26; 29; 32; 33].

Запитання для самоперевірки

 1. Як формується Конституційний Суд України?

 2. Завдання і принципи діяльності Конституційного Суду України.

 3. Вимоги до кандидатів у судді Конституційного Суду України.

 4. Провадження у справах у Конституційному Суді України.

 5. Порядок звернення до Конституційного Суду України.

 6. Порядок призначення та обрання суддів.

 7. Які вимоги висуваються до суддів?

 8. Підстави припинення повноважень судді.

 9. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя.


Тема 4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України

План

 1. Статус, завдання і повноваження ВККС України

 2. Склад ВККС України

 3. Організація роботи ВККС України


Методичні рекомендації

 1. Дослідити порядок формування складу ВККС України у формі реферату.

 2. Опрацювати порядок та можливості оскарження рішень ВККС України.


Джерела: [1; 3; 5; 12; 13; 14 ; 15; 24-26; 29; 32; 33].
Запитання для самоперевірки

 1. Який статус має ВККС України? Дайте загальну характеристику її повноважень..

 2. Як формується склад ВККС України?

 3. Якими повноваженнями наділені члени ВККС України?

 4. З якою метою створюється служба дисциплінарних інспекторів?

 5. Які вимоги встановлені Законом щодо проведення засідань ВККС України?


Тема 5. Прокуратура України.

План

 1. Завдання і принципи діяльності Прокуратури України

 2. Система прокуратури та організація її роботи

 3. Акти прокурорського реагування

 4. Кадри органів прокуратури


Методичні рекомендації

 1. Підготуйте реферат за темою “Прокуратура України: правові засади діяльності”.

 2. Підготуйте реферат за темою “Прокурорський нагляд за додер- жанням законів”.

Джерела: [1; 3; 12; 13; 14 ; 15; 24-26; 29; 32; 33].
Запитання для самоперевірки

 1. Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень.

 2. Заходи правового і соціального захисту працівників органів прокуратури.

 3. Структура та повноваження Генеральної прокуратури України, порядок її утворення.

 4. Порядок призначення Генерального Прокурора України, його повноваження.

 5. Порядок діяльності колегій органів прокуратури та їх повноваження.

 6. Особливості організації та діяльності військових прокуратур.

 7. Порядок призначення прокурорів у військових прокуратурах, їх повноваження.

 8. сутність функції підтримання прокурором державного обвинувачення в суді.

 9. Форми представництва прокурором інтересів громадянина і держави в суді.


Тема 6. Органи дізнання та досудового слідства

План

 1. Поняття досудового розслідування та його форми

 2. Система органів досудового слідства в України

 3. Органи дізнання: система і компетенція


Методичні рекомендації

 1. Підготуйте реферат за темою “Органи дізнання: система і компетенція”.

 2. Підготуйте реферат за темою “Слідчий та його повноваження”.


Джерела: [1; 3; 12; 13; 14 ; 15; 21; 24-26; 29; 32; 33].
Запитання для самоперевірки

 1. Які спеціальні засоби застосовують працівники поліції та за яких умов?

 2. В яких випадках працівники поліції мають право застосовувати вогнепальну зброю?

 3. Правовий і соціальний захист працівників поліції.

 4. Яка відповідальність працівників поліції передбачена законодавством України?Тема 7. Адвокатуру та адвокатська діяльність в України

План

 1. Поняття адвокатури та її завдання.

 2. Правові основі діяльності адвокатури. Завдання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури.

 3. Вимоги до особи, яка бажає займатися адвокатською діяльністю. Реєстрація адвокатських об’єднань.

 4. Види адвокатської діяльності. Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об’єднань.

 5. Статус адвокатського об’єднання. Професійні права та обов’язки адвоката.

 6. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури. Рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Методичні рекомендації

 1. Підготувати реферат на тему: «підстави та порядок подання скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій».

 2. Дослідити порядок організації й діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури

 3. Підготуйте реферат за темою “Види адвокатської діяльності”.

 4. Підготуйте реферат за темою “Захисник у кримінальному процесі”.

Джерела: [1; 3; 7; 12; 13; 14 ; 15; 24-26; 29; 32; 33].
Запитання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте завдання та принципи діяльності адвокатури .

 2. Які види адвокатської діяльності та права а адвоката?

 3. Якими є функції адвоката у кримінальному та цивільному процесах?


Тема 8. Нотаріат в Україні

План

 1. Поняття про нотаріат та його компетенція. Нотаріат, як система органів та посадових осіб. Правова основа, принципи та організаційні форми діяльності нотаріату.

 2. Система нотаріальних органів України.

 3. Державні нотаріальні архіви. Державні нотаріальні контори. Приватні нотаріуси.

 4. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Вимоги до особи, яка бажає займатися нотаріальною діяльністю.


Методичні рекомендації

 1. Підготуйте реферат за темою “Державна і приватна нотаріальна діяльність”.

Джерела: [1; 3; 7; 12; 13; 14 ; 15; 24-26; 29; 32; 33].
Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть та охарактеризуйте принципи нотаріальної діяльності.

 2. Якою є структура нотаріальних органів?

 3. Назвіть конкретні нотаріальні дії, дайте їх приклади.

 4. Хто ще, крім нотаріусів, має право здійснювати нота­ріальні дії?

 5. Який орган має повноваження визначати рівень професій­ної підготовки нотаріусів та осіб, які мають намір за­йматися нотаріальною діяльністю?


Тема 9. Органи внутрішніх справ України

План

 1. Органи Внутрішніх справ у системі правоохоронних органів,їх завдання та функції

 2. Система органів внутрішніх справ

 3. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура

 4. Поліція: завдання, структура і повноваження


Методичні рекомендації

 1. Підготуйте реферат за темою “Історія становлення МВС України”.

 2. Підготуйте реферат за темою “Принцип гласності в діяльності поліції”.

Джерела: [1; 3; 7; 12; 13; 14 ; 15; 24-26; 29; 32; 33].
Запитання для самоперевірки

 1. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів України (загальні поняття).

 2. Які завдання покладено на органи внутрішніх справ України?

 3. Які функції виконують органи внутрішніх справ України?

 4. Які органи входять у систему органів внутрішніх справ України?

 5. Правовий статус Міністерства внутрішніх справ України, його значення та завдання.

 6. Функції та основні напрями діяльності МВС України.

 7. Склад і структура МВС України.

 8. Апарат МВС України, його склад і структура.

 9. Повноваження колегії МВС України.

 10. Порядок призначення МВС України.

 11. Повноваження Міністра внутрішніх справ України.

 12. Порядок видання нормативно-правових актів МВС України.

 13. Склад, структура та повноваження головних, обласних управлінь МВС України, їх завдання


Тема 10. Служба безпеки України.

План

 1. Завдання, організація діяльності та система СБУ

 2. Повноваження СБУ

 3. Кадри СБУ, їх правовий та соціальний захист

 4. Контроль і нагляд за діяльністю СБУ

Методичні рекомендації

 1. Підготуйте реферат за темою “Служба безпеки України: поняття, система, повноваження та організація діяльності”.

 2. Підготуйте реферат за темою “Кадри Служби безпеки України, їх правовий і соціальний захист”.

Джерела: [1; 3; 7; 12; 13; 14 ; 15; 20; 22; 24-26; 29; 32; 33].
Запитання для самоперевірки

 1. Служба безпеки України в системі правоохоронних органів України (загальні поняття).

 2. Що означає поняття “безпека держави”?

 3. Основні функції та завдання Служби безпеки України.

 4. Система та структура Служби безпеки України.

 5. Основні напрями діяльності Служби безпеки України.

 6. Які права мають співробітники Служби безпеки України?

 7. Які основні обов’язки покладаються н а Службу безпеки України?


Тема 11. Державну пенітенціарна служба України

План

 1. Загальна характеристика ДПтС.

 2. Повноваження та функції ДПтС.

 3. Пробація – система наглядових та соціально-виховних заходів до засуджених


Методичні рекомендації

 1. Підготуйте реферат за темою: «Пробація як система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого».

 2. Підготуйте реферат за темою: «Державна політика у сфері виконання кримінальних покарань».

Джерела: [1; 3; 7; 12; 13; 14 ; 15; 20; 22; 24-26; 29; 32; 33].
Запитання для самоперевірки

 1. Якими є завдання та функції ДПтС?

 2. Що належить до оганів ДПтС?


Тема 12. Органи та установи юстиції України

План

 1. Міністерство юстиції України

 2. Головне управління юстиції Міністерства юстиції в місті Києві, районні, районні у містах управління юстиції

 3. Державна виконавча служба в системі органів МЮ України

Методичні рекомендації

Підготуйте реферат за темою: “Система органів та установ юстиції в Україні”.Джерела: [1; 3; 7; 12; 13; 14; 15; 22; 24-26; 29; 32; 33].
Запитання для самоперевірки

 1. Міністерство юстиції України в системі правоохоронних органів України.

 2. Функції та основні напрями діяльності Міністерства юстиції України.

 3. Система та структура Міністерства юстиції України.

 4. Структура центрального апарату Міністерства юстиції України.

 5. Система органів та установ юстиції.

 6. Права та повноваження Міністра юстиції України.


Тема 13. Державні органи фінансового контролю в Україні

План

 1. Загальні положення та основні функції органу державного фінансового контролю.

 2. Права, обов'язки і відповідальність органу державного фінансового контролю.

 3. Правовий захист службових осіб органу державного фінансового контролю

Методичні рекомендації
 1. Підготуйте реферат за темою: «Суб'єкт державного фінансового контролю»

 2. Підготуйте реферат за темою: «Основні принципи державного фінансового контролю»


Джерела: [1; 3; 7; 12; 13; 14; 15; 22; 24-26; 29; 32; 33].
Запитання для самоперевірки
 1. Які завдання Державної фінансової інспекції?

 2. Визначити функції Державної фінансової інспекції?

 3. Держфінінспекція України порядок та завдання проведення фінансової перевірки?
Тема 14. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини


План

 1. Загальна характеристика інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 2. Компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 3. Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Методичні рекомендації

Підготуйте реферат за темою: «Інститут омбудсмена в України недоліки в організації діяльності та шляхи їх подалання»Джерела: [1; 3; 7; 12; 13; 14; 15; 22; 24-26; 29; 32; 33].
Запитання для самоперевірки
 1. Дати загальну характеристику інституту омбудсмена в Україні

 2. Які функції омбудсмена та гарантії його діяльності?

 3. Яка організація діяльності омбудсмена в України?
 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Основні рекомендовані джерела:

 1. Конституція України // Відомості Верховної ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Про доступ до судових рішень: Закон України від 09.01.2006 р. № 3262-ІV // Відомості Верховної ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.

 3. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7.07. 2010 р. 
  № 2453-VI // Відомості Верховної ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

 4. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

 5. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25. – Ст. 146.

 6. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 р. № 202/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243.

 7. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5.07.2012 р.№ 5076-VI р. № 2887-ХН // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282.

 8. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 2-3. – Ст. 12.

 9. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 10. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – Ст. 190.

 11. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник / [О.С. Захарова, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін.]; Відп. Ред. В. Маляренко. – [3 вид.]. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

 12. Судоустрій України: підруч. / за ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.

 13. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. / [П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, А.П. Гель, Г.С. Семаков, Н.М. Ахтирська, С.М. Круль]; За заг. ред.. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с.

 14. Організація судових і правоохоронних органів: підручник / [І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.]: За ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – 528 с.

 15. Юзікова Н.С. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. / Н.С. Юзікова. – К.: Істина, 2006. – 320 с.

 16. Шевчук П.І. Питання про доступність правосуддя та правової допомоги потребує законодавчого вирішення / П.І. Шевчук // Вісник Верховно­го Суду України. – 2000. – № 2. – С. 39.

 17. Ксендзюк В.Б. Поняття, ознаки та класифікація актів Конституційного суду України / В.Б. Ксендзюк // Науковий вісник НАВС. – К., 2012. – Вип.1(80). – С.66-72.

 18. Селіванов А.О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права: Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя. – Київ: Логос, 2012. – 151 с.

 19. Назаров В.В. Кримінальний процес України: навч. посіб. / В.В. Назаров. К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2013. – 488 с.

Додаткова література:

 1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.

 2. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. № 3352-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст.360.

 3. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994р. № 3855-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

 4. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

 5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24.

 6. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

 7. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.

 8. Білоус В. Т. Координація боротьби з економічною злочинністю / В.Т. Білоус. – К.: МП «Леся», 2002. – 405 с.

 9. Бондарев В.В. Стан забезпечення судового захисту конституційних прав і свобод військовослужбовців / В.В. Бондарев, С.І. Дячук // ВВС України. – 2000. – № 4.

 10. Загальна теорія держави та права: підруч. / А.М. Ко­лодій, С.Л. Лисенков, М.Ю. Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

 11. Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 12. Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 336 с. – Бібліогр.: С. 325-329.

 13. Корейба І.В. Конституційний Суд України в системі органів правової охорони Конституції України :Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.02) // Київський нац. ун-т ім.Т.Шевченка. – Київ, 2011 р. – 236 с.

 14. Теорія держави і права. Академічний курс: підруч. / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

 15. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: монографія / В.М. Шаповал. – К.: Юридична фірма «Салком»; Юрінком Інтер, 2005. – 560 c.


Каталог: bitstream -> NAU -> 23778
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
23778 -> Методичні рекомендації з виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання
23778 -> Практикум для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» за с


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка