Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання Миколаїв 2016


ТЕМА 4. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ І ІНТЕГРАЦІЯСторінка2/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір427 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
ТЕМА 4. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ І ІНТЕГРАЦІЯ. ПОНЯТТЯ НТР, ЇЇ ОСНОВНІ РИСИ
Мета: сформувати в студентів ситему знань про вплив НТР на галузеву структуру і територіальну організацію виробництва; систематизувати уявлення студентів про особливості НТР; стимулювати глобальне мислення студентів.

Обладнання: політична карта світу, схеми, атласи.

Завдання : 1. Опрацювати § 15-20 підручника і матеріали лекції №4 та користуючись атласом відповісти на запитання та виконати наступні завдання:

 1. Які вимоги до трудових ресурсів висуває сучасна НТР? Наведіть приклади.

 2. Які галузі промисловості зараховують до наукоємних? Приклад. До таких галузей належить машинобудування (наприклад електроніка), хімічна промисловість (насамперед, хімія органічного синтезу) та енергетика.

 3. З чим пов’зано те, що під впливом НТР у структурі світової промисловості відбувається поступове збільшення частки обробних і зменшення частки видобувних галузей?

Приклад. Це пов’язане зі зменшенням матеріалоємності виробництва, зростанням частки синтетичної сировини, різким збільшенням споживання готової продукції.

 1. Користуючись підручником, матеріалами лекції скласти схему «Вплив НТР на світове господарство»

Вплив НТР на світове господарство

Зміни в теріторіальній структурі

Зміни в галузевій структурі

Збільшення частки невиробничої сфери.Орієнтація на великі міста – центри науки та освіти.

 1. На контурну карту нанесіть країни, що виробляють найбільшу кількість електроенергії.

Найбільші виробники електроенергії

Країна

Виробництво електроенергії

загальний об’єм, млрд кВт год

на душу населення, кВт год

США

3979

13263

Китай

2500

1923

Японія

974,4

7612

Росія

952,4

6707

Індія

630,6

573

Канада

573,0

17906

Німеччина

566,9

6913

Франція

540,6

9010

Бразилія

380,9

2026

Велика Британія

363,2

6053
 1. Сьогодні в урядів і громадськості різних країн немає єдиної думки з приводу використання атомних електростанцій. Одні країни експлуатують АЕС і планують будівництво нових (наприклад, Росія, Франція), інші виводять з експлуатації старі й ведуть дискусії з приводу будівництва нових АЕС (наприклад, Німеччина), треті не мають на своїй території АЕС (наприклад, Італія й Австрія). Які позитивні й негативні наслідки експлуатації АЕС ви можете назвати?

 2. Тривалий час серед лідерів виробництва чорних металів були провідні країни Європи: Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія. Але згодом виробництво сталі в них зростало дуже повільно й навіть скорочувалось. Водночас обсяги виробництва продукції машинобудування, яке є основним споживачем сталі, зростали швидкими темпами. Чим би ви це пояснили.

 3. Позначте на контурних картах країни, що виробляють найбільшу кількість сталі.

Найбільші виробники сталі

Країна

Обсяг виробництва, млн т

Китай

502,0

Японія

118,2

США

96,2

Росія

69,5

Індія

54,1

Республіка Корея

52,4

Німеччина

47,5

Україна

39,8

Бразилія

32,8

Італія

31,7
 1. Поясніть вплив фактора трудових ресурсів на розміщення підприємств точного машинобудування.

 2. Як ви вважаєте, у якому напрямку розвиватиметься промисловість найближчим майбутнім?

 3. Порівняйте товарне і споживче сільське господарство.

Товарне сільське господарство

Споживче сільське господарство

Висока продуктивність.

Інтенсивний шлях розвитку.Низька продуктивність.

Екстенсивний шлях розвитку.
 1. Використовуючи карти атласу, порівняйте географію основних олійних культур.

 2. Побудуйте стовчикові діаграми за такими даними: у світі виробляється близько 575 млн т молока, у тому числі в країнах Європейського Союзу – 125 млн т, або 21,7 % від загального виробництва; в Індії – 79 (13,7); у США – 75 (13,0); у Росії – 32 (5,6); у Пакистані – 24 (4,2); у Бразилії – 22 (3,8); в Україні й Польщі – по 12 (2,1); у Новій Зеландії – 13 (2,3); в Австралії – 11 (1,9); у Туреччини – 10 млн т (1,7%).

 3. Найбільш високих надоїв домоглися скотарі Ізраїлю, які отримують 8850 кг молока від кожної корови на рік, у США – 8329 кг; у Швеції – 7376; у Нідерландах – 6890; у Данії – 6710; у Японії – 6612; у Південній Кореї – 6333; у Фінляндії – 6227 кг на рік. У країнах, що розвиваються, цей показник в 10-20 разів менший. Чим це пояснюється?

 4. Загальна довжина залізниць перевищує 1,1 млн км. Зараз вона не збільшується, а в деяких високорозвинених країнах навіть скорочується. Як ви вважаєте, чому це відбувається в умовах, коли індустріалізація, одним із символів якої є залізниці, охоплює все більше країн?


ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ:

 1. Що таке світове господарство? Міжнародний поділ праці? Науково-технічна революція?

 2. Що є основою міжнародного поділу праці?

 3. У яких формах здійснюються міжнародні економічні зв’язки?

 4. Як ви розумієте словосполучення «глобальний світ»?


ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ:

 1. Поясніть, чому економічним відносинам протипоказані політичні і соціальні бар’єри.

 2. Що розуміють під терміном багатополюсний світ?

 3. Поясніть тезу: «Енергетика – основа розвитку господарства» Спробуйте посилити її.

 4. Яку із зазначених нижче тез можна вважати найбільш вірогідною:

а) використання нафти та газу нині і в майбутньому становить основу енергетики світу;

б) ресурси нафти та газу будуть вичерпані протягом першої половини ХХІ ст., світове господарство чекає катастрофа в енергетиці;

в) світова енергетика ХХІ ст. буде розвиватися на основі поєднання використання традиційних та альтернативних джерел енергії.

5. Закінчіть думку: «Основним конструкційним матеріалом для виготовлення знарядь праці у кам’яному віці був камінь, у бронзовому – сплави порівняно легкоплавних кольорових металів, у залізному – залізо і його сплави. Настає вік композитних матеріалів, для виготовлення яких використовуються…».
ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ

1. Транснаціональні корпорації світу.

2. Роль НТР у сучасному світі.
Доповіді на тему: «Глобальні проблеми людства»


 1. Міжнародні соціальні проблеми

 2. Глобальні екологічні проблеми

 3. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини.


Питання для дискусії:

 1. У чому сутність глобальних проблем?

 2. Як ви вважаєте, чому проблема збереження миру і відвернення ядерної війни є найважливішою у світі?

 3. Користуючись матеріалами періодичної преси і телебачення, назвіть «гарячі точки» планети сьогодення.

 4. Які на вашу думку основні умови подолання відсталості країн, що розвиваються.

 5. Запропонуйте перелік найважливіших, на ваш погляд, глобальних екологічних проблем.

 6. «Природа – неподільна, а перебіг природних процесів (а разом з тим і розповсюдження забруднень) не зважає на державні кордони». Аргументуйте цю тезу відомими вам прикладами.

 7. Назвіть основні напрями екологічної політики в природокористуванні та охороні природи.

 8. Зрозуміло, що найгостріші демографічні проблеми характерні для країн, що розвиваються. Чи означає це, що економічно розвинених країн це не стосується? Відповідь обґрунтуйте.

 9. Які можливості щодо збільшення виробництва сільськогосподарської продукції надає сучасна наука?

 10. Як пов’язані економічний розвиток та якість життя? Назвіть райони, де проблеми покращення якості життя стоять особливо гостро.


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

 1. Підручник, § 15-20 [1].

2. Підготувати доповідь за темою на вибір.

3. Заповнити таблиці в зошиті та побудувати діаграми.

4. Виконати завдання на контурних картах.

5. Підготуватися до тематичного оцінювання.МОДУЛЬ IІ. РЕГІОНАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН ЄВРОПИ
Мета: сформувати у студентів систему знань про склад регіону, особливості його розміщення, населення і загальні риси господарства; поглибити і закріпити практичні навички студентів працювати з комплексними картами атласу; продовжити формування умінь аналізувати, систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал.

Обладнання: політична карта світу, політична карта Західної Європи, атласи.

Завдання : Опрацювати § 23-33 підручника і матеріали лекції №5 та користуючись атласом відповісти на запитання та виконати наступні завдання:

 1. Грунти значної частини Європи не належать до надто родючих. Завдяки чому тут отримують високі врожаї?

 2. Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте релігійний склад європейців.

 3. Чим би ви пояснили низькі, як для Європи, показники частки міського населення – від 44 до 55 %, у таких країнах, як Албанія, Боснія та Герцоговина, Португалія, Сербія, Чорногорія, Словенія?

 4. Наведіть приклади продукції, на якій спеціалізуються європейські країни.

 5. Охарактеризуйте основні типи сільськогосподарського виробництва країн Західної Європи – північно-, середньо- і південноєвропейський.

  Північноєвропейський тип

  Середньоєвропейський тип

  Південноєвропейський тип

  Переважання тваринництва, причому головну роль відіграє скотарство молочного напрямку.


  Переважання тваринництва, головну роль відіграє скотарство молочно-м’ясного напрямку

  Серед галузей сільського господарства переважає рослинництво. Тут вирощують зернові,….

 6. Порівняйте галузеву структуру країн Західної Європи й України, запропонуйте групи товарів, якими вони могли б обмінюватися.

 7. Позначте на контурній карті країни – члени ЄС, які межують з Україною. Укажіть транспортні магістралі (трубопроводи, залізниці), завдяки яким Україна виконує транзитні функції.

 8. Виберіть формулу природного руху населення, що найбільш точно відбиває демографічну ситуацію в Західній Європі:

а) 27 – 7 = 20 ‰;

б) 12 - 10 = 2 ‰;

в) 11 – 14 = -3 ‰;

г) 42 - 14 = 28 ‰.

9. Складіть комплексну економіко-географічну характеристику країн регіону (на вибір).

План характеристики

Найбільш характерні ознаки для більшості країн Західної (Центральної та Східної Європи)

Географічне положення
Населення:

- природний приріст, народжува-ність, смертність;

- статевий і віковий склад населення

Урбанізація


Міграції
Забезпеченість трудовими ресурсами. Структура зайнятості
Промисловість (галузі спеціалізації, особливості їх географії)
Сільське господарство (аграрні відносини, найважливіші галузі, урожайність сільськогосподарських культур, продуктивність худоби)
Транспорт (найбільш розвинені види транспорту, особливості транспортної системи)
Зовнішні економічні зв’язки (види, особливості експорту та імпорту, географія зовнішньої торгівлі).10 Особливістю країн Західної Європи, насамперед, північної п’ятірки (Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія, Ісландія), є високий рівень соціального захисту населення. Зберіть дані про соціальні програми однієї з країн північної п’ятірки, поясніть механізми їх виконання.

11. Сучасні комбінати чорної металургії зводять переважно на берегах морів з урахуванням доставки залізної руди й палива морем. Поясніть розташування потужного металургійного комбінату в місті Дуйсбург, розташованого більш ніж за 100 км від моря.

12. Велика Британія була лідером у світовому процесі індустріалізації, потім країна панувала у світовому господарстві. Сьогодні за економічним розвитком Британія поступається США, Японії, ФРН. Чим би ви це пояснили?

13. Порівняйте географічне положення Франції та Великої Британії. Які переваги має кожна з цих країн?

14. використовуючи карти атласу, додаткові джерела інформації дайте характеристику одному з районів Франції.

15. Франція та Італія по-різному підійшли до розвитку атомної енергетики. Знайдіть позитивні й негативні аспекти в підходах уряду Італії.

16. Використовуючи карти атласу й додаткові джерела інформації, заповніть таблицю «Територіальні відміннності господарства Італії.Галузі

господарства,

виробництва

Північ Італії

Південь Італії

ПромисловістьСільське господарствоТранспорт


 1. Польська індустрія розміщена досить рівномірно, хоча існують райони значної концентрації промислових підприємств. Найбільший рівень розвитку має Катовіцьке воєводство (Верхня Сілезія). Катовіцька міська агломерація - найбільша, вона нараховує 3 млн осіб. Тут концентрується близько 20% усіх зайнятих у промисловості країни. У Верхній Селезії зосереджені підприємства вугільної промисловості (понад 90 % видобутку кам’яного вугілля), чорної та кольорової металургії, теплоенергетики, хімічної промисловості, важкого машинобудування (устаткування для вугільної та металургійної промисловості). За значенням в економіці Верхня Сілезія посідає в Польщі таке саме місце, як Донбас в Україні. Порівняйте галузеву структуру господарства Верхньої Сілезії й Донбасу. Знайдіть спільні й відмінні ознаки.

 2. Використовуючи карти атласу, з’ясуйте, які транспортні магістралі з’єднують Угорщину і Словаччину з Україною. Позначте на контурній карті.

 3. Зберіть відомості про економічні зв’язки Білорусі та України. Підготуйте пропозиції щодо їх зміцнення.

 4. Використовуючи карти атласу, назвіть найбільш характерні ознаки територіальної структури господарства Росії.

 5. Використовуючи карти атласу й додаткові джерела інформації, охарактеризуйте одну з головних металургійних баз Росії.

Назва

Сировина (залізна й марганцева руда)

Паливо (коксівне вугілля)

Центри чорної металургії

Види продукції та її споживачі

Супутні виробництва (важке машино-будування, хімічна промисловістьЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ:

 1. Як пояснити високий рівень економічного розвитку країн Західної Європи при дуже невисокій забезпеченості регіону власними мінеральними ресурсами?

 2. Які особливості вікової структури населення західноєвропейських країн?

 3. Чи є утворення Європейського Союзу позитивним явищем? Негативним? Відповідь обгрунтуйте.

 4. Які проблеми промисловості і сільського господарства є для регіону найбільш актуальними?

 5. Які країни Західної Європи мають найбільш розвинену індустрію туризму?

Презентація країн Європи:

 1. Великої Британії

 2. Франції

 3. Німеччини

 4. Італії

 5. Країн-сусідів України


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

 1. Підручник, § [].

 2. Виконати практичну роботу №3. Порівняльна характеристика промисловості двох розвинених країн Європи: ФРН і Франції, Великої Британії та Італії (за вибором)

3. Підготувати презентацію однієї з країн на вибір за планом.

4. Виконати завдання на контурних картах.
ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КРАЇН АЗІЇ
Мета: сформувати в студентів загальні уявлення про склад регіону, природно-ресурсний потенціал, стан і розвиток економіки; продовжити формування умінь студентів узагальнювати конкретний географічний матеріал і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; вдосконалити навички роботи учнів з тематичними картами атласу.

Обладнання: політична карта Азії, атласи, картосхеми

Завдання : Опрацювати § 34-39 підручника і матеріали лекції №6 та користуючись атласом відповісти на запитання та виконати наступні завдання:

 1. Студенти обєднуються в п’ять команд, кожна з яких обирає для характеристики регіон Азії. Наприклад: перша команда – Південно-Західна Азія, друга – Південна Азія, третя – Південно-Східна Азія, четверта – Східна Азія, п’та – Закавказзя, Центральна та Північна Азія. Кожна команда дає характеристику регіону за планом, називає позитивні і негативні риси ЕГП регіону та заповнює таблицю.

План

Позитивні характеристики ЕГП

Негативні характеристики ЕГП

Положення на економічній карті світу, материка (частина світу)Сусідні регіони (країни), рівень їх економічного розвитку, відносини та зовнішні зв’язки з нимиВихід до океанів та морів. Особливості берегової лінії (протяжність, порізаність)Положення відносно міжнародних шляхів сполучення, сировиннихбаз та найважливіших торгових партнерівНаявність районів міжнародної напруженості


 1. За допомогою карт атласу охарактеризуйте географічне положення Японії. Як змінилися ЕГП і ПГП Японії після Другої світової війни?

 2. За допомогою карт атласу і тексту підручник дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу Японії.

 3. Проаналізуйте текст підручника і комплексну карту Японії в атласі. Назвіть провідні галузі промисловості, пояснивши географію розміщення їх підприємств. Якими головними особливостями характеризується галузева структура японської промисловості?

 4. Поясніть особливості ведення сільського господарства в Японії.

 5. Проаналізуйте різні джерела інформації та зробіть висновок: які чинники сприяли перетворенню Японії на високорозвинену державу.

 6. За допомогою карт атласу і тексту підручника визначте основні галузі спеціалізації Китаю. Поясніть чинники розміщення їхніх підприємств.

Назва промислової галузі

Чинники розміщення

Райони / центри розміщення

 1. Чорна металургія


2.

3.

4.

Сировинний, трудові ресурси, енергетичний

Аньшань, Ухань, Мааньшань, Боашан
 1. За допомогою карт атласу і тексту підручника визначте основні рослинницькі культури і напрями тваринництва Китаю. Укажіть райони їх розміщення.Назва рослинницької культури / напряму тваринництва

Райони вирощування / розведення

 1. Рис


2.

3.

4.

Південні райони Китаю, район Сичуань, долина річки Янцзи
 1. Чому приморські провінції Китаю в економічному розвитку випередили провінції і райони Західного Китаю?

 2. Чим пояснити той факт, що Індія, яка домоглася помітних успіхів у промисловому розвитку, все ще залишається аграрною країною?

 3. Чому Індію називали «перлиною Британської корони»?

 4. Чому Індію відносять до числа країн, що розвиваються, при високих абсолютних масштабах виробництва?

 5. Які країни називають «новими індустріальними»? Наведіть приклади НІК Азії.

 6. Нанесіть на контурну карту такі держави: Малайзія, Таїланд, Індонезія, Філіппіни, Сінгапур. Надпишіть назви їх столиць.

 7. Користуючись картами атласу, назвіть великі промислові центри Малайзії, Таїланду, Індонезії, Філіппін. Визначте склад промисловості в цих центрах.

 8. Проаналізуйте наступну інформацію.

Етапи розвитку нових індустріальних країн Південно-Східної Азії:

1-й етап.

Створення галузей легкої промисловості, що забезпечила внутрішній ринок одягом, взуттям, трикотажними і текстильними виробами в умовах нестачі іноземної валюти.

2-й етап.

Створення і розвиток галузей промисловості, орієнтованих на зовнішній ринок. Переміщення до НІК з розвинених країн трудових і матеріалоємних виробництв.

3-й етап.Динамічний розвиток наукоємних галузей промисловості: хімічної, металообробної, електронної, електротехнічної. Зростання державних і приватних асигнувань на науково-дослідні і конструкторські роботи.

Дайте відповіді на питання:

 1. Які цілі переслідували розвинені країни, розміщуючи в НІК трудомісткі і матеріалоємні виробництва?

 2. Чому НІК орієнтувалися на виробництво наукоємної продукції і збільшили асигнування на науково-дослідні і конструкторські роботи?

 1. Спрогнозуйте подальший розвиток описаної нижче ситуації.

Переносячи виробництво до НІК, транснаціональні корпорації (ТНК) економили на заробітній платі кваліфікованому персоналу країн, що їх приймали. Однак у 1980-х і особливо в 1990-х рр. індекс заробітної плати в обробній промисловості НІК почав зростати навіть швидше, ніж у розвинених країнах, що зробило перенесення трудомістких виробництв до НІК економічно невигідним для ТНК. При цьому в розвинених країнах значно подорожчали дослідження пов’язані з розробкою і впровадженням нових техніки і технології. У той же час:

 • НІК значно збільшили асигнування на науково-технічні і конструкторські розробки;

 • Наукові працівники в НІК мають високу кваліфікацію, однак їх праця оцінюється значно нижче, ніж в розвинених країнах;

 • У всіх НІК зберігається висока частка накопичення, яке може бути інвестована. Як поступить керівництво ТНК?

- Які чинники дозволяють НІК домагатися високої продуктивності праці? Які проблеми у звязку з цим можуть виникнути?
ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ:

 1. Які конкретні приклади впливу природно-ресурсного потенціалу країн Азії на галузеву структуру їх економіки ви можете навести?

 2. Яка вікова структура населення більшості азіатських країн?

 3. Які чинники визначають високу густоту населення в Південній і Південно-Східній Азії?

 4. Якими маршрутами нафта з Південно-Західної Азії транспортується до Європи?

 5. Чому сільське господарство переважає в структурі економіки багатьох країн Азії?

 6. Які чинники сприяли перетворенню Японії на високорозвинену державу?

 7. Якими головними особливостями характеризується галузева структура японської промисловості?

 8. Чим пояснюється висока концентрація населення і виробництва на східному узбережжі Японії? Які зміни в розміщенні підприємстввідбуваються зараз.

 9. Чому азіатська фінансова криза 1997 р. різко негативним чином вплинула на економіку Японії?

 10. Чим пояснюються відмінності галузей спеціалізації промисловості і сільського господарства східної і західної частин Китаю?

 11. Чому приморські провінції Китаю в економічному розвитку випередили провінції і райони Західного Китаю?

 12. Які види економічних відносин можуть бути взаємовигідними для України і Китаю? Чому?

 13. Чому в Індії, незважаючи на велику кількість опадів, що приносяться мусонами, необхідне штучне зрошення?

 14. Які види транспорту мають найбільше значення в економіці Індії?

 15. У яких сферах можлива взаємовигідна співпраця Індії і України?

 16. Які основні риси господарства властиві НІК?

 17. Чим пояснюється структурна і якісна перебудова галузей промисловості в НІК за період з 1950-х до 1990-х рр.?

 18. Які проблеми мають вирішити НІК, щоб зберегти високі темпи свого економічного зростання?

 19. У яких сферах можуть співпрацювати НІК і Україна?


Питання для дискусії:

 1. Які зрушення відбуваються в структурі промисловості регіону?

 2. Що розуміють під поняттям «обсяг виробництва» і «рівень розвитку виробництва»? Проілюструйте це на прикладі Індії.

 3. Опишіть, як на ваш погляд, впливають на розвиток господарства відмінності в природно - кліматичних особливостях східної та західної частини Китаю?

 4. Які чинники розвитку господарства сучасної Японії.

Теми для рефератів і доповідей:

 1. Особливості економічних реформ Китаю

 2. Культурно-історичні особливості Індії

 3. Економічне «диво» Японії

 4. Країни «далекосхідні тигри»

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

 1. Підручник, § 34-39 [1].

 2. Підготувати презентацію однієї з країн на вибір за планом.

3. Виконати завдання на контурних картах.


Каталог: uploads -> doc -> 070b
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання
070b -> 5 – а класс Класний керівник: Решетняк Богдан Вікторович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка