Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності „Педагогіка вищої школи з методики навчання з циклу дисциплін з агрономії


Інститут кормів Національної академії аграрних наук УкраїниСкачати 25.74 Mb.
Сторінка33/49
Дата конвертації14.03.2017
Розмір25.74 Mb.
#12001
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   49

3. Інститут кормів Національної академії аграрних наук України.


   4. Інститут рису Національної академії аграрних наук України (НААН).

5. Лабораторія селекції і насінництва зернових, зернобобових, круп’яних культур і трав.Акцентується увага викладачем на ключових поняттях лекції: ключові поняття: лекція-прес-конференція, психолого-педагогічні аспекти контролю, оцінка, відмітка, рейтингова форма конролю, функції контролю, форми контролю, педагогічне вимірювання, принципи контролю, комп’ютерний контроь знань.

Дається можливість студентам налагодити між предметні зв’язки і письмово розкрити вже відомі з інших дисциплін ключові поняття.

Викладач звертає увагу студентів на те, що форма проведення лекції близька до форми проведення прес-конференцій, тільки з наступними змінами.Викладач називає тему лекції і просить студентів письмово ставити йому питання по даній темі. Кожен студент повинен протягом 2-3 хвилин сформулювати питання, що цікавлять його, написати на папірці і передати викладачу. Потім викладач протягом 3-5 хвилин сортує питання по їх смисловому змісту і починає читати лекцію. Виклад матеріалу будується не як відповідь на кожне поставлене питання, а у вигляді зв'язного розкриття теми, в процесі якого формулюються відповідні відповіді. На завершення лекції викладач проводить підсумкову оцінку питань як віддзеркалення знань і інтересів слухачів.

Викладач акцентує увагу на особливість даної дисципліни (базується на педагогіці і методиці спеціальності) і можливість випереджаючого навчання, коли студенти вже знайомі з темою і її основними поняттями. Тому запитання на лекцію – прес - конференцію подані студенами заздалегідь і стосуються часткової методики навчання.

Викладач починає виклад матеріала з історичної довідки. 1. Про організаційну структуру державного випробування і районування сортів сільськогосподарських культур

З метою поліпшення організації державного сортовипробування і порядку районування сільськогосподарських культур у республіці Рада Міністрів України постановляє:

1. Перетворити інспектуру Державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур по Українській РСР колишнього Держагропрому СРСР у Державну комісію по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропромі УРСР.

Підпорядкувати Державній комісії обласні інспектури по сортовипробуванню сільськогосподарських культур та організації, передані у відання республіки розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 31 серпня 1989 р. N 1543, згідно з додатком.

Вважати основним напрямом діяльності Державної комісії здійснення державного випробування усіх нових сортів, гібридів і ліній сільськогосподарських культур та інших вирощуваних рослин, порід, ліній і гібридів тутового шовкопряда вітчизняної та іноземної селекції (надалі іменуються сортами) та підготовку пропозиції щодо районування, розмноження цих сортів і впровадження їх у виробництво.

Державна комісія по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропромі УРСР є юридичною особою. Фінансування Державної комісії, підпорядкованих їй організацій та обласних інспектур по сортовипробуванню сільськогосподарських культур здійснюється за рахунок коштів республіканського бюджету.

Держагропрому УРСР, облвиконкомам і райвиконкомам подавати всебічну допомогу державним сортовипробувальним станціям і державним сортовипробувальним дільницям у здійсненні їх функцій.

2. Держагропрому затвердити:

Положення про Державну комісію по сортовипробуванню сільськогосподарських культур та її склад. До складу Державної комісії включити представників зацікавлених міністерств і відомств; мережу державних сортовипробувальних станцій і дільниць, перелік сільськогосподарських культур, сорти яких підлягають державному випробуванню; структуру і чисельність працівників апарату Державної комісії, державних сортовипробувальних станцій і дільниць, а також лабораторії по оцінці якості випробуваних сортів.

3. Держагропрому забезпечити централізоване постачання державних сортовипробувальних станцій і дільниць, які перебувають на самостійному балансі, а також організованих на договірних умовах у колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах, спеціальними малогабаритними машинами і лабораторним обладнанням.

4. Установити такий порядок районування нових сортів сільськогосподарських культур:

а) пропозиції про сорти, що рекомендуються до районування або до визнання перспективними, про сорти, по яких первинне насінництво слід припинити, а також про сорти, намічені до зняття з районування, розробляють державні сортовипробувальні станції та дільниці для обслуговуваних ними зон і подають їх обласній інспектурі по сортовипробування сільськогосподарських культур;

б) проекти змін районування сортів і проекти списків перспективних сортів по областях розробляють відповідні обласні інспектури по сортовипробуванню сільськогосподарських культур і після широкого обговорення їх обласними комісіями по сортовому районуванню сільськогосподарських культур на агрономічних конференціях подають Державній комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культури Держагропромі;

в) проекти змін районування сортів і проекти списків перспективних сортів після обговорення в заінтересованих міністерствах і відомствах УРСР розглядаються Державною комісією по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропромі.

г) зміни в районуванні сортів затверджуються Радою Міністрів щорічно за поданням Державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропромі.

5. Для прискорення впровадження у виробництво нових сортів сільськогосподарських культур дозволити державним сортовипробувальним станціям і державним сортовипробувальним дільницям, що перебувають на самостійному балансі або організовані на договірних умовах у колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах, вирощувати відповідно до діючого порядку насіння еліти новорайонованих сортів зернових, зернобобових культур і багаторічних трав протягом трьох років після районування, а картоплі - протягом п'яти років.

6. З метою запобігання проникненню і поширенню особливо небезпечних хвороб сільськогосподарських культур з посівним і посадковим матеріалом міністерствам і відомствам агропромислового комплексу УРСР, колгоспам, радгоспам, іншим державним сільськогосподарським підприємствам погоджувати з Державною комісією по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропромі і Державною інспекцією по карантину рослин по Україні списки сортів, які намічається завозити для розмноження з інших союзних республік та з-за кордону.

7. Доручити Держагропрому і Південному відділенню в Криму розробити та затвердити Положення про винагороду за створення й впровадження у виробництво нових сортів сільськогосподарських культур.Викладач наголошує, що активізація діяльності студентів на лекції-прес-конференції досягається за рахунок адресованого інформування кожного студента особисто. У цьому відмінна риса цієї форми лекції. Необхідність сформулювати питання і грамотно його задати активізує розумову діяльність, а очікування відповіді на своє питання концентрує увагу студента.

Питання студентів у більшості випадків носять проблемний характер і є початком творчих процесів мислення. Особове, професійне і соціальне відношення викладача до поставлених питань і відповіддю на них, робить виховний вплив на студентів. Досвід участі в лекції-прес-конференції дозволяє викладачу і студентам відпрацьовувати уміння ставити питання і відповідати на них, виходити з важких комунікативних ситуацій, формувати навики доказу і спростування, обліку позиції людини, що поставила питання.

Починаючи викладення другого пункту плану, а саме: 2. Перелік обласних інспектур по сортовипробуванню сільськогосподарських культур, державних сортовипробувальних станцій і дільниць, що підпорядковуються Державній комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропромі України, викладач наголошує, що оцінка і відмітка є результатами проведеного педагогічного контролю. Оцінка - спосіб і результат, підтверджуючий відповідність або невідповідність знань, умінь і навиків студента цілям і задачам навчання. Вона припускає виявлення причин неуспішності, сприяє організації навчальної діяльності. Викладач з'ясовує причину помилок відповідає, підказує студенту, на що він повинен звернути увагу при перездачі, доучуванні.

Відмітка - чисельний аналог оцінки. Абсолютизація відмітки веде до формалізму і безвідповідальності по відношенню до результатів навчання. У проведеному соціологічному опиті і викладачі і студенти відзначили формальне відношення викладачів до оцінювання робіт студентів. На одне з перших місць серед найпоширеніших помилок, які, на думку студентів, допускаються викладачами, студенти поставили відсутність об'єктивності при оцінюванні робіт студентів.

Рейтингова форма контролю проводиться в рамках модульного навчання.

Функції педагогічного контролю. У галузі контролю можна виділити три основні взаємозв'язані функції: діагностичну, навчальну і виховну.

Діагностична функція: контроль - це процес виявлення рівня знань, умінь, навиків, оцінка реальної поведінки студентів.

Навчальна функція контролю виявляється в активізації роботи по засвоєнню навчального матеріалу.

Виховна функція: наявність системи контролю дисципліни, організовує і направляє діяльність студентів, допомагає виявити пропуски в знаннях, особливості особи, усунути ці пропуски, формує творче відношення до дисципліни і прагнення розвинути свої здібності.

У навчально -виховному процесі всі три функції тісно взаємозв'язані і переплетені, але є і форми контролю, коли одна, провідна функція превалює над іншими. Так, на семінарі в основному виявляється навчальна функція: висловлюються різні думки, задаються навідні питання, обговорюються помилки, але разом з тим семінар виконує діагностичну і виховуючу функції.

Заліки, іспити, колоквіуми, тестування виконують переважно діагностичну функцію контролю. При застосуванні програмованого контролю виявляється його навчальна і контролююча функції.

Форми педагогічного контролю. Систему контролю утворюють іспити, заліки, усний опит (співбесіда), письмові контрольні, реферати, колоквіуми, семінари, курсові, лабораторні контрольні роботи, проектні роботи, записи в щоденниках, журнали спостережень. Кожна з форм має свої особливості.

Під час усного опитування контролюються не тільки знання, але тренується усна мова, розвивається педагогічне спілкування. Письмові роботи дозволяють документально встановити рівень знання матеріалу, але вимагають від викладача великих витрат часу. Іспити створюють додаткове навантаження на психіку студента. Курсові і дипломні роботи сприяють формуванню творчої особи майбутнього фахівця. Уміле поєднання різних видів контролю - показник рівня постановки навчального процесу у ВНЗ і один із важливих показників педагогічної кваліфікації викладача.

За часом педагогічний контроль поділяється на поточний, тематичний, рубіжний, підсумковий, завершальний.

Викладач звертає увагу студентів на інспектури по:

Вінницькій області, м. Вінниця

Волинській області, м. Луцьк

Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ

Донецькій області, м. Донецьк

Житомирській області, м. Житомир

Закарпатській області, м. Ужгород

Запорізькій області, м. Запоріжжя

Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ

Київській області, м. Київ

Кіровоградській області, м. Кіровоград

Криму, м. Сімферополь

Львівській області, м. Львів

Миколаївській області, м. Миколаїв

Одеській області, м. Одеса

Полтавській області, м. Полтава

Ровенській області, м. Ровно

Сумській області, м. Суми

Тернопільській області, м. Тернопіль

Харківській області, м. Харків

Херсонській області, м. Херсон

Хмельницькій області, м. Хмельницький

Черкаській області, м. Черкаси

Ченігівській області, м. Чернігів

Чернівецькій області, м. Чернівці

Донецька обласна державна сортовипробувальна станція, Мар'їнський район

Кіровоградська обласна державна сортовипробувальна станція, Ульянівський район

Балтська державна сортовипробувальна станція, Одеська область

Ізмаїльська державна сортовипробувальна станція, Одеська область

Чернігівська обласна державна сортовипробувальна станція Чернігівський район

Київська обласна державна сортовипробувальна станція, Баришівський район

Ровенська обласна державна сортовипробувальна станція, Сарненський район

Волинська обласна державна сортовипробувальна станція, Ковельський район

Немирівська держсортодільниця, Вінницька область

Горохівська держсортодільниця, Волинська область

Торчинська держсортодільниця, Луцький район Волинської області

Нікопольська держсортодільниця, Дніпропетровська область

Синельниківська держсортодільниця, Васильківський район Дніпропетровської області

Тлумацька держсортодільниця, Івано-Франківська область

Старосамбірська держсортодільниця, Львівська область

Новоодеська держсортодільниця, Миколаївська область

Первомайська держсортодільниця. Миколаївська область

Жовтнева держсортодільниця, Миколаївська область

Березівська держсортодільниця, Одеська область

Біляївська держсортодільниця, Одеська область

Машівська держсортодільниця, Полтавська область

Вовчанська держсортодільниця, Харківська область

Валківська держсортодільниця, Харківська область

Славутська держсортодільниця, Хмельницька область

Кам'янець-Подільська держсортодільниця, Хмельницька область

Українська центральна лабораторія по оцінці якості випробувальних сортів, м. Київ.Завершаючи викладення другого питання плану. Яке носить інформативний характер, викладач підкреслює, що найпоширеніший засіб педагогічного вимірювання - педагогічний тест. Педагогічний тест - це сукупність завдань, відібраних на основі наукових прийомів для педагогічного вимірювання в тих або інших цілях.

Існує ряд вимог до тесту організаційного характеру:

• тестування здійснюється головним чином через програмований контроль. Нікому не дається переваг, всі відповідають на одні і ті ж питання в одних і тих же умовах;

• оцінка результатів виробляється за наперед розробленою шкалою;

• застосовуються необхідні заходи, що запобігають спотворенню результатів (списування, підказка) і просочуванню інформації про зміст тестів.

При проведенні тестування враховуються три критерії якості тесту: надійність, валідність, об'єктивність.

Викладач звертає увагу на значення Інституту кормів НААН для державного сортовипробування. 3. Інститут кормів Національної академії аграрних наук України

 
Установу створено в 1973 р. як Український науково-дослідний інститут кормів Південного відділення ВАСГНІЛ на базі відділу кормовиробництва Українського науково-дослідного інституту землеробства. З 1992 року — Інститут кормів Української академії аграрних наук. Установу очолює академік Національної академії аграрних наук України Василь Флорович Петриченко.

Основні напрямки науково-дослідної роботи: інтенсифікація польового кормовиробництва, вирішення проблеми кормового білка у відповідності до особливостей ґрунтово-кліматичних зон країни; створення та інтенсивне використання сінокосів і пасовищ, підвищення продуктивності природних кормових угідь, розробка прийомів використання схилових земель; розробка та впровадження прогресивних технологій вирощування високобілкових і високоенергетичних культур; розробка нових методів селекції рослин і створення на їх основі конкурентоспроможних сортів і гібридів кормових і зернобобових культур; розробка і освоєння системи промислового насінництва кормових культур, виробництво оригінального та елітного насіння кормових, зернобобових, зернофуражних та інших культур; інтенсифікація кормовиробництва на зрошуваних та осушених землях; науковообгрунтовані системи удобрення кормових і інших культур; інтегровані системи захисту кормових культур від бур'янів, шкідників і хвороб; розробка ресурсо- та енергозберігаючих технологій заготівлі, зберігання та використання кормів, складу комбікормів і преміксів; розробка нових і удосконалення існуючих методів оцінки поживності кормів, якості сировини і кормів; розробка концепцій зональної спеціалізації і економіки виробництва кормів, державних програм розвитку кормовиробництва; координація та методичне керівництво дослідженнями науково-дослідних установ по Державній науково-технічній програмі "Кормовиробництво"; впровадження і пропаганда досягнень науки і передового досвіду з кормовиробництва; підготовка наукових кадрів; дорадчі послуги з проблем розвитку галузей АПК та сільської місцевості.

Викладач наголошує на організаційних принципах педагогічного контролю. У вищій школі виділяють три основні принципи контролю.

Виховуючий принцип виявляється у тому, що активізує творче і свідоме відношення студентів до навчання, стимулює зростання пізнавальних потреб, інтересів, організовує навчальну діяльність і виховну роботу. Всякий контроль, що принижує особу студента, не може застосовуватися у ВНЗ.

Систематичність. Систематичний контроль упорядковує процес навчання, стимулює мотивацію, дає можливість одержати достатню кількість оцінок, по яких можна об'єктивніше судити про підсумки навчання.

Всесторонность. Круг питань, що підлягають контролю і оцінюванню, повинен бути широкий настільки, щоб охопити всі основні теми і розділи дисципліни.

Викладач підкреслює, що вченими Інституту створено і передано на державне сортовипробування 72 сорти і гібриди кормових, зернобобових та інших сільськогосподарських культур. З них 64 занесено до Реєстру сортів рослин України. Одержано понад 125 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Співробітники інституту видали 108 книг і брошур з проблем кормовиробництва, понад 3000 статей, 60 видань міжвідомчого тематичного збірника "Корми і кормовиробництво". На базі Інституту проведено 5 міжнародних конференцій. З березня 2007 року на базі установи працює Центр наукового забезпечення АПВ Вінницької області.

Персонал Інституту складається із 155 працівників, з них 70 наукових співробітників. 22 мають наукові ступені, в тому числі 6 докторів наук, 1 академік і 2 члени-кореспонденти НААН України.

Адреса Інституту: проспект Юності, 16, Вінниця, 21100, Україна


Директор: Петриченко Василь Флорович, академік НААН України
Тел./факс: (380-432) 46-41-16. E-mail: fri@mail.vinnica.ua
Сайт: www.fri.vn.ua

"Подарунок Діви Марії" і донецьких ботаніків передано на державні сортовипробування. За переказами, лікарська рослина розторопша - подарунок Діви Марії. Як повідомили кореспондентові УКРІНФОРМу у Донецькому ботанічному саду НАН України, тут вивели новий її сорт і назвали його розторопшою плямистою "Златоустівською". Під цим ім'ям її і передано на державні сортовипробування.

За словами кандидата біологічних наук, одного з авторів нового сорту розторопши Тетяни Кохан, лікарські рослини все більше займають площі у Донецькій області. З ученими ботанічного саду активно співпрацюють сільгосппідприємство "Росія" Волноваського району, "Гірник" Старобешівського району, агрофірма "Агротіс" та інші. Вони у себе завели цілющі поля. Лікарські рослини йдуть на виробництво фіточаїв, лікування тварин, розмноження, широко застосовуються вони і в народній медицині, а філія "Світанок" агрофірми "Агротіс" передає свою продукцію фармакологам. Ще, виявляється, за своєю вартістю лікарські трави сповна можуть змагатися з дорогим і ліквідним соняшником, застосовуватися для залуження деградованих земель.

Сьогодні у колекції Донецького ботанічного саду чимала колекція лікарських трав - 320 їх сортів і видів. Частину цієї колекції зібрано у донецькому степу, ще частину завезено з інших географічних зон. Учені продовжують вивчати флористику Донбасу й одночасно пропонують найбільш цінне і цікаве господарствам регіону.

Закінчуючи викладення третього питання плану, викладач звертає увагу на термін „залишкові знання”. Виходячи із логіки навчального процесу, залишковими знаннями повинні бути найважливіші відомості або закони для випускника даної спеціальності. Особливу небезпеку така практика перевірки «залишкових» знань представляє, якщо дисципліна переобтяжена інформацією з різних галузей науки і викладається по різних підручниках, де автори утілюють своє бачення дисципліни.

Викладач ще раз звертає увагу на компютеризацію контролю. Тест - це сукупність завдань, випробуваних на основі наукових критеріїв для педагогічного вимірювання в тих або інших цілях.Цілі тестового контролю можуть бути наступними:

• узагальнююча - підвищення якості навчання;

• локальні (конкретні) цілі:

Починаючи викладення матеріалучетвертого пункту плану, а саме: 4. Інститут рису Національної академії аграрних наук України (НААН) - єдина в Україні, спеціалізована на культурі рису, провідна науково-дослідна установа, викладач наголошує, що лекцію-прес-конференцію краще всього проводити на початку вивчення теми або розділу, у середині і в кінці. На початку вивчення теми основна мета лекції - виявлення круга інтересів і потреб студентів, ступеня їх підготовленості до роботи, відношення до дисципліни. За допомогою лекції-прес-конференції викладач може скласти модель аудиторії слухачів - її установок, очікувань, можливостей. Це особливо важливо при першій зустрічі викладача зі студентами-першокурсниками, або на початку читання спецкурсу, при введенні нових дисциплін і т.п.Лекція-прес-конференція у середині теми або курсу направлена на залучення уваги слухачів у головним моментам змісту навчальної дисципліни, уточнення представлень викладача об ступені засвоєння матеріалу, систематизацію знань студентів, корекцію вибраної системи лекційної і семінарської роботи по курсу.

     В даний час Інститут рису НААН є науково-консультаційним координуючим центром з вирощування рису в Україні, забезпечення рисосійних господарств високоякісним насінням, надання методичної допомоги з впровадження нових технологій вирощування рису для одержання високих врожаїв.

     До структури Інституту рису входять два відділи: відділ селекції та відділ технології; три лабораторії: лабораторія насінництва, лабораторія агромеліоративного моніторингу та якості сільськогосподарської продукції, лабораторія захисту рослин та сектор маркетингових досліджень, інтелектуальної власності та економічного аналізу.

      Сфера наукового обслуговування – рисосійні господарства України загальною площею рисових зрошувальних систем біля 62 тисяч гектарів, в тому числі в Херсонській області – 17 тис.га, в Одеській області – 13 тис.га, в АР Крим – 32 тисячі гектарів.     До складу Інституту рису входить Державне підприємство «Дослідне господарство Інституту рису НААН» на правах юридичної особи, сфера діяльності якого - виробництво та реалізація насіннєвого матеріалу рисосійним господарствам.

Основні напрями діяльності Інституту рису НААН:
 • створення нових сортів рису, пристосованих до умов вирощування в Україні

 • ведення первинного насінництва рису

 • виробництво елітного посівного матеріалу і забезпечення ним рисосійних господарств країни

 • розробка і вдосконалення високопродуктивних технологій і окремих технологічних процесів вирощування рису

 • розробка та впровадження систем захисту посівів від шкідливих організмів

 • розробка та впровадження систем живлення, заходів з підвищення родючості ґрунтів рисових систем, підвищення екологічної безпеки

 • підбір супутніх культур для рисових сівозмін та розробка технологій їх вирощування

 • удосконалення організаційних і економічних питань вирощування рису

 • удосконалення експлуатації та реконструкції рисових зрошувальних систем

 • надання науково-методичної допомоги рисосійним господарствам в одержанні високих врожаїв рису

 • виробництво і реалізація зерна рису-сирцю і рисової крупи

 • впровадження і пропаганда досягнень науки і передового досвіду з рисівництва

 • розробка технологій вирощування круп’яних культур (гречка, просо, сорго) в рисових сівозмінах

 • розробка методів оцінки показників якості зерна та крупи круп’яних культур.     Вченими Інституту створено і передано на державне сортовипробування понад 36 нових сортів рису, сорт гречки та сорт пшениці озимої, з яких 14 сортів рису, 1 сорт гречки та 1 сорт пшениці озимої в різні роки занесені до Державного реєстру сортів рослин України. Два сорти рису проходять Державне сортовипробування.

     Отримано понад 20 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Опубліковано понад 850 наукових праць.

     В Інституті розроблена і відзначена премією УААН закрита рисова зрошувальна система В.Й. Маковського із замкненим циклом водообігу і повторним використанням дренажно-скидних вод, введено в дію її дослідний зразок на площі 450 га.

     Розроблена технологія вирощування рису із врахуванням вимог охорони навколишнього середовища для господарств України, яка забезпечує одержання врожаю рису на рівні 65-70 ц/га і вище.


     Реорганізована і вдосконалена система насінництва рису, яка дозволяє повністю задовольнити потреби рисосійних господарств України високоякісним насінням.

      В Інституті рису розроблена та впроваджується у виробництво програма переходу від використання традиційних джерел енергії (природний газ) до нетрадиційних, з використанням побічної продукції рисівництва.

     Інститут рису НААН та ДП ДГ «Інституту рису НААН» займається виробництвом та реалізацією насіння рису різних репродукцій, також рису-сирцю, рисової крупи, січки та мучки, рисової соломи та лузги.

Починаючи викладення пятого запитання, а саме:5. Лабораторія селекції і насінництва зернових, зернобобових, круп’яних культур і трав, викладач підкреслює, що даний матеріал показує на практиці створення нового вихідного матеріалу, на базі якого можна вивести сорти нового покоління.

Завідувач лабораторії - Петриченко Сергій Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, старшій науковий співробітник
  Характеристика наукових досліджень. "Створити і передати на державне сортовипробування сорти віки ярої (горошку) інтенсивного типу з високою адаптивністю до біотичних і абіотичних факторів основних зон вирощування". Головною метою роботи є вирішення
питань адаптованості вики ярої до факторів зовнішнього середовища, виявлення закономірностей та механізмів адаптації та підвищення продуктивності, оскількице має важливе практичне значення при створенні сортів вики ярої. Для цього потрібно виявити та ідентифікувати стійкі генотипи ярої вики до факторів зовнішнього середовища та встановити напрями практичного використання методів в селекційній роботі. Розробити і вдосконалити методи створення вихідних селекційних
матеріалів вики ярої на основі використання ступеневої гібридизації, методів
еволюційної селекції та використання власного банку вихідних форм. Виявити високопродуктивні генотипи з підвищеним адаптивним потенціалом.
Метою досліджень є розробка, удосконалення методів селекції та створення нового вихідного матеріалу, на базі якого можна вивести сорти нового покоління.

Актуальність теми. Вдосконалені селекційні методи


сприятимуть створенню нових сортів з підвищеною продуктивністю: по врожаю зеленої маси вико вівса до рівня 480 ц/га, сухої речовини вико вівса – 80ц/га, сухої речовини в суміші – 45 ц/га, врожаю насіння в одно видовому – 30 ц/га при вмісті сирого протеїну в сухій речовині вики до 18% і тривалість вегетаційного періоду 92-95 днів.

Кормові суміші ярої вики з вівсом та іншими культурами є складовою частиною зеленого конвеєру в польовому


кормовиробництві, водночас ці суміші широко використовуються для приготування сіна, сінажу, трав'яного борошна. Розширюються посіви вико-вівса на зернофураж.

Соціальна і економічна значимість роботи. Впровадження нових сортів


вики ярої забезпечить збільшення валових зборів зеленої маси вико вівса,
насіння та вміст сирого протеїну в сухій речовині кормової маси при дії мінливих біотичних і абіотичних факторів.

Отримання кінцевої продукції. Створені сорти вики ярої будуть перевищувати стандартні сорти по врожайності іякісних показниках та рекомендовані Українським інститутом експертизи сортів довикористання в Україні.


Внаслідок виконання завдання по виведенню нових сортів вики ярої інтенсивного типу будуть створені передумови для збільшення виробництва кормів (зеленої маси, сіна, сінажу, зернофуражу), що
сприятиме росту продуктивності в тваринницькій галузі.

Завдяки росту насіннєвої продуктивності нових сортів ярої вики зростуть можливості експорту зерна цієї культури в країні Євросоюзу. 


«Створити і передати на державне сортовипробування сорти
гороху стійкі до осипання та шкідливих організмів, придатні до прямого
комбайнування з високою адаптивністю до біотичних і абіотичних факторів
основних зон вирощування».

Нова генерація сортів гороху здатна формувати урожай 5,5-6,0 т/га, а вміст білку становить 22-24%.

Створення стійких до полягання форм гороху забезпечить покращення технологічних показників сучасних сортів, що в свою чергу сприятиме однофазному збиранню урожаю. Впровадження детермінантних та
штамбово – детермінантних сортів забезпечить ранньостиглість та одночасність дозрівання зерна, придатних до прямого комбайнування.

«Створити і передати на державне сортовипробування


високопродуктивні, сильні і цінні за хлібопекарськими якостями, стійкі до
листкових хвороб, резистентні до кореневих гнилей і фузаріозу колоса, стійкі до вилягання і проростання на пні сорти озимої м'якої пшениці інтенсивного типу з високою адаптивністю до біотичних і абіотичних факторів основних зон вирощування».

Створені сорти озимої м’якої пшениці матимуть


потенційну врожайність 7-10 т/га, цінне і сильне зерно, будуть стійкими до
несприятливих умов зими, засухи, проростання на пні, до вилягання, листкових хвороб, фузаріозу колоса і кореневих гнилей.
Впровадження таких сортів забезпечать збільшення валових зборів зерна, стабільність врожайності при дії мінливих біотичних і абіотичних факторів.
  «Створити і передати на державне сортовипробування високопродуктивні, стійкі до ураження хворобами, виходом крупи 79-81 % сорти проса з високою адаптивністю до біотичних і абіотичних факторів основних зон вирощування”.

Сорти відзначатимуться урожайністю 5,5-6,5 т/га, вегетаційним періодом 75-85 днів, стійкістю до хвороб, масою 1000 зерен 8-8,5 г, виходом крупи 79-81 %.Впровадження нових сортів забезпечать збільшення валових зборів зерна, стабільність врожайності при дії мінливих біотичних і абіотичних факторів.
  Наукова продукція (наукові публікації), послуги, що надаються:

 • Свідоцтво про авторство на сорт рослин вики ярої «Ліла», 2010 р.

  Лабораторія здійснює ряд заходів по впровадженню у виробництво нових сортів, створених на ДСС ІЦБ, складає відповідні плани, рекомендації та інструкції, брошури, буклети, плакати, листівки, бере участь у демонстрації досягнень на виставках, в проведенні семінарів, курсів, виступів з лекціями і доповідями перед селекціонерами, дає безпосередньо на місцях консультації керівникам і спеціалістам колективних підприємств.
Закінчуючи лекцію-прес-конференцію і відповівши на всі запитання студентів, викладач підкреслює, що основна мета лекції-прес-конференції в кінці теми або розділу - проведення підсумків лекційної роботи, визначення рівня розвитку засвоєного змісту в подальших розділах. Лекцію такого роду можна провести і після закінчення всього курсу з метою обговорення перспектив застосування теоретичних знань на практиці як засіб вирішення завдань засвоєння матеріалу з навчальної дисциплін, засіб визначення майбутньої професійної діяльності. На лекції-прес-конференції як лектори можуть брати участь два-три викладачі різних споріднених галузей.

Викладач рекомендує літературу з державного сортовипробування:

 • 1. Сидорчук В.І., Петриченко С.М. Оцінка перспективних селекційних номерів вики ярої на однорідність і стабільність. Збірник наукових працьК.: Інститут цукрових буряків УААН.- Вип. 10.-2008.- 433с

 • 2. Сидорчук В.І., Петриченко С.М., Синьогуб С.В. Методика контролю однорідності та стабільності високопродуктивних селекційних ліній за ознакою забарвлення насіння селекції горошку Віки ярої. Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. /Укр. Т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавілова /К.:
  Логос, 2008.- т.5.-2008.-496с.

Запитання для самоконтролю:

а) ключові поняття: лекція-прес-конференція, психолого-педагогічні аспекти контролю, оцінка, відмітка, рейтингова форма контролю, функції контролю, форми контролю, педагогічне вимірювання, принципи контролю, комп’ютерний контроь знань.

б) тест-задача: ”Ви, як викладач спеціальних дисциплін, які методи контролю порекомендуєте своїм колегам використовувати на: лекціях, семінарах, практичних заняттях. Відповідь обгрунтуйте”.Каталог: pluginfile.php
pluginfile.php -> Архітектура комп’ютер
pluginfile.php -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
pluginfile.php -> Дипломна робота молодшого спеціаліста
pluginfile.php -> Історія розвитку екології. Значення вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу
pluginfile.php -> Кваліфікаційна робота
pluginfile.php -> Інтелектуальна власність
pluginfile.php -> Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра соціології

Скачати 25.74 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   49
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка