Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності „Педагогіка вищої школи з методики навчання з циклу дисциплін з агрономії


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСкачати 25.74 Mb.
Сторінка49/49
Дата конвертації14.03.2017
Розмір25.74 Mb.
#12001
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЦИКЛУ ДИСЦИПЛІН З АГРОНОМІЇ


(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 1801 - “Специфічні категорії ”

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 8. 180 10021„ Педагогіка вищої школи ”

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація _____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Природничо-гуманітарний, Педагогічний

(назва інституту, факультету, відділення)

Київ – 2014 рік


Робоча програма „Методика навчання циклу дисциплін з агрономії”

для студентів за напрямом підготовки 1801 - “Специфічні категорії” спеціальністю 8.180 10021 ” Педагогіка вищої школи”.- „01”лютого 2014 року – 27 с.

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)Журавська Н.С., доктор педагогічних наук, професор
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри методики навчання та управління навчальними закладами
Протокол від. “13”травня 2014 року №11

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) методики навчання та управління навчальними закладами


_______________________ (Пригодій М.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


Схвалено на засіданні Вченої Ради педагогічного факультету

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року Голова (_________________)Тарасенко Р.О.

(Підпис) прізвище та ініціали)


 Журавська Н.С., 2014 рік 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6,5

Галузь знань

(шифр і назва)Вибіркова

Напрям підготовки 1801 - “Специфічні категорії”

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):8. 180 10021„ Педагогіка вищої школи”

Рік підготовки:

Змістових модулів 2

5-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _курсова робота__________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 234

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 9


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр


36 год.

год.

Практичні, семінарські

36- год.

год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

162 год.

год.

Індивідуальні завдання: - год.

Вид контролю:

іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/3

для заочної форми навчання – 1/3
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: детальне ознайомлення магістрів із методикою навчання дисципліни та формування вмінь щодо проведення всіх форм занять, які слугуватимуть основою для їхньої практичної роботи, що пов’язана з викладацькою діяльністю.

Завдання дисципліни “Методика навчання циклу дисциплін з агрономії” полягають у формуванні фахівців, здатних:

– засвоїти систему методичних знань і набути практичних умінь із навчання конкретної дисципліни у вищій школі та аналізу й оцінки викладання навчального матеріалу за видами занять;

– усвідомити закономірності професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців;

– сприяти професійному самовизначенню і набуттю студентами професійно-педагогічної ідентичності;

– на основі самопізнання формувати власний стиль науково-педагогічної діяльності та професійного спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • категорійно-понятійний апарат методики навчання конкретної дисципліни;

 • планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять з конкретної дисципліни;

 • закономірності та принципи навчання конкретної дисципліни;

 • методи, форми та засоби навчання конкретної дисципліни;

 • суть та основні види контролю успішності студентів з конкретної дисципліни.

вміти:

 • висвітлювати та обґрунтовувати педагогічні закономірності, явища і факти, їх науково аргументувати, формувати самостійність педагогічного мислення, шукати нові підходи в організації навчально-виховного процесу, аналізувати й узагальнювати педагогічний досвід;

 • планувати, відбирати та розподіляти навчальний матеріал з конкретної дисципліни за видами занять;

 • реалізувати принципи навчання під час вивчення тем;

 • вибирати: цілі, завдання, форми, оптимальні методи та засоби навчання, методи контролю;

 • реалізувати за видами занять виховну мету - виховувати особистісні риси, від яких залежить цілісна поведінка і майбутня професійна діяльність.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Організаційно-методичні основи дисципліни
1.1. Вибір форм навчання на прикладі теми „Польове кормовиробництво: однорічні кормові культуриВибір форм навчання; методичні особливості теми; методика навчання питань: характеристика видів кормів; однорічні кормові культури: однорічні бобові трави; однорічні злакові трави; однорічні мальви.

1.2. Вибір мети навчання на прикладі теми „Багаторічні кормові культури” Вибір мети навчання; методичні особливості теми; методика навчання питань: кормові корнеплоди: господарське значення; морфобіологічні та екологічні особливості: морква; бруква і турнепс; навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: насінництво багаторічних кормових трав; багаторічні бобові трави: господарське значен; люцерна; конюшина; есперцет; буркун; лядвенець рогатий; козлятник східний або галера східна; багаторічні злакові трави.

1.3. Вибір методів навчання з теми „Капустіні (хрестоцвітні) кормові культури” Вибір методів навчання; методичні особливості теми; методика навчання питань: господарське значення капустіних (хрестоцвітних) комових культур; ріпак озимий та ярий; суріпа озима та редька олійна; перко та тифон; кормова капуста.

1.4. Вибір засобів навчання на прикладі теми „Кормові коренеплоди та проміжні посіви польових культур” Вибір засобів навчання; методичні особливості теми; методика навчання питань: куузик; кормові буряки; технологія вирощування кормових корнеплодів; проміжні посіви польових культур: морфобіологічні та екологічні особливості (пшениця; кукурудза на зерно; цукрові та кормові буряки; соняшник; коноплі).

1.5. Методи контролю з теми „Кормові сівозміни та зелений конвеєр” Методи контролю; методичні особливості теми; методика навчання питань: впровадження і освоєння кормових сівозмін як шлях інтенсифікації польового кормовиробництва; схеми чергування культур у кормових сівозмін по зонах України: Полісся; Лісостеп; Степ; організація зеленого конвеєра: характеристика зеленого конвеєра; тритикале у весняній ланці зеленого конвеєра господарств.

1.6. Модульна побудова змісту дисципліни і рейтинговий контроль на прикладі теми „Організація селекційної роботи в Україні” Модульна побудова змісту дисципліни і рейтинговий контроль; вибір форм навчання. Лекція як інформаційне джерело; методика навчання питань: статут Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавілова; інститут землеробства УААН; Організація селекційного процесу з виведення нового сорту черешні; перспективні напрями організації селекційної роботи в Україні: зернове виробництво, бурякоцукрове виробництво, овочеві культури, садівництво та виноградарство, олійні культури, картопля.

1.7. Інтенсифікація навчання і проблемне навчання на прикладі теми „Вихідний матеріал для селекції” Інтенсифікація навчання і проблемне навчання; методика навчання питань: обґрунтування напряму досліджень; умови та методика проведення дослідів; характеристика ґрунтово-кліматичних умов; створення, вивчення, розмноження, збереження зразків вихідного матеріалу сорго різного напряму використання; проведення попереднього та конкурсного випробування сортів і гібридів сорго; державна реєстрація сортів; розмножити насіння нових самозапилених ліній, стерильних аналогів, сортів і гібридів сорго.

1.8. Активне навчання на прикладі теми „Біотехнологічні методи і генна інженерія” Активне навчання; методика навчання питань: перспективи використання біотехнології та генної інженерії в селекції рослин; генетичні та селекційні критерії ефективності трансформації крохмалю в біоетанол у сортів та гібридів зернових культур; розробка та застосування технологій in vitro для розмноження і збереження біологічного різноманіття.

1.9. Еврістична технологія навчання на прикладі теми „Селекційні оцінки” Еврістична технологія навчання; методика навчання питань: класифікація методів оцінки; оцінка на різних етапах селекційного процесу; схема селекційної роботи з самозапильних культурами; експрес-методи оцінки вихідного селекційного матеріалу; селекційна оцінка колекційних зразків озимої пшениці для створення вихідного матеріалу в умовах правобережного Лісостепу України.

1.10. Технологія знаково-контекстного навчання на прикладі теми „Державне сортовипробування” Технологія знаково-контекстного навчання; методика навчання питань: про організаційну структуру державного випробування і районування сортів сільськогосподарських культур; перелік обласних інспектур по сортовипробуванню сільськогосподарських культур, державних сортовипробувальних станцій і дільниць, що підпорядковуються Державній комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропромі України; інститут кормів Національної академії аграрних наук України; інститут рису Національної академії аграрних наук України (НААН); лабораторія селекції і насінництва зернових, зернобобових, круп’яних культур і трав.

1.11. Розвиваюча технологія навчання на прикладі теми „Біологічна і виробнича характеристика плодових культур” Розвиваюча технологія навчання; методика навчання питань: історія Інституту і помології ім. Л.П.Симиренка НААН; інститут садівництва: основні напрями наукової діяльності; біологічні особливості плодових культур; виробнича характеристика плодових культур: апробація маточних насаджень і садивного матеріалу плодових і ягідних культур; стан та перспективи розвитку садово - виноградарського підкомплексу АПК; потенціал промислового садівництва України та основні напрями його ефективного використання.

1.12. . Інформаційна технологія навчання на прикладі теми „Зерняткові культури” Інформаційна технологія навчання; лекція як джерело інформації; методика навчання питань: сучасні технології виробництва садивного матеріалу плодових культу; яблуня; груша; айва.

1.13. Дистанційна технологія навчання на прикладі теми „Кісточкові культури”. Оптимальні методи навчання. Методика навчання питань: абрикос, персик, вишня, слива.

1.14. Кейсове навчання на прикладі теми „Горіхоплодних культур” „Горіхоплодні культури” Дистанційна технологія навчання; методика навчання питань: волоський горіх: біологічні особливості; сорт волоського горіха – Ідеал; фундук: біологічні особливості; сорт фундука – Шоколадний; господарсько - біологічна оцінка нових сортів фундука в умовах північного Лісостепу України.

1.15. Оптимальні методи навчання з теми „Декоративні і малопоширені культури” Оптимальні методи навчання; методика навчання питань: декоративні культури: біологічні особливості самшиту; самшит (буксус) вічнозелений: сорти; малопоширені культури: обліпиха: біологічні особливості; стан вивчення та шляхи поліпшення вирощування садивного матеріалу обліпихи крушиновидної на основі стеблового живцювання.

Змістовий модуль 2.


Способи діяльності фахівців

2.1. Методика навчання теми „Лучне кормовиробництво: характеристика природних кормових угідь”.Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: комплексне ботанічне дослідження природних кормових угідь Лісостепу України: важливість проблематики дослідження; аналіз флори природних кормових угідь Лісостепу України; класифікація та еколого-ценотична характеристика рослинності природних комових угідь; антропогенно-природні зміни рослинності природних кормових угід; класифікація, характеристика і обстеження природних кормових угідь.


2.2. Методика навчання теми „Організація та раціональне використання пасовищ”. Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: створення культурних пасовищ: умови створення культурних пасовищ; створення і використання культурних пасовищ на орних землях Центрального Лісостепу; наукові основи створення багаторічних сіяних сіножатей та пасовищ у системі агроландшафту; дегратогенні зміни культурних пасовищ в умовах Лісостепу України: характеристика дегратогенних змін культурних пасовищ; прогноз змін рослинного покриву кормових угідь; оптимізація природних екосистем і агроландшафтів; охорона культурних сіножатей і пасовищ.

2.3. Методика навчання теми „Поверхневе поліпшення природних луків у лісовій зоні. Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: способи поліпшення природних кормових угід; меліорація природних кормових угідь; зрошувані сінокоси та пасовища ефективні у всіх зонах країни; застосування добрив на кормових угіддях; шкідливі і отруйні рослини кормових угідь; агротехнічні заходи поліпшення повітряного режиму кормових угідь; раціональне використання культурних пасови; добір кормових рослин для умов радіоактивного забруднення.

2.4. Методика навчання теми „Заготівля і зберігання кормів”.Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: організація кормової бази; зберігання і переробка продукції рослинництва: концентровані корми; високопоживні багатокомпонентні однорічні травосумішки; силосування; сінаж; новітня технологія зберігання кормів; виробництво і зберігання штучно зневод ених кормів; заготівля монокормів; основи технології консервування трав'янистих соковитих кормів; нетрадиційні корми. Використання побічної продукції рослинництва в кормовиробництві; технопарк для виробництва однорічних трав.

2.5. Методика навчання теми „Виробнича і пожежна безпека при заготівлі і зберіганні.Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства; стан умов і гігієни праці в АПК: аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процес; профілактичні заходи щодо поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості праці; безпека праці під час виконання робіт на сільськогосподарських підприємствах: потенційні небезпеки в сільськогосподарському виробництві; виробничий травматизм в сільськогосподарському виробництві та його причини; безпека праці при збиранні і заготівлі трав на сіно та скиртуванні кормів; захист від статичної електрики; пожежна безпека: актуальність питань пожежної безпеки, причини пожеж та втрати від ни; загальні заходи по запобіганню пожежам у сільському господарстві; пожежна небезпека при заготівлі, переробці та зберіганні грубих кормів та заходи їх профілактики; організація гасіння пожеж на сільськогосподарських об’єктах; застосування сільськогосподарської техніки для гасіння пожеж; пожежна профілактика.

2.6. Методика навчання теми „Наукові основи насінництва” Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: етапи розвитку насінництва; компанії-члени Насіннєвої асоціації України; організаційно-економічні основи формування ринку насіння овочевих культур в Україні; походження сучасних сортів озимої пшениці в Україні; вивчення культурної сої в українських науково-дослідних інституціях в 20-30 ті роки ХХ ст.

2.7. Методика навчання теми „Насінництво озимої пшениці” Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: історія селекційної роботи по виведенню нових сортів м’якої озимої пшениці; народногосподарське значення озимої пшениці; ботаніко-морфологічна характеристика і біологічні особливості культури; ботанічна характеристика; морфологічна характеристика; біологічні особливості; вихідний матеріал для селекції та методи його створення; методи створення вихідного матеріалу (гібридизація, мутагенез, генна інженерія); задачі, напрями та методи селекції; досягнення та проблеми селекції; насінництво.


2.8. Методика навчання теми „Насінництво цукрових буряків” Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: цукрові буряки -важлива технічна культура; буряки,селекція, насінництво, цукрова промисловість, сорт, гібрид; період з початку і до середини XIX століття (1792-1850 рр.); період з середини до кінця XIX століття (1850-1900 рр.); період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.); післявоєнний період (1946-1970 рр.).

2.9. Методика навчання теми:„Насінництво картоплі” Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: інтенсивний розвиток картоплярства України; перші наукові розробки в картоплярстві; цілеспрямована селекційна робота з картоплею у 30-х роках; селекційна робота на Поліській дослідній станції ім. О.М.Засухіна; наукові дослідження з картоплею на Заході України; створення основи для виведення сортів картоплі - одержання вихідного генетичного та селекційного матеріалу; створення прогресивних науково обгрунтованих технологій виробництва картоплі та її зберігання.

2.10. Методика навчання теми „Насінництво багаторічних трав” Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: насіння і селекція; вибір ділянки для вирощування багаторічних трав; підготовка насіння; строки і способи посіву багаторічних трав; догляд за насінниками; прибирання багаторічних трав. 

2.11. Методика навчання теми „Смородина чорна” Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: біологічні особливості і сорти чорної смородини; господарсько – біологічна характеристика нових та перспективних сортів смородини в умовах лісостепу України; сучасні технології виробництва садивного матеріалу ягідних культур: вирощування садивного матеріалу ягідних культур; технологія вирощування чорної смородини; створення інтенсивних насаджень чорної смородини.


2.12. Методика навчання теми „Порічки червоні” Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: біологічні особливості культури; сорти культури: сорт Йонкер Ван Тетс; сорт Любава; сорт Улюблена; сорт Лвів’янка; сорт Світлиця.

2.13. Методика навчання теми „ Малина” Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: біологічні особливості малини; розмноження малини у промислових розсадниках; сорт малини Новокитайська, його характеристика; господарсько-біологічна оцінка нових і перспективних сортів малини в умовах Лісостепу України.

2.14. Методика навчання теми:„Суниця” Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: біологічні особливості суниці; характеристика сортів суниці: сорт Русанівка; сорт Стефанія; сорт Родославка; технології вирощування суниці.

2.15. Методика навчання теми „Виноград” Методичні особливості теми; реалізації принципів навчання під час вивчення теми; планування, відбір та розподіл навчального матеріалу за видами занять; оптимальний вибір методів навчання під час вивчення теми; методика навчання питань: біологічні особливості культури; характеристика сорту; характеристика сорту.

 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

ін

с.р.

л

п

лаб

ін

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні основи дисципліни

1.1. Вибір форм навчання

на прикладі теми „Польове кормовиробництво: однорічні кормові культури”9

1

261.2. Вибір мети навчання

на прикладі теми Багаторічні кормові культури”9

1

261.3. Вибір методів навчання з теми „Капустіні (хрестоцвітні) кормові культури”

9

2

251.4. Вибір засобів навчання навчання на прикладі теми „Кормові коренеплоди та проміжні посіви польових культур”

9

2

161.5. Методи контролю з теми „Кормові сівозміни та зелений конвеєр”

9

2

161.6. Модульна побудова змісту дисципліни і рейтинговий контроль

на прикладі теми „Організація селекційної роботи в Україні”7

1

151.7. Інтенсифікація навчання і проблемне навчання

на прикладі теми „Вихідний матеріал для селекції”7

1

151.8. Активне навчання на прикладі теми „Біотехнологічні методи і генна інженерія”

7

1

161.9. Еврістична технологія навчання на прикладі теми „Селекційні оцінки”

8

1

161.10. Технологія знаково-контекстного навчання на прикладі теми „Державне сортовипробування”

7

1

151.11. Розвиваюча технологія навчання

на прикладі теми „Біологічна і виробнича характеристика плодових культур”7

1

151.12. Інформаційна технологія навчання

на прикладі теми „Зерняткові культури”7

1

151.13. Дистанційна технологія навчання на прикладі теми „Кісточкові культури”

7

1

151.14. Кейсове навчання на прикладі теми „Горіхоплодних культур”

7

1

151.15. Оптимальні методи навчання з теми „Декоративні і малопоширені культури”

7

1

15Разом за змістовим модулем 1

117

18

18

-

-

81Змістовий модуль 2. Способи діяльності фахівців

2.1. Методика навчання теми „Лучне кормовиробництво: характеристика природних кормових угідь”

9

1

262.2. Методика навчання теми „Організація та раціональне використання пасовищ”

9

1

262.3. Методика навчання теми „Поверхневе поліпшення природних луків у лісовій зоні”

9

2

162.4. Методика навчання теми „Заготівля і зберігання кормів”

9

2

162.5. Методика навчання теми „Виробнича і пожежна безпека при заготівлі і зберіганні”

9

2

252.6. Методика навчання теми „Наукові основи насінництва”

7

1

152.7. Методика навчання теми „Насінництво озимої пшениці”

7

1

152.8. Методика навчання теми „Насінництво цукрових буряків”

8

1

162.9. Методика навчання теми „Насінництво картоплі”

8

1

162.10. Методика навчання теми „Насінництво багаторічних трав”

7

1

152.11. Методика навчання теми „Смородина чорна”

7

1

152.12. Методика навчання теми „Порічки червоні”

7

1

152.13. Методика навчання теми „Малина”

7

1

152.14. Методика навчання теми „Суниця”

7

1

152.15. Методика навчання теми „Виноград”

7

1

15Разом за змістовим модулем 2

117

18

18

-

-

81


Усього годин


234

36

36

-

-

162Модуль 2

ІНДЗ (курсова робота)


-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

Усього годин

 1. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

1.6. Модульна побудова змісту дисципліни і рейтинговий контроль

на прикладі теми „Організація селекційної роботи в Україні”1

2

1.8. Активне навчання на прикладі теми „Біотехнологічні методи і генна інженерія”

1

3

1.10. Технологія знаково-контекстного навчання на прикладі теми „Державне сортовипробування”

1

4

1.11. Розвиваюча технологія навчання

на прикладі теми „Біологічна і виробнича характеристика плодових культур”1

5

1.12. Інформаційна технологія навчання

на прикладі теми „Зерняткові культури”1

6

1.13. . Дистанційна технологія навчання на прикладі теми „Кісточкові культури”


1

7

1.14. Кейсове навчання на прикладі теми „Горіхоплодних культур”


1

8

1.15. Оптимальні методи навчання з теми „Декоративні і малопоширені культури”

1

9

2.4. Методика навчання теми „Заготівля і зберігання кормів”

1

10

2.5. Методика навчання теми „Виробнича і пожежна безпека при заготівлі і зберіганні”

1

11

2.6. . Методика навчання теми „Наукові основи насінництва”


1

12

2.7. Методика навчання теми „Насінництво озимої пшениці”

1

13

2.9. . Методика навчання теми „Насінництво картоплі”

1

14

2.11. Методика навчання теми „Смородина чорна”

1

15

2.12. Методика навчання теми „Порічки червоні”

1

16

2.13. Методика навчання теми „Малина”

1

17

2.14. Методика навчання теми „Суниця”

1

18

2.15. Методика навчання теми „Виноград”

1

Разом
186. Теми практичних занятьз/п


Назва теми

Кількість

годин


1

1.1. Вибір форм навчання

на прикладі теми „Польове кормовиробництво: однорічні кормові культури”1

2

1.2. Вибір мети навчання

на прикладі теми Багаторічні кормові культури”1

3

1.3. Вибір методів навчання з теми „Капустіні (хрестоцвітні) кормові культури”

1

4

1.4. Вибір засобів навчання навчання на прикладі теми „Кормові коренеплоди та проміжні посіви польових культур”

1

5

1.5. Методи контролю з теми „Кормові сівозміни та зелений конвеєр”

1

6

1.7. Інтенсифікація навчання і проблемне навчання на прикладі теми „Вихідний матеріал для селекції


1

7

1.9. Еврістична технологія навчання на прикладі теми „Селекційні оцінки”


1

8

2.1. Методика навчання теми „Лучне кормовиробництво: характеристика природних кормових угідь”

1

9

2.2. Методика навчання теми „Організація та раціональне використання пасовищ”

1

10

2.3. Методика навчання теми „Поверхневе поліпшення природних луків у лісовій зоні”

1

11

2.8. Методика навчання теми „Насінництво цукрових буряків


1

12

2.9. Методика навчання теми „Насінництво картоплі”

1

13

2.10. Методика навчання теми „Насінництво багаторічних трав”

1

14

2.11. Методика навчання теми „Смородина чорна”

1

15

2.12. Методика навчання теми „Порічки червоні”

1

16

2.13. Методика навчання теми „Малина”

1

17

2.14. Методика навчання теми „Суниця”

1

18

2.15. Методика навчання теми „Виноград”

1

Разом
18


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

1.1. Вибір форм навчання

на прикладі теми „Польове кормовиробництво: однорічні кормові культури”6

2

1.2. Вибір мети навчання

на прикладі теми Багаторічні кормові культури”6

3

1.3. Вибір методів навчання з теми „Капустіні (хрестоцвітні) кормові культури”

5

4

1.4. Вибір засобів навчання навчання на прикладі теми „Кормові коренеплоди та проміжні посіви польових культур”

6

5

1.5. Методи контролю з теми „Кормові сівозміни та зелений конвеєр”

6

6

1.6. Модульна побудова змісту дисципліни і рейтинговий контроль

на прикладі теми „Організація селекційної роботи в Україні”5

7

1.7. Інтенсифікація навчання і проблемне навчання

на прикладі теми „Вихідний матеріал для селекції”5

8

1.8. Активне навчання на прикладі теми „Біотехнологічні методи і генна інженерія”

6

9

1.9. Еврістична технологія навчання на прикладі теми „Селекційні оцінки”

6

10

1.10. Технологія знаково-контекстного навчання на прикладі теми „Державне сортовипробування”

5

11

1.11. Розвиваюча технологія навчання

на прикладі теми „Біологічна і виробнича характеристика плодових культур”5

12

1.12. Інформаційна технологія навчання

на прикладі теми „Зерняткові культури”5

13

1.13. Дистанційна технологія навчання на прикладі теми „Кісточкові культури”

5

14

1.14. Кейсове навчання на прикладі теми „Горіхоплодних культур”

5

15

1.15. Оптимальні методи навчання з теми „Декоративні і малопоширені культури”

5

16

2.1. Методика навчання теми „Лучне кормовиробництво: характеристика природних кормових угідь”

6

17

2.2. Методика навчання теми „Організація та раціональне використання пасовищ”

6

18

2.3. Методика навчання теми „Поверхневе поліпшення природних луків у лісовій зоні”

6

19

2.4. Методика навчання теми „Заготівля і зберігання кормів”

6

20

2.5. Методика навчання теми „Виробнича і пожежна безпека при заготівлі і зберіганні”

5

21

2.6. Методика навчання теми „Наукові основи насінництва”

5

22

2.7. Методика навчання теми „Насінництво озимої пшениці”

5

23

2.8. Методика навчання теми „Насінництво цукрових буряків”

6

24

2.9. Методика навчання теми „Насінництво картоплі”

6

25

2.10. Методика навчання теми „Насінництво багаторічних трав”

5

26

2.11. Методика навчання теми „Смородина чорна”

5

27

2.12. Методика навчання теми „Порічки червоні”

5

28

2.13. Методика навчання теми „Малина”

5

29

2.14. Методика навчання теми „Суниця”

5

30

2.15. Методика навчання теми „Виноград”

5

Разом
1629. Індивідуальні завдання


 1. Методика підготовки до проблемної лекції на прикладі теми, розділу...

 2. Методика підготовки та проведення семінарських занять на прикладі теми, розділу...

 3. Методика підготовки та проведення практичних занять на прикладі теми, розділу...

 4. Методика організації самостійної роботи студентів на прикладі теми, розділу...

 5. Активізація діяльності студентів на прикладі теми, розділу...

 6. – 6.2. Методика проведення ігрових занять у вищій школі (на прикладі дисципліни – ділова гра; розділу, теми – рольова гра).

 7. – 7.5. Контроль за навчальною діяльністю студентів під час лекції / семінару/ практичного заняття / лабораторного заняття/ аудиторної самостійної роботи/ позааудиторної самостійної роботи. на прикладі теми

 8. – 8.5. Тестові методи контролю знань студентів . під час лекції / семінару/ практичного заняття / лабораторного заняття/ аудиторної самостійної роботи/ позааудиторної самостійної роботи. на прикладі теми

 9. Психолого-педагогічні аспекти успішного виконання самостійної роботи студентами.

 10. Ділові, рольові, діяльнісно-організаційні ігри в навчальному процесі вищої школи.

 11. Технічні засоби управління навчання студентів.

 12. Групові форми навчання студентів як чинник інтенсифікації їхньої навчально-пізнавальної діяльності.

 13. Оптимізація навчального процесу у вищій школі.

 14. Дискусія як метод навчання у вищій школі.

 15. Основні форми організації навчального процесу та види навчальних занять у вищій школі.

 16. Проблема розвитку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищої школи.

 17. Модернізація навчального процесу у вищій школі в контексті Болонського процесу.

 18. Моделювання навчальної діяльності викладача вищої школи.

 19. Порівняльний аналіз діяльності викладачів вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів.

10. Методи навчання
Словесні, наочні, пояснення педагога й організації самостійної роботи студентів, підготовки студентів до вивчення матеріалу, що передбачає пробудження інтересу, пізнавальної потреби, актуалізацію базових знань, необхідних умінь і навичок; вивчення нового матеріалу; конкретизації й поглиблення знань, набування практичних умінь і навичок, які сприяють використанню пізнаного інтересу; контролю й оцінки результатів навчання,опора на індуктивні й дедуктивні, аналітичні й синтетичні методи, організації діяльності студентів, стимулювання діяльності, наприклад, ігрові заняття – самостійне проведення та аналіз різних видів занять, використовуючи відеозапис.
11. Методи контролю
Контроль знань та умінь студентів здійснюється шляхом зарахування конспектів самостійно розроблених занять, вирішення тестових завдань для перевірки знань, проведення залікових занять. Підсумкова форма контролю – іспит.
12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Іспит

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т

1


Т

2


Т

3


Т

4


Т

5


Т

6


Т

7


Т

8


Т

9


Т

10


Т

11


Т

12


Т

13


Т

14


Т

15


Т

1


Т

2


Т

3


Т

4


Т

5


Т

6


Т

7


Т

8


Т

9


Т

10


Т

11


Т

12


Т

13


Т

14


Т

15


30

100

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1,65

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1,65


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
Журавська Н.С. Методика навчання дисципліни „Кормовиробництво” [Текст] / Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців із спеціальність 8. 180 10021 „Педагогіка вищої школи”.- Ніжин: ПП ММ Лисенко, 2012. - 419 с.

Журавська Н.С. Методика навчання дисципліни „Насінництво з основами селекції ” [Текст] / Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців із спеціальність 8. 180 10021 „Педагогіка вищої школи”.- Ніжин: ПП ММ Лисенко, 2012. - 275 с.

Журавська Н.С. Методика навчання дисципліни „Плодівництво ” [Текст] / Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців із спеціальність 8. 180 10021 „Педагогіка вищої школи”.- Ніжин: ПП ММ Лисенко, 2012. - 272 с.Каталог: pluginfile.php
pluginfile.php -> Архітектура комп’ютер
pluginfile.php -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
pluginfile.php -> Дипломна робота молодшого спеціаліста
pluginfile.php -> Історія розвитку екології. Значення вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу
pluginfile.php -> Кваліфікаційна робота
pluginfile.php -> Інтелектуальна власність
pluginfile.php -> Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра соціології

Скачати 25.74 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка