Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «загальна соціологічна теорія»Скачати 266.67 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір266.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Методичні рекомендації для самостійної роботи


з дисципліни «ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ»


Мета Курсу «Загальна соціологічна теорія» полягає в тому, щоб сприяти фундаменталізації освіти, формуванню світогляду і розвитку логічного мислення. Ознайомлення студентів з основами соціологічної теорії і методами побудови соціологічних моделей дає їм знання закономірностей розвитку суспільства і його системності тенденцій у розвитку соціальної структури, напрямків розвитку соціальних інститутів, соціальних процесів. Студенти вчаться користуватися поняттями соціологічної теорії, володіти соціологічним методом, класифікувати соціальні процеси за ступенем складності, представляти їх механізми

У структурі курсу - лекції, семінарські заняття, виконання конкретних практичні завдань дослідницького характеру, підготовка доповідей, рефератів.
Тема 1.Об'єкт і предмет загальної соціологічної теорії

Лекційні питання:

Об'єкт соціології. Труднощі у визначенні предмета соціології. Уявлення про предмет теоретичної соціології в західній соціологічній науці. Предмет загальної теоретичної соціології. Структура соціології.


Питання для обговорення на семінарському занятті і завдання:

1. Як розрізняти об'єкт і предмет соціології?

2. З чим пов'язані труднощі у визначенні предмета соціології?

3. Як західна соціологічна наука визначає предмет соціології?

4. Які основні критерії структурування соціології?


Поняття, які використовуються в темі:

об'єкт науки, предмет науки, макросоціологія, мікросоціологія, загальнотеоретична соціологія, галузева соціологія, фундаментальна соціологія, прикладна соціологія


Список рекомендованої літератури:

 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.. Социологический словарь- М. 1999.

 2. Современная западная социология: Словарь- М.,1990.

 3. Харчева В.Г. Социолигия.-М., 2000

 4. Асп Э. Введение в социологию. Пер с фрацузского-СПб.,1998

 5. Смелзер Н.Социология. Пер с англ. - М.,1997

 6. Григорьев С.И.,СубеттоА.И. Основы неоклассической социологии: новые тенденции развития культуры социологического мышления на рубеже 20-21в.в. – М. ,2000.


Тема 2.Метод соціології

Лекційні питання:

Характеристика методу соціології. Зв'язок соціології з іншими соціальними науками. Функції загальної теоретичної соціології.


Питання для обговорення на семінарському занятті і завдання:

1. Що таке метод? Які методи соціології?

2. Що таке парадигма? Які основні соціологічні парадигми? Що лежить в основі соціологічного знання?

3. Які основні проблеми становлення методу соціології?

4. Які відносини соціології з іншими соціальними науками?

5. Які основні функції соціології? Охарактеризуйте кожну з функцій. Визначте значення загальної теоретичної соціології.


Поняття, які використовуються в темі:

метод, наукова парадигма, наукові взаємозв'язки, функції соціології.


Список рекомендованої літератури:

 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.. Социологический словарь- М. 1999.

 2. Современная западная социология: Словарь- М.,1990.

 3. Харчева В.Г. Социолигия.-М., 2000

 4. Асп Э. Введение в социологию. Пер с фрацузского-СПб.,1998

 5. Смелзер Н.Социология. Пер с англ. - М.,1997

 6. Григорьев С.И.,СубеттоА.И. Основы неоклассической социологии: новые тенденции развития культуры социологического мышления на рубеже 20-21в.в. – М. ,2000.


Тема 3.Поняття і виникнення суспільства

Лекційні питання:

Людина як соціальне явище. Поняття людини в соціології. Суспільство і індивід. Найважливіші ознаки суспільства. Основні етапи становлення суспільства. Визначення суспільства. Основні компоненти суспільства як соціальної системи. Відносини природи і суспільства.


Питання для обговорення на семінарському занятті і завдання:

1. У чому полягає індивідуальна варіантність людської поведінки? Як вона визначає людські вчинки?

2. З чим пов'язаний початок соціального життя? Як вплинув на початок соціального життя перехід до регулювання шлюбних відносин?

3. Як обумовлені етапи життя людини?

4. У чому відмінність натуралістичних і соціологізаторскі концепції розвитку людини?

5. Які можливості адаптації людського організму до навколишнього середовища? Чи є обмеження у впливі суспільства на людину?

6. Що таке суспільство? Уявіть основні критерії у зв'язку, з якими ви характеризуєте суспільство. Спробуйте дати визначення суспільства.

7. Чи згодні ви з визначенням суспільства, даними Н.Смелзер: «Об'єднання людей, що має певні географічні кордони, спільну законодавчу систему і певну національну (соціокультурну) ідентичність».

8. Що об'єднує людей? Що виступає першоосновою їх об'єднання? Спробуйте уявити напрямки пошуку витоків соціальності в соціологічній науці, основного системоутворюючого елемента суспільства. Виділіть вчення Е.Дюркгейма про соціальні факти.

9. Уявіть специфіку сучасного розуміння соціального «скріплення».

10. Охарактеризуйте типи суспільства.

11. Охарактеризуйте суперечності сучасного суспільства.


Поняття, які використовуються в темі:

людина, людські спільності, соціальне, соціальне життя, расизм, соціал-дарвінізм, етологія, соціобіологія, особистість, суспільство, будова суспільства, соціальна система, соціальне протиріччя, традиційне суспільство, індустріальне суспільство, інформація.Список рекомендованої літератури:

 1. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. –М.,1991.

 2. Парсонс Т. Система современных обществ. –М.1998.

 3. Парсонс Т. Современное состояние и перспективы систематической теории в социологии. Структурно-функциональный анализ и современная социология.-М.1968.

 4. Современная западная социология. Словарь.- М.,1990.

 5. Смелзер Н. Социология. –М.,1998.

 6. Сорокин П.А. Человек и общество в условиях бедствия. Вопросы социологии. –1993.-№2.

 7. Руденко Р.Н. Практикум по социологии. –М.,1999.


Тема 4. Базисні компоненти соціального життя

Лекційні питання:

Поведінка і соціальна дія. Теорія соціальної дії і її види: позиції М.Вебера і Т.Парсонса. Вчення М.Вебера про чотири типи соціальної дії. Парсонівска модель системи соціальної дії. Соціальний контекст. Соціалізація. Соціальна зв'язок і її види. Варіанти соціальної взаємодії. Регуляція соціальної зв'язку. Соціальний інститут. Типи інститутів. Функції соціального інституту. Процес інституціоналізації. Основні варіанти розвитку соціальних інститутів.


Питання для обговорення на семінарському занятті і завдання:

1. Як розрізняються в соціології поведінку і дію.

2. Наскільки дія пов'язана з поточною ситуацією, з умовами і засобами її здійснення?

3. Які основні положення теорії соціальної дії? Визначте види теорії соціальної дії. Покажіть відмінність позицій М.Вебера і Т.Парсонса щодо основних ознак соціальної дії. Уявіть точку зору А.Щюца щодо соціальної дії.

4. Назвіть типи соціальної дії, що характеризуються М.Вебером.

5. Як Ви розрізняєте дію соціальну і несоціальну?

6. Напишіть есе на тему, що стосується видів соціального зв'язку. Підкресліть стійкість інтересу до відповідної реакції при соціальній взаємодії.

7. Для чого, в яких випадках і в яких формах здійснюється регуляція соціальної зв'язку? Чи згодні Ви з думкою Д.Хоманса про соціальний зв'язкок як про прагнення одержати винагороду. Аргументуйте свою позицію.

8. Дайте визначення соціального інституту. Визначте типи інститутів.

9. Охарактеризуйте формальні і неформальні інституалізовані соціальні зв'язки. Наведіть приклади.

10. Яке значення має радикальна зміна принципів регуляції соціального зв'язку.
Поняття, які використовуються в темі:

соціальне, соціальність, вибір цілей, мотивація, поведінка, дія, ситуація, контекст, соціальна спільність, соціалізація, соціальні стереотипи, соціальні потреби, залежність, соціальний контакт, соціальна взаємодія, соціальні відносини, соціальний інститут, санкція, контроль.


Список рекомендованої літератури:

 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.. Социологический словарь- М. 1999.(«Действия»; «Теория действия»; «Институт»)

 2. Асп Э. Введение в социологию. Пер с фрацузского-СПб.,1998 («Социальное взаимодействие»; « Институт»)

 3. Большой толковый социологический словарь: В 2-х т пер. с англ. - М., 2000

 4. Социальная энциклопедия/Редакция: Горкин А.П. и др.М.,2000

 5. Российская социологическая энциклопедия/ Под общ. ред. акад. РАН Г.Г.Осипова. - М., 1998

 6. Вебер М. О некоторых категориях понимающеей социологии. Глава 12 «Институт» и «Союз». ( Изобразительные произведения. - М., 1990)

 7. Маршак А.П.Социология: Учебное пособие для вузов.- М.,2002.

 8. Смелзер Н. Социология. –М.,1994.Пер с англ.,глава5 «Социальное взаимодействие»

 9. Харчева В.Г. Социолигия.-М., 2000

 10. Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен (Современная зарубежная социальная психология)- М.,1984

 11. Социология: Учебник для вузов/ отв. Ред.П.Д.Павленок 2-е изд.: перераб и дополненое-М.,2002

 12. Кравченко А.И.Социология. Хрестоматия для вузов М.-Екатиребург,2002

 13. Руденко Р.И. Практикум по социологии. – М.,1999.


Тема 5. Процес соціалізації.

Лекційні питання:

Соціальні цінності і норми. Необхідність і зміст процесу соціалізації. Етапи, адепти і засоби соціалізації. Соціалізація і персоналізація. Особливості процесу соціалізації в сучасній Росії.


Питання для обговорення на семінарському занятті і завдання:

1. Що дає людині можливість спілкуватися? Яка роль студента, викладача, підприємця, військовослужбовця і т.д. в житті сучасного суспільства? Чи всі громадяни здатні виконувати свою роль в суспільстві? Чи впливає на суспільство виконання людиною своєї ролі?

2. Чому, на Ваш погляд, у нашій країні існують сильні розбіжності щодо цінностей? Дайте визначення цінності.

3. Проаналізуйте тексти місцевих газет на предмет наявності в них соціальних стереотипів. Наведіть приклади.

4. Чи зустрічалися Ви з фактами підміни цінності нормою? Поясніть свої враження.

5. Що таке соціалізація? У чому її необхідність і зміст? Коли і за яких умов людина стає носієм певних соціальних відносин? Як це відбувається реально? Наведіть приклади.

6. Охарактеризуйте конформізм. Опишіть своє ставлення до нього.

7. Уявіть особливості соціалізації дітей і дорослих людей. Дайте визначення імітації. Дайте визначення ідентифікації.

8. Напишіть есе на тему: «Як я відповідаю на реакції інших людей». Опишіть есе на тему: «Моє розуміння того, чи сприймають мене інші люди» (звертають - не звертають на мене увагу).

9. Поясніть поняття «ресоціалізація».

10. Наведіть проблеми процесу соціалізації в сучасній Україні. Зверніть особливу увагу на правову неграмотність населення, невміння грамотно апелювати до закону і права. Який вихід з положення Вам здається найбільш прийнятним?
Поняття, які використовуються в темі:

Соціальні цінності, соціальні норми, соціальне управління, соціалізація, виховання, соціальна роль, соціальний статус, особистість як активний суб'єкт, первинна соціалізація, вторинна соціалізація, ресоціалізація, ідентифікація.


Список рекомендованої літератури:

 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.. Социологический словарь- М. 1999.(Социализация)

 2. Асп Э. Введение в социологию. Пер с фрацузского-СПб.,1998

 3. Американская социологическая мысль. Тексты.- М.,1995

 4. Смелзер Н. Социология. –М.,1994.Пер с англ.

 5. Социология: Учебник для вузов/ отв. Ред.П.Д.Павленок 2-е изд.: переработанное и дополненое-М.,2002

 6. Маршак А.П.Социология: Учебное пособие для вузов.- М.,2002.

 7. Харчева В.Г. Социолигия.-М., 2000.


Тема 6. Соціальна структура і соціальна диференціація.

Лекційні питання:

Причини нерівності та його відтворення. Конфлікт і консенсус у суспільстві. Поняття соціальної структури. Соціальна структура як порядок, норматив стандарт. Чинники що визначають розвиток соціальної структури. Соціальна диференціація, стратифікація як процес розвитку соціальної структури, пов'язаний з його розчленуванням, і його результати. Соціальний групи і класи в поліпарадигмальній інтерпретації. Сутність трансформації постсоціалістичних суспільств. Конкретна картина соціальної стратифікації в сучасній Україні. Соціальна мобільність як ознака відкритого суспільства.


Питання для обговорення на семінарському занятті і завдання:

1. Що таке соціальна структура суспільства?

2. Чим визначаються зміни в соціальній структурі? Уявіть відмінності в позиціях авторів щодо факторів розвитку соціальної структури (марксистів, функціоналістів, феноменологів і т.д.). Чому дослідницькі позиції так сильно розрізняються?

3. Чи згодні ви з марксистським підходом до аналізу соціальної диференціації? Аргументуйте свою позицію.

4. Оцініть вимоги соціальної системи до індивіда, оформлені Т.Парсонсом і його припущення від одного рівноважного стану до іншого рівноважного стану.

5. Розгляньте погляди на соціальну структуру, причини та напрямки соціальної стратифікації прихильників інтегративної парадигми.

6. Чи замислювалися Ви про те, як впливає соціалізація на вибір життєвих стратегій, на ступінь готовності індивіда до взаємодії.

7. Питання для обговорення: порівняйте типи життєвих стратегій, обраних вашими батьками.

8. Яка ваша думка відносної можливостей цивілізованого партнерства різних соціальних груп в сучасному українському суспільстві? Наведіть приклади складного партнерства.

9. Наведіть значення соціальної мобільності та її видів. Наведіть приклади. Дайте характеристику процесів соціальної мобільності в сучасній Україні. Наведіть приклади.


Поняття, які використовуються в темі:

Соціальної нерівність, соціальна структура, фактори розвитку соціальної структури, соціальна група, соціальний статус, соціальне партнерство, соціальні трансформації, рушійні сили соціальної трансформації, соціальна стратифікація, середній клас, соціальна політика, горизонтальна і вертикальна мобільність, висхідна і спадна соціальна мобільність.


Список рекомендованої літератури:

 1. Российская социологическая энциклопедия. /Под общей редакцией академии РАН Г.В.Осипова. – М., 19988.

 2. Большой толковый социологический словарь: в 2 т. Пре. С англ. – М. 2000.

 3. Социальная энциклопедия/ Редкол. : Горкин А.П и др. – М. 2000.

 4. Вебер М. Основные понятия стратификации// Социологические исследования. -1994. - №5.

 5. Сорокина П.А. Человек. Цивилизация. Цивилизация. Общества. – М., 1992. – С.297 – 424 (Социальная стратификация и мобильность).

 6. Сорокин П.А. Система социологии: В 2 Т., Т.2. – М, 1993.

 7. Судьбы людей. Россия XX век. Биографии семей как объект социологического исследования.- М., 1996.

 8. Смелзер Н. Социология. – М., 1994. – гл.3 (Социальная структура), глава 9 (Неравенство, стратификация, класс).

 9. Девис К., Мур У. Некоторые проблемы стратификации. Учеб. Пос. – М., 1996.

 10. Гидденс Э. Стратификация и социальная структура.// Социологические исследования. – 1992. - №9, 11.

 11. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник/ Под. ред. Добренькова В.И. – М., 1999.

 12. Кравченко А.И. Социология: Хрестоматия для вузов. – М. – Екатеринбург, 2002.

 13. Руденко Д.И. Практикум по социологии. – М. 1999.

 14. Маршак А.П. Социология: учебное пособия для вузов. – М.2002.


Тема 7.Національно-етнічні спільності та їх роль у соціальній структурі.

Лекційні питання:

Поняття етнічної спільності. Національно-етнічна структура спільності. Національна психологія. Національний характер. Націоналізм. Етнічна та національна стратифікація. Своєрідність етнополітичної ситуації в сучасній Україні.


Питання для обговорення на семінарському занятті і завдання:

1. Дайте визначення етносу.

2. Які фактори більш сильно впливають на розвиток етносів: природно-біологічні або соціальні? Поясніть вашу позицію.

3. Що таке національна спільність?

4. Чи змінювалися національні відносини в суспільстві в різні історичні епохи?

5. Як історія народу відбилася на його характері? Наведіть приклади.

6. Чи існують сьогодні проблеми, пов'язані з націоналізмом? У чому вони виражаються?

7. Які відображення знаходить нерівність етнічних спільнот у внутрішній структурі кожного етносу і у взаєминах етнічних спільнот?

8. Охарактеризуйте причини міжетнічних конфліктів.
Поняття, які використовуються в темі:

Етнічна спільність, національно-етнічна структура суспільства, багатонаціональне суспільство, національна психологія, національна самосвідомість, націоналізм, національний характер, етнічна та національна стратифікація, етнополітична ситуація.


Список рекомендованої літератури:

 1. Российская социологическая энциклопедия. /Под общей редакцией академии РАН Г.В.Осипова. – М., 19988.

 2. Социальная энциклопедия/ Редкол. : Горкин А.П и др. – М. 2000.

 3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М, 1983.

 4. Гумилев Л.Н. Очерки теории этноса. – М, 1983.

 5. Маршак А.П. Социология: учебное пособия для вузов. – М.2002.

 6. Социология: учебник для вузов./Отв. Ред. П.Д. Павленок. 2е изд.: перераб. и доп. – М., 2002.


Тема 8.Сутність та система визначення соціально-політичних процесів.

Лекційні питання:

Політика як вид регулювання соціальних відносин: функція встановлення балансу інтересів (загальна організаційна функція); регулятивно-контрольна функція Предмет соціології політичного процесу. Соціальні інтереси в політиці. Соціальні та політичні конфлікти. Зовнішньополітичні в внутрішньополітичні процеси.


Питання для обговорення на семінарському занятті і завдання:

1. Що вивчає соціологія політичного процесу? Визначте коло проблем.

2. Як співвідносяться соціальний і політичний процес? Як соціальний процес впливає на політичний процес?

3. Як відбувається процес формування політичного суб'єкта? Які механізми цього процесу?

4. Поясніть, у чому полягає проблема розуміння спільності інтересів? Що таке політичний інтерес індивіда, політичний інтерес соціальної групи? Визначте рівні існування політичного інтересу.

5. Розкрийте зміст конфліктів з приводу державної влади. Наведіть приклади.

6. Що відбувається з політикою та владою при диференціації суспільства?

7. Яке співвідношення політики і влади?

8. Що являє собою, містить у собі політичний режим? Покажіть на конкретних прикладах його залежність від співвідношення соціально-політичних сил і політичної ситуації.
Поняття, які використовуються в темі:

Процес, соціальні процес, політичний процес, політика, влада, держава, громадянське суспільство, соціальний інтерес, політичний інтерес, соціальний і політичний конфлікт, політична активність, політична діяльність, комунікація, децентралізація,.Список рекомендованої літератури:

 1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993

 2. Бурдье П. Начала. – М., 1994

 3. Бурдье П. Социология политики. – М., 1993

 4. Вебер М. Политика как признание и профессия / Избр. пр. – М., 1999

 5. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. Работа «Политическая стратегия».

 6. Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. – М., 1993. – С 20-30, 50-59.

 7. Смелзер Н. Социология. – М., 1994. – Гл. 17. Политическая система.

 8. Тощенко Ж. Т. Социология. – М., 1994. – Раздел IV, гл. 2. Социология правосознания.

 9. Зравомыслов А. Г. Социология конфликта. – М., 1998. – Глава V. Раздел 1.3.

 10. Рукавишников В. О. Социологические аспекты модернизации России и других посткоммунистических обществ // Социологический исследования. – 1995. - № 1

 11. Назаров Н. М. Политический протест: опыт эмпирического анализа // Социологические исследования. – 1995. - № 1.


Тема 9. Аномія, девіантна поведінка, соціальний контроль.

Лекційні питання:

Норма і відхилення. Умови визнання відхилень суспільством. Попередження відхилень. Принцип суспільної солідарності. Е. Дюркгейм Про суспільної солідарності. Поняття аномії. Теорія аномії. Аномія і анархія. Аносмія і самогубство. Е. Дюркгейм про аномії і самогубствах. Класифікація соціальних відхилень поведінки Р. Мертона. Концепція «Беззаконня» Р. Мертона. Модель «коридору девіації» в західній соціології. Корпоративний світ і аномія. Аномія і бізнес.

Соціальний тиск. Типи санкцій.
Питання для обговорення на семінарському занятті і завдання:

1. Дайте визначення норми і відхилення.

2. Як зберігати і розвивати потенціал соціальної солідарності?

3. Дайте визначення аномії. У чому знаходить вираз аномія? Покажіть складності переходу суспільства від традиційного до сучасного. Визначте характерні риси аномії в сучасному російському суспільстві.

4. Проаналізуйте роботу Е. Дюркгейма «Самогубства». Висловіть своє ставлення до дюркгеймівської програмі подолання аномічного суспільства та подолання причин самогубства.

5. Назвіть основні положення теорії аномії Р. Мертона та його загальної теорії девіантної поведінки. Від чого, на думки Мертона, залежить сила поведінки, яка відхиляється?

6. Яке Ваше уявлення про зв'язок аномії з економічними і політичними інститутами? Яка, на Вашу думку, причина того, що ці інститути не можуть нейтралізувати деструктивний вплив аномії.

7. Чому відсутність санкцій і реальної відповідальності позбавляє норми закону примусової сили?

8. Вибрати з наведених термінів ті, які відносяться до соціального контролю. Аргументуйте свій вибір. Донос; - довід; - дозор; - наказ; боргове зобов'язання; - огляд; - довіреність;

9. Вирішіть, чи можуть виступати засобами соціального контролю домашнє завдання, медична довідка, паспорт, проїзний квиток, вчений ступінь, засідання уряду, телефон, годинник, комп'ютер, телевізор, цінники на товари.


Поняття, які використовуються в темі:

Норма, відхилення, аномія, девіація, соціальна солідарність, конформізм, ритуалізм, заколот, нововведення, субкультура, соціальний контроль, санкції.


Список рекомендованої літератури:

 1. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М., 1991

 2. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. – М., 1993

 3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1996

 4. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. – 1992 № 2-5.

 5. Покровский Н. Е. Одиннадцать заповедей функционализма Р. Мертона // Социологические исследования. – 1992. – №2

 6. Покровский Н. Е. Проблема аномии в современном обществе. – М., 1995

 7. Российская социологическая энциклопедия. / Под общ. ред. акад. РАН Г. В. Осипова. – М., 1998.

 8. Социальная энциклопедия / Редкол.: Горкин А. П. и др. – М., 2000.

 9. Большой толковый социологический словарь: В2Т Пре. с англ. – М.,2000.

 10. Маршак А. П. Социология: Учеб. пос. для вузов. – М., 2002.

 11. Хрчева В. Г. Социология. – М., 2000.


Тема 10. Культура в суспільній системі.

Лекційні питання:

Цивілізація і культура. Культура і свобода. Культура особистості і активність мас. Культурна політика. Механізм освоєння і відтворення культури особистістю. Сутність творчості в суспільній практиці. Соціальні та культурні фактори активізації життєдіяльності суспільства. Цінності культури та механізми їх функціонування. Цінності суб'єкта. Виробництво, комунікації та засвоєння культурних цінностей. Інтелігенція. Студентство. Субкультури. Етнокультури.


Питання для обговорення на семінарському занятті і завдання:

1. Дайте визначення цивілізації і культури.

2. Які цивілізації ви знаєте - арабська; - андська; - єгипетська; - західноєвропейська; - індійська; - шумерська; - еллінська. Охарактеризуйте кожну. Продовжіть скачок.

3. Наскільки країна здатна до культурної незалежності?

4. Познайомтеся з роботою С. Хантінгтона «Зіткнення цивілізацій» і проаналізуйте її положення і висновки.

5. Опишіть різноманіття проявів культури.

6. Назвіть основні компоненти культури і визначте їх роль у життєдіяльності суспільства й особистості.

7. Визначте поняття «культурна взаємодія».

8. Що таке субкультура, яке її співвідношення з культурою суспільства.

9. Напишіть есе на тему «Інтелігенція, її позиції і роль в суспільстві».

10. Назвіть функції культури та визначте їх значення для суспільства та особистості.
Поняття, які використовуються в темі:

Культура, цінності, переконання, зразки і норми поведінки, етноцентризм, культурні релятивізм, цінність, ціннісна установка, мета діяльності, ідеал, соціальна норма, обряд, звичаї, традиція, національна культура, культурний конфлікт, конфесійна субкультура, професійна субкультура.


Список рекомендованої літератури:

 1. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.,1992

 2. Сорокин П. А. Общие черты и различия между России и США // Социологические исследования, - 1993. - № 8.

 3. Каган М. С. Философская теория ценностей. – СПб., 1997

 4. Американская социологическая мысль. Тексты. – М.,1996. – Раздел «Социокультурный интеграционизм».

 5. Ядов В. А. Сатаненко Г. И. Ценностные ориентации как отражение условий образа жизни / Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. – Л. 1979.

 6. Волков Ю. Г. Мостовая И. В. Социология: Учебник / под ред. Добренькова В. И. – М., 1999.

 7. Маршак А. П. Социология: Учеб. пос. для вузов. – М.,2002.

 8. Смелзер Н. Социология. Пер. с англ. – М., 1994.

 9. Социология: Учебник для вузов / Отв. ред. П. Д. Павленок. 2-е изд.: переб. и доп. – М., 2002.

Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»

Скачати 266.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка