Методичні рекомендації для студентів факультету «Соціальний менеджмент»Сторінка1/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.68 Mb.
#12201
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯСОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Методичні рекомендації
для студентів факультету «Соціальний менеджмент»,

які навчаються|виучуються| за спеціальністю 8.03010101 – Соціологія

Видавництво НУА

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯСОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Методичні рекомендації
для студентів факультету «Соціальний менеджмент»,

які навчаються|виучуються| за спеціальністю 8.03010101 – Соціологія

Харків

Видавництво НУА2014

УДК| 316.334.4(072+075.8)

ББК| 60.561.4р30-2

С69


Затверджено на засіданні кафедри соціології
Народної української академії.

Протокол № 6 від 01.12.2014


Автор-упорядник канд. соціол. наук |складач|Т. В. Зверко

Рецензенти: д-р соціол. наук Є. А. Подольська

канд. юрид. наук О. Л. Войно-Данчишина


С69Соціологія права : метод. рек. для студ. ф-ту «Соціальний менеджмент», які навчаються|виучуються| за спец. 8.03010101 – Соціологія / Нар. укр|. акад|., [каф. соціології ; авт.-упоряд. Т. В. Зверко]. – Х. : Вид-во НУА|, 2014. – 40 с|із|.
Видання складається із програми, планів занять, рекомендацій для підготовки до занять, тестів контролю знань, тем рефератів із курсу, тематики індивідуальних завдань та методичних рекомендацій щодо їх виконання, рекомендованої літератури.

УДК| 316.334.4(072+075.8)ББК|
60.561.4р30-2

© Народна українська академія, 2014ВСТУП
Соціологія права як спеціальна соціологічна теорія вивчає закономірності виникнення, розвитку і функціонування права, правовідносин, соціальні аспекти правотворчості, а також різні підгалузі соціології права – законодавчу, судову соціологію, соціологію злочинності та ін.

Соціологія права дає студентам розгорнуті відомості про походження


і розвиток права, про сучасний образ права, про місце та роль правових норм
у соціальній структурі суспільства. Під час вивчення даної навчальної дисципліни студенти знайомляться з особливостями соціально-правових відносин, з поняттями генезису правової норми, ефективності правової норми, правового прогнозування. Особливе місце при вивченні дисципліни посідають питання, які пов’язані з історією розвитку соціології права у вітчизняній
і західній соціології, аналізуються різні школи, напрямки, погляди на соціологію права.
Мета та завдання дисципліни
У ході вивчення даної дисципліни студенти мають засвоїти категоріальний апарат соціології права, основні методологічні принципи
й підходи до вивчення різних питань, що пов’язані із функціонуванням права як соціального інституту в суспільстві; навчитися аналізувати різні історико-соціологічні підходи до права, давати наукову оцінку сучасному стану правовідносин; визначати основні тенденції розвитку правовідносин, знати критерії оцінки ефективності правової норми. Одним із завдань є практична реалізація отриманих знань для виконання індивідуального завдання із соціально-правової проблематики.

Вивчення навчальної дисципліни «Соціологія права» передбачає стимулювання у студентів пошуку нових наукових і практичних методів вивчення соціально-правової проблематики.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів соціологічного погляду на соціально-правові відносини, розвиток і функціонування соціального інституту права; засвоєння практичних підходів і методів соціологічного вивчення соціальних фактів, явищ і процесів у сфері правових відносин; придбання навичок використання отриманих теоретичних і практичних знань у професійній діяльності.

Курс лекцій складається із тем, які присвячені аналізу соціології права як науки, історії становлення й розвитку вітчизняної і зарубіжної соціології права, вивченню походження і соціальної сутності права, права як соціального інституту і права в системі нормативного регулювання. Семінарські заняття передбачають практичну реалізацію засвоєних теоретичних знань.

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Соціологія права» студенти повинні знати: основні категорії й поняття соціології права (соціальний інститут права, суспільна свідомість у сфері права, структура і функції права
в системі нормативного регулювання, правовідносини, правова свідомість та ін.); етапи і тенденції розвитку сучасної вітчизняної і зарубіжної соціології права; особливості соціологічного аналізу правових відносин.

Уміти: аналізувати різні проблемні ситуації, пов’язані із соціально-правовою проблематикою; застосовувати практичні навички володіння методиками конкретних соціологічних досліджень для аналізу функціонування соціального інституту права в суспільстві.

Зміст даної навчальної дисципліни, форми та методи роботи з її вивчення спрямовані на формування таких компетенцій:соціально-особистісні (КСО)

КСО – 05ураховувати правові засади у професійній діяльності;

загальнонаукові компетенції (КЗН) 

КЗН – 01 – уміння використовувати в соціальних та професійних практиках методи та технології, що спрямовані на соціально-правові відносини;

уміння аналізувати різні проблемні ситуації, які пов’язані із соціально-правовою проблематикою;

загальнопрофесійні (КЗП)

КЗП – 01 – проводити соціологічні дослідження правовідносин у сучасному суспільстві;

КЗП – 02 – підтримувати ділові контакти з колегами-соціологами на засадах рівності та співробітництва;спеціалізовано-професійні (КСП)

КСП – 02 – в процесі соціологічних досліджень, викладацької діяльності та соціальної практики керуватись положеннями Конституції України;

КСП – 03 – розширювати власну систему правових знань, соціально нормативного регулювання.

Формами організації навчального процесу є лекції, семінарські та індивідуальні заняття, виконання індивідуальних та інших завдань. У ході вивчення даної навчальної дисципліни студенти повинні виконати за кожною темою самостійні завдання та підготувати індивідуальне завдання з проблем права і презентувати його.


Міждисциплінарні зв’язки
Навчальна дисципліна «Соціологія права» є важливою частиною підготовки фахівців-соціологів, яка органічно взаємодіє з іншими дисциплінами, використовуючи матеріали базових курсів «Теорія права», «Філософія», «Загальна психологія», «Загальна соціологічна теорія» та «Історія соціології».
КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Поточний контроль знань здійснюється на заняттях в період сесії
і передбачає оцінку не тільки знань та умінь кожного студента, але й якості виконання завдання для самостійної роботи. Загальна кількість балів за модуль включає, крім балів, отриманих за кожну тему, ще й результати розширеного опитування (письмові роботи, тести тощо), яке проводиться на семінарському занятті після вивчення всіх тем модулю.

Підсумковий контроль успішності студента з даної навчальної дисципліни здійснюється у формі заліку. Студенту ставиться залік, якщо він засвоїв основні поняття курсу, вміє аналізувати ключові проблеми із застосуванням системи соціологічних понять, демонструє знання матеріалу курсу, сформованість основних умінь і навичок, уміє зв’язувати матеріал курсу з матеріалом інших соціологічних дисциплін, розуміє специфіку соціологічного підходу до аналізу актуальних проблем сучасного суспільства й реалізує це при відповіді на ключові питання курсу.

Успішність студента визначається за 100-бальною шкалою за такими видами роботи:

з/п


Вид роботиМаксим.
к-сть балів
за вид роботи

К-сть видів
роботи

Заг.
к-сть балів

Основні види діяльності

1.

Робота на семінарському занятті

5

3

15

2

Робота на лекційному занятті

3

4

12

3.

Модульний контроль

5

3

15

4.

Виконання завдання самостійної роботи

5

9

45

5.

Виконання індивідуального завдання

13

1

13

Всього:
100

Співвідношення оцінок національної шкали й шкали Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЄКТАС)За шкалою

ECTS


За національною шкалою

За шкалою ХГУ „НУА”

A

зараховано

85–100

B

зараховано

75–84

C

65–74

D

зараховано

57–64

E

50–56

FX

не зараховано з можливістю повторного складання заліку

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням модуля навчальної дисципліни


25–49

F

0–24


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та ви

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка