Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»Скачати 446.83 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.09.2017
Розмір446.83 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України


Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра теоретичної і прикладної економіки
Писар Н.Б.

Економіка

та зовнішньоекономічні зв’язки

України


Методичні рекомендації

для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини

напрямку підготовки 6.030400 – Міжнародні відносини

м. Івано-Франківськ

2010

УДК 330 (477):339

ББК 65.9 (4 Укр).8

Е 45
Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України: методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 6.030400 – «Міжнародні відносини» / уклад. Писар Н.Б. – Івано-Франківськ : ЛІК, 2010. – 31 с.


Рецензенти:

Івасишин О.І. – к.е.н., доцент Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Максим’юк С.В. – к.е.н., доцент Івано-Франківського національного технічного університет нафти і газу.


Затверджено на засіданні кафедри теоретичної і прикладної економіки економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 2 від 14 вересня 2010 року)
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № __ від __ _________ 2010 року)

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України” містять навчально-методичне забезпечення курсу, до якого входять структура лекційних занять, плани семінарських занять, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, основні економічні терміни та список рекомендованої літератури. Призначені для студентів галузі знь 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 6.030400 – «Міжнародні відносини»ЗМІСТ
МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ…………………………4
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ……………………………………........9
Тема 1. Зовнішньоекономічні зв’язки: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки……………………………………....10
Тема 2. Структура зовнішньоекономічних зв’язків України…………………………………………………………………………...11
Тема 3. Зовнішньоекономічна політика України………………12
Тема 4. Регулювання зовнішньоекономічних зв’язків України…………………………………………………………………………...13
Тема 5. Митно-тарифна система і зовнішньоекономічні зв’язки України………………………………………………………………..14
Тема 6. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності…………………………………………………………………….....15
Тема 7. валютна система обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків ……………………..………………..16
Тема 8. Документальне оформлення зовнішньоекономічних операцій……………………………….................................................................17
Тема 9. Вільні економічні зони…………………………………………18
Тема 10. показники результативності зовнішньоекономічної діяльності.………………………………………………………………………19
Питання для підготовки до екзаменаційної роботи……………………………………………………………………………..20
Список рекомендованої літератури…………………………….........22

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Високоефективний механізм функціонування зовнішньоекономічних зв’язків України вимагає належної підготовки фахівців у даній галузі, адже щоб побудувати ефективні зовнішньоекономічні зв’язки України необхідно мати глибокі економічні знання для розпізнавання природи економічних взаємозв’язків та взаємозалежностей, оволодіння механізмами використання економічних законів у господарській діяльності. Тому дисципліна “Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України” є підґрунтям, що формує систему професійних навичок майбутніх висококваліфікованих спеціалістів напрямку “Міжнародні відносини”.

Головна мета даної навчальної дисципліни є сформувати у студентів систему теоретичних знань з основ економіки, навичок економічного мислення, ринкової поведінки, а також надання допомоги в ознайомленні з основними поняттями міжнародного поділу праці в системі зовнішньоекономічних зв’язків, принципами створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, з нормативно-правовими засадами регулювання зовнішньоекономічних зв’язків України, загальними рисами ринкової економіки; закласти навички практичного застосування отриманих знань.

Задачі курсу:

 1. систематизувати та обґрунтувати понятійний економічний апарат, що використовується у практиці функціонування зовнішньоекономічних зв’язків;

 2. ознайомити студентів з загальними рисами економічної політики;

 3. розкрити сутність зовнішньоекономічних зв’язків та їх значення в системі міжнародних відносин;

 4. обґрунтувати теоретико-методологічні основи та нормативно-правову базу регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

 5. охарактеризувати поняття та форми розвитку міжнародного поділу праці;

 6. провести аналіз інструментарію митно-тарифної системи регулювання експортно-імпортних операцій;

 7. розглянути особливості використання нетарифних заходів регулювання зовнішньоекономічних зв’язків;

 8. розкрити сутність валютних відносин зовнішньоекономічних зв’язків;

 9. обґрунтувати об`єктивну необхідність створення, загальні риси та класифікацію спеціальних (вільних) економічних зон;

 10. охарактеризувати основні показники функціонування зовнішньоекономічної системи країни. Платіжний та торгівельний баланси.

Рівні компетентності студентів:

 1. вивчення основних термінів, понять та категорій курсу;

 2. освоєння основоположних економічних теорій розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та основних рис ринкової економіки;

 3. володіння теоретико-методологічними основами функціонування та регулювання зовнішньоекономічних зв’язків;

 4. розуміння сутності міжнародного поділу праці, міжнародної спеціалізації виробництва та їх видів;

 5. засвоєння особливостей формування та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України;

 6. проведення аналізу зовнішньоекономічних зв’язків та визначення їх ролі в економіці держави;

 7. засвоєння сутності зовнішньоекономічної політики та системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

 8. визначення головних проблем та стратегії розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України;

 9. на основі даних статистичної звітності оцінювати експортно-імпортний потенціал країни;

 10. застосування набутих знань для розробки ефективного механізму функціонування зовнішньоекономічних зв’язків України.

Навчання базується на сполученні лекцій, семінарський (практичних) занять і самостійної роботи студентів. Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу. Семінарські (практичні) заняття є аудиторними, вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу на практиці. Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу з рекомендованих викладачем матеріалів і підготовки до виконання індивідуальних завдань.

Контроль за виконанням самостійної роботи здійснюється шляхом опитування на практичних (семінарських) заняттях, перевірки конспектів та творчих завдань.Форми контролю. Контроль успішності студентів здійснюється у формі поточного, модульного та підсумкового контролю.

Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування на практичних заняттях і має за мету перевірку рівня підготовки студентів. Перескладання поточних негативних оцінок та підвищення позитивних оцінок не допускається. Всі пропущені практичні (семінарські) заняття обов’язково відпрацьовуються (в залежності від причин пропуску заняття), проте викладач тільки фіксує відпрацювання у журналі, а оцінку не ставить.

Рівень знань на практичних заняттях оцінюється:«відмінно» – коли студент дає обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді на запитання, демонструє знання навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення і робить висновки;

«добре» - коли студент знає матеріал на рівні п.1, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій розрахунків, коли за допомогою викладача студент швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді;

«задовільно» - коли студент дає неправильну відповідь на одне запитання, або на всі запитання дає малообґрунтовані, невичерпні відповіді, припускається грубих помилок у розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки;

«незадовільно» - коли студент дає неправильні відповіді на 2-3 запитання, припускається грубих помилок і не може їх виправити.Підсумкова оцінка за поточний контроль виставляється після проведення останнього у семестрі практичного (семінарського) заняття.

ІІ. Модульний контроль проводиться на підставі оцінювання знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни з метою засвоєння певного матеріалу, вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати зміст даної дисципліни, уміти публічно чи письмово передати певний матеріал. написання рефератів.

ІІІ. Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену – форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, здатності творчо використовувати здобуті знання та вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми, вміння синтезувати отримані знання.

Підсумковий семестровий контроль у вигляді екзамену проводиться у формі виконання письмово-усних або тестових екзаменаційних завдань.

Результати екзамену оцінюються у балах (максимальна кількість - 50), виставляються у відповідну графу екзаменаційної відомості та включаються в підсумкову оцінку з дисципліни.

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума оцінок за поточний контроль знань, результатів складання змістовних модулів та екзаменаційної оцінки.Кількість балів, що може отримати студент за змістовні модулі, може бути різною і встановлюється для кожного змістовного модуля (залежно від значимості змістовного модуля у навчальній дисципліні).
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ


Вид роботи

Модуль 1
Поточний

контроль

Модуль 2
Оцінювання самостійної роботи студента

Модуль 3
Тест

Модуль4
Оцінювання рефера-

тивних повідомлень

Сума балів за модулями

Екзамен

Підсумкова оцінка у

100-

бальній шкалі

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент

10

15

15

10

50

50

100

(50+50)Підсумкова оцінка з дисципліни у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС за схемою :


Шкала ЄКТС

Національна

Університетська

А

5 (відмінно)

90 - 100

В

4 (добре)

80-89

С

70-79

D

3 (задовільно)

65-69

E

60-642 (незадовільно) (з можливістю повторного складання)

26-59

F

2 (незадовільно) (з обов’язковим повторним курсом)

1-25

Студент не допускається до складання екзамену, якщо впродовж семестру він набрав менше 25 балів.


При неявці студента у зазначений термін без поважних причин, кількість балів з модуля дорівнює «0» (нулю).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ

«Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України»


Назва теми

Форма навчання

Денна

Кількість годин

лекц.

сем.

сам.

Тема 1. Зовнішньоекономічні зв’язки: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки

2

2

3

Тема 2. Структура зовнішньоекономічних зв’язків України

2

2

3

Тема 3. Зовнішньоекономічна політика України

2

2

3

Тема 4. Регулювання зовнішньоекономічних зв’язків України.

2

1

3

Тема 5. Митно-тарифна система і зовнішньоекономічні зв’язки України.

2

1

3

Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

1

3

Тема 7. Валютна система обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків

2

1

3

Тема 8. Документальне оформлення зовнішньоекономічних операцій.

2

1

3

Тема 9. Вільні економічні зони.

2

1

3

Тема 10. Показники результативності зовнішньоекономічної діяльності.

2

2

3

РАЗОМ

20

14

40

Тема 1. Зовнішньоекономічні зв’язки: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки

1.1. Сутність зовнішньоекономічних зв'язків

1.2. Міжнародний поділ праці в розвитку зовнішньоекономічних зв’язків

1.3. Передумови розвитку зовнішньоекономічних зв’язків

1.4. Економічне співробітництво України з країнами світу

Питання на семінарське заняття (дві години):


 1. Історичний аспект і фактори розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.

 2. Характеристика основних моделей міжнародного поділу праці: теорія абсолютних переваг А. Сміта; теорія порівняльних переваг Д. Рікардо; модель Хекшера-Оліна-Самуельсона; парадокс Леонтьєва.

 3. Відкрита економіка України в системі зовнішньоекономічних зв’язків.

 4. Об’єкти, суб’єкти та форми зовнішньоекономічної діяльності України.

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Конкуренція в сучасній ринковій економіці.

 2. Форми та напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва.

 3. Світові ціни як форма реалізації інтернаціональної вартості.

 4. Фактори розвитку міжнародного поділу праці.

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Зовнішньоекономічні зв’язки України з розвинутими країнами світу.

 2. Сучасна трансформація міжнародного поділу праці та перспективи участі України у світогосподарських процесах.

 3. Вплив міжнародного територіального поділу праці на формування міждержавних економічних зв'язків.

 4. Проблеми інтеграції України в світогосподарські зв’язки.

 5. Глобальні і регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.

 6. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України.

 7. Оцінка розвитку зовнішньоекономічних зв’язків в системі відкритої економіки України.

Основні економічні терміни

Міжнародний поділ праці. Міжнародна спеціалізація. Міжнародна кооперація. Міжнародна спеціалізація.Трансформація. Конкуренція. Світові ціни. Ембарго. Світове господарство. Експортна квота. Зовнішньоекономічні зв'язки.Література [19, с. 144-152; 30, с. 28-37; с. 41-72; 31, с. 5-11; 9, с. 5-24; с. 43-48; 15, с. 10-78; 14, с. 6-20; 19, с. 17-33; с. 480-505; 37, с. 40-45; 38, с. 15-24; 45, с. 20-30; 51, с. 15-20; 52, с. 75-84; 62, с. 137-143; 19, с. 144-152; 24; 8; 9; 10; 23; 24......].

Тема 2. Структура зовнішньоекономічних зв’язків України

2.1. Зовнішньоторговельні зв’язки.

2.2. Зовнішньоекономічні операції з надання послуг.

2.3. Зміст зовнішньоекономічних операцій з інтелектуальною власністю.

2.4. Особливості виробничих зовнішньоекономічних зв’язків.

2.5. Інвестиційні процеси в системі зовнішньоекономічних зв’язків.


Питання на семінарське заняття (дві години):

 1. Міжнародна торгівля послугами: поняття та класифікація.

 2. Транспортні послуги та їх роль у зовнішньоекономічних зв’язках України.

 3. Товарообмінні операції в зовнішньоекономічній діяльності України.

 4. Експортна діяльність України. Структура експорту.


Питання на самостійне опрацювання:

 1. Іформаційні та технологічні послуги у відкритій економіці України.

 2. Розвиток та регулювання міжнародного туризму в Україні.

 3. Сучасні тенденції міжнародного руху технологій.

 4. Природа лізингу. Його субєкти та обєкти.


Перелік реферативних повідомлень:

 1. Україна в міжнародній торгівлі товарами та послугами.

 2. Міжнародне співробітництво України у виробничих та науково-технічних сферах.

 3. Україна в системі міжнародних транспортних послуг.

 4. Участь України в міжнародних інвестиційних ринках.

 5. Лізингові операції в зовнішньоекономічній діяльності України.

 6. Україна в зовнішньоекономічних туристичних операціях.

 7. Особливості торгівлі товарами України з регіонами світу.

 8. Експортно-імпортні відносини з країнами СНД.


Основні економічні терміни

Інжиніринг. Реінжиніринг. Консалтингові послуги. Франчайзинг. Товар. Інвестиції. Вільна торгівля. Міжнародна вартість. Бартер. Торгівля. Інтелектуальна власність. Спільне підприємство. Лізинг. Ноу-хау. Коносамент. Туризм. Експорт. Імпорт.Література [63, с. 56-59; с. 59-67; с. 71-77; 80-85; 96-170; 30, с. 28-37; с. 41-72; 31, с. 5-11; 9, с. 5-24; с. 43-48; 15, с. 10-78; 14, с. 6-20; 1; 2; 5……..]

Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
file -> Теми курсових робіт з політекономії
file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

Скачати 446.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка