Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»Скачати 446.83 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації30.09.2017
Розмір446.83 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

Основна література:


 1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991р. N 959−XII, зі змінами та доповненнями.

 2. Закон України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту” // Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України − http://rada.gov.ua, 2002 р.

 3. Закон України “Про внесення змін до Митного тарифу України” від 23 червня 2005 року № 2715-IV.

 4. Митний кодекс України // Урядовий кур'єр. − 2002. − № 148. − С. 5 − 23.

 5. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94 р. № 185.

 6. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р. № 201.

 7. Положення про валютний контроль: Постанова НБУ від 17.04.2000р. № 49 // Зовнішньоекономічна діяльність: експортно-імпортні операції, валютне регулювання. − К.: Видавничий дім «В. Дудник», 2000.

 8. Багрова І.В., Гетьман О.О., Власик В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. пос. / За ред. І.В. Багрової. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

 9. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. − Київ: Центр навчальної літератури, 2004. − 384 с.

 10. Дахно І.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. – 328 с.

 11. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича – 7-е вид., перероб. і допов. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.

 12. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія». – Т.1, 2000; Т.2, 2001, Т.3, 2002.

 13. Загородній А. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінолог. слов. / А.Загородній, Г. Вознюк. − К. : Кондор, 2007. – 166 с.

 14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб./ За ред. Ю.Г.Козака та ін.. - 2-е вид., перероб. та допов.. − К.: Центр навч. л-ри, 2006. − 791 с.

 15. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / За ред. І.В.Багрової. − Д.: ДДФЕІ, 2002. − 580 с.

 16. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть: нормативна база: / Уклад. Ф. Федорченко. − Х.: Фактор, 2004 . − 448 с.

 17. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 18. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч.посіб. – 6-те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 406с.

 19. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. пос. / За ред. О.А. Кириченка. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.–518 с.

 20. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. –К.: КНЕУ, 2003. — 948 с.

 21. Основи митної справи. Навчальний посібник. // За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. − К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. − 318 с.

 22. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. акад. НАН України А.А. Чухна. – К.: Вища шк.., 2001. – 606 с.

 23. Основи економічної теорії: Навчальнай посібник / За аг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. та ін. – К.: Каравела, 2008. – 448 с.

 24. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Опорний конспект лекцій. // За заг. ред. О. П. Гребельника. − К.: КНТЕУ, 2003. – 115 с.

 25. Пила В.І., Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика. Навч. посібник. – К.: Київ. держ. торг.-економ. ун-т, 1998. – 328 с.

 26. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. пос. // За заг. ред. А.А. Мазаракі. − К.: КНТЕУ, 2003. − 272 с.

 27. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб.// Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. − К.: Центр навч. л-ри, 2004. − 384 с.

 28. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 304с.

 29. Сухарський В.С., Сухарський В.В., Охота В.І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: теорія, методологія, практика: Навч. посібник (курс лекцій). – Тернопіль: Астон, 2005. − 464 с.

 30. Сухарський В.С. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, технологія ,практика управління / Сухарський В.С. − Тернопіль: Астон, 2006. − 528 с.

 31. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика. Курс лекцій – Тернопіль: ТАНТ, 2001. – 284 с.

 32. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності. − К.: АТ «Август», 2001. − 422 с.

 33. Шишка Р.Б., Сергієнко В.В. Митне право України: Навчальний посібник. Вид. 3-є, доповнене й перероблене. − Харків: Еспада, 2004. − 352 с.


Додаткова література:

 1. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство / Г. Аніловська // Фінанси України. − 2004. − №1.− С. 21−29.

 2. Бицюра Ю. Перші кроки на шляху до економічного зростання України // Ю. Бицюра / Економіст. − 2005. − N3. − C. 38−40.

 3. Буткевич О.В. Соціально-економічне призначення вільної економічної зони (правовий аспект) / О.В. Буткевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. − 2004. − N56. − C. 30−32.

 4. Бутко М. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки / М. Бутко // Економіка України. − 2004. − N4. − C. 40−45.

 5. Вахненко Т. Моделювання макроекономічних факторів зовнішніх запозичень та їх вплив на розвиток економіки України / Т. Вахненко // Економіка України. − 2007. − N7. − C. 15−24.

 6. Вірван Р. Проблеми та перспективи України в міжнародній торгівлі / Р. Вірван // Фінанси України. − 2003. − №5. − C. 20−25.

 7. Вічевич А.М. Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. (для екон. спец. вищ. навч. закл.).– Львів: Афіша, 2004 – 140 c.

 8. Гребельник О.П. Основи митної справи: Навч. Посіб. – К.: ЦНЛ, 2003. – 600 с.

 9. Гребельник О.П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи: Монографія. − К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2001. − 488 с.

 10. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Деміург, 2003. – 296 с.

 11. Дергаусов, М. Роль вільних економічних зон при інтеграції України в світову господарську систему / М. Дергаусов // Схід. − 2003. − N1. − C. 63−66.

 12. Дуда М.О. Структурні диспропорції в економіці України (за даними таблиці "витрати-випуск") / М.О. Дуда // Формування ринкових відносин в Україні.: Збірник наукових праць. − Київ. − 2009. − N10. − C. 20−30.

 13. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посібник. − К.: КНЕУ, 2001. − 248 с.

 14. Жук М. Експортний потенціал регіону: теорія, методологія, практика. Навч. посібник. – Чернівці.: «Рута», 2002. – 199 с.

 15. Каніщенко Р. Формування експортної спеціалізації України. // Економіка України. − 2002. − №11. − C. 10−19.

 16. Кухарська Н. Експортно-імпортна політика України: роки незалежності / Н. Кухарська // Регіональна економіка. − 2004. − N4. − C. 44−53.

 17. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. − 2004. − №2. – С.3−6.

 18. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України // Актуальні проблеми економіки. − 2003. − №5. − C. 15−20.

 19. Леоненко П.М. Зовнішньоекономічна діяльність України: сучасні тенденції // Актуальні проблеми економіки. − 2005. − №2. – С. 75 – 84.

 20. Літвінчук І.А. Мета створення вільних економічних зон в Україні / І.А. Літвінчук // Митна справа. − 2004. − N5. − C. 44−47.

 21. Максимець К.П. Податкові аспекти європейської інтеграції України в комерційній діяльності: проблеми та перспективи / К.П. Максимець, Г.О. Зіновєєв // Актуальні проблеми економіки. − 2004. − N6. − C. 49−59.

 22. Науменко Н. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка України. − 2002. − №2. − С. 80−82.

 23. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант та економічної глобалізації // Економіка України. − 2003. − №7. − C. 18−22.

 24. Новицький В. Пріоритети банківсько-грошової політики в контексті сучасного розвитку / В. Новицький // Економічний часопис-ХХІ: − 2009. − N9/10. − C. 21−22.

 25. Нідзельська І. А. Вплив валютного регулювання на розвиток вітчизняної економіки / І.А. Нідзельська // Фінанси України: − 2010. − N2. − C. 83−88.

 26. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи. // Осика С.Г., Коновалов В.В., Покрещук О.О. / Навч. посібник. − К.: УАЗТ, 2001. – 639 с.

 27. Прейгер. Торговельні партнери України: пошук шляхів // Економіка України. − 2002. − №11. − C. 20−28.

 28. Співробітництво України і Польщі: зисковність партнерства мовою цифр // Наука сьогодні: − 2010. − N25. − C. 15−16.

 29. Трифонов С.В. Формування стратегії співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / С.В. Трифонов, В.Ф. Столяров // Актуальні проблеми економіки. − 2004. − N6. − C. 137−143.

 30. Кухарська Н.О., Харічков С.К. Міжнародна економічна діяльність України: Навчальний посібник. – «Одісей», 2006. – 456с.


Підписано до друку р. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 2,0. Тираж 10. Зам. 9

76015, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48Видавництво «ЛІК»

Тел. 4-80-27Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
file -> Теми курсових робіт з політекономії
file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

Скачати 446.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка