Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовкиСторінка1/4
Дата конвертації16.02.2017
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника


Кафедра теоретичної і прикладної економіки
Писар Н.Б.


ЕКОНОМІКА

та ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


Методичні рекомендації для студентівгалузі знань:

0501Інформатика та обчислювальна техніканапряму підготовки:

6.050102 – комп’ютерна інженерія


м. Івано-Франківськ

2012

УДК 330

ББК 65.01

Е 45

Економіка та організація виробництва: методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501інформатика та обчислювальна техніка; напряму підготовки: 6.050102комп’ютерна інженерія / уклад. Писар Н.Б. – Івано-Франківськ : - 2010. – 35 с.Рецензенти:

Ємець О.І. – к.е.н., доцент, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника

Максимюк С.В. – к. е. н., доцент Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Затверджено на засіданні кафедри теоретичної і прикладної економіки економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 2 від жовтня 2012 року)
Писар Н.Б .

Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни “Економіка та організація виробництва” . — Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2012. – 35с.


Методичні рекомендації містять тематичний план, зміст дисципліни “Економіка та організація виробництва”, питання для самоконтролю, тестові завдання для самоперевірки, а також список літератури.

© Н.Б. Писар, 2012

© Видавець Віктор Дяків, 2012
МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

В умовах формування ринкових відносин центр економічної діяльності перемістився до первинної ланки народного господарства, якою є підприємство. Адже саме на підприємстві створюються матеріальні блага. Саме тут зосереджені найбільш кваліфіковані кадри, тут вирішуються питання економного використання ресурсів, зниження витрат виробництва, застосування прогресивної техніки і технології. На підприємстві розробляють бізнес-плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне управління виробництвом. Все це потребує глибоких економічних знань, оволодіти якими

можна лише добре засвоївши основи економіки підприємства.

Дисципліна “Економіка та організація виробництва” є складовою частиною професійно-орієнтованої підготовки майбутніх бакалаврів: методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501інформатика та обчислювальна техніка; напряму підготовки: 6.050102комп’ютерна інженерія.Мета викладання дисципліни полягає у набутті теоретичних знань, практичних навичок та формуванні сучасного економічного мислення з питань функціонування підприємств, як основної виробничої ланки народногосподарського комплексу країни, що є необхідним для прийняття ефективних економічних рішень у процесі подальшої практичної діяльності.

Навчання базується на сполученні лекцій, семінарський (практичних) занять і самостійної роботи студентів. Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу. Семінарські (практичні) заняття є аудиторними, вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу на практиці. Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу з рекомендованих викладачем матеріалів і підготовки до виконання індивідуальних завдань.

У процесі вивчення курсу передбачається вирішення наступних завдань:

• визначення ролі та місця підприємства у сучасній системі господарювання;

• засвоєння законодавчо-нормативних положень щодо організаційно- правового механізму створення підприємств та механізму управління ними;

• ознайомлення з принципами та механізмами забезпечення підприємств різноманітними видами ресурсів, які необхідні для здійснення виробничої діяльності;

• оволодіння сучасними методами визначення та розрахунку потреби підприємства у персоналі, засобах та предметах праці;

• ознайомлення з існуючою практикою організації виробництва та управлінням технічним розвитком виробництва;

• засвоєння основних принципів та підходів щодо прогнозування та планування розвитку підприємства;

• набуття практичних знань з питань розрахунку й оцінки результатів та ефективності діяльності підприємства.

В результаті вивчення курсу студенти повинні


  • знати:

  • основні поняття з теорії економіки і організації виробництва;

  • економічні концепції провідних економічних шкіл та напрямки економічної теорії;

  • зміст та механізм дії економічних законів, тенденцій та явищ в економіці;

  • законодавство України, що регулює базисні економічні відносини.

  • вміти:

  • пояснювати економічну природу економічних явищ та процесів;

  • аналізувати економічну ситуацію та робити висновки;

  • самостійно приймати економічні рішення;

  • моделювати прості економічні процеси.

Самостійна робота студентів над окремими темами курсу повинна здійснюватись у такій послідовності:

1. Вивчення теоретичних питань теми згідно з планом із конспектуванням

основних положень.

2. Розв’язання практичних завдань.

3. Написання рефератів.

4. Підготовка відповідей на тестові завдання.

5. Опрацювання питань для самоперевірки знань.

6. Виконання контрольних робіт.

Форми контролю. Контроль успішності студентів здійснюється у формі поточного, модульного та підсумкового контролю.

Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування на практичних заняттях і має за мету перевірку рівня підготовки студентів. Перескладання поточних негативних оцінок та підвищення позитивних оцінок не допускається. Всі пропущені практичні (семінарські) заняття обов’язково відпрацьовуються (в залежності від причин пропуску заняття), проте викладач тільки фіксує відпрацювання у журналі, а оцінку не ставить.

Рівень знань на практичних заняттях оцінюється:«відмінно» – коли студент дає обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді на запитання, демонструє знання навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення і робить висновки;

«добре» - коли студент знає матеріал на рівні п.1, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій розрахунків, коли за допомогою викладача студент швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді;

«задовільно» - коли студент дає неправильну відповідь на одне запитання, або на всі запитання дає малообґрунтовані, невичерпні відповіді, припускається грубих помилок у розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки;

«незадовільно» - коли студент дає неправильні відповіді на 2-3 запитання, припускається грубих помилок і не може їх виправити.Підсумкова оцінка за поточний контроль виставляється після проведення останнього у семестрі практичного (семінарського) заняття.

ІІ. Модульний контроль проводиться на підставі оцінювання знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни з метою засвоєння певного матеріалу, вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, самостійно опрацьовувати матеріали, здатності осмислювати зміст даної дисципліни, уміти публічно чи письмово передати певний матеріал, написання рефератів.

ІІІ. Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі заліку форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни та вміння синтезувати отримані знання.

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума оцінок за поточний контроль знань та результатів складання змістовних модулів.

При семестровому контролі з навчальної дисципліни у вигляді заліку до залікової відомості виставляється підсумкова оцінка за стобальною, національною, («зараховано», «незараховано») шкалами та шкалою ЄКТС.

Кількість балів, що може отримати студент за змістовні модулі, може бути різною і встановлюється для кожного змістовного модуля (залежно від значимості змістовного модуля у навчальній дисципліні).При неявці студента у зазначений термін без поважних причин, кількість балів з модуля дорівнює «0» (нулю).
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ


Вид роботи


Модуль 1
Роль та місце підприємства у розвитку

економіки країни. Механізм управління підприємствами
Поточний

контроль


Модуль 2
Ресурси підприємства та шляхи

підвищення ефективності їх використання


Контрольна робота №1Модуль 3
О рганізація діяльності та планування

розвитку підприємства


Контрольна робота №2


Модуль 4
Фінансовоекономічний механізм

та оцінка результатів діяльності підприємства

Оцінювання реферативних повідомлень

Підсумкова оцінка у

100-

баль

ній

шкалі

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент

25

25

25

25

100


Підсумкова оцінка з дисципліни у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу

та шкалу ЄКТС за схемою :


Шкала ЄКТС

Національна

Університетська

А

зараховано

90 - 100

В

80-89

С

70-79

D

65-69

E

60-64незараховано

26-59

F

1-25


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ

«Економіка та організація виробництва»


Назва теми

Форма навчання

Денна

Кількість годин

лекц.

сем.

сам.

Тема 1. Господарський комплекс країни та його структура

2

2

2

Тема 2. Підприємство в ринкових умовах

2

2

2

Тема 3. Підприємництво як сучасна форма господарювання.

2

2

2

Тема 4. Управління підприємством

2

2

2

Тема 5. Персонал підприємства

2

2

2

Тема 6. Виробничі фонди підприємства

2

2

2

Тема 7. Нематеріальні ресурси та активи

2

2

2

Тема 8. Оборотні кошти підприємства

2

2

2

Тема 9. Інвестиційні ресурси підприємства

2

2

2

Тема 10. Техніко-технологічна база виробництва

2

2

4

Тема 11. Валютна система та організація виробництва

2

2

4

Тема 12. Виробнича і соціальна інфраструктура

2

2

4

Тема 13. Прогнозування та планування діяльності підприємства. Інноваційні процеси на підприємстві

2

2

4

Тема 14. Виробництво і якість продукції Продуктивність, мотивація та оплата праці

2

2

4

Тема 15. Валові витрати і ціни на продукцію

2

2

4

Тема 16. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства

2

2

2

РАЗОМ

32

32

44

Тематичний план дисципліни

Економіка та організація виробництва”


Змістовий модуль І . Роль та місце підприємства у розвитку економіки країни. Механізм управління підприємствами

1 Господарський комплекс країни та його структура

2 Підприємство в ринкових умовах

3 Підприємництво як сучасна форма господарювання.

4 Управління підприємством
Змістовий модуль ІІ . Ресурси підприємства та шляхи

підвищення ефективності їх використання

5 Персонал підприємства

6 Виробничі фонди підприємства

7 Нематеріальні ресурси та активи

8 Оборотні кошти підприємства

9 Інвестиційні ресурси підприємства


Змістовий модуль ІІІ . Організація діяльності та планування розвитку підприємства

10 Техніко-технологічна база виробництва

11 Валютна система та організація виробництва

12 Виробнича і соціальна інфраструктура

13 Прогнозування та планування діяльності підприємства. Інноваційні процеси на підприємстві
Змістовий модуль ІV. Фінансово-економічний механізм

та оцінка результатів діяльності підприємства

14 Виробництво і якість продукції. Продуктивність, мотивація та оплата праці

15 Валові витрати і ціни на продукцію

16 Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності

підприємства

самостійна робота з дисципліни

Економіка і організація виробництва ”


Змістовий модуль І . Роль та місце підприємства у розвитку економіки країни. Механізм управління підприємствами
Тема 1. Г осподарський комплекс країни та його структура

Поняття господарського комплексу країни. Сфери та галузі господарського комплексу країни. Структра національної економіки. Матеріальне та нематеріальне виробництво. Галузева структура національної економіки. Фактори, що впливають на галузеву структуру господарства країни. Показники оцінки зрушень у галузевій структурі господарського комплексу країни. Структурна політика держави. Основні напрями структурної політики в сучасних умовах. Загальна характеристика галузей матеріального виробництва. Промисловість як провідна галузь економіки України. Класифікація

промислових підприємств.

Література [1]

Теми рефератів

1. Основні тенденції розвитку господарського комплексу країни.

2. Структурна політика держави в умовах переходу до ринкових

відносин.

3. Роль промисловості у розвитку економіки України.
Тема 2. Підприємство в ринкових умовах

Підприємство, його сутність і функції. Правові основи функціонування підприємства. Законодавство України з питань регулювання діяльності підприємств. Господарський кодекс України. Cтатут підприємства. Колективний дорговір. Класифікація підприємств. Порядок створення та ліквідації підприємств. Добровільні та інституційні об’єднання підприємств. Асоціації, консорціуми, концерни, корпорації, фінансово-промислові групи, холдинги. Мета їх створення та особливості діяльності. Виробнича структура підприємства, її види за певними ознаками (цехова, безцехова, технологічна, предметна, змішана та інші). Загальна структура підприємства.Література [1; 4; 7; 8; 10; 11; 13]

Теми рефератів

1. Місія підприємства: сутність та особливості її визначення.

2. Сучасні форми інституційних об’єднань підриємств та ефективність

їх діяльності.

3. Особливості формування структури підприємства в ринкових

умовах.
Тема 3. Підприємництво як сучасна форма господарювання

Сутність і функції підприємництва. Правова база розвитку підприємництва. Види підприємництва. Значення підприємницької діяльності для функціонування ефективної системи господарювання. Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Формування підприємницького середовища. Державна підтримка підприємницької діяльності в Україні. Міжнародна підприємницька діяльність. Форми міжнародної підприємницької діяльності. Спільні підприємства в системі міжнародного бізнесу, механізм їх функціонування. Тенденції і проблеми розвитку спільних підприємств в Україні. Регулювання міжнародної підприємницької діяльності. Мале підприємництво. Економічна сутність малого підприємництва. Функції малого підприємництва. Переваги малого бізнесу. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні.

Література [1; 4; 7; 8; 10; 11; 13]

Теми рефератів

1. Шляхи та напрями державного впливу на активізацію підприємницької

діяльності в Україні.

2. Франчайзинг як особлива форма підприємницької діяльності.

3. Специфіка створення та функціонування малих підприємств в

Україні.


4. Економічна сутність лізингу.

5. Проблеми та перспективи функціонування спільних підприємств

в Україні.
Тема 4. Управління підприємством

Об’єктивна необхідність і поняття управління підприємством. Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції управління підприємством. Методи управління діяльністю підприємств. Економічні, організаційні та соціально-психологічні методи управління. Організаційні структури управління підприємствами різних форм власності. Основні типи організаційних структур управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями. Державні корпорації, концерни, міністерства і комітети як вищі органи прямого управління підприємствами і організаціями. Органи централізованого (загальнодержавного) управління суб’єктами господарювання. Зарубіжний досвід централізованого управління первинними ланками національної економіки.Література [1; 4; 7; 8; 10–13]

Теми рефератів

1. Сучасні принципи та методи управління підприємствами.

2. Проблеми взаємовідносин держави і бізнесу.

3. Зарубіжний досвід управління промисловими підприємствами.

4. Соціально-психологічні методи управління підприємством: сутність

та ефективність застосування.

5. Особливості формування організаційної структури управліня

недержавним підприємством.Змістовий модуль ІІ . Ресурси підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання

Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
file -> Теми курсових робіт з політекономії
file -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка