Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовкиСкачати 200.5 Kb.
Дата конвертації02.09.2018
Розмір200.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Методичні рекомендації для студентів,

які навчаються за напрямом підготовки

6.030101 – Соціологія

(заочно-дистанційна форма навчання)


Видавництво НУА


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Методичні рекомендації для студентів,

які навчаються за напрямом підготовки

6.030101 – Соціологія

(заочно-дистанційна форма навчання)

Харків

Видавництво НУА2013

УДК 159.9.019.4 (075.8)

ББК 88.37я73

П 86Затверджено на засіданні кафедри

загальної та прикладної психології

Народної української академії.

Протокол № 11 від 03.06.2013.

Упорядник О. В. Мушинська
Рецензент канд. психол. наук І. В. Головньова

П86
Психологія девіантної поведінки: метод. рек. для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030101 – Соціологія (заоч.-дистанц. форма навчання) / Нар. укр. акад., [каф. заг. та приклад. психології ; упоряд. О. В. Мушинська]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 16 с.
Видання містить методичні рекомендації з курсу «Психологія девіантної поведінки». Призначено для студентів факультету заочно-дистанційного навчання.

УДК 159.9.019.4 (075.8)

ББК 88.37я73

© Народна українська академія, 2013


Зміст

Зміст 6

ВСТУП 7


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 8

ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 9

1.Труднощі, з якими зіштовхуються при спробі визначити поняття девіації. 11

2.Основні підходи, що пояснюють феномени соціальної норми, соціальних відхилень і девіацій: біологічні (Ч. Ломброзо, Шелдон, Кречмер), психологічні (З. Фрейд), соціологічні (теорія аномії Дюркгейма), теорія Мертона, культурологічні теорії, теорія навішування ярликів, теорія конфліктів. 11

3.Типи девіацій. 11

4.Девіація як процес розвитку. 11

5.Соціальний контроль. 11

1.Поняття про механізми поведінки, що відхиляється від норми. 11

2.Проблемна ситуація як джерело відхилення від соціальної норми. 11

3.Типи проблемних ситуацій. 11

4.Психологічні і психофізіологічні особливості особистості і їх взаємозв’язок з антисоціальною поведінкою. 11

5.Соціально-нормативні установки особистості. 11

6.Форми і взаємозв’язок соціальних відхилень. 11

7.Варіанти і закономірності переходу одного типу девіантної поведінки в інший. 11

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ 12

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 15

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 16

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 16

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18

Упорядник МУШИНСЬКА Ольга Валеріївна 20

ВСТУП


Метою|ціллю| курсу «Психологія девіантної поведінки» є|з'являється,являється| придбання|надбання| студентами необхідних теоретичних знань, методичних підходів і практичних навичок|навичок| щодо принципів регуляції соціальною поведінкою, формування уяви про цілісність психологічних явищ, та закономірності вікового розвитку.

Завданням|задачею| курсу є|з'являється,являється| вивчення закономірностей розвитку особистості, різних методологічних підходів сучасної психології до проблемі девіації, соціальної норми та психологічного здоров’я; придбання|надбання| навичок|навичок| рефлексивного мислення і психологічної культури, а також практичного застосування|вживання| методологічного апарату дисципліни; оволодіння методом аналізу структури діяльності, навиками|навичками| аналітичного обгрунтування прийняття рішення та розуміння реальних мотивів діяльності. Завдання|задача| дисципліни – формування у|в,біля| студентів уявлення про психологічне здоров’я та профілактика девіацій різного виду.

Мета |ціль|– надання|виявлення| допомоги студентам в процесі оволодіння основними методами соціально-психологічного моделювання та рішенні практичних соціально-психологічних задач.

Методичні рекомендації містять|утримують| ряд|лаву,низку| теоретичних питань і практичних завдань|задавань| як для аудиторної, так і позааудиторної| роботи. Кінцевим результатом вивчення цього спецкурсу повинні стати знання й уміння, що забезпечують можливості роботи студентів не тільки як менеджерів по роботі з персоналом, але і як соціальні працівники.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Теми

Кількість годин для заочно-дистанційної форми навчання

Лекції

Практичні

Сам. робота

Модуль I. Розвиток особистостi та нормальна поведiнка

I

1. Поняття про психiчний розвиток особистостi. Закономiрностi та чинники психiчного розвитку. Теорiї психiчного розвитку

2. Немовля та раннiй вiк. Дошкiльний вiк

3. Молодший шкiльний вiк

4. Пiдлiтковий вiк

5. Юнацький вiк

6. Психологiя молодостi. Дорослiсть. Психологiя похилого вiку4


2

12

6

68

8

6Модуль II. Уявлення про «нормальну» та «девіантну» поведінку

II

1. Поняття соціальної норми і девіантної поведiнки

 1. Механізми поведiнки, що відхиляються вiд норми2

2

8
8

Модуль ІІІ. Злочинність, девіантність і соціальний порядок

III

1. Наркоманія.

2. Суїцид

3. Рівні злочинності серед чоловіків та жінок


2

4

10

10

10Всього

8

8

92


ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬМодуль I. Розвиток особистостi та нормальна поведiнка
Тема 1. Поняття про психiчний розвиток особистостi. Закономiрностi та чинники психiчного розвитку. Теорiї психiчного розвитку.

Питання до семінару
 1. Поняття розвитку.

 2. Сфери психічного розвитку.

 3. Чинники психічного розвитку (провідні детермінанти розвитку).

 4. Закономірності та механізми психічного розвитку.

 5. Соціальна ситуація дитини.

 6. Провідна діяльність.

 7. Кризи розвитку.

 8. Психологічні новоутворення.

 9. Психоаналітична теорія розвитку.

 10. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона.

 11. Когнітивні теорії Ж. Піаже.

 12. Біхевіористичні теорії.

 13. Рівні та стадії морального розвитку (за Кольбергом).

 14. Вітчизняні теорії психічного розвитку.


Тема 2 Немовля та раннiй вік. Дошкiльний вік.
Питання до семінару


 1. Період новонароджуваності (від народжения до 1–2 місяців).

 2. Вік немовляти (від 2 місяців до 1 року).

 3. Розвиток мови.

 4. Розвиток пам’яті.

 5. Раннє дитинство (від 1 року до 3 років).

 6. Новий етап розвитку мови.

 7. Початковий етап розвитку особистості.

 8. Кризи трьох років.

 9. Дошкільний вік (від 3 до 7 років).

 10. Розвиток когнітивної сфери.

 11. Розвиток мови.

 12. Розвиток мислення.

 13. Розвиток уяви.

 14. Розвиток уваги.

 15. Розвиток афективної сфери.

 16. Мотивація.


Тема 3. Молодший шкiльний вік.
Питання до семінару


 1. Молодший шкільний вік (від 7 до 10–12 років).

 2. Розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів.

 3. Розвиток мислення.

 4. Розвиток мови.

 5. Розвиток афективної сфери.

 6. Мотиви навчання.

 7. Розвиток Я-концепції.

 8. Успішність і самооцінка.


Тема 4. Пiдлiтковий вік
Питання до семінару


 1. Розвиток особистості і навчальної діяльності у пiдлiтковому віці.

 2. Іноземні та вітчизняні теорії вікового розвитку.

 3. Розвиток пізнавальної діяльності у пiдлiтковому віці.

 4. Розвиток мислення, мови, афективної сфери, мотивів навчання.

 5. Розвиток Я-концепції.

 6. Іноземні теорії вікового розвитку.

 7. Вікова періодизація Д. Б. Ельконіна.

 8. Вклад Л. І. Божович Д. І. Фельдштейна та інших у розумiння пiдлiткового віку.


Тема 5. Юнацький вік
Питання до семінару


 1. Варіанти дорослішання в юнацькому віці.

 2. Суперечності студентського віку.

 3. Завдання розвитку і психологічна реальність юнацького віку.

 4. Нова структура особистості.

 5. Специфіка спілкування в юнацькому віці.

 6. Провідні мотиви в періоді молодості.

 7. Типи біографічних криз.Тема 6. Психологія молодості. Дорослість. Психологiя похилого вiку

Питання до семінару
 1. Різні класифікації періоду дорослості.

 2. Проблема батьків і дітей.

 3. Кризи середини життя.

 4. Зрілість як якість здорової особистості.

 5. Психологічні і фізіологічні особливості старіння.

 6. Типи старості.

 7. Стреси похилого віку.

 8. Чинники, що сприяють активному довголіттю.


Модуль II. Уявлення про «нормальну» та «девіантну» поведінку
Тема 7. Поняття соціальної норми і девіантної поведiнки
Питання до семінару

 1. Труднощі, з якими зіштовхуються при спробі визначити поняття девіації.

 2. Основні підходи, що пояснюють феномени соціальної норми, соціальних відхилень і девіацій: біологічні (Ч. Ломброзо, Шелдон, Кречмер), психологічні (З. Фрейд), соціологічні (теорія аномії Дюркгейма), теорія Мертона, культурологічні теорії, теорія навішування ярликів, теорія конфліктів.

 3. Типи девіацій.

 4. Девіація як процес розвитку.

 5. Соціальний контроль.


Тема 8. Механізми поведiнки, що відхиляються вiд норми

Питання до семінару 1. Поняття про механізми поведінки, що відхиляється від норми.

 2. Проблемна ситуація як джерело відхилення від соціальної норми.

 3. Типи проблемних ситуацій.

 4. Психологічні і психофізіологічні особливості особистості і їх взаємозв’язок з антисоціальною поведінкою.

 5. Соціально-нормативні установки особистості.

 6. Форми і взаємозв’язок соціальних відхилень.

 7. Варіанти і закономірності переходу одного типу девіантної поведінки в інший.
Модуль III. Злочинність, девіантність і соціальний порядок

Тема 9. Наркоманія

Питання до семінару
 1. Поняття наркотизм, наркоманія, токсикоманія.

 2. Соціально-психологічний портрет наркомана.

 3. Деякі риси особистості наркомана.

 4. Причини наркоманії і мотиви вживання наркотиків.

 5. Ознаки вживання наркотиків.

Тема 10. Суїцид

Питання до семінару
 1. Поняття суїцидальної поведiнки, її форми.

 2. Конфлікти, що призводять до суїциду.

 3. Фази суїцидальної поведiнки.

 4. Типи суїцидальної поведiнки.

 5. Міфи про суїцид.

 6. Ознаки ймовірності реалізації суїцидальних тенденцій.

 7. Типи особистості та суїцид.

 8. Профілактика суїцидівТема 11. Рівні злочинності серед чоловіків та жінок


Питання до семінару
 1. Гендерні особливості злочинної поведінки.

 2. Мотиви скоєння злочинів у чоловіків та жінок.

 3. Ціннісно-смислова сфера злочинців.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ

 1. Дайте визначення поняттю «розвиток».

 2. Розкрийте загальні закономірності психологічного розвитку.

 3. В чому полягає соціально опосередкований характер психологічного розвитку людини?

 4. Дайте визначення поняттю «зони найближчого розвитку».

 5. Дайте визначення поняттю «провідна діяльність».

 6. Розкажіть про стадії розвитку дитини з точки зору психоаналізу.

 7. Опишіть нормальну та аномальну лінії розвитку особистості згідно епігенетичній теорії Е. Еріксона.

 8. Охарактеризуйте інтелектуальний розвиток дитини за Ж. Піаже.

 9. Опишіть культурно-історичну теорію Л. С. Виготського.

 10. Охарактеризуйте поетапне формування розумових дій за П. Я. Гальперіну.

 11. Дайте загальну характеристику періоду новонародженості.

 12. Яке значення «комплексу пожвавлення» для розвитку дитини?

 13. Визначте роль гри в ранньому дитинстві.

 14. Розкажіть про особливості розвитку пізнавальних процесів у ранньому дитинстві.

 15. Які існують критерії виділення молодшого шкільного віку?

 16. Опишіть анатомо-фізіологічні зміни при переході від дошкільного до молодшого шкільного віку.

 17. Охарактеризуйте розвиток пізнавальних процесів у молодшому шкільному віці.

 18. Визначте специфіку розвитку Я-концепції у молодшому шкільному віці.

 19. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні передумови переходу від молодшого шкільного до підліткового віку.

 20. Розкрийте зміст основних зарубіжних концепцій розвитку в підлітковому віці.

 21. Розкрийте зміст проблеми визначення провідної діяльності в підлітковому віці.

 22. Розкрийте зміст підліткової кризи.

 23. Охарактеризуйте розвиток когнітивної сфери учнів у підлітковому віці.

 24. Охарактеризуйте розвиток емоційної сфери.

 25. Дайте визначення поняттю «самовизначення».

 26. Розкрийте зміст поняття «криза ідентичності».

 27. Розкажіть про розвиток Я-концепції в юнацькому віці.

 28. Розкрийте специфіку пошуку сенсу життя в юнацькому віці.

 29. Розкажіть про специфіку розвитку когнітивної сфери в юнацькому віці.

 30. У чому полягає проблема виділення вікових меж молодості?

 31. Провідна діяльність у молодості.

 32. Розкрийте зміст основних соціально-психологічних проблем в студентському віці.

 33. Опишіть типи біографічних криз.

 34. У чому полягає позитивний сенс кризи 30 років?

 35. Розкажіть про основні труднощі, з якими стикаються вчені при визначенні поняття «девіантна поведінка».

 36. Розкажіть про основні біологічні та психологічні теорії, які висвітлюють причини девіантної поведінки.

 37. Охарактеризуйте концепції аномії Дюркгейма і Мертона, що пояснюють причини девіантної поведінки.

 38. Назвіть види соціального контролю.

 39. Опишіть основні характеристики проблемної ситуації, що породжує соціальні відхилення.

 40. Охарактеризуйте відмінні риси соціальних ситуацій, пов'язаних з такими типами девіантної поведінки, як алкоголізм, наркоманія, суїциди.

 41. Складіть загальну схему механізмів поведінки, що відхиляється від норми.

 42. Дайте визначення поняттям «наркотизм», «наркоманія», «токсикоманія».

 43. Дайте соціально-психологічну характеристику наркоманів.

 44. Опишіть характерні риси особистості наркомана.

 45. Виділіть причини наркоманії з точки зору експертів і самих наркоманів.

 46. Охарактеризуйте мотиви вживання наркотиків.

 47. Опишіть основні ознаки вживання наркотиків.

 48. Дайте визначення поняття «суїцидальної поведінки», опишіть його форми.

 49. Розкрийте зміст основних типів конфліктів, що передують суїциду.

 50. Назвіть типи суїцидальної поведінки.

 51. Спростуйте основні міфи про суїцид.

 52. Назвіть ознаки ймовірності реалізації суїцидальних тенденцій.

 53. Які заходи повинні вжити соціальні працівники для профілактики суїцидів?

 54. Розкажіть про основні визначення поняття агресії. З якими труднощами стикаються психологи при спробах визначити агресивну поведінку?

 55. Розкажіть про біологічні теорії агресивної поведінки.

 56. Розкажіть про теорії фрустрації - агресії.

 57. Опишіть теорію соціального навчання, що пояснює причини агресивної поведінки.

 58. Охарактеризуйте фактори, що сприяють прояв агресії.

 59. Проведіть порівняльну характеристику злочинів, скоєних чоловіками і жінками.

 60. Поясніть, чому в даний час в нашій країні простежується зростання жіночої злочинності.

 61. Перерахуйте основні психологічні особливості жінок-злочинниць.

 62. Виділіть причини злочинної поведінки чоловіків і жінок.


ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


  1. Теорії розвитку особистості в психології.

  2. Генотипічний вплив на розвиток та вплив, що обумовлений середовищем, у різних психологічних теоріях.

  3. Культурно-історична теорія Л. С. Виготського.

  4. Теорія розвитку дитячого інтелекту за Ж. Піаже.

  5. Вроджені форми психіки та поведінки немовляти.

  6. Психологічна характеристика дитинства.

  7. Основні досягнення раннього віку.

  8. Розвиток особистості дитини в дошкільному віці.

  9. Порівняльна характеристика психічного розвитку дитини в ранньому дитячому та дошкільному віці.

  10. Сімейне виховання і проблемі деформації особистості дошкільника.

  11. Психокорекція емоційних порушень у дітей.

  12. Вимоги, що ставляться до дітей на початковому етапі навчання у школі.

  13. Індивідуальні відмінності в адаптації до школи дітей шести-і семирічного віку,

  14. Готовність дитини до навчання в школі.

  15. Різні підходи до визначення "кризи підліткового віку".

  16. Специфіка самосвідомості підлітка.

  17. Соціальна ситуація розвитку в підлітковому віці.

  18. Проблеми психологічного розвитку підлітків в умовах трансформації суспільства.

  19. Конфлікти в підлітковому віці.

  20. Акцентуація характеру в підлітковому віці.

  21. Моральний розвиток в юнацькому віці.

  22. Особистісне самовизначення в ранній юності.

  23. Кохання і дружба в підлітковому і юнацькому віці.

  24. Юність як етап формування особистості.

  25. Проблеми молодої сім'ї.

  26. Розвиток Я-концепції в молодості.

  27. Особистісна зрілість.

  28. Розвиток когнітивної сфери в дорослому віці.

  29. Проблема взаємин батьків і дітей.

  30. Розвиток людини у старечому віці.

  31. Як зберегти довголіття.

  32. Психопрофілактика наркоманії.

  33. Наркоманія: міфи та реальність.

  34. Суїцідальна поведінка молоді та способи її профілактики.

  35. Психосексуальний розвиток в підлітковому віці: норма ти відхилення.

  36. Профілактика делінквентної поведінки молоді.

  37. Агресивність та методи корекції агресівної поведінкі.

  38. Гендерні особливості девіантної поведінки.ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Поняття розвитку у віковій психологи.

 2. Закономірності та фактори розвитку.

 3. Основні категорії психічного розвитку.

 4. Психоаналітична теорія розвитку особистості.

 5. Епігенетична теорія Е. Еріксона.

 6. Етап інтелектуального розвитку особистості за Ж. Паже.

 7. Соціальна ситуація розвитку та основні новоутворення новонародженості і дитячого віку.

 8. Розвиток пізнавальних процесів у дошкільному віці.

 9. Психологічний зміст «кризи трьох років».

 10. Сюжетно-рольова гра як провідний вид діяльності в дошкільному віці.

 11. Психологічна готовність до школи.

 12. Розвиток пізнавальних процесів у молодшому шкільному віці.

 13. Навчальна діяльність як фактор формування особистості молодшого школяра.

 14. Роль вчителя у розвитку особистості молодшого школяра.

 15. Розвиток пізнавальних процесів в підлітковому віці.

 16. Конфлікти в підлітковому віці.

 17. Розвиток Я-концепції в підлітковому віці.

 18. Любов і дружба в юнацькому віці.

 19. Розвиток особистості в період ранньої дорослості.

 20. Криза середини життя

 21. Психологічні особливості старості.

 22. Поняття девіації.

 23. Теорії девіації.

 24. Механізми поведінки, що відхиляється від норми.

 25. Поняття «наркоманія», «токсикоманія».

 26. Соціально-психологічний портрет наркомана.

 27. Характеристика особистості наркомана.

 28. Мотиви вживання наркотиків.

 29. Ознаки вживання наркотиків.

 30. Поняття і форми суїцидальної поведінки.

 31. Міфи про суїциди.

 32. Ознаки ймовірності реалізації суїцидальних тенденцій.

 33. Агресія адаптивна і неадаптивная.

 34. Соціалізація агресії.

 35. Гендерні особливості девіантної поведінки

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


«Психологія девіантної поведінки»

Підсумковий контроль успішності студента з даної навчальної дисципліни заочного відділення здійснюється у формі заліку. Студент отримує допуск до заліку, якщо набрано з усіх видів роботи від 50 і більше балів за умови відпрацювання всіх модулів навчальної дисципліни.

Успішність студента визначається за 100-бальною шкалою за такими
видами робіт:

– робота на лекційному занятті – 1–3 бал;

– письмова контрольна робота – 12 балів;

– участь в обговоренні питань семінару – 1–8 балів; • аналіз психологічно-наукових статей – 5-12 балів;

 • підготовка доповіді на семінарському занятті – 1–5 балів;

– підготовка та захист реферату – 5–15 балів.

Зараховано” – якщо студент показав глибокі знання, вільне володіння понятійним апаратом, уміє застосовувати теоретичні знання до аналізу та для пояснення конкретних ситуацій та процесів, уміє інтегрувати знання, одержані у ході вивчення різних курсів;Незараховано” – якщо студент не володіє понятійним апаратом, якщо не має чіткого уявлення про зміст питання, що розкривається.
Правила розрахунку результатів навчання визначаються викладачами за погодженням з кафедрами з урахуванням особливостей організації навчального процесу на різних формах навчання, встановлених робочим навчальним планом співвідношень між різними видами навчальних занять і самостійною роботою студентів, вагомості різних форм контрольних заходів, а також технічних можливостей використання різних контрольних заходів.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література


 1. Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи / Л. Н. Анисимов. – М., 2008.

 2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. – М., 2006.

 3. Возрастная и педагогическая психология : хрестоматия. – М. : Академия, 2008.

 4. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология : учеб. пособие для студентов пед. вузов / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. – М. : Пед. о-во России, 2009. – 511 с.

 5. Девиантное поведение детей и подростков: проблемы и пути их решения / под ред. В. А. Никитина. – К., 2006.

 6. Дусавицкий А.К. Диагностика развития личности младшего школьника : учеб.-метод. пособие / А. К. Дусавицкий, М.В. Розен (Удовенко). - Х. : [ХНУ им. В.Н. Каразина], 2012.- 219 с.

 7. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / О.П. Елисеев. - СПб. [и др.] : Питер, 2010.- 507 с.

 8. Змановская Е. В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е. В. Змановская. – М. : Изд. центр «Академия», 2008.

 9. Кутішенко В. П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко,
  С. О. Ставицька. – К. : Каравела, 2009. – 447 с.

 10. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения : учеб.
  пособие / В. Д. Менделевич. – СПб. : Речь, 2011.

 11. Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / В. С. Мухина. – М. : Изд. центр «Академия», 2009.

 12. Немов Р. С. Психология: в 3 кн. : [учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений]. Кн. 1 : Общие основы психологии. - М. : Владос, 2010.- 687 с.

 13. Немов Р. С. Психология: в 3 кн. : [учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений]. Кн. 2 : Психология образования. - М. : Владос, 2010.- 606 с.

 14. Подольский А. И. Подросток в современном мире: заметки психолога / А. И. Подольский, О. А. Идобаева, Л. А. Идобаев. – СПб. : КАРО, 2007.


Додаткова література


 1. Беличева С. А. Основы превентивной психологии / С. А. Беличева. – М., Ред.-изд. центр Консорциума «Социальное здоровье России», 2003.

 2. Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения / М. И. Бобнева. – К., 2007.

 3. Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – СПб., 2007.

 4. Волков Б. С. Детская психология : логич. схемы : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – М. : ВЛАДОС, 2007. – 252 с.

 5. Волкова Е. Трудные дети или трудные родители? / Е. Волкова. – М. : Профиздат, 2002.

 6. Габиани А. А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы /
  А. А. Габиани. – К., 2000.

 7. Гарбузов В. И. Практическая психотерапия / В. И. Гарбузов. – СПб., 2004.

 8. Квинн Вирджиния Н. Прикладная психология / Вирджиния Н. Квинн.– СПб. : Питер, 2000.

 9. Клейберг Ю. А. Девиантное поведение в вопросах и ответах : учеб. пособие / Ю. А. Клейберг. – М. : МПСИ, 2008. – 304 с.

 10. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения /
  Ю. А. Клейберг. – М. : ТЦ «Сфера», 2001.

 11. Клейберг Ю. А. Социальная работа и коррекция девиантного поведения подростков / Ю. А. Клейберг. – Кемерово, 2006.

 12. Кондрашенко В. Г. Девиантное поведение подростков: социально-психологические и психиатрические аспекты / В. Г. Кондрашенко. – Мн., 2008.

 13. Кондрашихина О. А. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студентов вузов / О. А. Кондрашихина. – К. : Центр учеб. лит.,
  2009. – 230 с.

 14. Личность и творчество в современном мире: науч. альм. 2009-2010 / Юго-Запад. гос. ун-т [и др.] ; под ред. П.Ф. Кравчук, Ю.М. Резника. Вып. 1/2. - М. ; Курск, 2011.- 278 с.

 15. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. – М. : ТЦ «Сфера», 2001.

 16. Психология: Комплексный подход / под ред. Майкла Айзенка. – Мн. : Новое знание, 2002.

 17. Психология здоровья : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Психология» / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб. [и др.] : Питер, 2006. – 606 с.

 18. Личко А. Е. Психопатия и акцентуации характера у подростков /
  А. Е. Личко. – М., 2003.

 19. Раттер М. Помощь детям : пер. с англ. / М. Раттер ; под ред.
  А. С. Спиваковой. – М., 2005.

 20. Формування конструктивного ставлення до себе у молодших школярів: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / Нар. укр. акад., Спеціаліз. екон.-правова шк., [каф. почат. освіти. - Х. : Вид-во НУА, 2010.- 71 с.

 21. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков /
  Л. Б. Шнейдер. – М. : Академ. проект, 2005.

Навчальне видання
ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Методичні рекомендації для студентів,

які навчаються за напрямом підготовки

6.030101 – Соціологія
(заочно-дистанційна форма навчання)

Упорядник МУШИНСЬКА Ольга ВалеріївнаВ авторській редакції


Комп’ютерний набір О. М. Кучеревська

Підписано до друку 20.09.2013. Формат 6084/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 0,93 Обл.-вид. арк. 0,98.

Тираж 90 прим. Зам. №


План 2012/13 навч. р., поз. № 9 в переліку робіт кафедри

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у видавництві

Народної української академіїУкраїна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.Каталог: eng -> images -> stories -> Kafedri -> Obshey Prikladnoy Psiholog -> metod obespechenie -> mushinskaya
Kafedri -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
Kafedri -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
Kafedri -> Методичні рекомендації з вивчення міжнародних стандартів аудиту для студентів, які навчаються
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю
mushinskaya -> Методичні рекомендації для студентів I курсу, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Практикум з психолог ічних основ кадрового менеджмент у Видавництво нуа м І н

Скачати 200.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка