Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовкиСкачати 340.61 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір340.61 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ
основи консультативної психології
Методичні рекомендації для студентів,

які навчаються за напрямом підготовки

6.030101 – Соціологія
(кредитно-модульна система)

Видавництво НУА


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

основи консультативної психології
Методичні рекомендації для студентів,

які навчаються за напрямом підготовки

6.030101 – Соціологія

(кредитно-модульна система)


Харків


Видавництво НУА

2013


УДК 159.98(072+075.8)

ББК 88.492р30-2

О-75
Затверджено на засіданні кафедри

загальної та прикладної психології

Народної української академії.

        1. Протокол № 10 від 20 .05.13.


Упорядник О .В. Милославська
Рецензент канд. психол. наук І. В. Головньова


Основи консультативної психології : метод. рек. для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030101 – Соціологія (кредит.-модул. система)/ Нар. укр. акад., [каф. заг. та приклад. психології ; упоряд. О. В. Милославська]. – Харків : Вид-во НУА, 2013. – 16 с.
О-75Видання містить методичні рекомендації з курсу «Основи консультативної психології». Призначено для студентів факультету «Соціальний менеджмент».

УДК 159.98(072+075.8)

ББК 88.492р30-2© Народна українська академія, 2013

ЗМІСТ


ВСТУП 7

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 8

Тематика практичних занять 11

Теми рефератів за курсом «Основи консультативної психології» 15

Питання до заліку 15

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 16

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 19

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

Упорядник МИЛОСЛАВСЬКА Олена Володимирівна 21


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 8

Тематика практичних занять 11

Теми рефератів за курсом «Основи консультативної психології» 15

Питання до заліку 15

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 16

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 19

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20

Упорядник МИЛОСЛАВСЬКА Олена Володимирівна 21


 1. ВСТУПНавчальна дисципліна «Основи консультативної психології» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців очної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030101 «Соціологія».

Консультативна психологія є практичною психологичною дисципліною, інтерес до якої в останні роки пов’язаний з розвитком психологічних служб та появою нових професій (практична психологія та соціальна робота).

Мета курсу – познайомити студентів з основами консультативної діяльності та з методами практичної консультативної роботи.

Головне завдання курсу є підготовка студентів до проведення консультацій з різних соціально-психологічних проблем в межах їх майбутньої професійної діяльності. Особлива увага приділяеться засвоєнню основних наукових парадигм в сфері надання психологічної допомоги; основних комунікативних прийомів ведення консультації; особливостей ведення консультацій для клієнтів різної статі та віку, а також, проведення консультації в галузі сімейних відносин та в сфері профорієнтаційної діяльності.

Даний курс дозволяє оволодіти таким важливими навичками та уміннями, як уміння структурувати процес консультування; вміння застосовувати комунікативні прийоми ведення консультативної бесіди; проводити цілеспрямовані консультації: за віковими, сімейними та профорієнтаційними проблемами.

 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Теми


Кількість годин для очної форми навчання 70

Форма контролю

У тому числі

Лекц.

26


Практ.

зан.


26

Самост.

роб.


28
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ КОНСУЛЬТАНТА.

1.Історія розвитку та теоретичні основи консультативної психології

2

2

4

Реферативні роботи

2.Види консультативної роботи. Принципи консультативної допомоги

2

2

4

Опитування

3.Вимоги до особистості та професійної підготовки консультанта

4

4

4

Опитування

Модуль 2. Класифікація звернень клієнтів. методи і техніки консультативного процесу.

1.Особистість того, хто потребує психологічної консультації. Класифікація звернень клієнтів

2

2

4

Опитування

2. Структуровання процесу психологічної консультації. Психологічний анамнез.

4

4

6

Опитування

3. Комунікативні техникі консультативної роботи.

4

4

4

Опитування

4. Інтерв’ю – як метод роботи психолога-консультанта

2

2

2
Модуль 3. Види консультативної роботи

1. Возрастно-психологічне консультовання

2

2

4

Опитування

2.Сімейне консультування

2

2

4

Есе

3.Профоріентаційне консультовання

2

2

4

Есе

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема за програмою навчальної дисципліни

Тема та план лекції

Кількість годин
1

2

3

1. Історія розвитку та теоретичні основи консультативної психології

1. Становлення психологічної допомоги як соціального інституту та професії.

2. Загальна характеристика основних напрямків зарубіжної консультативної психології.

3. Співвідношення понять «психоконсультування», «психокореція», «психотерапія».

4. Предмет психоконсультування та її взаємозв’язок з іншими науками.2

2. Види консультатив-ної роботи. Принципи консультатив-ної допомоги

1. Індивідуальна та групова консультативна робота.

2. Тематична робота.

3. Принципи консультативної допомоги.

4. Умови ефективності психолог-гічної допомоги в процесі консультування.4

3. Вимоги до особистості та професійної підготовки консультанта

1. Професійні стандарти в сфері надання психологічної допомоги.

2. Вимоги до особистісних якостей в інтелектуальній, комунікативній, морально-етичній сферах.

3. Поняття «синдром згорання»

4. Поняття «супервізії».4

4. Особистість того, хто потребує психологічної консультації. Класифікація звернень клієнтів

1. Поняття «важка ситуація».

2. Типологія людей, що звертаються за психологічною допомогою.

3. Приводи звернень клієнтів за психологічною допомогою в сучасному світі.

4. Типи завдань на основі запитів клієнтів: соціальні, етичні, моральні та психологічні.
2

5. Структуру-

вання процесу психологічної консультації. Психологічний анамнез.1. Розподіл часу консультативної зустрічі.

2. Організаційні та матеріальні питання консультативної роботи.

3. Змістовне структурування консультативного процесу.

4. Встановлення контакту. (Вербальні та невербальні компоненти)

5. Поняття «психологічний анамнез» та методи його збору.


4

6. Комунікатив-

ні техніки консультатив-ної роботи1. Комунікативні техніки консультативної роботи при оцінюванні проблем клієнта

2. Робота з почуттями клієнта.

3. Техніки роботи зі сприйняттям проблеми клієнтом.

4. Представлення інформації клієнту як основа вироблення плану дій що до рішення проблемної ситуації.
4

7. Інтерв’ю – як метод роботи психолога – консультанта

1. Визначення поняття інтерв’ю.

2. Перша зустріч з клієнтом.

3. Структура інтерв’ю, алгоритм його проведення.


2

8. Вікове психологічне консультування

1. Проблеми та завдання консультування в залежності від віку людини.

2. Особливості консультативної роботи з батьками з приводу їх дітей.

3. Періодизація життя як основа виділення проблем підлітків, юнаків та дорослих.


2

9. Сімейне консультування

1. Функції сім’ї та їх порушення, сімейні труднощі у взаємовідносинах.

2. Етапи сімейної консультації.

3. Шляхи вирішення сімейних проблем.


2

10. Профорієнта-ційне консультування

1. Профконсультування як напрямок профорієнтаційної діяльності.

2. Етапи профконсультування

3. Професійна спрямованість, здібності та інтереси особистості як основа профконсультації.


2 1. Тематика практичних занятьПрактичне заняття № 1. Історія розвитку та теоретичні основи консультативної психології.

Мета – закріпити на практиці отримані теоретичні знання з історії розвитку та теоретичних основ консультативної психології.


План

 1. Скласти таблицю «Загальна характеристика основних напрямків та теоретичних основ консультативної психології».

 2. Розібратися щодо співвідношення наступних понять: «психологічне консультування», «психотерапія», «психокорекція».


Питання до самоконтролю

1. В чому полягає відмінність консультативної психології та класичної психотерапії й навчання?

2. Дайте стислу характеристику технік, які застосовуються:

– в рамках глибинної психології;

– в біхевіоріальному напрямку;

– в гуманістичному підході.

3. В чому полягає еклектичний підхід в консультуванні?
Література


 1. Абрамова Г. С. Практическая психология: учеб. для студентов вузов / Г. С. Абрамова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М. : Академ. проект, 2008. – 480 с.

 2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / Р. Кочюнас. – М. : Академ. проект, 2006. – 239 с.

 3. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование / В. Ю. Меновщиков. – М. : Смысл, 2006. – 109 с.

 4. Основы консультативной психологии : конспект лекций для студентов 3 курса фак. «Соц. менеджмент» / Нар. укр. акад., [каф. общей и прикладной психологии ; авт.-сост. И. В. Головнева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2010. – 44 с.


Практичне заняття №2. Види консультативної роботи. Принципи консультативної допомоги

Мета – закріпити теоретичні знання та засвоїти на практиці класифікацію видів консультативної роботи та принципи консультативної допомоги.


План

 1. Поняття «консультативний альянс».

 2. Відповідальність клієнта.

 3. Принципи роботи консультанта.

Питання до самоконтролю:

1. В чому полягає професійність консультанта?

2. Навіщо потрібне встановлення консультативного альянсу між консультантом та клієнтом?

3. Розкрийте значення «без оцінювальне прийняття» особистості клієнта с точки зору його впливу на ефективність консультативного процесу.Література

 1. Максименко С. Д. Общая психология / С. Д. Максименко – К. : Ваклер, 2010. – 528 с.

 2. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования /
  Р. Нельсон-Джоунс ; [пер. с англ. : Е. Волков]. – СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2004. – 464 с.

 3. Основы консультативной психологии : конспект лекций для студентов 3 курса фак. «Соц. менеджмент» / Нар. укр. акад., [каф. общей и прикладной психологии ; авт.-сост. И. В. Головнева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2010. – 44 с.


Практичне заняття № 3: Вимоги до особистості та професійної підготовки консультанта
Мета – визначити за допомогою виконання практичних завдань вимоги до особистісних та професійних якостей психолога-консультанта.
План

 1. Види спеціалістів, якість та тривалість їх підготовки.

 2. Професійно необхідні якості особистості фахівця-консультанта.

 3. «Техніка безпеки» праці консультанта.


Питання до самоконтролю:

1. Порівняйте та проаналізуйте раціоналістичну та натуралістичну установки.

2. Дайте характеристику взаємодії с клієнтом консультанта-лідера.

3. Дайте характеристику взаємодії с клієнтом консультанта «ведомого типу».
Література

 1. Абрамова Г. С. Практическая психология: учеб. для студентов
  вузов / Г. С. Абрамова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М. : Академ. проект, 2008. – 480 с.

 2. Осадько Л. Психологічні технології консультативної допомоги особистості / Л. Осадько // Психолог. – 2003. – Груд. (№ 46). – С. 14–17.


Практичне заняття № 4 Структурування процесу психологічної консультації.
Мета – закріпити теоретичні знання та засвоїти за допомогою практики структуру процесу консультування.
План

 1. Розподіл часу зустрічі.

 2. Організаційні та матеріальні питання консультативної роботи.

 3. Дослідження і оцінка проблем клієнта.

 4. Виявлення альтернатив рішення.

 5. Планування, діяльність, зворотній зв’язок.


Питання до самоконтролю:

1. Які організаційні вимоги до проведення консультації існують?

2. Як може подіяти невербаліка консультанта на клієнта?

3. Опишіть зміст п’яти основних стадій інтерв’ю.

4. За якими критеріями можна оцінити ефективність інтерв’ю?
Література


 1. Абрамова Г. С. Практическая психология: учеб. для студентов вузов / Г. С. Абрамова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М. : Академ. проект, 2008. – 480 с.

 2. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование / В. Ю. Меновщиков. – М. : Смысл, 2006. – 109 с.

 3. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Р. Нельсон-Джоунс ; [пер. с англ. : Е. Волков]. – СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2004. – 464 с.


Практичне заняття № 5 Вікове консультування
Мета – засвоїти принципи вікового консультування за допомогою практичних засобів.
План

1. Типові психологічні проблемі дитячого віку

2. Психологічні проблеми підлітків та юнаків.

3. Поняття „криза середини життя”.

4. Проблеми людей похилого віку.
Література


 1. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консульти-
  рование / В. Ю. Меновщиков. – М. : Смысл, 2006. – 109 с. 1. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования /
  Р. Нельсон-Джоунс ; [пер. с англ. : Е. Волков]. – СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2004. – 464 с.

 2. Основы консультативной психологии : конспект лекций для студентов 3 курса фак. «Соц. менеджмент» / Нар. укр. акад., [каф. общей и прикладной психологии ; авт.-сост. И. В. Головнева]. – Харьков : Изд-во НУА, 2010. – 44 с.


Практичне заняття № 6 Сімейне консультування

Мета – засвоїти принципи сімейного консультування за допомогою практичних засобів.


План

1. Найбільш поширені приводи звернень на психологічну консультацію по сімейним проблемам.

2. Правила взаємодії, що поліпшують сімейний контакт.
Література


 1. Абрамова Г. С. Практическая психология: учеб. для студентов вузов / Г. С. Абрамова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М. : Академ. проект, 2008. – 480 с.

 2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования /
  Р. Кочюнас. – М. : Академ. проект, 2006. – 239 с.

 3. Максименко С. Д. Общая психология / С. Д. Максименко К. : Ваклер, 2010. – 528 с.

 4. Эйдемиллер Э. Психология и психотерапия семьи /
  Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 672 с.


Практичне заняття № 7 Профорієнтаційне консультування
Мета – засвоїти принципи профорієнтаційного консультування за допомогою практичних засобів.

План

 1. Первинна та поглиблена профконсультації.

 2. Організація підбору та постановки кадрів.


Питання до самоконтролю:

1. Яка існує схема профорієнтаційного консультування школярів?

2. В чому полягає суть довідково-інформаційного профконсультування?

3. Яку допомогу може надати профконсультант при побудові життєвої перспективи юнаків та дівчат?

4. Охарактеризуйте особливості кар’єрного консультування.

5. Які основні напрямки розвитку профконсультування та профорієнтації з’явилися в ХХI столітті?Література

 1. Горностай П. П. Консультативный практикум / П. П. Горностай // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 7. – С. 10–20.

 2. Трофимова О. Классификация консалтинговых услуг / О. Трофимова // Синергія – 2004 – № 3 (10). – С. 2–30.

 3. Практикум по психологии профессиональной деятельности
  и менеджмента : учеб. пособие / под ред. Г. С. Никифорова,
  М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. – 3-е изд. – СПб. : Изд-во С.-петерб. ун-та, 2004. – 240 с. 1. Теми рефератів за курсом «Основи консультативної психології»


 1. Консультативна психологія як наука. Етапи становлення.

 2. Психологічне консультування в системі профвідбору та профорієнтації.

 3. Психологічне консультування сімей з проблеми неуспішності школярів.

 4. Психоаналітичний підхід у консультуванні

 5. Особливості психологічного консультування у підлітковому віці.

 6. Проблеми психологічного консультування людей похилого віку.

 7. Специфіка психологічного консультування по телефону довіри.

 8. Особливості кризового консультування.

 9. Гуманістичний напрям у психологічному консультуванні.

 10. Когнітивно-поведінковий напрям у психологічному консультуванні.

 11. Специфіка психологічного консультування з проблем міжособистісного спілкування.

 12. Особливості психологічного інтернет-консультування.

 13. Індивідуальне та групове психологічне консультування.

 14. Групове сімейне консультування.

 15. Інтерв’ю як основний метод роботи психолога-консультанта.

 16. Проблеми надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях.

 17. Сучасні напрямки профорієнтаційного консультування. 1. Питання до заліку


 1. Предмет консультативної психології, її зв'язок з іншими науками.

 2. Основні теоретичні концепції консультативної психології: глибинна психологія.

 3. Біхевіоральний напрямок.

 4. Гуманістичний напрямок.

 5. Принцип причинності. Висновок консультативного альянсу.

 6. Проблемна діагностика. Принцип безоцінного прийняття.

 7. Принцип професіоналізму. Посередницька позиція психолога.

 8. Умови ефективності психологічної допомоги.

 9. Роль особистості консультанта. Типологія консультантів.

 10. Вимоги до професійних якостей практика-консультанта.

 11. Типологія клієнтів, що звертаються за допомогою.

 12. Причини звертання клієнтів.

 13. Підготовка консультації.

 14. Установлення контакту.

 15. Вербальні та невербальні засоби спілкування під час консультації.

 16. Формування стратегії консультативної роботи з конкретним клієнтом.

 17. Інтерпретація результатів роботи, повідомлення їх клієнту та обговорення.

 18. Задачі індивідуального консультування.

 19. Форми взаємодії психолога та клієнта під час індивідуальної консультації.

 20. Специфіка групового консультування.

 21. Проблеми і задачі консультування в дитячому віці.

 22. Робота з батьками в процесі консультування.

 23. Причини звернень до сімейного консультанта.

 24. Основні етапи сімейної консультації.

 25. Шляхи подолання сімейної кризи.

 26. Профконсультування як напрямок профорієнтаційної діяльності.

 27. Етапи профорієнтаційної консультації: первинна і поглиблена консультація.


 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


Тема № 1: Скласти словник термінів консультативної психології.

 1. Агрессия.

 2. Активное слушание.

 3. Акцентуация.

 4. Анализ.

 5. Арт-терапия.

 6. Барьеры общения.

 7. Безоценочная установка.

 8. Бихевиоральный подход в консультировании.

 9. Воздействие.

 10. Возрастно–педагогическое консультирование.

 11. Групповая психотерапия.

 12. Клиент–центрированный подход в консультировании.

 13. Защитные реакции.

 14. Идентификация.

 15. Интерпретация высказываний или поведения клиента.

 16. Клиент.

 17. Консультант.

 18. Консультативная психология.

 19. Консультирование.

 20. Краткосрочное консультирование.

 21. Личностный смысл.

 22. Личность.

 23. Методы коррекции.

 24. Пограничные ситуации.

 25. Подсознание.

 26. Профориентационное консультирование.

 27. Психоаналитический подход в консультировании.

 28. Психологическая защита.

 29. Психологическая помощь.

 30. Рефлексия.

 31. Семейное консультирование.

 32. Синдром эмоционального сгорания.

34. Сознание.

35. Стресс.

36. Т-группа.

37. Удовлетворенность жизнью.

38. Управленческое консультирование.

39. Эмпатия.

40. Этика психолога профессиональная.Тема № 2 Зробити анотації 2 статей за даною темою. Журнал «Практична психологія та соціальна робота» 2010-2013 рр.

Тема № 3 Скласти список вимог щодо особистості консультанта та його професійних якостей.

Тема № 4 Розробити схему проведення першого консультативного інтерв’ю.

Тема № 5 Розробити анкету, за допомогою якої можна визначити професійну спрямованість клієнта. Журнал «Менеджер по персоналу»
2010-2013 рр.
 1. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


Критерії оцінки

знань та вмінь студентів за результатами заліку з дисципліни

«Основи консультативної психології»
Підсумковий контроль успішності студента з даної навчальної дисципліни очного відділення здійснюється у формі заліку. Студент отримує допуск до заліку, якщо набрано з усіх видів роботи від 50 і більше балів за умови відпрацювання всіх модулів навчальної дисципліни.

Успішність студента визначається за 100-бальною шкалою за такими


видами робіт:

– робота на лекційному занятті – 1–5 балів;

– письмова контрольна робота – 8 –10 балів;

– участь в обговоренні питань семінару – 1–5 балів; • складання термінологічного словника, таблиці – 5–8 балів;

 • підготовка доповіді на семінарському занятті – 1–5 балів;

– підготовка та захист реферату – 5–15 балів.

Зараховано” – якщо студент показав глибокі знання, вільне володіння понятійним апаратом, уміє застосовувати теоретичні знання до аналізу та для пояснення конкретних ситуацій та процесів, уміє інтегрувати знання, одержані у ході вивчення різних курсів;Незараховано” – якщо студент не володіє понятійним апаратом, якщо не має чіткого уявлення про зміст питання, що розкривається.
Правила розрахунку результатів навчання визначаються викладачами за погодженням з кафедрами з урахуванням особливостей організації навчального процесу на різних формах навчання, встановлених робочим навчальним планом співвідношень між різними видами навчальних занять і самостійною роботою студентів, вагомості різних форм контрольних заходів, а також технічних можливостей використання різних контрольних заходів.
 1. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Абрамова Г. С. Практическая психология: учеб. для студентов вузов / Г. С. Абрамова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М. : Академ. проект, 2008. – 480 с.

 2. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психолог. консультирование / Ю. Е. Алешина. – М. : Независимая фирма «Класс», 2010. – 208 с.

 3. Вайтхед М. Консультирование человека в состоянии горя : модель помощи / М. Вайтхед // Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 9. –
  С. 43–49.

 4. Горностай П. П. Консультативный практикум / П. П. Горностай // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 7. – С. 10–20.

 5. Колпачников В. В. Человекоцентрированный подход в практике психологического консультирования персонала организаций /
  В. В. Колпачников // Вопросы психологии. – 2000. – № 3. – С. 49–56.

 6. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования /
  Р. Кочюнас. – М. : Академ. проект, 2006. – 239 с.

 7. Майленова Ф. Г. Разделенная ответственность в работе психолога-консультанта / Ф. Г. Майленова // Человек. – 2001. – № 6. – С. 112–120.

 8. Максименко С. Д. Общая психология / С. Д. Максименко К. : Ваклер, 2010. – 528 с.

 9. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консульти-
  рование / В. Ю. Меновщиков. – М. : Смысл, 2006. – 109 с.

 10. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования /
  Р. Нельсон-Джоунс ; [пер. с англ. : Е. Волков]. – СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2004. – 464 с.

 11. Осадько Л. Психологічні технології консультативної допомоги особистості / Л. Осадько // Психолог. – 2003. – Груд. (№ 46). – С. 14–17.

 12. Практикум по психологии профессиональной деятельности
  и менеджмента : учеб. пособие / под ред. Г. С. Никифорова,
  М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. – 3-е изд. – СПб. : Изд-во С.-петерб. ун-та, 2004. – 240 с.

 13. Трофимова О. Классификация консалтинговых услуг / О. Трофимова // Синергія, 2004 – № 3 (10).

 14. Эйдемиллер Э. Психология и психотерапия семьи /
  Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 672 с.


Навчальне видання
Основи консультативної психології

Методичні рекомендації для студентів,

які навчаються за напрямом підготовки

6.030101 – Соціологія


(кредитно-модульна система)

 1. Упорядник МИЛОСЛАВСЬКА Олена Володимирівна
    1. В авторській редакції


Комп’ютерний набір О. М. Кучеревська

Підписано до друку 30.05.2013. Формат 6084/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 0,93. Обл.-вид. арк.0,98.

Тираж 25 прим. Зам. №


План 2012/13 навч. р., поз. № 7 в переліку робіт кафедри

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.


Надруковано у видавництві

Народної української академії

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.


Каталог: eng -> images -> stories -> Kafedri -> Obshey Prikladnoy Psiholog -> metod obespechenie
Kafedri -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
Kafedri -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
Kafedri -> Методичні рекомендації з вивчення міжнародних стандартів аудиту для студентів, які навчаються
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів I курсу, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Практикум з психолог ічних основ кадрового менеджмент у Видавництво нуа м І н

Скачати 340.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка