Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт студентами окр «спеціаліст»Сторінка2/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ОКР «СПЕЦІАЛІСТ»

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03060101 „МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ”

ЛЬВІВ 2013

Рекомендовано до друку

методичною радою ЛНАУ

протокол № 5 від « 12 » грудня 2013 року
Укладачі : к.е.н., доцент Янишин Я.С., к.е.н., доцент Ковалів В.М.,

к.е.н., доцент Бондарчук В.В., методист Чумак М.М.
Відповідальний за випуск : к.е.н., доцент Ковалів В.М.
Рецензент : д.е.н., професор Черевко Г.В.
Методичні рекомендації подаються в авторській версії.

© Львівський національний аграрний університет, 20131. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дипломна робота виконується на завершальному етапі навчання студентів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» і є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння теоретичних знань і практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Метою виконання дипломного дослідження є глибоке осмислення теми, комплексне оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організації. Кваліфікаційна дипломна робота спеціаліста з менеджменту організацій і адміністрування повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам: містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми; вносити реальні пропозиції щодо удосконалення діяльності на досліджуваному об’єкті; бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломна робота спеціаліста зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” має виконуватися на матеріалах реально функціонуючого об’єкта. Об’єктом дослідження може бути організація будь-якої форми власності, яка є юридичною особою, має самостійну звітність. Діяльність цієї організації повинна забезпечувати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Ця організація є базою переддипломної практики студента, мінімальна тривалість якої складає 2 тижні (162 годин/3 кредити).

Тема дипломної роботи має відображати виробничі функції та типові завдання діяльності, які передбачені ГСВО МОНУ “Освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста зі спеціальності “Менеджмент організацій” відповідно до спеціалізації [1]. Тематика дипломних робіт визначається у варіативній компоненті кожного вищого навчального закладу.

Обсяг дипломної роботи спеціаліста з менеджменту організацій і адміністрування – 5-6 друкованих аркушів (100-120 сторінок).

Структура дипломної роботи: вступ; чотири розділи – теоретичний, аналітичний, рекомендаційний та розділ з охорони праці і захисту населення в надзвичайних ситуаціях, висновки та пропозиції, бібліографічний список. План дипломної роботи має бути складний і містити: вступ, чотири розділи, кожний з яких містить не менш ніж два параграфи, висновки та пропозиції, бібліографічний список і додатки.Вступ містить обґрунтування актуальності й практичної значущості обраної теми дипломної роботи, визначає мету та завдання роботи, предмет, об’єкт дослідження і подає коротку інформацію про нього, стисло характеризує використані методи та інформаційні джерела дослідження.

Теоретичний розділ розглядає загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел, можливе порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. Містить теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження, методологічні підходи. Теоретичне обґрунтування має визначити роль і місце досліджуваних явищ і процесів у діяльності організації.

Аналітичний розділ – опис, характеристика сучасного стану діяльності на досліджуваному об’єкті, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження. Ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням певного методичного інструментарію.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Випускник має продемонструвати уміння здійснювати правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробку даних, на основі яких виконується кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

В аналітичних розрахунках є можливим використання ПЕОМ.

Рекомендаційний розділ потребує детальних пропозицій щодо вдосконалення діяльності організації відповідно до напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, виходячи з результатів аналізу, проведеного в аналітико-дослідницькій частині, виявлених відхилень, проблем, недоліків та зроблених висновків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваного питання повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.

Розділ з охорони праці і захисту населення в надзвичайних ситуація має містити в собі питання з аналізу стану охорони праці та захисту населення в надзвичайних ситуаціях на об’єкті дипломного дослідженняВисновки і пропозиції – стисле викладення підсумків роботи. Коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломної роботи та поставлених у вступі завдань, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації.

Робота повинна бути виконана є урахуванням державних та галузевих стандартів (ДСТУ 3008—95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення).

До захисту дипломна робота супроводжується відгуком наукового керівника, листом-відгуком з організації, яка була об’єктом дослідження та зовнішньою рецензією.

Відгук наукового керівника має свідчити про самостійність дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи плану, оцінювати як якість виконання самої роботи, так і якість роботи студента над нею і містити висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту перед ДЕК.

Лист з організації-об’єкта дослідження має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних, підтверджувати актуальність теми для підприємства, самостійність автора дослідження, практичну значущість аналітичного та рекомендаційного розділів.

Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, в наукових установах, викладачі інших вищих навчальних закладів. Зовнішня рецензія має містити такі складові:


 • висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної дипломної роботи;

 • характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи, відповідність змісту роботи до завдання;

 • висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямом теми дипломної роботи;

 • оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення управління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності;

 • оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);

 • висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи до вимог, що ставляться до таких робіт, про можливість допущення її до захисту.

Технологія виконання дипломної роботи, оформлення супроводжувальних документів та захисту перед Державною екзаменаційною комісією надається у варіативній компоненті вищого навчального закладу державних стандартів вищої освіти і повинна відповідати вимогам, що визначені Міністерством освіти і науки України.

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії [1, c.8-11].2. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання дипломної роботи охоплює наступні етапи: • вибір теми, її погодження з науковим керівником та складання плану дипломної роботи, яка має відображати виробничі функції та типові завдання діяльності, що надані в ГСВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста із спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», відповідала б обраній спеціальності (тема та зміст дипломної роботи, яка виконується на іншій кафедрі факультету, обов’язково погоджується з випусковою кафедрою) та виданому керівником завданню на виконання дипломної роботи студенту;

 • підбір та опрацювання законодавчого, нормативного матеріалу та спеціальної літератури;

 • підбір матеріалів з практики роботи керівників та спеціалістів підприємств і організацій, органів управління різних рівнів, їх опрацювання, аналіз та узагальнення результатів;

 • написання дипломної роботи;

 • виконання графіків, діаграм, аналітичних таблиць, відповідних розрахунків та аналіз їх результатів;

 • доопрацювання дипломної роботи з врахуванням зауважень наукового керівника та її завершення;

 • оформлення дипломної роботи відповідно до вимог цих методичних рекомендацій та її рецензування (рецензент визначається випусковою кафедрою);

 • подання дипломної роботи на кафедру та її попередній захист;

 • написання доповіді, підготовка графічного матеріалу для захисту дипломної роботи;

 • захист дипломної роботи в ДЕК.

Конкретна послідовність і терміни виконання дипломної роботи містяться в індивідуальному завданні на виконання роботи, яке складається науковим керівником на бланку встановленої форми (додаток А) у 2-х примірниках, один з яких видається студенту перед проходженням ним переддипломної практики, а другий залишається в керівника для контролю за ходом виконання дипломної роботи та надання методичної допомоги студенту. Затверджується індивідуальне завдання завідувачем випускової кафедри.
3. ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Після вибору і затвердження теми студент розробляє проект плану дипломної роботи, який погоджує з науковим керівником.

При підготовці до написання дипломної роботи першочерговим є опрацювання нормативних джерел та спеціальної літератури з обраної тематики. Обов'язково вивчаються і критично осмислюються закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази галузевого міністерства, нормативні документи органів місцевого самоврядування.

Як літературні джерела використовується спеціальна і періодична література. Певну увагу слід приділити опрацюванню зарубіжних видань з питань сучасних досягнень передової економічної думки з проблем ринкової економіки, менеджменту, фінансів, податків, економічного аналізу, маркетингу, контролю та мотивації.

При роботі з літературними джерелами вони анотуються, здійснюється їх реферування і узагальнення відповідно до плану дипломної роботи.

Після вивчення нормативної бази і літературних джерел студент приступає до збирання та обробки практичного матеріалу. Збір практичного матеріалу проводиться на об'єкті (підприємстві, установі, організації), визначеному за базу переддипломної практики.

База практики повинна відповідати таким вимогам: • напрямок діяльності повинен відповідати темі дипломної роботи;

 • наявними повинні бути практичні матеріали за обраною темою;

 • економічні показники діяльності повинні порівнюватися не менше як за 3 роки;

 • у виконанні основних функцій та розв'язанні певних завдань використовуються можливості комп'ютерної техніки.

База практики призначається залежно від обраної теми дипломної роботи або обирається студентом самостійно і погоджується з завідувачем випускної кафедри.

Студенти заочної форми навчання виконують дипломні роботи, як правило, на матеріалах підприємств, установ, організацій, на яких вони працюють.

В окремих випадках, погоджених з науковим керівником дипломної роботи, коли обрана тема носить характер теоретичних досліджень і на базі практики відсутні відповідні практичні матеріали, студент може використовувати статистичний матеріал, проводити аналіз зарубіжного досвіду, робити висновки, керуючись результатами наукових розробок провідних установ і організацій, відомих науковців в галузі менеджменту.

Виходячи із широкого кола організаційно-управлінських та правових проблем в економіці України і, відповідно, напрямів їх вирішення, кожна дипломна робота має бути по-своєму унікальною, мати свою структуру та внутрішню логіку.


4. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Тема дипломної роботи обирається студентом самостійно на підставі запропонованої випусковою кафедрою тематики. Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, конкретною, передбачати теоретичні дослідження та мати практичне значення. При виборі теми студент керується своїми науковими інтересами, запитами базової установи, де він проходить переддипломну практику, а також напрямами наукових досліджень випускової кафедри.

За бажанням студента робота, якщо вона відповідає меті та вимогам до дипломних робіт, може бути виконана за темою, не передбаченою типовою тематикою. У цьому випадку вона погоджується з науковим керівником роботи та випусковою кафедрою, якщо вона виконується на іншій кафедрі.

Студентам заочної форми навчання доцільно обирати тему, що відповідає фаху їхньої підготовки, характеру та напрямам діяльності підприємств, установ, організацій, де вони працюють, і виконуваним ними функціональним обов'язкам.

Рекомендована тематика дипломних робіт наведена в 6 розділі цього видання.

Сформована тематика дипломних робіт розглядається на засіданні випускової кафедри. Розподіл тем дипломних робіт серед студентів та закріплення наукових керівників і консультантів затверджується наказом ректора по університету.
5. ОБСЯГ, СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
5.1. Структура дипломної роботи
Дипломна робота формується в такій послідовності: титульний аркуш (дод. Б), завдання на дипломну роботу (дод. А), реферат (дод. Д), зміст, основні розділи, розділ з охорони праці і захисту населення в надзвичайних ситуаціях, висновки і пропозиції, бібліографічний список.

Реферат (до 1 сторінки) до дипломної роботи подається перед змістом після завдання на дипломне дослідження. Реферат повинен містити відомості про обсяг, кількість ілюстрацій, таблиць, кількість використаних літературних джерел. Текст реферату відображає обсяг і мету розробки, отримані результати, їх новизну.

Вступ (2-3 сторінки). Містить обґрунтування актуальності й практичної цінності обраної теми дипломної роботи, визначає мету та завдання роботи, предмет, об’єкт дослідження, стисло характеризує використані літературні та інформаційні джерела дослідження.

Перший (теоретичний) розділ (30-35 сторінок). Подаються теоретичне обґрунтування теми, аналіз стану її вивченості, практичне значення та методика дослідження. Цей розділ має містити систематизований аналіз теоретичних знань за темою дипломної роботи з посиланням на авторів та їх праці. Тут відображається все цінне, що досягнуто наукою і передовою практикою з досліджуваної теми. Подається методика економічних досліджень з обраної теми. Вказується, яка законодавча база та основні правові нормативи регулюють питання, передбачені темою дипломної роботи.

Другий (розрахунково-аналітичний) розділ (30-40 сторінок).

Характеристика об’єкту дослідження, аналіз проблеми дослідження, організація управління, ефективність менеджменту, охорона праці, екологія.

Основний розділ дипломної роботи, де проводиться аналіз стану предмета дослідження згідно з темою, розглядається фактичний стан проблеми, порівнюються фактичні дані з діючими нормативами, проводяться відповідні розрахунки економічної ефективності. Вказуються основні напрями проведення організаційних заходів, реформування об’єкта дослідження, підвищення соціальної та економічної ефективності, економічні передумови стабільного розвитку об’єкта дослідження. Викладені тези, положення доцільно ілюструвати конкретними інформаційними даними об’єкта дослідження за 3-5-річний період, порівняти їх із середніми показниками в регіоні, галузі.

Дається аналіз стану охорони праці й екологічної безпеки виробництва.Рекомендаційний (проектний) розділ (20-25 сторінок) потребує детальних пропозицій щодо вдосконалення діяльності організації відповідно до напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, виходячи з результатів аналізу, проведеного у розрахунково-аналітичній частині, виявлених відхилень, проблем, недоліків та зроблених висновків. Запропоновані заходи з удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Розділ з охорони праці і захисту населення в надзвичайних ситуаціях (5-8 сторінок) має містити в собі питання з аналізу стану охорони праці та захисту населення в надзвичайних ситуаціях на об’єкті дипломного дослідження

Висновки та пропозиції (2-3 сторінок). У них відображається суть дипломної роботи, оцінюються результати проведеного дослідження, даються пропозиції щодо вдосконалення проблеми дослідження.

Бібліографічний список (2-3 сторінки). У бібліографічний список включають усі використані джерела, які розміщують за алфавітом. Кількість використаних літературних джерел має бути в межах 30-40. не менше третина з них – видані протягом останніх 3-5 років. Порядок оформлення використаних джерел подано в Додатку Г.

Додатки. У додатках подаються матеріали, які не ввійшли в основний текст дипломної роботи у формі таблиць, матеріали з вирішення економіко-математичної задачі із застосуванням комп’ютерної техніки тощо.

При виборі тематики і видачі завдання на дипломне проектування студентам спеціальностей 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” враховується специфіка практичної діяльності цієї категорії спеціалістів.


5.2. Оформлення дипломної роботи
Робота повинна бути виконана є урахуванням державних та галузевих стандартів (ДСТУ 3008—95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення).

Загальними вимогами до роботи є: чіткість і лаконічна послідовність викладення матеріалу; переконливість аргументації; точність формулювань, що виключає можливість неоднозначного тлумачення; конкретність викладення результатів роботи; обґрунтованість висновків, рекомендацій, пропозицій.

Не рекомендується застосовувати складні речення та звороти.

Термінологія, що використовується в тексті, повинна відповідати встановленій стандартами, а за їх відсутності – загальноприйнятій в науково-технічній літературі.

Не дозволяється застосовувати: різні науково-технічні терміни для одного й того ж поняття (синоніми); іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові; індекси стандартів (ДСТУ, ГСТУ, СТП, СТТУ) без реєстраційного номера; математичні знаки без цифр, наприклад: ≥ (більше або рівно), ≤ (менше або рівно), = (рівно), ≠ (не рівно), знаки % (відсоток) тощо.

Скорочення слів у тексті, як правило, не дозволяється. Винятком можуть бути загальноприйняті скорочення.

Автор роботи несе персональну відповідальність за достовірність даних, які наводяться, та якість їх оформлення.

Дипломна робота повинна давати повну та об’єктивну інформацію про виконану студентом роботу, засвідчити його уміння кваліфіковано вирішувати поставлені завдання.

Обсяг графічного матеріалу визначається завданням на дипломну роботу. Обсяг окремих розділів роботи визначається керівником роботи.

Текстовий матеріал дипломної роботи необхідно розміщати у такій послідовності: титульний аркуш; завдання на роботу; реферат; зміст; вступ; основна частина; висновки і пропозиції; бібліографічний список; додатки.

Титульна сторінка і завдання на виконання дипломної роботи оформляються на бланках, зразки яких наведено в дод. А, Б.

Реферат повинен містити відомості про обсяг, кількість ілюстрацій, таблиць, кількість використаних літературних джерел, відображати обсяг і мету роботи, рекомендації щодо впровадження рекомендацій у виробництво, ефективність розробки. (Зразок написання реферату наведено в додатку Д).

Зміст роботи містить назви всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають назви). Вказуються номера сторінок, з яких вони починаються.

Вступ роботи повинен містити оцінку сучасного стану, проблеми (задачі), яку необхідно студенту вирішити, обґрунтування актуальності теми дослідження, його практичне значення, мету дослідження.

Основна частина роботи розкриває суть і зміст роботи. Перелік питань, які необхідно вирішити, задається керівником в завданні на виконання дослідження.

У висновках і пропозиціях слід вказати практичну цінність роботи, її економічну ефективність, науково-господарську, соціальну цінність.

Бібліографічний список містить в алфавітному порядку всі літературні джерела, які використані при виконанні роботи. Посилання на літературні джерела оформляються в тексті у квадратних дужках (вказується порядковий номер джерела у бібліографічному списку). Кількість використаних літературних джерел може бути в межах 30-40 назв.

У додатках розміщують допоміжний матеріал, необхідний для повноти текстової частини (таблиці допоміжних цифрових даних, акти про впровадження тощо).

Текстова частина роботи виконується на аркушах формату 210х297 мм, з одного боку, акуратно, без виправлень, з дотриманням таких розмірів полів: ліве – 30 мм, верхнє і нижнє – не менше 20 мм; праве не менше – 10 мм. Щільність тексту повинна бути однаковою.

Зміст тексту ділиться на розділи, підрозділи, пункти. Кожний розділ починається з нової сторінки, підрозділи і пункти – з абзацу.

Розділи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами без крапки в кінці. Вступ і висновки не нумеруються. Номер підрозділу складається з номера розділу і номера підрозділу, розділених крапкою. Номер пункту складається із номерів розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками. У кінці номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад: 1.1 (третій підрозділ першого розділу). Заголовки розділів пишуться симетрично до тексту великими літерами (розмір шрифту 5-7 мм). Заголовки підрозділів пишуться малими літерами (з першою великою), з нового рядка. Абзацний відступ повинен дорівнювати п’яти знакам. Підкреслювати заголовки і переносити в них слова не дозволяється. Крапка в кінці заголовків не ставиться. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапками.

Наприклад:

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1 Основні принципи та закономірності аграрного менеджменту
Відстань від заголовка до тексту – 10 мм. Відстань від попереднього тексту – не менше 15 мм.

Сторінки текстової частини роботи нумеруються арабськими цифрами. Номер ставиться у правому верхньому куті аркуша, без крапки в кінці.

Перші дві сторінки не нумеруються (титульна сторінка і завдання), нумерація починається з третьої сторінки. На ній проставляють цифру 3.

Ілюстрації (схеми, графіки, фотографії) і таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включаються в загальну нумерацію сторінок.

Висновки і пропозиції починають з нової сторінки.

Формули та умовні позначення розміщують у тексті безпосередньо після посилань на них, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули слід залишати не менше одного вільного рядка. Формули нумеруються арабськими цифрами з правового боку аркуша на рівні формули в круглих дужках.

Ілюстрації виконуються з допомогою комп’ютера або чорною тушшю (чорнилом, пастою) на білому папері. Усі ілюстрації нумеруються послідовно в межах розділу арабськими цифрами і позначаються словом “Рисунок”. Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад: рис. 2.1 (перший рисунок другого розділу).

Ілюстрації повинні мати назву, яка записується під ілюстрацією в один рядок з номером, наприклад: Рис. 3.1. Назва рисунка.

Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Таблиця має заголовок (зверху), рядки та графи.

Графи мають заголовки (підзаголовки). Заголовки граф і рядків таблиць слід писати з великих літер, підзаголовки – з малих, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони самостійні. Графу “№ п/п” в таблицю не включають.

Таблицю з великою кількістю рядків переносять на наступну сторінку. У такій таблиці після заголовка слід давати рядок нумерації граф. Цей рядок переносять і на наступну сторінку.

При переносі таблиці на наступну сторінку з правого боку пишуть “Продовження табл.” з позначенням її номера.

Слово “Таблиця” розміщують з правого боку над таблицею. Таблиці нумеруються аналогічно ілюстраціям.

Рисунки і таблиці розміщують після першого згадування про них у тексті.

Посилання в тексті на формули і рисунки оформляються в дужках, наприклад: (рис. 3.1).

При посиланні на таблицю пишеться слово “Таблиця”, якщо вона не має номера і скорочено, якщо має номер, наприклад: “в табл. 1.2”.

Посилання в тексті на літературні джерела слід зазначити порядковим номером за переліком літературних джерел, виділених двома квадратними дужками, наприклад: “у роботах [1-3]...”.

Додатки розміщаються в порядку посилання на них у тексті. Кожен додаток повинен мати заголовок, розміщений вгорі сторінки симетрично до тексту (написаний малими літерами з першою великою). Кожний додаток починається з нової сторінки, посередині рядка над заголовком пишуть малими літерами з першою великою слово “Додаток” і велику літеру, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами українські абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч.


5.3. Вимоги до оформлення бібліографічного списку
У зв’язку з тим, що набув чинності новий стандарт, який обумовлює зміни в складанні бібліографічних описів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»), при оформленні бібліографічного списку необхідно дотримуватися наступних вимог.

Двокрапки, крапки з комою, косі риски (одна чи дві) відбиваються пробілами (проміжок в один друкований знак) з обох боків. Коми і крапки відбиваються тільки з одного боку – після цих розділових знаків. Відповідно до нового стандарту пунктуація в бібліографічному описі виконує дві функції: звичайних граматичних розділових знаків (пунктуація) та розділових знаків, що мають розпізнавальний характер для областей та елементів бібліографічного опису (знаки приписаної пунктуації). Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації. Останні, на відміну від звичайних граматичних знаків, виконують розпізнавальні функції областей та елементів бібліографічного опису.

Між ініціалами ставлять пробіли.

Між порядковим номером видання у списку літератури і самим бібліографічним описом видання ставлять пробіл.

Відомості про мову, з якої перекладено видання, подають у квадратних дужках, з малої літери, після другої подачі прізвища автора і відмежовують від нього (прізвища) знаком “крапка з комою”.

Назва серії позначається в кінці опису з великої літери, у круглих дужках і відокремлюється від попередньої інформації знаками “крапка”, “тире”.

Відомості про повторення видання (3-тє вид.; 2-ге вид., випр.) подають перед зазначенням міста видання у квадратних дужках і з обох боків відділяють крапкою і тире.

Слід звернути увагу на те, що прізвище та ініціали автора повторюються двічі – на початку опису та після косої риски (після назви видання та його підвиду). Ім’я особи в заголовку бібліографічного запису наводять у формалізованому вигляді: спочатку прізвище, потім ім’я (можливо ще по батькові) чи псевдонім. Тільки у відомостях про відповідальність – за косою рискою – є можливість зазначити, в якому виді особа, яка несе інтелектуальну чи іншу відповідальність за документ, представлена в самому документі. Зазначимо, що більшість нововведень пояснюється прагненням розробників нового стандарту максимально точно слідувати базовому принципу Міжнародного стандартного бібліографічного опису (ISBD) – подавати інформацію в бібліографічному описі в тому вигляді, в якому вона представлена в об’єкті опису.

Якщо відомості про авторів, редакторів, перекладачів та інших осіб зазначені не на титульному аркуші книги, а на його звороті, то в описі їх беруть у квадратні дужки.

Відомості про підвид видання (навчальний посібник, підручник, монографія, автореферат, дисертація тощо) подають після двокрапки (після назви видання) з малої літери. Відомості, що належать до назви, якщо вони складаються з одного слова (наприклад: підручник, посібник, енциклопедія, довідник), не скорочуються.

Необхідно зазначити, що у квадратних дужках також наводяться відомості, запозичені із джерел поза документом і сформульовані бібліографом на основі його аналізу. У випадку, коли невідомі місто видання або назва видавництва, в описі зазначають у квадратних дужках (у належному місці) [б. м.] (без місця) або [б. в.] (без видавця), оскільки це доповнення, які додає в опис бібліограф.

Якщо зазначено декілька місць видання, в описі можуть бути наведені назви другого й наступного місць видання, які відділяються одна від одної крапкою з комою.

Відомості про видавничі функції організації, виражені словами “видавництво”, “видавничий дім”, “видавнича організація”, “видавець” тощо, випускають за наявності тематичної назви, але зберігають, якщо ім’я (найменування) видавця і ці слова граматично пов’язані. Відомості про форму власності видавця, розповсюджувача тощо (АТ, ВАТ, ТОВ, ЗАТ, LTD, Inc тощо), зазвичай випускають, наприклад:У джерелі інформації: В описі:

Каталог: lnau -> attachments
attachments -> Новинки навчальної літератури українських видавництв з обліку та аудиту
attachments -> Методичні рекомендації та робочий зошит з виконання курсової роботи для студентів факультету агротехнологій І екології
attachments -> Дипломних робіт студентами окр «бакалавр» напряму підготовки 030601 «менеджмент»
attachments -> Програма навчальної дисципліни Підготовки фахівців окр
attachments -> Методичні рекомендації з виконання дипломної роботи студентами спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
attachments -> Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами економічного факультету спеціальності 03050401 "економіка підприємства"
attachments -> Новинки навчальної літератури українських видавництв із статистики та аналізу
attachments -> Новинки навчальної та наукової літератури українських видавництв з будівництва та архітектури
attachments -> Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентам землевпорядного факультету окр «магістр» 08010105 спеціальності «Геоінформаційні системи І технології»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка