Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт студентами окр «спеціаліст»


Львівського національного аграрного університетуСторінка4/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Львівського національного аграрного університету


________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)


на тему: __________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
1. Перелік позитивних сторін, оцінка якості та практичне значення роботи:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 1. Основні недоліки роботи: ______________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


3. Відгук на роботу в цілому:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
Робота заслуговує _____________ оцінки

П.І.Б., місце роботи і посада рецензента_______________________________


_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


____________ ________________

(дата) (підпис)

М.П.

Додаток Г

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУХарактерис­тика джерела

Приклад оформлення1

2

Книги:

Один автор1. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко. – Суми : Унів. кн., 2005. – 174 с.


Два автори

1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.


Три автори

1. Білявський Г. О. Основи екології : підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – 2-ге вид., доповн. – К. : Либідь, 2005. – 407 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с.

П'ять і більше авторів

1. Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. / [Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я. та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : Апріорі, 2003. – 341 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638 с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

Багатотом­ний документ

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X. : Право, 2002– . –

Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.Матеріали

конференцій,з'їздів

1. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6–9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956 с.

Продовження Додатку Г

1

2

Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).

Депоновані наукові праці

1. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

Атласи

Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.

Законо­давчі та норматив­ні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).

Каталоги

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006– . – (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 5. – 2007. – 264 с.

Т. 6. – 2007. – 277 с.

2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

Продовження Додатку Г1

2

Бібліогра­фіч­ні покажчики

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Авторе­ферати дисертацій

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИЛ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК' Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодич­ного, продовжу­ваного видання

1. Бай Г. Вплив виробничої діяльності АТ “Галичфарм” на атмосферне повітря / Г. Бай // Студентська молодь і науковий прогрес в АПК : міжнар. студент. наук. форум, 24-25 вер. 2008 р. : тези доп. – Львів, 2008. – С. 3.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.

3. Черевко Г. В. Оцінка і підвищення ефективності земельних відносин / Г. В. Черевко, Г. М. Земляна, О. В. Сосницька // Вісник Львівського державного аграрного університету : землевпорядкування і земельний кадастр. – 2008. – № 11. – С. 3–11.

4. Забруднення ґрунтів важкими металами при виробництві цементу / В. Снітинський, Д. пузенко, В. якобенчук [та ін.] // Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 19-21 вер. 2007 р. – Львів, 2007. – С. 253-256.

5. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.

6. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

Продовження Додатку Г1

2

Елек­тронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міn / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика). – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000 – Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
Додаток Д

Зразок реферату

УДК: 338.434


Дипломна робота: 119 стор. текстової частини, 16 рисунків, 14 таблиць, 39 джерел.
Організація аграрного менеджменту та шляхи її удосконалення в закритому сільськогосподарському акціонерному товаристві “Шенкор” Мукачівського району Закарпатської області. Русин Р.Г. – Дипломна робота спеціаліста. Кафедра менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого. - Дубляни, Львівський НАУ, 2014.
Текстова частина включає вступ, чотири розділи, висновки і пропозиції, бібліографічний список.

В першому розділі розглядаються теоретичні основи організації аграрного менеджменту та чинники, що впливають на його ефективність.

В другому розділі дається організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження, аналізується стан організації аграрного менеджменту в досліджуваному підприємстві, визначається її ефективність, розкриваються питання екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва та пропонуються заходи з її підвищення.

У третьому розділі магістерської роботи на основі результатів проведеного аналізу розроблені шляхи підвищення ефективності організації аграрного менеджменту для підприємства на перспективу.

Четвертий розділ роботи присвячений питанням організації охорони праці та захисту населення в надзвичайних ситуаціях, а також пропонуються заходи з її підвищення.

На основі опрацьованого теоретичного та практичного матеріалів зроблені відповідні висновки і пропозиції.Ключові слова: аграрний менеджмент, фінансові результати, управління, сільськогосподарське виробництво, прибуток, ефективність.Додаток Є

ВИТЯГ

із Положення про «Засоби діагностики галузевих стандартів вищої освіти України»

5. Вимоги до дипломного проекту (роботи)

 1. Дипломний проект (робота) є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на первинних посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

 2. Метою виконання дипломного проекту (роботи) є глибоке осмислення проблеми і предмета наукового дослідження (для магістра), оволодіння методами наукового аналізу і синтезу дослідження, застосування теоретичних знань і практичних навичок для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління на підприємствах і в організаціях, ініціювання до впровадження новацій в діяльність підприємств і організацій (для магістрів) відповідно до узагальненого об'єкта діяльності спеціаліста, магістра за спеціальністю (спеціалізацією), сфери майбутньої діяльності випускника.

 3. Дипломний проект (робота) повинен мати логічний, доказовий і аргументований характер, відповідати таким вимогам:

 • містити глибокий системний аналіз проблеми дослідження, предмета наукового дослідження (для магістра)',

 • містити реальні обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення управлінської діяльності на досліджуваному об'єкті, актуальні для впровадження у практику;

 • містити елементи наукової новизни з предмета дослідження (для магістра);

 • бути належно оформленим і мати всі необхідні супровідні документи.

 1. Дипломний проект (робота) виконується на матеріалах реальних об'єктів - підприємств будь-якої форми власності та їх об'єднань, установ і організацій, які, як правило, є юридичними особами і мають самостійну звітність.

 2. Тема дипломного проекту (роботи) має відображати проблематику функціональних напрямів управлінської діяльності і конструюватися на основі виробничих функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності спеціаліста, магістра.

 3. За структурою дипломний проект (робота) містить вступ, основну частину (розділи: теоретичний, дослідницько-аналітичний, проектно-рекомендаційний (для спеціаліста) та проектно-інноваційний (для магістра), кожний з яких складається не менш ніж з двох параграфів), висновки, список використаних джерел, додатки.

 4. Вимоги щодо змісту, структури, порядку виконання, оформлення, підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) у Державній екзаменаційній комісії регламентуються Положенням про дипломний проект (роботу).

Положення про дипломний проект (роботу) є складовою ЗД ГСВОУ і затверджується президією НМК з менеджменту і адміністрування.

 1. Технологія виконання випускної кваліфікаційної роботи, оформлення супровідних документів та захисту в Державній екзаменаційній комісії наведені у Положенні про дипломний проект (роботу) ВНЗ та/або Методичних рекомендаціях до виконання дипломного проекту (роботи) студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст, магістр» за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) варіативної компоненти стандартів вищої освіти ВНЗ, які мають відповідати вимогам, що визначені типовим Положенням про дипломний проект (роботу).

 2. Захист дипломного проекту (роботи) відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії прилюдно.

Підписано до друку «18» 12. 2013р. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум.друк.арк.. 2.2. Наклад 100.Каталог: lnau -> attachments
attachments -> Новинки навчальної літератури українських видавництв з обліку та аудиту
attachments -> Методичні рекомендації та робочий зошит з виконання курсової роботи для студентів факультету агротехнологій І екології
attachments -> Дипломних робіт студентами окр «бакалавр» напряму підготовки 030601 «менеджмент»
attachments -> Програма навчальної дисципліни Підготовки фахівців окр
attachments -> Методичні рекомендації з виконання дипломної роботи студентами спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
attachments -> Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами економічного факультету спеціальності 03050401 "економіка підприємства"
attachments -> Новинки навчальної літератури українських видавництв із статистики та аналізу
attachments -> Новинки навчальної та наукової літератури українських видавництв з будівництва та архітектури
attachments -> Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентам землевпорядного факультету окр «магістр» 08010105 спеціальності «Геоінформаційні системи І технології»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка