Методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентівСторінка1/36
Дата конвертації09.06.2017
Розмір5.18 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Робоча програма

навчальної дисципліни

ЦІНОУТВОРЕННЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ОБЛІК І АУДИТ»


УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Викладач: Іванієнко В.В.

Відповідальний

за випуск, д.е.н., проф. Отенко І.П.

Харків, ХНЕУ, 2011

Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл. В.В.Іванієнко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011р. - 83 с. (Укр. мов.)


Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу

Протокол № 4 від 12.11.2010 р.

У навчальному виданні викладені кваліфікаційні вимоги, структура, тематичний план і зміст навчальної дисципліни за модулями й темами; плани лекцій та практичних (семінарських) завдань; завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до його виконання; тести та роботи щодо закріплення знань та самодіагностики; контрольну роботу і методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентів.

Рекомендовано для студентів напрямку підготовки «Облік і аудит» вищих навчальних закладів


ВСТУП
В умовах ринкової економіки найважливішим госпрозрахункової діяльності і народногосподарських пропорцій виступають ціни, що визначають їх роль та значення. Ціни визначають структуру економіки та пов’язані з цими змінами, розподілення та рух факторів виробництва по галузям, рішення соціальних аспектів суспільства

Для незалежних виробників, що працюють на ринку, незалежно від форм власності та видів діяльності питання ціноутворення пов’язане не тільки з ефективністю проведення фінансово-господарської діяльності, а із самим їх існуванням. Правильна методика встановлення ціни, раціональна цінова політика та стратегія, оптимізація структури ціни являються необхідною умовою ефективної діяльності господарських суб’єктів.

Важливість ієрархічних факторів виникають в зовнішньоекономічних зв’язках. Будь-які помилки на зовнішньому ринкові можуть призвести до тяжких, а нерідко і до незворотних фінансових наслідків. Оптимальність встановлення цін в зовнішньоекономічній діяльності залежить від якісної цінової інформації на світових ринках, її своєчасності та достатності.

Ціноутворення є комплексним та суперечливим процесом, коли підприємству необхідно йти на різноманітні компроміси, враховувати цілі та задачі маркетингової діяльності, фінансових і бухгалтерських служб, діяльність конкурентів, психологію покупців, взаємовідносини з державними органами (податковими, контролюючими) та багато інших аспектів.

Навчальна дисципліна «Ціноутворення» базується на значення, отриманих в результаті вивчення навчальних дисциплін «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетинг», «Бухгалтерський облік», «Теорія економічного аналізу», «Економіка підприємства», «Статистика», «Математика для економістів», «Фінанси», «Управлінський облік», «Фінансовій облік».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ціноутворення» є процеси та методи формування ціни на товарні продукти та послуги.

Розглядаючи ціноутворення як ключовий фактор підприємницької діяльності головною ціллю навчальної дисципліни «Ціноутворення» слідує визначити як формування системи знань з сутності, змісту, формуванню ціни.

Вивчення навчальної дисципліни дає можливість отримання теоретичних знань і практичних навичок в галузі ціноутворення, вироблення навиків самостійної роботи з літературними джерелами, поглиблення та розширення економічних знань в цілому.

Програма навчальної дисципліни передбачає проведення лекцій, де відображені основні положення навчальної дисципліни, практичних та семінарських занять.

Структура програми навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалавра, наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Структура програми навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна:

підготовка

бакалаврів


Галузь знань, напрям. підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів відповідних ECTS - 3,

у тому числі:

змістових модулів – 2;

самостійна робота;

індивідуальна робота


Галузь знань:

«Економіка і підприємство»За вибором.

Рік підготовки: 3

Семестр: 6


Кількість змістових модулів – 2;

самостійна робота;

індивідуальна робота

Назва напряму підготовки:

«Облік та аудит»


Лекції (теоретична підготовка) - 15 годин;

семінари та практичні заняття - 15 годин

самостійна робота - 60 годин;

індивідуальна робота – 18 годинЗагальна кількість годин: 108;

модуль 1 – 54 години;

модуль 2 – 54 години


Освітньо-кваліфікаційний

рівень:


бакалавр

Кількість тижнів – 15;

кількість годин на тиждень: 2 годиниВид контролю: ПМК

Склад модулів дисципліни по курсу «Ціноутворення», розподіл часу на їх засвоєння, терміни контролю наведені в додатку А.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Ціноутворення» - формування системи знань по сутності, змісту і формуванню ціни в умовах ринкової економіки. Усі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів та їх та професійні компетенції в галузі ціноутворенняНеобхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни. З метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення навчальної дисципліни опанувати знання і навички в галузі політичної економії, макроекономіки, мікроекономіки, теорії економічного аналізу, управлінського обліку, фінансового обліку, бухгалтерського обліку, статистики, маркетингу, фінансів, математики для економістів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенту необхідно знать:

економічний зміст ціни та ціноутворення в ринкових умовах;

систему факторів ціноутворення;

закономірності ціноутворення;

особливості реалізації цінової стратегії;

методи збудування ціни та її аналізу;

особливості ціноутворення в окремих галузях народного господарства.

Після вивчення навчальної дисципліни студент здобуває наступні професійні компетенції:фундаментальні – полягають в умінні використовувати знання теоретичних аспектів ціни і ціноутворення для цілей практичного ціноутворення; забезпечувати взаємозв'язок витрат, обсягів продажів і прибутку підприємства при різній структурі ринка; ефективно управляти факторами ціноутворення для забезпечення комерційного успіху;

загально-функціональні – полягають в умінні систематизувати інформацію конъюктурно-цінової роботи; формувати й оптимізувати механізм ціноутворення на підприємстві; обґрунтовувати методи й прийоми аналізу ціни та формувати показники, необхідні й достатні, для вивчення явищ, процесів, проблем і обґрунтування управлінських рішень в галузі ціноутворення; формувати цінову політику й розробляти генеральну стратегію встановлення ціни на продукцію, що випускається, на певний період часу з урахуванням структури ринку.

предметно-видові – установлювати ціну на товар на основі достовірної інформації й раціонального мислення; проводити розрахунки щодо аналізу та побудови ціни; проводити аналіз економічної кон’юктури ринку, застосовуючи різні інструменти, методи й прийоми роботи з потрібною інформацією; установлювати напрямок і величину відхилень ціни підприємств у ту або іншу сторону і встановлювати причини таких відхилень; обґрунтовувати й приймати певні рішення щодо підвищення ефективності діяльності в галузі ціноутворення та формування ціни на підприємстві на основі обґрунтування витрат, а також обліку впливу факторів середовища на її рівень; проводити аналіз та оцінку динаміки цін на ринковому середовищі.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекції, семінари та практичні заняття, індивідуальна робота, самостійна робота студента. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наведена у табл.2.

Таблиця 2

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостійна

робота


Індивідуальна

робота


Змістовий модуль I «Теоретичні основи ринкового ціноутворення»

1. Теоретичні основи ціноутворення

6

6

20

6

2. Основи ринкового ціноутворення

2

2

10

3

Змістовий модуль II «Методичні основи ринкового ціноутворення»

3. Методичні основи ринкового ціноутворення

2

2

6

4

4. Склад ціни

1

1

6

1

5. Державне регулювання та контроль ціни

2

2

6

2

6. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі

1

1

6

1

7. Ціноутворення в машинобудівному комплексі

1

1

6

1

Всього

15

15

60

18


3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
Модуль I. «Теоретичні основи ринкового ціноутворення»

Тема 1. «Теоретичні основи ціноутворення»

Економічна сутність ціни. Ціна в системі вартісних економічних категорій. Принципи ринкової економіки та аксіоми ринкового ціноутворення. Форми ціноутворення. Фактори, що впливають на ціну (внутрішні та зовнішні) та їх взаємозв’язок. Функції цін та їх взаємозв’язок в ринковій економіці. Види цін та тарифів. Світовий ринок та світові ціни. Диференціювання цін світового ринку під впливом ряду факторів. Класифікація світових цін. Стадії ціноутворюючого процесу та особливості формування ціни на кожній з цих стадій. Фактори, що мають вплив на ціну на кожну із стадій ціноутворення. Ціни фактичних угод. Базові умови поставок. Транспортний фактор в світовій торгівлі. Затрати на транспортні операції. Розподілення транспортних витрат між продавцями та покупцями в відповідності до правил «ІНКОТЕРМС-2000».

Тема 2. «Основи ринкового ціноутворення»

Економічні проблеми та економічні рішення. Ціна вибору. Проблема обмеженості ресурсів. Роль та значення ціни вибору. Тенденція збільшення ціни вибору. Застосування математичних методів в дослідженні процесів ринкового ціноутворення. Фактори виробництва. Види економічних систем: традиційна, командна, ринкова, змішана. Економічний зміст терміну «ринок». Класифікація ринків. «Досконалий» та «недосконалий» ринок, їх характеристика та особливості ціноутворення в кожному з них. Ринковий та неринковий сектори економіки, взаємозв’язок між ними. Механізм прийняття рішень в ринковій економіці. «Сім’я», «фірма», центральні органи влади. Рух прибутків та витрат окремих груп в умовах ринку. Попит та пропозиція. Закон попиту та пропозиції. Види попиту. Еластичність попиту. «Збільшення», «зменшення», «розширення», «звуження» попиту. «Нормальна» група товарів. Товари групи «Гіфену». Фактори, що впливають на попит та пропозицію. Ціна рівноваги.
Модуль 2. “Методичні основи ринкового ціноутворення”

Тема 3. «Методичні основи ринкового ціноутворення»

Принципи ринкового ціноутворення. Рівновага цін. Паритетність цін на різноманітні види товарів. Види ринків по рівню конкуренції: ринок чистої конкуренції, ринок монополістичної конкуренції, олігополістичний ринок, рик чистї монополії. Методика розрахунку початкової ціни. Етапи встановлення початкової ціни. Типи цінової політики. Методи оцінки кривих попиту. Оцінка витрат. Аналіз ціни конкурентів. Вибір методу побудови цін: середні витрати + прибуток», аналіз беззбитковості, забезпечення цінового прибутку, виходячи із цінності товару, на основі рівня поточних цін.

Тема 4. “Склад ціни”

Фактори, що впливають на рівень ціни: попит, витрати, конкуренція. Види витрат. Зміст терміну «витрати». Прямі та непрямі витрати. Постійні та змінні витрати. Валові витрати. «Мнимі» витрати. Гранична виручка та граничні витрати. «Явні» (бухгалтерські) та неявні (економічні) витрати. Середні загальні, середні постійні та середні змінні витрати. Закон убуваючої продуктивності ресурсів. Склад та структура ціни. Групування витрат по елементам витрат та по статтям калькуляції.Тема 5. “Державне регулювання та контроль ціни”

Державна політика в області цін. Сутність, призначення і цілі державного регулювання економіки. Пряме регулювання та економічне регулювання. Методи державного регулювання цін. Взаємозв’язок методів державного регулювання цін та їх економічних наслідків. Державного регулювання цін в зовнішньоекономічній діяльності. Індикативні ціни. Держаний контроль цін. Досвід державного регулювання цін в промислово-розвинених країнах.

Тема 6. “Ціноутворення в зовнішньоекономічному

комплексі”

Система національних та зовнішньоекономічних цін на експортні і імпортні товари. Індикативні ціни. Вплив митної політики на ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі. Види цін та цінові показники в зовнішньоекономічній сфері. Базові умови контрактів.Тема 7. “Ціноутворення в машинобудівному

комплексі”

Особливості ціноутворення в машинобудівництві. Етапи розрахунку ціни: вибір виробу - аналога, оцінка індексу росту якості, коректування базової ціни на індекс росту якості. Надбавки та знижки до оптової ціни з урахуванням розміру економічного ефекту від росту якості.

Параметричні методи обґрунтування оптових цін на нову продукцію машинобудування. Метод утриманих показників. Метод регресіонного аналізу. Баловий метод. Агрегатний метод.
2. Плани лекцій
Модуль 1. Теоретичні основи ринкового ціноутворення

Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення

1.1. Економічний зміст ціни та ринкового ціноутворення.

1.2. Фактори ринкового ціноутворення.

1.3. Функції цін

Література: основна (1,2,3,4,5,); додаткова (9,12).

Тема 2. Основи ринкового ціноутворення

2.1. Основи ринкового ціноутворення

Література: основна (1,2,3,4,5,); додаткова (6,7,8,9,12).

Тема 3. Методичні основи ринкового ціноутворення

3.1. Методичні основи ринкового ціноутворення

Література: основна (1,2,3,4,5); додаткова (6,7,10).

Тема 4. Склад ціни

4.1. Склад ціни

Література: основна (1,2,3,4,5,6); додаткова (7,8,9,10).

Тема 5. Державне регулювання та контроль ціни

5.1. Державне регулювання та контроль ціни

Література: основна (1,2,3,4,5); додаткова (7,9,12).

Тема 6. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі

6.1. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі

Література: основна (1,2,3,4,5,); додаткова ( 9,11,12).

Тема 7. Ціноутворення в машинобудівному комплексі

7.1. Ціноутворення в машинобудівному комплексі

Література: основна (1,2,3,4,5,); додаткова (9,11,12).
3. Плани семінарських та практичних занять

Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентами теоретичних знань, отриманих як на лекціях, так і в процесі самостійного вивчення матеріалу, а також під час виконання індивідуальної роботи студента. При проведенні семінарських занять потрібно забеспечити всебічний розгляд й аналіз навчальних проблем в галузі ціноутворення, проблемну постановку питань, об'єктивну оцінку доповідей, увагу до ключових питань та логіку їх розкриття, стимулювання дискусії.

Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямована на формування вмінь та навичок виконання певних видів економічної роботи в галузі ціноутворення, а також розрахунків ціни та оптимізації її рівня, обґрунтування висновків за результатами аналізу ціни й цінової стратегії.

У межах дисципліни «Ціноутворення», з метою опанування студентами всіх видів економічних розрахунків, семінарські та практичні заняття рекомендується проводити за окремо взятими темами чи питаннями. Теми семінарських та практичних занять і завдання наведені нижче.Теми семінарських та практичних занять

Модуль 1. Теоретичні основи ринкового ціноутворенняТема 1. Теоретичні основи ціноутворення (6 годин)

1. Практичне завдання: рольова гра, як засіб ознайомлення з сутністю ціни та її місці в системі вартостних економічних категорій.

2. Принципи ринкової економіки і аспекти ринкового ціноутворення.

3. Фактори, що впливають на ціну.

4. Функції цін і їх економічний зміст.

5. Види цін та товарів.

6. Світовий ринок: сутність, поглиблення спеціалізації та кооперування світового ринку.

7. Світові ціни та класифікація.

8. Транспортний фактор в світовій торгівлі. Правила «ІНКОТЕРМС - 2000».

9. Рішення задач по темі «Підприємство і ринок», використовуючи «Методичні рекомендації та практичні завдання по курсу «Ціноутворення».

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,12).

Тема 2. Основи ринкового ціноутворення (2 години).

1. Економічні проблеми та економічні рішення. Ціна вибору.

2. Механізм застосування рішень в ринковій економіці.

3. Попит та пропозиція. Еластичність попиту та пропозиції.

4. Рішення задач по дослідженню попиту та пропозиції, використовуючи «Методичні рекомендації та практичні завдання по курсу «Ціноутворення».

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,6,7,8,9,12).Модуль 2. Методичні основи ринкового ціноутворення

Тема 3. Методичні основи ринкового ціноутворення (2 години)

1. Принципи ринкового ціноутворення.

2. Етапи побудови ціни.

3. Види цінової політики і їх характеристика.

4. Аналіз беззбитковості та забезпечення цільового прибутку.

5. Встановлення кінцевої ціни.

6. Рішення задач по дослідженню підприємства і ринку, використовуючи «Методичні рекомендації та практичні завдання по курсу «Ціноутворення».

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,6,7,10).Тема 4. Склад ціни (1 година).

1. Фактори, що впливають на рівень витрат в цінах.

2. Класифікація витрат в цінах.

3. Склад та структура ціни.

4. Рішення задач по дослідженню виробництва та витрат, використовуючи «Методичні рекомендації та практичні завдання по курсу «Ціноутворення».

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5.6,7,8,9,10).Тема 5. Державне регулювання та контроль цін

(2 години).

1. Сутність, призначення, цілі державної політики цін.

2. Пряме та економічне регулювання цін.

3. Методи державного регулювання цін.

4. Державний контроль цін.

5. Досвіт державного регулювання цін в промислово розвинених країнах.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,7,9,12).

Тема 6. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі (1 година).

1. Система національних і зовнішньоторговельних цін на експортні та імпортні товари.

2. Індикативні ціни.

3. Вплив податкової політики на ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі.

4. Базові умови контрактів.

5. Закономірності ціноутворення на світових торгівельних ринках.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,11,12).

Тема 7. Ціноутворення в машинобудівному комплексі (1 година)

1. Особливості ціноутворення в машинобудиіництві.

2. Етапи розрахунку ціни на продукцію машино будівництва.

3. Параметричні методи обґрунтування оптових цін на продукцію машинобудівництва.

4. Баловий метод обґрунтування цін на продукцію машинобудівництва.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,10,11,12).


4. Завдання для самостійної роботи студентів.
Основні види самостійної роботи студента:

 1. Вивчення додаткової літератури;

 2. Робота з законодавчими та нормативними документами;

 3. Підготовка до практичних (семінарських) занять згідно питань, наведених нижче;

 4. Підготовка докладів та ессе за вибраною тематикою;

 5. Підготовка до проміжного та підсумкового модульного контролю.

Питання для самостійної роботи
Модуль 1. Теоретичні основи ринкового ціноутворення

Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення (20 годин).

1. Ціна, як фактор збалансованості попиту та пропозиції.

2. Облікова функція ціни.

3. Стимулююча функція ціни.

4. Функція підтримки ринкової рівноваги.

5. Класифікація цін та тарифів.

6. Світовий ринок і світові ціни.

7. Ціни торгів.

8. Ціни аукціонів.

9. Ціни біржових торгів.

10. Ціни фактичних угод.

11. Базові умови поставок «ІНКОТЕРМС - 2000».

12. Стадії ціноутворюючого процесу.

13. Фактори, що впливають на зміну ціни.

Література: основна (1,2,3,4,5,); додаткова (9,12).

Тема 2. Основи ринкового ціноутворення (10 годин).

1. Проблема обмеженості ресурсів в світовій економіці.

2. Сутність ціни вибору.

3. Фактори виробництва.

4. Види економічних систем і ринків.

5. Механізм прийняття рішень в ринковій економіці

6. Попит та пропозиція.

7. Еластичність попиту.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,6,7,8,9,12).
Модуль 2. Методичні основи ринкового ціноутворення

Тема 3. Методологічні основи ринкового ціноутворення (6 годин).

1. Економічний зміст принципів ринкового ціноутворення.

2. Етапи встановлення ціни.

3. Види цінової політики та їх характеристика.

4. Встановлення кінцевої ціни.

5. Характеристика ринків по рівню конкуренції.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,6,7,10).

Тема 4. Склад ціни (6 годин)

1. Зміст терміну «Витрати».

2. Види витрат.

3. Граничні витрати і граничний продукт змінного ресурсу.

4. Структура ціни.

5. Середні витрати та їх місце в аналізі витрат.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5.6,7,8,9,10).

Тема 5. Державне регулювання і контроль цін (6 годин).

1. Сутність, призначення і цілі державного регулювання цін.

2. Методи державного регулювання цін.

3. Пряме та економічне регулювання цін.

4. Особливості державного регулювання цін в Україні.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,7,9,12).Тема 6. Ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі (6 годин)

1. Ціни в механізмі керування зовнішньоекономічним комплексом.

2. Сутність індикативних цін та області їх застосування.

3. Вплив митної політики на ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі.

4. Значення валютних курсів в зовнішньоторговельній ціні.

5. Базові умови поставок по зовнішньоторговельній ціні.

6. Кон’юктура ринку і ціноутворюючі фактори в зовнішньоекономічному комплексі.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,11,12).Тема 7. Ціноутворення в машинобудівному комплексі ( 6 годин)

1. Особливості ціноутворення в машинобудівництві.

2. Параметричні методи обґрунтування цін на нову продукцію машинобудівництва.

3. Баловий метод побудови цін. 1. Визначення надбавок та знижок до оптової ціни з урахуванням розміру економічного ефекту.

Література: основна (1,2); додаткова (3,4,5,9,10,11,12).

Теми доповідей або ессе

Виконання доповіді або ессе передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із навчальної дисципліни та застосуванні при її виконанні літературних джерел, конкретних виробничих ситуацій, законодавчих актів в галузі ціноутворення.

Доповідь складається з: титульної сторінки; змісту; вступу, основної частини; висновків; списку використаної літератури; додатків.

Вступ має розкривати актуальність обраної студентом теми, її проблематику, мету виконання роботи.

Основна частина роботи (може включати декілька розділів) має включати характеристику сучасного стану проблеми, опис нормативної бази, погляд різних авторів на цю проблему, позитивні та негативні наслідки проблеми.

Висновки мають включати обґрунтовані узагальнення студента щодо досягнення мети роботи. Можливо, рекомендації до вдосконалення ціноутворення за вибраною проблемою.

Список використаної літератури необхідно скласти у певному порядку: спочатку наводяться нормативні та законодавчі акти, статистичні довідки, потім загальна та спеціальна література за алфавітом

Тема доповіді обирається за порядковим номером студента в спискові групи. Обсяг роботи 10 – 15 сторінок рукописного тексту (26-28 рядків на сторінці) або 8 – 12 сторінок машинописного тексту (14 шрифт, полуторний інтервал, шрифт Times New Roman). Границі для тексту в такому вигляді: верхні – 20мм., нижні – 20мм., ліві – 25мм., праві – 15мм. Тематика доповідей розміщена нижче.


1. Вартість і ціна виробництва.

2. Економічна сутність і функція ціни в умовах ринкових відносин.

3. Система цін на сучасному етапі, розвитку економіки України

4. Форми й методи ціноутворення.

5. Основні напрямки реформи ціноутворення та її роль у переході до нових форм господарювання.

6. Ціна та механізм її формування в ринковому господарстві.

7. Економічний зміст і фактори, що визначають рівень і структуру ринкової ціни.

8. Попит і його роль у формуванні ціни.

9. Витрати й процес ціноутворення.

10. Фактор конкуренції в ціноутворенні.

11. Світові ціни: зміст, види, особливості формування і руху.

12. Динаміка світових цін на головні товари, її особливість на сучасному етапі.

1З. Транспортний фактор в ціноутворенні в міжнародній торгівлі.

14. Цінова політика в господарській діяльності підприємства в умовах ринку.

15. Сутність і види в цінової політики підприємства.

16. Методи реалізації в ціновій політиці.

17. Інформаційне забезпечення кон’юнктурно-цінової роботи на підприємстві.

18. Механізм регулювання цін в умовах переходу й розвитку ринку. 19. Механізм господарювання та функції цін.

20. Вимірювальна функція ціни та система економічних оцінок виробничих ресурсів.

21. Ціна як інструмент розподілу й регулятор пропорції.

22. Стимулююча функція ціни і її вплив на господарську діяльність підприємства.

23. Ціна як засіб збалансування попиту і пропозиції.

24. Наукові основи й методологія ціноутворення в ринкових умовах.

25. Взаємозв'язок ціноутворення та внутрішнього планування фірми в умовах ринку.

26. Особливості ціноутворення в машинобудівному комплексі на сучасному етапі.

27. Особливості ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі на сучасному етапі.

28. Особливості ціноутворення в агропромисловому комплексі на сучасному етапі.

29.Ціна в структурній перебудові економіки України.

30. Ціна в підвищенні ефективності господарської діяльності та реорганізації підприємств військово-промислового комплексу.

31. Організація ціноутворення в Україні, напрямки розвитку.

32. Державне регулювання і контроль цін в Україні, шляхи вдосконалення.

ЗЗ. Організація проведення перевірок дисципліни ціни.

34. Ціна товару як один з основних інструментів маркетингу.

З5. Використання теоретичних положень різних наук в ціновій роботі, маркетингових служб підприємства.

36. Цінова робота маркетингових служб підприємства на різних стадіях життєвого циклу товару.

37. Керування витратами та цінами в експортному виробництві.

38. Ціна і прибуток: стратегія ціноутворення.

39. Довгострокові наслідки ухвалення рішення по ціні.

40. Вплив ринкових умов на процес ціноутворення.

41. Визначення ціни на нові й унікальні товари.

42. Ціноутворення в умовах інфляції.

43. Соціально-економічна політика та державне регулювання цін.

44. Вибір оптимальних економічних рішень в умовах ринкових відносин.

45. Методика визначення вихідної й ринкової ціни з використанням принципу маркетингу.


Виконання ессе по проблемі являє собою більш складну працю студента. Написання ессе потребує в стислі формі відобразити думки автора на проблему, висвітлення суперечливих аспектів проблеми та причин виникнення таких протиріч, відображення думок автора на явище, процес, методику, алгоритм, точку зору автора, напрямків удосконалення та інше. Ессе виконується в значно меншому обїемі, ніж реферат, а завершальним етапом виконання ессе може стати оформлення статті в студентський збірник. Ессе может выполняться по каждой теме учебной дисциплины. Ессе також повинно містить перелік використаної літератури.

Тематика виконання єссе таж сама, що і для виконання рефератів. Ессе не повинно бути більш, ніж 5-8 сторінок машинописного тексту.


6. Індивідуальне завдання (18 годин).
Індивідуальне завдання передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із навчальної дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних виробничних ситуацій; аналіз та моделювання ситуацій в області ринкового ціноутворення; розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами.

Індивідуальне завдання з дисципліни видається студенту викладачем на початку семестру. Індивідуальне завдання виконується самостійно студентом. Студент має надати індивідуальне завдання для перевірки викладачем наприкінці семестру, але не пізніше терміну проведення остаточного підсумкового модульного контролю. Оцінка за виконання індивідуальне завдання враховується при виставленні модульної оцінки з дисципліни.

Індивідуальне завдання складується із теоретичної, практичної частини і тестів. У процесі виконання індивідуального завдання студент має опрацювати не менш 10-15 літературних джерел. При цьому робота має носити творчій характер.

Теоретична частина індивідуального завдання повинна містити стислі відповіді на поставлені питання.

Практичне завдання складається з ситуаційного завдання, вирішення якого має супроводжуватися обґрунтованими висновками.

Метою проведення тестового контролю з навчальної дисципліни є закріплення знань, опанованих під час лекційних занять, а також набуття практичних вмінь у вирішенні певного кола економічних проблем в галузі ціноутворення на сучасному етапі розвитку економіки.

Список використаної літератури необхідно скласти у певному порядку: законодавчі акти, статистичні довідки, загальна та спеціальна література. Індивідуальне завдання складається з титульної сторінки, основної частини, списку використаної літератури, додатків.Формування та вибір варіанта завдання

Обсяг індивідуального завдання повинен скласти 13 – 15 аркушів формату А – 4 рукописного тексту (26-28 рядків на сторінці) або 8 – 12 сторінок машинописного тексту (14 шрифт, полуторний інтервал, шрифт Times New Roman). Границі для машинописного та рукописного тексту: верхні – 20мм., нижні – 20мм., ліві – 25мм., праві30 15мм. Для зауважень викладача навчальної дисципліни необхідно з правої сторони сторінки обов’язково залишати поле (розміром 30мм.).Варіант обирається за останньою цифрою номера залікової книжки студента. Індивідуальне завдання наведено в 10 варіантах.

Варіанти індивідуального завдання

Варіант 1.

 1. Принципи ринкової економіки та їх характеристика.

 2. Зовнішні фактори, вплив на ціну та їх характеристика.

 3. Практичне завдання 1.

Визначити коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною, якщо відомо, що при ціні товару «Х» - 4000 грн. об’єм попиту на товар «Y» - 10000 шт., а при ціні товару «Х» - 5000 грн. об’єм попиту на товар «Y» - 8000шт.

 1. Практичне завдання 2.

Функція попиту на даний товар: , функція пропозиції даного товару . На товар введено податок в розмірі 2 грн. за одиницю товару. Визначити рівноважний об'єм продаж, рівноважну ціну покупця і продавця до та після введення податку. Задачу вирішити графічно та алгебраїчно.

 1. Тести:

1. Об’єм попиту, це:

а) кількість товару, купленого споживачами на ринку за певний період часу;

б) кількість товару, розміщеного на ринках;

в) кількість товару, який окремий споживач готовий придбати на ринку в одиницю часу за певних умов;

г) кількість товару, що є предметом вибору на ринку;

д) максимальна кількість товару на ринку.

2. Принцип убуваючої граничної корисності, це:

а) приріст загальної корисності при збільшенні споживання даного блага на одиницю;

б) згідно з яким чим більше споживання деякого блага, тим менший приріст корисності, одержуваної від споживання додаткової одиниці цього блага;

в) відповідно до якого корисність обернено пропорційна потребі;

г) норма, відповідно до якої визначають міру корисності;

д) явище споживання, що виникає при зміні пропозиції товарів на ринку.

3. Функція корисності, це:

а) залежність між рівнем задоволення корисності й кількістю пропонованих благ;

б) горизонтальна сума всіх кривих індивідуального попиту;

в) залежність між корисністю й факторами, що формують корисність;

г) залежність між рівнем задоволення корисності й кількістю споживаних благ.

4. Споживчий надлишок (рента) покупця, це:

а) різниця між максимальною сумою грошей, яку споживач згодний заплатити за дану кількість товару і тією сумою грошей, що він у дійсності заплатив;

б) різниця між максимальною й мінімальною сумою грошей, які споживач готовий був заплатити за дану кількість товару;

в) можливе зменшення ціни при зміні обсягу покупки;

г) можлива винагорода по закінченні угоди між продавцем і покупцем;

д) різниця між попитом і пропозицією на ринку.

5. Група товарів Гіффена, це:

а) товар, обсяг попиту на який знижується при зростанні доходів населення;

б) товар, обсяг попиту на який підвищується при зростанні доходів населення;

в) товар, обсяг попиту на який залишається незмінним при зростанні доходів населення;

г) товар, що не користується попитом;

д) товар, що нормується по споживанню.

6. Ідеально еластичний попит, це:

а) ситуація, при якій попит не залежить від ціни;

б) ситуація, при якій попит пропорційно зміниться при зміні ціни;

в) ситуація, при якій попит постійний;

г) ситуація, при якій зниження ціни товару підвищує обсяг попиту на обмежену величину й навпаки;д) ситуація, при якій зниження ціни товару підвищує обсяг попиту на необмежену його величину, а при підвищенні ціни - покупець повністю відмовляється від товару.

Каталог: images -> users
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
users -> Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня
users -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет «оцінка якості корпоративного управління» Конспект лекцій
users -> Методичні рекомендації щодо організації роботи районних (міських) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки І надзвичайних ситуацій
users -> Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" для студентів спеціальності
users -> Робоча програма навчальної дисципліни "Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки" для студентів спеціальності
users -> Робоча програма навчальної дисципліни «оцінка якості корпоративного управління» для студентів спеціальності 03050901 "Облік І аудит"
users -> Куліков П. М. Іващенко Г. А. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка