Методичні рекомендації до курсу «Педагогіка»Скачати 57.75 Kb.
Дата конвертації19.11.2018
Розмір57.75 Kb.
#65130
ТипМетодичні рекомендації

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

Укладач: доцент Федина-Дармохвал В.С.

Навчально-методичні рекомендації

до курсу «Педагогіка»

для студентів IV курсу філософського факультету

спеціальності «культурологія»

Львів – 2016ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ:

Вівторок (чисельник), IV пара (13.30 – 14.50)ЛЕКТОР: доцент Федина-Дармохвал Володимира Степанівна

e-mail Wolodymyra@yahoo.comПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ:

Вівторок (знаменник), IV пара (13.30 – 14.50)КЕРІВНИК СЕМІНАРУ:

доцент Федина-Дармохвал Володимира СтепанівнаКафедра загальної та соціальної педагогіки

вул. Туган-Барановського 7 (приміщення Педагогічного коледжу)

т. 239-47-65

Інтернет сторінка: www.franko.lviv.ua/Pedagogika/resukr06.htm


Мета та завдання навчальної дисципліни


«Педагогіка»

Завдання курсу полягає у:

 • формуванні у студентів знання з теоретико-методологічних основ педагогічної науки;

 • формуванні уявлення про структуру та особливості навчально-виховного процесу;

 • формуванні в майбутніх фахівців уміння та навички психолого-педагогічного аналізу навчально-виховного процесу, фахової організації педагогічної взаємодії, спрямованої на розвиток гармонійної особистості

В результаті вивчення даного спец курсу студент повинен

знати:

а) закономірності розвитку особистості, особливості педагогічної взаємодії з учнями різних вікових періодів;

б) сутність виховання учнів, із врахуванням механізмів соціалізації;

в) організацію педагогічного спілкування, його стилі та рівні;

г) сучасні моделі, організаційно-методичні форми навчання учнів;

д) норми, критерії оцінювання знань учня.

сутність, напрями організації партнерського спілкування зі студентами;

способи конструктивного вирішення проблем дисципліни та конфліктів зі студентами.вміти:

а) застосовувати методи педагогічного дослідження;

б) організовувати спілкування з учнями;

в) застосовувати методи, прийоми організації педагогічної взаємодії;

г) визначати, планувати структуру, зміст навчального заняття відповідно до дидактичної мети.

Структура навчальної дисципліни

Теми

Лекц.


Семін.

СРС

Змістовий модуль I. Загальні основи педагогіки

Тема 1. Педагогіка, її предмет та методи науково-педагогічних досліджень

2

2

3

Тема 2. Історія української школи і педагогіки. Сучасна система освіти України. Особливості освіти у країнах Європи, Сходу, Америки.

2

2

4


Тема 3. Розвиток і формування особистості

2

2

3

Тема 4. Спілкування як засіб налагодження взаємовідносин у соціумі. Конфлікти у педагогічних ситуаціях, шляхи їх вирішення

2

2

4

Змістовий модуль II. Дидактика як наука. Важливі питання виховання гармонійної особистості

Тема 5. Поняття про дидактику як галузь педагогіки. Структура процесу навчання. Особливості інклюзивного навчання


2

2

3

Тема 6. Методи та засоби у педагогічній діяльності

2

2


4


Тема 7.. Форми організації навчання


2

2


4

Тема 8. Сутність та зміст процесу виховання. Методи виховання


2

2

3

Всього годин

12

1228

Розподіл балів, що присвоюється студентам (для іспиту)


Навчальна діяльність

Кількість балів

Модуль Поточна навчальна діяльність
Змістовий модуль 1. (Семінари 1- 5)
Семінарське заняття № 1

3

Семінарське заняття № 2

3

Семінарське заняття № 3

3

Семінарське заняття № 4

3

Семінарське заняття № 5

+ ТК № 1

3

6


Змістовий модуль 2. (Семінари 6- 8)
Семінарське заняття № 6

3

Семінарське заняття № 7

3

Семінарське заняття № 8

ТК № 2

3

6
Всього за змістові модулі

36

Модуль Самостійна робота
Проект № 1

4

Проект № 2

5

Проект № 3

5

Всього за самостійну роботу

14

Всього за поточну навчальну діяльність

50


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

90 – 100

А

Відмінно

ВідмінноЗараховано


81-89

В

Дуже добре

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

Критерії оцінювання та оцінка навчальної діяльності на заняттях

Активна участь протягом семінарського заняття, глибоке розуміння матеріалу студентом; демонстрація вміння органічно поєднати знання, здобуті внаслідок самостійного опрацювання зі знаннями, отриманими на лекційних заняттях; виявлення творчого підходу щодо висловлення набутих знань: 3 бали.

Студент виявляє хороші здібності щодо засвоєння та володіння матеріалом з предмету; у своїх міркуваннях, в основному, обмежується до розгляду окремого питання семінарського заняття, демонструючи спробу встановити органічний зв’язок для цілісного розуміння матеріалу: 2 бали.

Доповнення студентами питань, які розглядаються під час лекційних занять, ділення досвідом, власне наукове бачення проблеми – 1 бал..Протягом семестру студент може набрати максимально 50 балів.

Тематика практично-семінарських занять

Семінарське заняття 1. Педагогіка, її предмет та методи науково-педагогічних досліджень (2 год.)

 1. Педагогіка як про мистецтво виховання й навчання.

 2. Основні етапи розвитку педагогіки, предмет і об’єкт.

 3. Категорії педагогіки.

 4. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

 5. Завдання педагогіки.

 6. Методи науково-педагогічних досліджень.

Рекомендована література:

 1. Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.

 2. Дубасенюк О. Практикум з педагогіки. – К., 2004.

 3. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка – К., 2006.

 4. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник – К., 2000.

Семінарське заняття 2. Історія української школи і педагогіки. Сучасна система освіти України. Особливості освіти у країнах Європи, Сходу, Америки (2 год.)

 1. Сучасна система освіти України. Законодавство про освіту. Завдання закладів освіти.

 2. Принципи освіти в Україні.

 3. Управління системою освіти в Україні.

 4. Стратегія розвитку освіти в Україні.

 5. Тенденції розвитку сучасної світової освіти.

Рекомендована література:
 1. Бабаханов А.А. Общественно-педагогическая и литературная деятельность Хамзы. – Ташкент:Укинувчи. - 1979. – 175 с.
 2. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавн. центр “Академія”, 2002.
 3. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. – М., 1999.

 4. Закон України “Про освіту”. – К.: Ґенеза, 2002.

 5. Из истории педагогической мысли таджикского народа. – Душанбе: Ирфон, 1965. – Ч.2. – 190 с.

 6. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003.

 7. Тллашев Х.Х. Общепедагогические и дидактические идеи ученых-энциклопедистов Ближнего и Среднего Востока эпохи Средневековыя . – Ташкент, 1989.

 8. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.

Семінарське заняття 3. Розвиток і формування особистості (2 год.)

 1. Поняття про особистість, її структура і розвиток. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості.

 2. Аналіз головних теорій особистості. Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості.

 3. Вікові періоди розвитку молодої людини. Особливості взаємодії з особистістю у різні періоди. Вікова криза.

 4. Особливості педагогічної взаємодії з особистістю школяра у різні вікові періоди.

Рекомендована література:

 1. Варій М.Й. Загальна психологія – К., 2007.

 2. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення – К., 2001.

 3. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки – К., 2003.

 4. Ягупов В.В. Педагогіка: Посібник – К., 2002.


Семінарське заняття 4. Спілкування як засіб налагодження взаємовідносин у соціумі. Конфлікти у педагогічних ситуаціях, шляхи їх вирішення (2 год.)

 1. Особливості, функції, етапи, стилі, рівні і бар’єри спілкування.

 2. Засоби спілкування як міжособистісна взаємодія.

 3. Поняття критики: сприймання, вираховування і реагування.

 4. Організація міжособистісного спілкування з учнями з особливими потребами.

 5. Поняття про конфлікти у педагогічних ситуаціях. Способи і стилі поведінки педагога у конфліктних ситуаціях.

 6. Організація переговорів, фасилітації, медіації та арбітрації для розв’язання педагогічних конфліктів

Рекомендована література:

    1. Гірник А., Бобрю А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження – К., 2003.

    2. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства – Львів, 2001.

    3. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник – К., 1997.

    4. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию – М., 2001.

    5. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навч. посібник – К., 2004.

Семінарське заняття 5. Поняття про дидактику як галузь педагогіки. Структура процесу навчання. Особливості інклюзивного навчання (2 год.)

    1. Поняття про дидактику як галузь педагогіки: завдання, основні категорії, дидактичні принципи.

    2. Поняття про процес навчання. Характеристика основних його компонентів. Взаємозв’язок викладання та учіння. Функції процесу навчання.

    3. Зміст освіти, критерії його відбору. Документи, що визначають зміст освіти: навчальний план, навчальна програма, підручник.

Рекомендована література:
 1. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавн. центр “Академія”, 2002.
 2. Заячківська Н. М. Навчально-методичні матеріали до вивчення теми “Зміст освіти в середній загальноосвітній школі”. – Львів, 2001.
 3. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. – Львів, 2005.
 4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка.– К., 1999.
 5. Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. – К., 1995.
 6. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.
 7. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.

Семінарське заняття 6. Методи та засоби у педагогічній діяльності (2 год.)

   1. Методи навчання як способи взаємодії вчителя і учнів в процесі навчання.

   2. Характеристика методів навчання: методи організації та здійснення навчальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності; методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

   3. Інтерактивні методи навчання.

   4. Особливості організації виховного впливу на учнів з особливими потребами.

Рекомендована література:
 1. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавн. центр “Академія”, 2002.
 2. Зайченко І. В. Педагогіка. – Чернігів, 2003.

 3. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. – Львів, 2005.

 4. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003.

 5. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка.– К., 1999.

 6. Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. – К., 1995.

 7. П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі: Навч.-метод. посіб. – Львів, 2003.

Семінарське заняття 7. Форми організації навчання (2 год.)

 1. Поняття про форми організації навчання, історія їх розвитку.

 2. Класно-урочна система: переваги і недоліки.

 3. Урок як основна форма організації навчання. Його типологія та структура.

 4. Основні вимоги до сучасного уроку. Підготовка вчителя до навчального заняття.

 5. Позаурочні форми навчання.

Рекомендована література:

 1. Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука – К., 1987.

 2. Онищук В.А. Урок в современной школе – М., 1981.

 3. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок – К., 1995.

 4. Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика и техника урока в современной школе – М., 1985.

Семінарське заняття 8. Сутність та зміст процесу виховання. Методи виховання (2 год.)

 1. Процес виховання, його структура та структурні елементи.

 2. Етапи процесу виховання.

 3. Управління процесом виховання.

 4. Закономірності процесу виховання. Основні принципи виховання.

 5. Основні напрями сучасного українського виховання.

 6. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.

Рекомендована література:

 1. Ващенко Г. Виховний ідеал – Полтава, 1994.

 2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки – Дрогобич, 2003.

 3. Дубасенюк О. Практикум з педагогіки – К., 2004.

 4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник – К., 2005.

 5. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання – К., 2003.

 6. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навч. посібник – К., 2004.

Завдання для самостійної роботи

 1. Навчальний проект № 1

Підготувати презентацію результатів власних самостійних досліджень, що стосуватимуться окреслення особливостей системи освіти країн Європи, Близького, Середнього та Далекого Сходу, Америки (на вибір студента) і представити її на семінарському занятті.

Обсяг роботи – не менше 7 слайдів. Оцінюється у 4 б. 1. Навчальний проект № 2

Складіть психологічний (ментальність, темперамент, характер) портрет українців та представників інших національностей.

Обсяг роботи – 2 друковані аркуші формату А4. Оцінюється у 5 б. 1. Навчальний проект № 3

Підготувати план конспект уроку з профільної дисципліни, яка включена у шкільну програму (на вибір студента).

Обсяг роботи – 3-4 друковані аркуші формату А4. Оцінюється у 5 б.Рекомендована література:

 1. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник – К., 2004.

 2. Варій М.Й. Загальна психологія – К., 2007.

 3. Васянович Г.П. Педагогічна етика – Львів, 2005.

 4. Ващенко Г.Г. Виховання волі і характеру: Підручник для педагогів – К., 1999.

 5. Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.

 6. Гірник А., Бобрю А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження – К., 2003.

 7. Дубасенюк О. Практикум з педагогіки. – К., 2004.

 8. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник – К., 2005.

 9. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник – Львів, 2007.

 10. Кочетов А.И.  “Организация самовоспитания школьников”, Мн., Нар. асвета, 1995.     

 11. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення – К., 2001.

 12. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка – К., 2006.

 13. Москаленко В.В. Соціальна психологія – Дрогобич, 2004.

 14. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання – К., 2003.

 15. Савчин М.В. Соціальна психологія – Дрогобич, 2001.

 16. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність вчителя – К., 1981.

 17. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки – К., 2003.

 18. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник – К., 2000

 19. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навч. посібник – К., 2004.

 20. Ягупов В.В. Педагогіка: Посібник – К., 2002.

РЕСУРСИ:

  • освітні сайти Інтернет;

  • архіви

  • фонди бібліотек:

 • бібліотека кафедри педагогіки (вул. Туган-Барановського, 7);

 • Львівська обласна педагогічна бібліотека (вул. Зелена, 24);

 • Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка (вул. Драгоманова, 5);

 • Львівська наукова бібліотека ім. Василя Стефаника НАН України (вул. Стефаника, 2).


ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ІСПИТ

 1. Педагогіка як наука, етапи її розвитку.

 2. Категорії педагогічної науки. Доведіть їх взаємозв’язок і взаємообумовленість.

 3. Структура педагогіки, система педагогічних наук.

 4. Визначіть об’єкти, типи та форми зв’язку педагогіки з іншими науками.

 5. Методи науково-педагогічних досліджень.

 6. Охарактеризуйте напрямки і фактори розвитку особистості.

 7. В чому полягає діалектична взаємодія між біологічним факторами, середовищем та вихованням.

 8. Охарактеризуйте процес соціалізації. У чому мета соціалізації?

 9. Визначте закономірності розвитку особистості. Охарактеризуйте види діяльності, які впливають на розвиток особистості.

 10. Охарактеризуйте особливості дітей молодшого шкільного віку, їх врахування в навчально-виховному процесі.

 11. Охарактеризуйте особливостей підліткового віку, їх врахування в навчально-виховному процесі.

 12. Охарактеризуйте особливості юнацького віку, їх врахування в навчально-виховному процесі.

 13. Поняття про педагогічне спілкування. Його ознаки, етапи організації.

 14. Правила про умови організації педагогічного спілкування, його бар’єри.

 15. Стилі та рівні педагогічного спілкування.

 16. Анатомія, структура педагогічних конфліктів.

 17. Назвіть структурні елементи процесу виховання.

 18. Назвіть і дайте характеристику компонентів процесу виховання.

 19. Визначте етапи процесу виховання.

 20. Обґрунтуйте умови за яких здійснюється в школі самовиховання.

 21. Визначте етапи педагогічного керівництва самовихованням учнів.

 22. Перерахуйте етапи перевиховання. Охарактеризуйте принципи перевиховання.

 23. Охарактеризуйте рівні вихованості.

 24. Перерахуйте шляхи підвищення ефективності виховного процесу.

 25. Розкрийте зміст принципів виховання:

 26. Перерахуйте основні напрями змісту виховання.

 27. Чому у системі розумового виховання важливе місце займає мовна культура учнів?

 28. Розкрийте завдання, зміст, етапи та методи профорієнтаційної роботи.

 29. Охарактеризуйте сутність групи методів формування свідомості особистості.

 30. Обґрунтуйте важливість методів, які виконують функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки і діяльності.

 31. Доведіть, що застосування методу доручення вимагає врахування індивідуальних особливостей учнів.

 32. Мета, завдання, зміст морального і естетичного виховання молоді.

 33. Мета, завдання, зміст етичного і розумового виховання молоді.

 34. Мета, завдання, зміст трудового, фізичного і правового виховання молоді.

 35. Визначте умови підвищення виховної ефективності заохочення і покарання.

 36. Визначте принципи організації позакласної та позашкільної виховної роботи.

 37. Перечисліть і охарактеризуйте форми масової виховної роботи.

 38. Перечисліть і охарактеризуйте групові форми виховної роботи.

 39. Спробуйте охарактеризувати типи шкільних колективів.

 40. Назвіть функції колективу.

 41. Проаналізуйте стадії розвитку колективу.

 42. Охарактеризуйте поширені моделі розвитку взаємовідносин між особистістю і колективом.

 43. Визначте зміст, умови та засоби сімейного виховання.

 44. Розкрийте труднощі і недоліки виховання дітей у сім’ї.

 45. Визначте напрямки діяльності громадськості з надання допомоги школі і сім’ї у вихованні дітей у сім’ї.

 46. Чому церква, на вашу думку, допомагає людині стати людянішою?

 47. Назвіть засоби впливу релігії. Дайте характеристику методики

релігійного самовпливу і самовиховання.

 1. Що таке дидактика?

 2. Предмет і об’єкт дидактики .

 3. Перерахуйте основні категорії дидактики. Розкрийте проблеми сучасної дидактики.

 4. Охарактеризуйте освітню, виховну і розвиваючу функцію навчання.

 5. Визначте компоненти процесу навчання.

 6. Назвіть основні види навчання учня.

 7. Охарактеризуйте сутність пояснювально-ілюстративного навчання.

 8. Розкрийте зміст проблемного навчання.

 9. Що таке зміст освіти?

 10. Визначте типи навчальних предметів які забезпечують провідні елементи освіти.

 11. Обґрунтуйте вимоги, яким має відповідати зміст освіти.

 12. Що таке навчальний план? Обґрунтуйте вимоги до навчального плану.

 13. Проаналізуйте вимоги до навчальних програм.

 14. Перерахуйте вимоги до підручника, охарактеризуйте його структуру.

 15. Перерахуйте компоненти змісту підручника.

 16. Проаналізуйте особливості змісту освіти в зарубіжних державах.

 17. Перерахуйте і охарактеризуйте принципи навчання.

 18. Дайте визначення методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 19. Перерахуйте словесності методи навчання.

 20. Які методи належать до групи наочних методів?

 21. Перерахуйте і охарактеризуйте практичні методи навчання.

 22. Розкрийте суть методів контролю.

 23. У чому полягає сутність класно-урочної системи навчання? Проаналізуйте її позитивні та негативні сторони.

 24. Охарактеризуйте типи уроків.

 25. Розкрийте зміст підготовки вчителя до конкретного уроку.

 26. Дайте узагальнюючу характеристику форм організації навчальної роботи на уроці:
  - фронтально-колективна,
  - групова,
  - парна.

 27. Поясніть традиційні вимоги до уроку.

 28. Перерахуйте нестандартні уроки. Проаналізуйте їх.

 29. Дайте характеристику позаурочних форм навчання:
  - семінарських занять;
  - практикумів;
  - факультативних занять;
  - екскурсій;
  - предметних гуртків;
  - технічних гуртків;
  - спортивних секцій.

 30. Проаналізуйте функції контролю: освітню; діагностичну; виховну; розвиваючу; управляючу; оцінюючу.

 31. Обґрунтуйте сутність видів контролю: попереднього; поточного; періодичного; підсумкового.

 32. Розкрийте основні вимоги до перевірки і оцінки успішності і визначте критерії оцінки.

 33. Охарактеризуйте рівні знань школярів: репродуктивний; реконструктивний; творчий.

 34. Розкрийте сутність видів диференціації за: здібностями; відсутністю здібностей; майбутньою професією; інтересами учнів; талантами дітей.

 35. Охарактеризуйте умовний поділ учнів відповідно до їх навчальних можливостей, на такі групи: з дуже високими навчальними можливостями; з високим рівнем навчальних можливостей; із середніми навчальними можливостями; з низькими навчальними можливостями.

 36. Дайте вичерпну характеристику обдарованих учнів.

 37. Назвіть типи індивідуальної обдарованості.

 38. Спробуйте обґрунтувати вимоги до роботи з обдарованими учнями.

 39. Проаналізуйте форми роботи та зміст навчальної інформації для обдарованих школярів.

 40. Назвіть причини, що стримують розвиток обдарованих дітей.

 41. Спробуйте пояснити причини відставання у навчанні.

 42. Продумайте характеристику таких видів вирішень при оптимізації процесу навчання: машинальне; інтуїтивне; асоціативне; пробне; імовірнісне; детерміноване.

 43. Обґрунтуйте найбільш типовий підхід до вибору оптимального варіанту вивчення навчального матеріалу: аналіз змісту навчального матеріалу; аналіз пізнавальних можливостей учнів; самоаналіз можливостей педагога; конкретизація цілей і завдань навчання; конкретизація змісту навчального матеріалу; вибір форм навчання; вибір методів навчання.

 44. Види, форми і функції почуттів та емоцій.

 45. Темперамент. Його структура та характеристика головних властивостей.

 46. Структура характеру. Формування характеру як педагогічна проблема.

 47. Здібності і задатки: види і структура.

 48. Його структура і складові педагогічного такту вчителя.

 49. Професійно – особистісні якості, знання та уміння соціального педагога як вияв педагогічного такту.

 50. Основні функції активного лідерства.

 51. Структура іміджу педагога.

 52. Педагогічна культура вчителя, її складові. Рівні сформованості професійно-педагогічної культури вчителя.

 53. Складові компоненти педагогічної майстерності: спрямованість, професійна компетентність (знання, уміння, навички), педагогічна техніка та здібності.

 54. Основні підходи до освіти людей з особливими проблемами.

 55. Зарубіжний досвід доступу до освіти дітей з особливими проблемами.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 57.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка