Методичні рекомендації до написання курсових робіт 2015 Укладачі: Балдинюк О. ДСкачати 345.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.02.2020
Розмір345.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ПАВЛА ТИЧИНИ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Балдинюк Олена Дмитрівна

Бондаренко Галина Василівна
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання курсових робіт

2015


Укладачі:

Балдинюк О.Д. – канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Бондаренко Г.В – канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Рецензенти:

Гоменюк О.О. – канд. пед. наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Коляда Н.М. – док. пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Затверджено на засіданні ради факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 4 від 12 листопада 2015 року)

Методичні рекомендації до написання курсових робіт (по кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи) // Уклад. О.Д. Балдинюк, Г.В. Бондаренко – Умань: 2015 – 38 с.


Методичні рекомендації призначені для студентів, які навчаються за напрямом «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота».


© Уманський державний педагогічний

університет імені Павла Тичини, 2015
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента, виконується у сьомому або восьмому навчальному семестрах. Виконання курсової роботи має за мету дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути у них навички творчої самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання, теми навчальної дисципліни. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Методичні рекомендації побудовані, насамперед, на загальнонаукових засадах вимог до написання такого виду робіт з урахуванням внутрішньовузівського положення про курсові роботи, яке подаємо далі.

Методичні рекомендації містять доповнення, внесені кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи до загальних вимог щодо виконання студентом курсової роботи, де подається список викладачів кафедри, які керують курсовими роботами та дні їх чергування.

Враховуючи сучасне оцінювання навчальних досягнень студентів за 100-бальною шкалою, у таблиці даємо рекомендовані оцінки видів навчальної діяльності за виконання роботи та терміни здачі кожного етапу, захисту курсової роботи студента.

Сподіваємося, що студентську працю полегшать вказані вимоги до написання наукового апарату дослідження, список рекомендованої літератури та додатки із конкретними прикладами-зразками: оформлення титульної сторінки, змісту, методики експерименту дослідження (другої – експериментальної частини курсової роботи), результатів експериментального дослідження у вигляді діаграм, списку використаних джерел; опорних словосполучень щодо аналізу наукових джерел, виступу на захист та орієнтовних запитань, які можуть бути поставлені студенту у процесі захисту курсової роботи; на прохання студентів – вимоги до написання та захисту повідомлень (рефератів), адже такий вид робіт виконується частіше за курсовий проект.

Сподіваємося, що методичні рекомендації значно полегшать роботу студентів щодо здійснення наукових досліджень.


Загальноуніверситетські рекомендації
1. Виконання студентами курсових робіт – одна із важливих форм підготовки висококваліфікованих спеціалістів, яка забезпечує формування у майбутніх учителів творчого підходу до організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах.

Курсова робота виконується з профілюючих дисциплін і має навчально-дослідницький характер.

Мета написання курсової роботи:


 • поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних знань та практичних умінь студентів;

 • вироблення навичок самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовувати сучасні інформаційні засоби та технології;

 • розвиток творчого підходу до застосування на практиці набутих знань та розв’язання практичних завдань;

 • систематизація та узагальнення навчального матеріалу;

 • здійснення наукового пошуку при проведенні дослідження;

 • вироблення у студентів навичок самостійних творчих досліджень;

 • виявлення наукових здібностей студентів і залучення їх до дослідницької роботи.

Курсова робота – окремий заліковий кредит навчальної дисципліни, що оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента і виконується після закінчення вивчення певного предмета або групи дисциплін.
2. Тематика курсових робіт формується на початку навчального року, затверджується на засіданні кафедри і поновлюється щорічно. Вона повинна відповідати навчальним завданням профілюючої дисципліни, пов’язуватися з практичними потребами певної галузі науки і виробництва, бути актуальною і тісно пов’язаною з вирішенням практичних фахових завдань.

Студентам надається можливість подавати власні пропозиції щодо тематики курсових робіт на розгляд відповідної кафедри. Після того, як розгляд пропозицій студентів і затвердження тем відбулися, студенти можуть вибирати теми лише зі списку, запропонованого кафедрою.


3. Керівниками курсових робіт призначаються найбільш кваліфіковані та досвідчені викладачі кафедри, здебільшого з числа кандидатів і докторів наук.

Кожна кафедра повинна розробити методичні вказівки щодо написання курсових робіт, в яких передбачити завдання курсової роботи, особливості, обсяг і зміст окремих частин та порядок її виконання.


4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно змісту, вичерпаності теми, так і форми, структури тощо.

Курсова робота умовно складається зі вступу, кількох розділів теоретичної та практичної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.У вступі потрібно довести актуальність даної проблеми для даної галузі науки і практики; вказати, хто з вчених займався цією проблемою; визначити науковий апарат дослідження (визначити об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, вказати базу проведення дослідження).

Основна частина складається з теоретичної та практичної, де розкривається зміст теми дослідження.

Зокрема у першій частині (теоретичній) курсової роботи з психолого-педагогічних дисциплін або методик дається аналіз наукової літератури, що включає: а) історико-педагогічний аспект проблеми; б) психологічне обґрунтування з позицій педагогічної науки; в) провідні концепції сучасної педагогічної теорії з певної проблеми.У другій частині (практичній (експериментальній)) варто описати засоби, технології, методи і форми удосконалення певного аспекту навчально-виховного процесу, педагогічний досвід роботи з відповідної проблеми навчально-виховного закладу (окремого вчителя), використовуючи матеріали спостережень, бесід із учителями, дітьми, батьками або публікації в педагогічній періодиці. Особливо цінним у цій частині роботи є описання власного дослідження. (Див. додаток Д).

Кожен параграф і розділ необхідно завершувати лаконічними висновками, що логічно узагальнюють викладене. При цьому треба пам’ятати, що дослівне запозичення чужого тексту, яке не супроводжується посиланням на джерело, називається плагіатом і суворо карається у науковому середовищі. Робота, автор якої допустився плагіату, знімається з розгляду незалежно від стадії підготовки без права її повторного захисту.

Зміст курсової роботи передбачає назву розділів й основних параграфів та нумерацію сторінок. (див. додаток Б).

Список використаних джерел складається студентом як результат перегляду наукового апарату, який послужив методологічною, спеціальною теоретичною і методичною опорою при написанні роботи. У список використаних джерел включаються тільки ті праці та джерела, на які робилися посилання, чи які використовувалися у роботі.

Додатки передбачають таблиці, схеми, малюнки, зразки планів-конспектів уроків, дидактичного матеріалу, робіт учнів, анкети, тести тощо. Вони розміщуються в кінці роботи після списку використаних джерел.

Курсова робота повинна бути представлена в електронному вигляді або чітко написана від руки, роздрукована і вкладена у стандартну папку. Середній її обсяг – до 30-35 сторінок з параметрами сторінки: ліве поле – 3 см., праве – 1,0 см., верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., шрифт: Times New Roman, розмір символів: 14, між стрічковий інтервал: 1,5 («полуторный»). Обов’язкова нумерація сторінок.Курсова робота починається з титульної сторінки, на якій номер сторінки не ставиться. Зразок оформлення титульної сторінки (див. Додаток А). На другій сторінці подається зміст. Зміст – це остаточно відредагований план курсової роботи з вказівкою сторінок кожного розділу і параграфа в тексті (див. Додаток Б). На наступних сторінках номери проставляються у правому верхньому куті сторінки без крапки після цифри.

У процесі написання курсової роботи керівником надаються консультації щодо її виконання. Повністю оформлену курсову роботу потрібно здати науковому керівникові на перевірку. При необхідності вона доопрацьовується згідно з його зауваженнями, а потім допускається до захисту.

Курсова робота перед здачею повинна бути підписана студентом і подається керівнику за два тижні до захисту на рецензування.
5 Порядок захисту курсової роботи:

 1. Виступ автора (до 10 хвилин), в якому розкривається основний зміст роботи, результати експериментального дослідження, висловлюються власні пропозиції та методичні рекомендації.

 2. Відповіді автора на запитання щодо досліджуваної проблеми членів комісії та присутніх на захисті студентів.

3. Оцінювання членами комісії змісту та захисту курсової роботи студента.

При оцінці курсової роботи враховуються:

 1. Науково-теоретичний рівень змісту, теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий апарат.

 2. Вироблення навичок щодо розробки і вирішення наукової проблеми, вміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти й аналізувати провідні концепції, ставити експеримент, грамотно оформляти бібліографію.

 3. Використання методів дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу явищ і процесів.

 4. Планомірний і систематичний характер роботи студента над темою.

5. Правильність оформлення курсової роботи і своєчасність її здачі.

Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюється за шкалою оцінювання ECTS, для студентів, що навчаються за кредитно-модульною системою.

Для решти студентів курсова робота оцінюється за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Якщо при захисті курсової роботи студент отримав оцінку «незадовільно», то рішенням кафедри йому пропонується нова тема роботи, яку повинен виконати у встановлений комісією термін.
6. У випадку порушення термінів здачі робіт без поважних причин на кафедру (терміни визначені кафедрою), курсова робота лаборантом не приймається, а студент не допускається до захисту і вважається академічною заборгованістю. Ліквідація академзаборгованості здійснюється аналогічно до інших форм підсумкового контролю. В інших випадках (хвороба тощо) студент має право на продовження сесії.

7. Після захисту курсова робота здається викладачем лаборанту для зберігання.

Курсові роботи, що мають теоретичну та практичну цінність, подаються на конкурси студентських наукових робіт, пропонуються до впровадження.

Після закінчення терміну зберігання курсових робіт (1 рік) вони списуються за актом.

Склад комісії для списування курсових робіт: керівник курсової роботи, завідувач кафедри, лаборант, один-два викладачі кафедри.

Завідувач кафедри в кінці навчального року за клопотанням викладачів може залишити для подальшого зберігання кращі курсові роботи, про що приймається рішення на засіданні кафедри.

Стеценко Н.М., канд. пед. наук, доцент,

заступник ректора з науково-інформаційних питань

Уманського державного педагогічного університету

імені Павла Тичини

Доповнення, внесені кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи до загальних вимог щодо виконання студентом курсової роботи
1. У процесі написання курсової роботи необхідно орієнтуватися на теоретичні та практичні засади вивченого навчального курсу «Основи наукових досліджень».

2. Не потрібно порівнювати один у одного зауваження, зроблені науковим керівником у чернетці курсової роботи.

3. Чернетку подавати:

• із виділеними абзацами, пронумерованими сторінками та вільними берегами на них;

• чітко написану, адже нерозбірливо написані роботи на кафедру не приймаються!

• написану через два інтервали, щоб можна було записати зауваження.

4. Науковий керівник має право робити виправлення на чернетці ручкою із червоним чорнилом.

5. Робота виконується від першої особи множини: «Ми зробили...».

6. На кожному етапі написання курсової роботи потрібно радитися із науковим керівником. Якщо студент у процесі написання роботи на кожному не радився етапі з науковим керівником, робота для перевірки не приймається!

7. Науковий керівник не зобов’язаний виправляти орфографічні, граматичні та пунктуаційні помилки. Робота із великою кількістю згадуваних помилок не рецензується і повертається студенту!

8. Курсова робота – це не реферат, не конспект, а індивідуальне дослідження студента. Звісно, від студента не вимагається самостійного написання курсової роботи від першої до останньої сторінки, адже усі наступні дослідження будь-якого рівня обов’язково ґрунтуються на попередніх дослідженнях, зроблених іншими науковцями у галузі визначеної проблеми. Тому основна увага звертається на уміння студента:

• правильно обирати літературу щодо кола питань досліджуваної теми;

• уміння аналізувати та систематизувати її;

• робити висновки із прочитаного.

9. Якщо в тексті вживається словосполучення «ряд дослідників», то далі у ньому потрібно перерахувати прізвища науковців.

10. Не завжди можна дослівно вводити у контекст курсової роботи цитату використаної літератури, відповідаючи потім науковому керівнику на його зауваження висловом: «Я списувала із книжки, а там так написано!». Виклад матеріалу у різних джерелах може мати не науковий стиль або стиль, що не відповідає специфіці написання курсового дослідження.

11. Кожен параграф першого розділу обов’язково потрібно розпочинати із аналізу ключових понять за усіма можливими словниками.

12. Міні-висновки до кожного параграфу та загальні висновки повинні бути логічно пов’язаними із вступом дослідження (завдання поставили – виконали; гіпотезу сформулювали – довели).

13. Науковий керівник рекомендує літературу, але не зобов’язаний давати студенту її повний перелік, або ж свою власну літературу, адже це персонально студентське дослідження.

14. Не потрібно вдаватися до надмірного цитування.

15. Писати треба вдумливо, не вказувати абсурдних цитат, не наводити неосмислених прикладів типу студентського запису: «Генеральний секретар ЦК КПРС Л.І.Брежнєв писав про навчання дітей у початкових класах...».

16. У процесі аналізу літератури необхідно вказувати автора інформації, наукової думки, цитати, експериментальних досліджень, сайтів тощо (див. додаток З). Наприкінці роботи має вказуватися точний перелік використаних наукових джерел. Порядковий номер використаного у тексті джерела повинен співпадати із його порядковим номером у списку. Наприклад, у тексті: «Про що писала у своєму досліджені Г.М. Бевз [2]». У списку використаних джерел:

1. Аркин А.А. Психологическое развитие детей, воспитивающихся вне семьи. – М., 1957. – С.121.

2. Бевз Г.М. Дитина в прийомній сім’ї. – К., 2001. – 101 с.


17. Коли ж у тексті подається цитата, то потрібно посилатися не лише на порядковий номер джерела відповідно із його подальшим номером у списку, а й вказувати сторінку наукової роботи, з якої використано цитату: [4, с. 35].

18. Тексти творів, анкет, зразки учнівських робіт, значна частина таблиць та рисунків подаються у додатку, інколи у основному тексті курсового дослідження.

19. Кожен параграф має закінчуватися вашим невеликим (один абзац) висновком про результати здійсненого у параграфі дослідження: «Отже, ...», «Таким чином, ...», «Отож, ...», «Аналіз літератури дозволив нам зробити такі висновки...», який, у свою чергу, має підтверджувати назву параграфу.

20. Загальні висновки повинні складатися із логічно поєднаних висновків усіх попередніх параграфів, розділів. У загальних висновках обов’язково має бути зазначено про підтвердження гіпотези, загальний внесок у теорію та практику даної галузі науки, окреслено коло наступних наукових досліджень даного напряму.

21. Кількість використаних наукових джерел у переліку має складати не менше 35 одиниць для написання курсового дослідження.

22. Курсова робота, написана на тему, не запропоновану кафедрою або видозмінена студентом, для перевірки не приймається!Осадченко І.І., канд. пед. наук, доцент,

зав. кафедри виховних технологій

та педагогічної творчості

Список викладачів кафедри соціальної педагогіки

та соціальної роботи, які керують курсовими роботами
Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, наукове звання

Наук. ступінь

День і час чергування

1.

Коляда Наталія Миколаївна

професор

док. пед. наук

Вівторок

14.00-16.002.

Кочубей Тетяна Дмитрівна

професор

док. пед. наук

Вівторок

14.00-16.003.

Гоменюк Оксана Олексіївна

професор

канд. пед. наук

Четвер

14.00-16.004.

Албул Ірина Володимирівна

доцент

канд. пед. наук

Понеділок

14.00-16.005.

Балдинюк Олена Дмитрівна

доцент

канд. пед. наук

Середа

13.00-15.006.

Бондаренко Галина Василівна

доцент

канд. пед. наук

Четвер

14.00-16.007.

Заєць Світлана

Сергіївнадоцент

канд. пед. наук

Понеділок

14.00-16.008.

Полєхіна Вікторія Миколаївна

доцент

канд. пед. наук

Середа

13.00-15.009.

Шевчук Оксана Миколаївна

доцент

канд. пед. наук

Вівторок

14.00-16.0010.

Роєнко Світлана Олександрівна

доцент

канд. пед. наук

Вівторок

14.00-16.0011.

Перфільєва Майя Володимирівна

доцент

канд. пед. наук

Четвер

14.00-16.0012.

Клименко Юлія Анатоліївна

ст. викладач

канд. пед. наук

Понеділок

14.00-16.0013.

Гребінь Лілія

Олегівна


ст. викладач

канд. пед. наук

Середа

13.00-15.0014.

Підвальна Юлія Василівна

ст. викладач

канд. пед. наук

Вівторок

14.00-16.0015.

Ісаченко Вікторія Павлівна

ст. викладач

канд. пед. наук

Четвер

14.00-16.0016.

Коляда Тетяна

Василівнаст. викладач

канд. пед. наук

Понеділок

14.00-16.0017.

Іващенко Катерина Віталіївна

доцент

канд. пед. наук

Середа

13.00-15.0018.

Ревнюк Наталія

Іванівна


доцент

канд. пед. наук

Вівторок

14.00-16.00
Теми курсових робіт з соціальної педагогіки та технологій соціально-педагогічної діяльності

напрямів підготовки

6.010100 «Соціальна педагогіка»

6.130102 «Соціальна робота»


 1. Альтернативні форми піклування як складова соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки.

 2. Безробіття серед молоді як соціально-педагогічна проблема.

 3. Бродяжництво і безпритульність дітей як соціально-педагогічна проблема.

 4. Використання соціально-профілактичного тренінгу в роботі соціального педагога.

 5. Виховання та психосоціальна підтримка дітей з багатодітних родин.

 6. Виховання та психосоціальна підтримка дітей з неблагополучних сімей.

 7. Виховання та психосоціальна підтримка дітей, які живуть з ВІЛ/СНІД.

 8. Виховання та психосоціальна підтримка дітей-інвалідів.

 9. Виховання у молодших школярів здорового способу життя.

 10. Вплив засобів масової інформації на соціальне виховання.

 11. Вплив ЗМІ на процес соціалізації дітей та підлітків.

 12. Вплив шкільних свят та традицій на соціалізацію дитини та підлітка.

 13. Впровадження концепцій доступності для осіб з інвалідністю.

 14. Девіантна поведінка: негативні соціальні фактори, що сприяють її формуванню у підлітків

 15. Дисфункціональна сім’я як чинник девіантної поведінки неповнолітніх.

 16. Діагностика конфліктів у підлітковому віці та способи їх подолання.

 17. Допомога батькам, які виховують дитину з обмеженими функціональними можливостями.

 18. Жінка як об’єкт соціально-педагогічної допомоги.

 19. Зміст та організація соціальної роботи в школі-інтернаті.

 20. Зміст та форми роботи соціального педагога у дошкільних закладах.

 21. Значення самовиховання у процесі соціалізації особистості.

 22. Ігри у корекційній роботі соціального педагога.

 23. Індивідуальне консультування в соціальній роботі.

 24. Інноваційні технології в соціальній роботі.

 25. Інституціалізація соціальної роботи в Україні.

 26. Інструментарій діяльності соціального педагога в загальноосвітній школі.

 27. Інструментарій діяльності соціального педагога у закладах інтернатного типу.

 28. Комунікативні особливості діяльності соціального працівника.

 29. Корекція адиктивної поведінки учнів щодо вживання наркогенних речовин у роботі соціального педагога ЗОШ.

 30. Корекція відхилень у поведінці важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку засобами професійно-педагогічного спілкування.

 31. Методи соціально-педагогічної діагностики антисоціальніх форм поведінки дітей.

 32. Методи соціально-педагогічної діагностики конфліктів у середовищі шкільного класу.

 33. Методи соціально-педагогічної діагностики сімейних конфліктів.

 34. Методи та форми роботи соціального педагога в навчальних закладах.

 35. Методи та форми роботи соціального педагога з неповною сім’єю.

 36. Методика соціально-педагогічної роботи з дітьми в умовах різних соціальних інституцій.

 37. Можливості позашкільної освіти у справі розвитку та соціального становлення підростаючого покоління.

 38. Моральне виховання та самовиховання підлітків в умова ЗОШ.

 39. Моральні аспекти соціальної роботи з дітьми вулиці.

 40. Насильство щодо неповнолітніх як гостре соціальне явище

 41. Негативний вплив ЗМІ на соціалізацію дитини

 42. Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах України.

 43. Організація роботи соціального педагога з дітьми з однодітних сімей.

 44. Організація роботи соціального педагога по статево-рольовій соціалізації підлітків та молоді в умовах ЗОШ.

 45. Організація самовиховання школярів та педагогічне керівництво цим процесом.

 46. Організація соціально-педагогічної діяльності з агресивними та тривожними підлітками.

 47. Основні форми роботи соціального педагога в позашкільних закладах.

 48. Особливості анімаційної діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі.

 49. Особливості використання ігрових технік в соціально-педагогічній роботі.

 50. Особливості гендерної соціалізації осіб з інвалідністю.

 51. Особливості педагогічного керівництва самовихованням учнів старших класів ЗОШ.

 52. Особливості педагогічної профілактики адиктивної поведінки підлітків.

 53. Особливості професійної міжособистісної взаємодії у соціальній роботі.

 54. Особливості роботи соціального педагога в закладах інтернатного типу.

 55. Особливості роботи соціального педагога в закладах реабілітації дітей з обмеженими можливостями.

 56. Особливості соціалізації дітей 6-7 років у різних умовах життєдіяльності.

 57. Особливості соціалізації дітей та молоді в сучасних умовах.

 58. Особливості соціалізації дітей, що перебувають в інтернатних закладах.

 59. Особливості соціалізації першокласників у різних умовах життєдіяльності.

 60. Особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми-наркоманами.

 61. Особливості соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми.

 62. Особливості соціально-педагогічної діяльності з прийомною сім’єю.

 63. Особливості соціально-педагогічної роботи з «дітьми вулиці».

 64. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми в умовах сільського соціуму.

 65. Педагогічні засади виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі.

 66. Педагогічні умови розвитку комунікативної культури соціальних педагогів.

 67. Педагогічні умови соціально-педагогічної роботи в дитячих організаціях.

 68. Підготовка лідерів із числа підлітків та молоді до соціально-профілактичної роботи.

 69. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з підлітками девіантної поведінки.

 70. Підготовка майбутнього вчителя до професійної саморегуляції в процесі вивчення педагогічних дисциплін.

 71. Попередження вживання алкоголю та наркотиків у середовищі старшокласників.

 72. Прийомні сім’ї як альтернатива інтернатним закладам.

 73. Проблема насильства у соціально-педагогічній теорії та практиці.

 74. Проблема організації творчої особистості у соціально-культурній сфері.

 75. Проектна діяльність як невід’ємна частина реалізації соціальних ініціатив.

 76. Професійна характеристика соціального педагога.

 77. Професійне самовиховання соціального педагога.

 78. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх в діяльності соціального педагога в ЗОШ.

 79. Психологічна діагностика креативності у підлітковому віці.

 80. Психологічні детермінанти шкільної дезадаптації підлітків.

 81. Реабілітація дітей-інвалідів.

 82. Робота соціального педагога з агресивними підлітками.

 83. Робота соціального педагога з алкоголезалежними сім’ями.

 84. Робота соціального педагога з дітьми-інвалідами.

 85. Робота соціального педагога сільської школи з алкоголезалежними сім’ями.

 86. Розвиток соціальних служб для дітей в сучасних умовах.

 87. Роль засобів масової інформації та інших джерел у пропаганді здорового способу життя.

 88. Роль соціального педагога в конфліктних та екстремальних ситуаціях.

 89. Система професійної підготовки соціального педагога.

 90. Система соціально-педагогічної роботи з сім’єю в Україні.

 91. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності.

 92. Соціалізація дітей з особливими потребами в умовах реабілітаційного центру.

 93. Соціалізація підлітків у клубних об’єднаннях за місцем проживання.

 94. Соціалізація учнів у процесі взаємодії сім’ї та загальноосвітнього навчального закладу.

 95. Соціалізація учнівської молоді в громадських підліткових об’єднаннях.

 96. Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків.

 97. Соціальна реклама: теорія і практика розвитку.

 98. Соціальна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання.

 99. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен.

 100. Соціально-педагогігічні умови профілактики наркоманії серед підлітків та молоді.

 101. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму.

 102. Соціально-педагогічна допомога дітям з діагнозом ДЦП засобами арт-терапії.

 103. Соціально-педагогічна допомога особистості в її адаптації до середовища.

 104. Соціально-педагогічна корекція вживання алкоголю у середовищі старшокласників.

 105. Соціально-педагогічна корекція соціальних відхилень людини.

 106. Соціально-педагогічна оцінка потреб дитини як необхідна складова діяльності соціального педагога.

 107. Соціально-педагогічна проблеми формування здорового способу життя у дітей.

 108. Соціально-педагогічна реабілітація девіантної поведінки дітей і підлітків з проблемами у розвитку.

 109. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з девіантною поведінкою.

 110. Соціально-педагогічна реабілітація дітей-інвалідів як умова їх адаптації.

 111. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали насильства.

 112. Соціально-педагогічна робота з неповною сім’єю.

 113. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми.

 114. Соціально-педагогічна робота з прийомною сім’єю.

 115. Соціально-педагогічна робота з профілактики суїциду та реабілітації особистості.

 116. Соціально-педагогічна робота з сім’ями які виховують дітей раннього віку у ДНЗ.

 117. Соціально-педагогічна робота з формування навичок соціальної компетентності у вихованців інтернатних закладів.

 118. Соціально-педагогічна робота щодо інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку у середовище загальноосвітнього навчального закладу.

 119. Соціально-педагогічна робота щодо підготовки вихованців інтернатних закладів до самостійного життя.

 120. Соціально-педагогічна технологія формування здорового способу життя молодших школярів.

 121. Соціально-педагогічний аспект профілактики жорстокого ставлення до дітей в сім’ї.

 122. Соціально-педагогічні механізми впливу реклами на соціалізацію особистості.

 123. Соціально-педагогічні проблеми здорового способу життя дітей.

 124. Соціально-педагогічні технології захисту дитинства в діяльності загальноосвітньої школи.

 125. Соціально-педагогічні умови виховання особистості молодшого школяра у сучасній сім’ї.

 126. Соціально-педагогічні умови громадянського виховання в дитячих та молодіжних організаціях.

 127. Соціально-педагогічні умови забезпечення прав дітей у позанавчальній діяльності.

 128. Соціально-педагогічні умови захисту дитинства в діяльності загальноосвітньої школи.

 129. Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у сім’ї.

 130. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у позашкільних навчальних закладах.

 131. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у

 132. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників.

 133. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я учнів початкової школи.

 134. Соціально-правовий захист дитини в загальноосвітньому навчальному закладі як напрям роботи соціального педагога.

 135. Соціально-психологічні механізми формування особистості дитини в неблагополучній сім’ї.

 136. Специфіка роботи соціального педагога в дитячому будинку сімейного типу.

 137. Специфіка соціально-педагогічної діяльності з неповною сім’єю.

 138. Специфіка соціально-педагогічної діяльності з прийомною сім’єю.

 139. Специфіка соціально-педагогічної діяльності з багатодітною сім’єю.

 140. Специфіка соціально-педагогічної роботи з дітьми, які зазнали сімейного насилля.

 141. Створення нових технологій організації творчої діяльності у позашкільній та позакласній роботі.

 142. Суспільна допомога як соціально-педагогічне явище.

 143. Сутність соціально-педагогічної діяльності.

 144. Сутність та характеристики соціального виховання дітей.

 145. Темперамент і девіантна поведінка.

 146. Технології попередження дитячої злочинності в діяльності соціального педагога ЗОШ.

 147. Технології роботи соціального педагога дошкільного навчального закладу з сім’єю.

 148. Технології соціально-педагогічного консультування.

 149. Технології соціально-педагогічної діяльності з дітьми, що мають функціональні обмеження.

 150. Технологія профілактики та подолання міжособистісних конфліктів у підлітковому віці.

 151. Типи сімейного неблагополуччя та методи соціально-педагогічної підтримки дитинства.

 152. Тренінг як інноваційна форма соціально-педагогічної роботи.

 153. Форми та методи роботи соціального педагога в закладах додаткової освіти.

 154. Форми та методи роботи соціального педагога в спеціальних закладах для дітей-правопорушників.

 155. Формування взаємовідносин підлітків з батьками.

 156. Формування готовності старшокласників до шлюбно-сімейних відносин.

 157. Формування духовних цінностей старшокласників в умовах соціально-виховуючого середовища.

 158. Формування духовних цінностей школярів в умовах соціально-виховного середовища громадського об’єднання.

 159. Формування моральних цінностей у дітей підліткового віку.

 160. Формування навичок здорового способу життя.

 161. Формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітніх школах-інтернатах.

 162. Формування соціальної компетентності старшокласників в умовах громадського об’єднання.

 163. Шляхи впровадження ігрових технік в соціально-вуличній роботі.

 164. Шляхи розв’язання конфліктів з дітьми групи ризику.

Рекомендована оцінка видів навчальної діяльності студента

при виконанні курсової роботи№ п/п

Критерії оцінювання курсової роботи

Максимальна кіл-ть балів

1

Теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий апарат

10

2

Аналіз провідних психолого-педагогічних концепцій при висвітленні проблеми

10

3

Методика експериментальної роботи

20

4

Статистична та математична обробка даних експериментальної роботи

10

5

Достовірність використання та правильність оформлення цитування, посилань на використані джерела

5

6

Планомірний і систематичний характер роботи студента над темою

5

7

Загальне оформлення курсової роботи, лаконічні висновки наприкінці кожного параграфу

10

8

Оформлення бібліографії

5

9

Змістовні додатки

5

10

Своєчасність здачі курсової роботи

5

11

Грамотний і аргументований захист курсової роботи перед комісією

10

12

Впровадження результатів експериментальної роботи у навчально-виховний процес (при наявності відповідної довідки)

5
Всього:

100


Терміни здачі кожного етапу та захисту курсової роботи студента
Етап роботи над курсовим проектом

Термін узгодження та здач науковому керівнику

І семестр

П семестр

1

Вибір теми

Перший тиждень першого семестру

Перший тиждень другого семестру

2

Аналіз літератури щодо теми дослідження

Протягом вересня та першої половини жовтня

Протягом лютого

3

Складання та узгодження плану курсової роботи (чернетка)

Протягом вересня та першої половини жовтня

Протягом лютого

4

Поточні консультації

За індивідуальною домовленістю з науковим керівником (у день його чергування)

За індивідуальною домовленістю з науковим керівником (у день його чергування)

5

Написання І розділу курсового проекту (чернетка).

Примітка: можна подавати цілком завершений варіант роботи

Кінець жовтня – початок листопада

Кінець березня

6

Написання та здача повного варіанту (чернетка).

Початок грудня

Кінець квітня

7

Виправлення помилок

Другий-третій тиждень грудня

Початок травня

8

Здача остаточного варіанту курсового проекту

За два тижні до захисту

За два тижні до захисту

9

Захист курсової роботи

У період залікової сесії

У період залікової сесії


Вимоги до написання наукового апарату дослідження
Обґрунтовуючи актуальність дослідження, не треба обмежуватися посиланнями на державні документи, в яких формулюються завдання освіти: цього явно недостатньо, оскільки доцільно також пов’язувати основні завдання в галузі освіти з проблемами і суперечностями у відповідній галузі педагогічної науки.

Необхідність розрізняти об’єкт і предмет дослідження зумовлена тим, що педагогічна дійсність дуже різноманітна, а сенс дослідження полягає в необхідності одержати кінцеві результати, тому необхідно розрізняти, з одного боку, всю об’єктну сферу, яка цікавить дослідника, а з іншого – саме те, відносно чого він збирається одержати нове педагогічне знання. Таким чином, предмет дослідження вужчий, ніж об’єкт. Він є частиною, стороною, елементом, одним із аспектів об’єкта. Наприклад, об’єктом дослідження може бути процес навчання в цілому, а предметом дослідження – лише методи навчання (частина цього процесу). Зазначимо, що поняття «об’єкт» і «предмет» є відносними: у ролі об’єкта, наприклад, можуть виступати методи навчання, а предмета – лише одна група цих методів (наприклад, методи стимулювання навчання). Тому дослідник має чітко визначити, що в його дослідженні є об’єктом, а що – предметом. При цьому об’єкт не може бути безмежно широким: це має бути об’єктивно реальне середовище, яке включає в себе предмет як найважливіший елемент, котрий підлягає вивченню в безпосередньому взаємозв’язку з іншими складовими даного об’єкта і його можна однозначно зрозуміти лише із зіставленням з іншими складовими об’єкта. Предмет дослідження має конкретизуватися в меті й завданнях, які виступають безпосередніми характеристиками науково-дослідної діяльності.

Формулюючи мету наукового пошуку, треба передбачати очікуваний результат, якого необхідно досягти на завершальному етапі. Визначаючи логіку дослідження, науковець формулює кілька часткових дослідницьких завдань (3-4 пункти), які у своїй сукупності повинні дати уявлення, що саме слід зробити для досягнення мети.

Першим завданням традиційно визначають: «вивчити стан проблеми в теорії і практиці» або «дослідити принципи виникнення певного педагогічного явища в теорії і практиці, тенденції його розвитку». У наступних завданнях має зазначатись необхідність експериментальної чи дослідно-експериментальної перевірки висловлених ідей, створеної педагогічної моделі, запропонованої роботи, педагогічної технології чи принаймні про їх апробацію на практиці; вироблення на основі одержаних результатів науково обґрунтованих конкретних рекомендацій для учнів, учителів, вихователів, керівників навчально-виховних закладів, спрямованих не лише на вдосконалення навчання і виховання, а й на їх розвиток.


За С. Гончаренком, Н. Ничкало
Рекомендована література щодо методики

написання курсової роботи
1. Гончаренко С., Никало Н. Дисертаційні дослідження з педагогіки: діапазон пошуків і проблем якості // Шлях освіти. – 2001. – № 2-3. – С. 6-20.
2. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям. – К.: АПН України, 1995. – 45 с.
3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. –76 с.
4. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: Навч. посібник для вищ. пед. навч. закл. – Чернігів: Чернігівський держ. центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. – 260 с.
5. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 138 с.
6. Осадченко І.І. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 52 с.
7. Побірченко Н.С., Кірдан О.Л., Шульга Л.А. Курсові роботи з педагогіки // Методичні рекомендації. – Умань, 1997. – 20 с.
8. Радченко І.А. Курсові роботи з педагогіки: Посібник для студентів. – Умань: ТВІР, 1997. – 20 с.
9. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.
10. Шулдик Г.О., Якимчук Б.А. Методичні вказівки до написання дипломних та курсових робіт. – К.: Знання, 1999. – 18 с.

ДОДАТОК А
Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри, циклової комісії)
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка