Методичні рекомендації до написання курсової роботи загальні положення відповідно до навчального плану зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»Скачати 239.55 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір239.55 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Дисципліна: комерційна діяльність

Спеціальність: 5.03051001 ТОВАРОЗНАВСТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Форма навчання: заочна

Викладач: Монастирська Лариса Євгенівна
Методичні рекомендації

до написання курсової роботи


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відповідно до навчального плану зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» з дисципліни «Комерційна діяльність» студентами денної та заочної форми навчання виконується курсова робота.

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або окремих його розділів.

Мета і завдання курсової роботи — поглибити теоретичні знання і практичні навички студентів з комерційної діяльності, сприяти розвитку пізнавальних інтересів, пошуку творчого підходу до аналізу стану окремих методів управління та визначення ефективних напрямів розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, набуття навичок застосування методів науково-пошукових досліджень, узагальнення та систематизації зібраного матеріалу.

У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння: • самостійно формулювати проблему дослідження;

 • визначати мету, основні завдання, предмет, об'єкт дослідження;

 • здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;

 • аналізувати практичну діяльність різних організацій та їх керівників;

 • логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

 • правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;

 • публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою зору тощо).

Мета цієї методичної розробки — допомогти студентам в написанні та оформленні курсової роботи. В основу покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення складових роботи, а також використано рекомендації, що містяться в різних довідкових матеріалах.
І. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Навчальний процес передбачає різні форми індивідуальної роботи студентів зокрема виконання курсової роботи, рівень підготовки якої значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію.

Перш ніж розпочинати писати курсову роботу, студент повинен ознайомитися з основними вимогами до й виконання:

1. Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку торгівлі, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності товарознавця-комерсанта, її економічних, організаційних, правових, психологічних та інших сторін.

2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити добрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку відповідної науки, використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події у практиці бізнесу з позицій сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включити у зміст матеріалу тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади.

3. Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись елементи дослідження:


 • вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів;

 • систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на розглядувану проблему;

 • порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності оптових та роздрібних торгових підприємств; розробка висновків, рекомендацій.

4. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до курсової роботи, що підвищить її якість. У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, списку використаної літератури. Крім того, виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись в майбутній практичній діяльності.
II. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота з Комерційної діяльності є результатом вивчення певного розділу чи навчальної дисципліни в цілому.Курсова робота виконується під керівництвом викладача, який допомагає студенту у виборі теми та об’єкту дослідження, та надає індивідуальні консультації під час її написання.

Підготовка курсової роботи охоплює кілька етапів.1. Добір теми курсової роботи

Тематика курсових робіт визначається змістом навчального програми дисципліни Комерційна діяльність; розробляється викладачем і затверджується Цикловою комісією.

Тема курсової роботи має становити інтерес для студента, бути пов'язаною з його діяльністю і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду. Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему курсової роботи, але при цьому він повинен обгрунтувати викладачу доцільність її розробки.

Теми курсових робіт з дисципліни Комерційна діяльність наведено в Додатку 1.

Студент має право запропонувати іншу тему, вибрану самостійно, яка не ввійшла до затвердженої тематики, але пов’язана з особливостями організації комерційної діяльності в сучасних умовах. Однак вона повинна бути перш за все актуальна і відповідати тематичній спрямованості дисципліни.

2. Формулювання мети та основних завдань курсової роботи

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу.

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виокремити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань. Мета курсової роботи повинна бути тісно пов'язана з назвою її теми.

Приклади формулювання мети курсової роботи:


 • Мета роботи — проаналізувати використання елементів маркетингу в комерційній діяльності роздрібного (оптового) підприємства.

 • Основна мета курсової роботи — розглянути роль товарних запасів в забезпеченні стійкості товарного асортименту магазину «Мрія»;

 • Мета курсової роботи — вивчити вплив процесу товаропостачання на результати роботи роздрібного торговельного підприємства «Таврія».

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв'язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету робити: їх визначення пов'язане з назвами основних розділів.

3. Складання плану курсової роботи

На початку підготовки курсової роботи студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за добраною темою і скласти план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який потрібно узгодити з викладачем.

План курсової роботи є відбиттям її структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв'язок окремих її частин.

Зразки плану курсової роботи наведено у Додатку 2Після складання плану студент повинен написати заяву на ім’я голови циклової комісії, в якій вказати обрану тему та викласти план написання роботи (див дод 3)
ІІІ. СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно, логічно взаємопов’язувати окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. Для цього необхідно приділити увагу у сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу емпіричних або звітних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, висвітлити досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого покращення діяльності об'єкта досліджень.

Курсову роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

Рекомендується така структура курсової роботи:

1. Титульна сторінка, оформлення якої не потребує особливих пояснень, тому наводимо варіант її оформлення (див. дод. 4).2. Зміст курсової роботи, де вказуються заголовки розділів (підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені (див. дод. 5).

3. Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення добраної теми, мета і основні завдання, предмет і об'єкт дослідження, структура курсової роботи, визначаються джерела інформації.

4. Основна частина, що складається з трьох основних розділів, які, у свою чергу, - можуть поділятися на два-три підрозділи і за змістом повинні відповідати направленості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов'язаними, мати приблизно однаковий обсяг.

В першому розділі основної частини розглядаються теоретичні питання обраної теми.

В другому розділі тема роботи розкривається на матеріалах діяльності одного з торговельних підприємств (оптового чи роздрібного). Обов’язково необхідно охарактеризувати економічні показники комерційної діяльності відповідного підприємства, підкреслити позитивні та негативні моменти в його роботі.

В третьому розділі курсової роботи слід запропонувати конкретні шляхи та напрямки вдосконалення діяльності даного торговельного підприємства

5. Висновки та пропозиції з викладом проблем, виявлених під час дослідження та пропозицій щодо вдосконалення діяльності об'єкта досліджень у перспективі.

6. Додатки, до яких слід включати допоміжні матеріали (таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного характеру тощо). Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в курсовій роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами (наприклад: "Додаток 1 "). Сторінки в додатках нумерують у межах одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов'язковим.

7. Список використаної літератури (не менше 15 джерел) розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку в такій послідовності:


 • закони, нормативні акти та положення державного значення;

 • літературні та наукові джерела;

 • матеріали періодичних видань. У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети. рік видання, номер журналу чи дату виходу газети

 • інтернет ресурси (див. дод.6).

У кінці курсової роботи після списку використаної .літератури ставиться підпис студента і дата виконання.

ІУ. ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота мас бути написана від руки (чи надрукована) чітко, розбірливо, без помилок та виправлень, з одного боку білою паперу формату А4. Загальний обсяг курсової роботи, включаючи список використаних літературних джерел, але без додатків не повинен перевищувати 25-30 друкованих сторінок (35-40 рукописних )

Текстова частина має бути одного кольору (чорного, синього) за винятком титульної сторінки, таблиць, графіків, формул, для яких застосовується тільки чорний колір чорнила або туші.

Аркуш курсової роботи повинен мати поля:

ліве –20 мм,

праве –10 мм

верхнє та нижнє – 20мм.

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, ураховуючи ілюстрації та додатки, без пропусків, повторів і літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра » не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст курсової роботи) з цифри 2. Порядковий номер сторінки проставляється в правому верхньому куті.

Текст курсової роботи може ілюструватись кресленнями, схемами, фотографіями, графіками, таблицями, які також виконуються на стандартних аркушах паперу формату А4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Усі ілюстрації (фотографії, схеми тощо) називають рисунками і нумерують послідовно. Номер і назву рисунка пишуть під графічним зображенням (див. дод. 7). Ілюстративний матеріал розміщають у тексті одразу після посилання на нього.

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що наводяться в тексті, мають бути зроблені посилання. Їх наводять одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідні сторінки джерела (наприклад: [14, с. 31-48], або під текстом тієї ж сторінки у вигляді зноски, де вказують прізвище та ініціали автора, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання та сторінку.

До курсової роботи окремо додається аркуш, на якому викладач пише відгук (рецензію) на курсову роботу (див. дод 8).
V. РЕЦЕНЗУВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курівництво курсовими роботами доручають кваліфікованим викладачам.

Обов’язки наукового керівника курсової роботи:


 • надавати допомогу у виборі теми, розробці плану (змісту) курсової роботи; доборі літератури, тощо

 • аналізувати зміст роботи, висновки та результати досліджень;

 • визначати поетапні терміни виконання роботи;

 • контролювати виконання роботи;

 • скласти відгук (рецензію) на роботу

Студент подає курсову роботу на рецензію викладачу не пізніше, ніж за два тижні до захисту.

У рецензії викладач дає її стислу характеристику, оцінює теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, доцільність і обґрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги та недоліки, якість і відповідність оформлення Методичним рекомендаціям.

Досвід рецензування показує, що в курсових роботах зустрічаються такі недоліки:


 • відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються інші);

 • безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень:

 • логічні помилки, невміння виокремити головне;

 • невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом;

 • переписування матеріалу з друкованих видань;

 • недотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи.

В рецензії викладач дає попередню оцінку роботи за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре»; «задовільно», «незадовільно».

У разі незадовільної оцінки курсова робота разом з рецензією повертається студенту, який повинен доопрацювати й з урахуванням зауважень і лише після цього доопрацьований варіант разом із рецензією подати викладачу для повторної перевірки.

Якщо попередня оцінка позитивна, студент допускається до захисту курсової роботи.


VІ. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсову роботу студент захищає у присутності навчальної групи. Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати 5- 8 хвилин.

У доповіді необхідно


 • назвати тему курсової роботи, показати її актуальність та значущість:

 • сформулювати основну мету і завдання дослідження;

 • стисло розкрити зміст структури роботи;

 • доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну діяльність підприємства, логічно і аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обгрунтовувати власну точку зору.

Результати захисту курсової роботи проставляються в заліковій відомості навчальної групи та заліковій книжці студента. У разі незадовільної оцінки курсову роботу необхідно доопрацювати або виконати нову за іншою темою.


VІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Оцінка «відмінно» ставиться за роботу, виконану на високому теоретичному рівні, коли тема розкрита повно і послідовно, чітко виділено об’єкт і предмет дослідження, всебічно розкрито вузлові питання теми на основі аналізу теоретичного і практичного матеріалу, зроблено самостійні узагальнення та висновки, цікаві пропозиції і рекомендації, а також, коли студент самостійно зібрав, систематизував і узагальнив матеріал з досвіду роботи торговельного підприємства та пропонує систему заходів щодо поліпшення ефективності його комерційної діяльності. Відмінної оцінки заслуговують ті роботи, які отримали схвальну оцінку на студентських науково-теоретичних конференціях.

Оцінку «добре» отримують роботи, виконані на достатньо високому теоретичному рівні, в яких повно і всебічно висвітлені питання теми, розглянуто практичну діяльність підприємства, зроблені висновки та пропозиції.

Оцінка «задовільно» ставиться за роботи, виконані у відповідності із затвердженим планом, що вміщують теоретичні положення і фактичний матеріал, систематизований та викладений у певній логічній послідовності, але зустрічаються окремі неточності, фактичні та стилістичні помилки, тощо.


Після захисту курсові роботи здаються в навчальну частину за актом.
Студенти, що не виконали курсової роботи, або отримали незадовільну оцінку при захисті, до іспиту з дисципліни «Комерційна діяльність» не допускається.

VІІ. ДОДАТКИ
Додаток 1

Перелік тем курсових робітЗ дисципліни Комерційна діяльність


 1. Роль і завдання комерційної діяльності торговельного підприємства

 1. Використання маркетингу в комерційній діяльності торговельного підприємства.

 1. Комерційна діяльність роздрібного торговельного підприємства та шляхи її удосконалення

 1. Функції та завдання роздрібної торгівлі

 1. Зміст комерційної діяльності у сфері роздрібної торгівлі

 1. Діяльність комерційної служби оптового підприємства

 1. Чинники й умови розвитку комерційної діяльності у сфері роздрібної торгівлі

 1. Товар як об’єкт комерційної діяльності торговельного підприємства

 1. Послуги як фактор забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства.

 1. Організація надання послуг роздрібним торговельним підприємством

 1. Комерційна інформація та її використання в діяльності торговельного підприємства

 1. Організація господарських зв'язків на оптовому підприємстві

 1. Обґрунтування вибору постачальників товарів торговельного підприємства

 1. Договірні відносини підприємств у сфері торговельної діяльності.

 1. Організація обліку і контролю виконання договірних зобов'язань на торговельному підприємстві

 1. Значення, сутність, мета й принципи закупівельної роботи оптового підприємства

 1. Оптові закупівлі, їх комерційне забезпечення.

 1. Закупівлі товарів на основі прямих зв'язків.

 1. Оптові закупівлі товарів на ярмарках і виставках.

 1. Організація оптового продажу товарів на торговельному підприємстві

 1. Оптовий продаж товарів як складова комерційної діяльності підприємства

 1. Комерційна діяльність залу товарних зразків оптового торговельного підприємства

 1. Формування та регулювання асортименту товарів на торговельному підприємстві.

 1. Асортиментна політика на роздрібному торговельному підприємстві

 1. Методологічні підходи до формування асортименту товарів на торговельному підприємстві

 1. Вивчення та формування купівельного попиту на товари і послуги на торговельному підприємстві.

 1. Організація вивчення купівельного попиту на торговельну підприємстві

 1. Управління товарними запасами на торговельному підприємстві.

 1. Товарні запаси як об’єкти управління у системі товаропросування.

 1. Заходи щодо оптимізації товарних запасів на оптовому підприємстві та прискорення їх обігу

 1. Організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі в сучасних ринкових умовах.

 1. Управління товаропостачанням торговельної мережі

 1. Аналіз культури торговельного обслуговування на торговельному підприємстві

 1. Стимулювання продажу товарів на торговельному підприємстві.

 1. Сутність і зміст комерційного ризику та шляхи його зниження на торговельному підприємстві

 1. Оцінка й аналіз комерційного ризику торговельного підприємства

 1. Форми і методи досягнення комерційного успіху підприємства

Додаток 2

зразок плану курсової роботи
Вступ


1.

Теоретичні основи вивчення та формування купівельного попиту на торговельному підприємстві .

2.

Організація вивчення та формування купівельного попиту на роздрібному торговельному підприємстві «Вікторія»
2.1. Економічна характеристика комерційної діяльності РТП «Вікторія»
2.2. Аналіз чинників, які впливають на формування попиту на підприємстві «Вікторія»
2.3. Дослідження методів вивчення попиту на торговельному підприємстві «Вікторія»

3.

Шляхи вдосконалення вивчення та формування купівельного попиту на РТП «Вікторія»

Висновки та пропозиціїДодаток 3

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Голові циклової комісії

товарознавчо-комерційних дисциплін

Монастирській Л.Є..

Студента_______курсу групи _________

Спеціальність ТОВАРОЗНАВСТВО ТА

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

________________________________

(прізвище, ім’я по батькові)ЗАЯВА
Прошу дозволити виконання курсової роботи з дисципліни «Комерційна діяльність» на тему:


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

за матеріалами_________________________________________________________________________________________________

(назва торговельного підприємства )

До заяви додаю план курсової роботи:Вступ

1._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки
“____”_______________201_р. _____________________

(підпис)
Додаток 4Зразок титульної сторінки курсової роботи
УКООПСПІЛКА

Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж

КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни: Комерційна діяльність
на тему:_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Група ______________


Спеціальність: 5.03051001

Товарознавство та

комерційна діяльність

Виконавець ____________________________


(прізвище, ім’я по батькові судента)
Керівник курсової роботи Монастирська Лариса Євгенівна

м. Білгород-Дністровський – 201__ р.


Додаток 5

Зразок змісту курсової роботи


ПЛАН……………………………………………………………………………..


2

Вступ……………………………………………………………………………...


3

1.

Теоретичні основи вивчення та формування купівельного попиту на торговельному підприємстві .........................................................................

5


2.

Організація вивчення та формування купівельного попиту на роздрібному торговельному підприємстві «Вікторія» …………………

13

2.1. Економічна характеристика комерційної діяльності РТП «Вікторія» ................................................................................................

13

2.2. Аналіз чинників, які впливають на формування попиту на підприємстві «Вікторія» .........................................................................

15

2.3. Дослідження методів вивчення попиту на торговельному підприємстві «Вікторія» ........................................................................

18


3.

Шляхи вдосконалення вивчення та формування попиту на РТП «Вікторія» .......................................................................................................

20


Висновки та пропозиції .......................................................................................

25

Список використаної літератури .......................................................................

27

Додатки …………………………………………………………………………

28Додаток 6
Список використаної літератури


 1. Закон України “Про рекламу”

 2. Постанова КМУ “Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення”, від 08.02.95 № 108.

 3. Бланк І.А. Торговий менеджмент – К.: Эльга, Ника-центр, 2004.-784с.

 4. Бєлєвцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416с.

 5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник – К.: Лібра, 2002 – 712 с.

 6. Карпенко Н.В. Маркетинг: Навч. посібник – Харків: Студцентр, 2004 – 208 с.

 7. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: Я.А. Гончарука, - Київ: НМЦ «Укоопосвіта», 2002 – 458с.

 8. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. - «Питер». – Санкт-Петербург; 2009. – 896с.

 9. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер с англ.– М. Прогресс, 2002 – 736 с.

 10. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: Навч.посіб.– К.: МАУП, 2003. – 184 с.

 11. Організація торгівлі: Підручник за ред.. В.В. Апопія, К. Центр навчальної літератури, 2005

 12. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность, М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.

 13. Політична економія: Навч. Посіб. За заг. ред. Г.А.Оганяна. — К.:МАУП, 2003. — 520с.

 14. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 387с.

 15. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2004 – 228с

 16. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. –К. Центр навчальної літератури, 2006.-312с

 17. Ольга Бродська Мій вірний відданий ... покупець. Про ролі стратегій лояльності в успіху підприємства// Персонал - 2006 - № 3- с 79-83

 18. Місюра Л.А. Робота з іміджем як базове завдання в системі ПР// Маркетинг в Україні - 2002 - № 5 - с 17-25

 19. Повідомлення Державного комітету статистики Про індекс інфляції// Урядовий кур’єр – 2011 – 10 лютого

 20. Економіка України за 2012 рік // Урядовий кур’єр - 2013 - 27 січняДодаток 7

Зразок оформлення рисунка

Рис. 1. Етапи життєвого циклу товару

Додаток 8
Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж

РЕЦЕНЗІЯ

НА КУРСОВУ РОБОТУ
З ДИСЦИПЛІНИ «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Студент групи ______________ _____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Тема курсової роботи:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Рецензент викладач__________Монастирська Лариса Євгенівна

(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Допущено до захисту з оцінкою ________________________

«___»__________________ 201_р.


_________________________________

(підпис рецензента)
Каталог: Icons
Icons -> Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів
Icons -> Укоопосвіта Білгород -дністровський економіко-правовий коледж контрольні роботи з дисципліни
Icons -> Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Українська мова
Icons -> Методичні вказівки щодо ви­вчення питань контрольної роботи, указана необхідна література і ставляться запитання для самоперевірки
Icons -> Тематичний план
Icons -> Кодекс законів про заборону полювання й орання деяких територій. Основні етапи розвитку екології
Icons -> Методичні рекомендації та завдання з дисципліни «Комп’ютерні правові сиситеми» Для студентів заочної форми навчання
Icons -> Центральна спілка споживчих товариств укоопспілка білгород-дністровський економіко-правовий коледж облік І аналіз зовнішньоекономічноїдіяльності
Icons -> Дисципліна Неорганічна хімія Викладач

Скачати 239.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка