Методичні рекомендації до написання реферату трактування поняттяСкачати 85.04 Kb.
Дата конвертації26.04.2017
Розмір85.04 Kb.
ТипРеферат
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Трактування поняття «реферат» - неоднозначні. Наведемо окремі з них.

Реферат – а) короткий, усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги і т. ін..; б) доповідь на будь-яку тему, написана на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

Реферат – це стислий виклад у письмовій чи у формі публічної доповіді змісту наукової праці (праць), літератури з теми.

Слово «рефера» походить від латинського «referе», що означає «повідати, повідомляти». Тобто це короткий усний виклад якого-небудь питання, змісту книги, наукової роботи або доповідь на будь-яку тему, зроблена на основі критичного огляду джерел.
І. Реферат не є конспектом, він не копіює дослівно зміст першоджерела, а є вторинним текстом, створеним шляхом систематизації та узагальнення матеріалу першоджерела; як вторинний текст, реферат складається відповідно до висловлювання.

Реферат має відповідати таким критеріям: • цілісність (змістова, тематична, стильова, мовна);

 • звязність (логічна, мовна);

 • структурна впорядкованість (наявність вступу, основної частини і висновку, їх оптимальне співвідношення);

 • завершеність (змістова й жанрова).

ІІ. Під час роботи з рефератом переважно використовують кілька джерел. Залежно від їх кількості виділяють такі види рефератів:

 • монографічні (написані на основі одного джерела);

 • оглядові (створені на основі кількох вихідних текстів, обєднаних спільною метою та подібними проблемами дослідження).

У шкільній практиці використовують обидва види, однак, для учнів старших класів слід пропонувати оглядові реферати, що базуються на більш складних інтелектуальних та комунікативно-мовних навичках.

ІІІ. За видом інформації та способом її викладу реферати поділяються на:

 • інформативні, що досить повно викладають усі основні положення, докази й висновки вихідного тексту. Інформативні реферати засновані на всебічному критичному аналізі фактів за обраною темою. Головним завданням такого реферату є повідомлення аудиторії (класу) певної суми знань, повязавши їх з уже відомими. При цьому треба довести новизну та актуальність обраної теми;

 • індикативні, або реферати-резюме, які перелічують лише основні положення та висновки без викладу доказів;

 • реферати-рецензії можна побудувати у формі написання рецензій на вже готові реферати (наприклад, взяті з Інтернет);

 • реферати можуть бути виконані у формі узагальненого тематичного словника. Так не тільки систематизуються власні знання учня, а й напрацьовуються навички роботи з довідковою літературою (учень учиться вчитися).

IV. Реферат як жанр наукової літератури має такі ознаки:

 • максимальна повнота й точність викладу змісту;

 • обєктивність передачі першоджерела (реферат не повинен відбивати субєктивних поглядів референта та його оцінки висвітлюваної інформації);

 • авторизованість у передачі інформації (автор реферату розкриває зміст першоджерел зі свого погляду на послідовність дій автора (авторів) першоджерела). Наприклад: Автор звертає увагу на… Автор зазначає той факт…

СТРУКТУРА РЕФЕРАТУ

Вступ. У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, окреслюється мета та завдання роботи, подається стисла характеристика першоджерел, їх критичний огляд.

Основна частина. В основній частині слід стисло, але повно викласти зміст вихідних текстів. Матеріал подавати за розділами, у кожному з яких розкривати проблему або різні аспекти однієї проблеми; зазначити шляхи та методи її розвязання, а також досягнуті результати. Обовязковим є зазначення різних поглядів на проблему. Матеріал основної частини треба структурувати в основні змістові блоки (частини, параграфи, абзаци тощо). Кожен великий блок повинен містити назву, наприкінці його слід зробити короткий висновок. Усі терміни, які вживаються в рефераті, слід обовязково пояснити в спеціальних посиланнях або в самому тексті.

Висновок. Сформулювати загальні висновки за темою, висловити свою згоду чи незгоду з позицією авторів першоджерел, а також особистий погляд на розвязаня проблеми. Висновки мають бути чіткими, стислими і випливати зі змісту основної частини. Після написання реферату його слід правильно оформити.


ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Титульна сторінка оформлюється згідно зі стандартом навчального закладу і, як правило, містить таку інформацію: назва міністерства, якому підпорядковується установа, назва навчального закладу, назва теми, прізвище, імя й по батькові вчителя, місце і рік виконання реферату.

План або зміст включає всі перераховані вище структурні елементи реферату, із зазначенням сторінок, на яких вони знаходяться. Основний зміст реферату поділяється на глави або розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.

Список використаної літератури. Бібліографічний опис джерел списку літератури подається за такими правилами: 1. серед книжок слід зазначити прізвища та ініціали авторів, назви джерел, підзаголовкові дані, місце і назву видавництва, рік видання, кількість сторінок;

 2. для журнальних статей зазначають прізвища та ініціали авторів, повні назви статей, скорочені назви журналів, роки, номери, випуски, сторінки;

 3. для статей з книжок та неперіодичних збірників мають бути зазначені прізвища та ініціали авторів, назви статей, видань, у яких вміщені статті, місце видання, видавництва, роки видань, сторінки. Список використаних джерел свідчить про рівень вивчення проблеми і навичок роботи з науковою літературою.

Обсяг реферату не має жорсткого регламенту, оскільки залежить як від реферативних книжок, так і від їх кількості. Однак, на нашу думку, він не повинен перевищувати 20 с.

Написання рефератів має індивідуальний характер, а тому навязувань з боку вчителя не повинно бути. Роль учителя в такому випадку є консультативною. Визначити актуальність теми, структуру тексту, сформулювати вступ та висновки повинен сам учень. Щодо питання про наявність у шкільному рефераті дослідницької частини, то здебільшого він не може містити самостійних досліджень учня (звичайно, якщо саме першоджерело реферату містить опис наукового експерименту або дослідження здійсненого ученим, учень має досить детально розкрити).

Вимога вчителів щодо обовязкового введення до реферату міні дослідження є, на нашу думку, надмірною. Це пояснюється тим, що організація та опис дослідження є дуже складним видом інтелектуальної діяльності, який потребує знання методики проведення дослідження, навичок оформлення наукової роботи тощо.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТУ

Критерії оцінювання реферату, на нашу думку, можуть бути як загальними, так і окремими.

До загальних критеріїв можна віднести такі: відповідність реферату темі, глибина і повнота розкриття теми, логічність, звязність, доказовість, структурна впорядкованість (наявність вступу, основної частини, висновку, їх оптимальне співвідношення), оформлення (наявність плану, списку літератури, культура мовлення, зноски тощо), мовна грамотність.

До окремих критеріїв відносять ті, що належать до конкретних структурних частин: вступу, основної частини, висновку. Критерії оцінювання вступу: наявність обґрунтування вибору теми, її актуальність; наявність сформульованих мети і завдань роботи; наявність стислої характеристики першоджерел. Критерії оцінювання основної частини: структурування матеріалу за розділами, параграфами, абзацами; наявність заголовків до частин тексту; проблемність та різнобічність у викладі матеріалу; виокремлення в тексті основних понять і термінів, їх тлумачення. Критерії оцінювання висновку: наявність висновків за результатами аналізу; висловлювання своєї думки щодо проблеми.

До критеріїв оцінювання реферату, на нашу думку, слід віднести і захист реферату. Зазвичай, захисти реферату проводиться публічно (перед аудиторією, класом). На захист відводять 5-10 хвилин. У виступі слід обґрунтувати актуальність вибору теми, сформулювати мету і завдання роботи, дати стислу характеристику першоджерел, розкрити проблемність та різнобічність у викладі матеріалу, сформулювати висновки за результатами аналізу, висловити свою думку щодо проблеми тощо.

Мова виступаючих має бути грамотною, чіткою і розбірливою, розміреного темпу, з логічними паузами та акцентуванням на тих її положеннях, які автор хоче донести до слухачів.

Отже, написання рефератів сприяє розвитку критичного мислення, аналітичної діяльності та можливості популяризації науки.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат – стислий виклад (перед аудиторією або в письмовій формі) наукової праці, вчення, змісту книжки; доповідь на будь-яку тему, що складається з огляду літературних, наукових та інших джерел. Це – одна з форм роботи з науковою літературою. 1. Визначте тему.

 2. Підберіть літературу: документи, першоджерела, монографії, довідники, збірники, газетні та журнальні матеріали.

 3. Ґрунтовно вивчіть літературу. Опрацьовуючи джерела, робіть виписки цитат, основних думок. Користуючись закладками, визначте найістотніші місця і зробіть висновок.

 4. Складіть список розділів, який може бути і планом реферату.

 5. Продумайте план реферату, можливі рамки його розширення.

 6. Систематизуйте опрацьований матеріал.

 7. Остаточно продумайте та уточніть план реферату. Обовязково включіть до плану актуальність теми та її значення.

 8. Напишіть реферат, у висновку якого обовязково висловіть своє ставлення до викладеної теми, її змісту.

 9. У кінці реферату слід подавати список використаної літератури.

 10. Бібліографічний опис джерела і списку літератури подається за такими правилами:

 • для книжок слід зазначити: прізвища та ініціали авторів, назви творів, підзаголовкові дані, місце і назви видавництв, роки видань, кількість сторінок;

 • для журнальних статей зазначають: прізвища та ініціали авторів, повні назви статей, скорочені назви журналів, роки, номери, томи, випуски, сторінки;

 • для статей з книжок та неперіодичних збірників мають бути зазначені прізвища та ініціали авторів, назви статей, видань, у яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки.

 1. Прочитайте текст і відредагуйте його.

 2. Правильно оформіть реферат (на титульній сторінці зазначте назву установи, де виконано роботу, тему реферату, прізвище та ім’я автора, клас (предмет, гурток), де він навчається, рік написання, прізвище та ініціали керівника роботи; текст пишіть з одного боку друкованого аркуша, почніть з плану, наприкінці реферату наведіть список літератури, залиште два чистих аркуші для написання рецензії)

Скачати 85.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка