Методичні рекомендації до написання та основні вимоги щодо оформлення дипломної роботи (проекту) для студентів окрСторінка1/6
Дата конвертації05.12.2016
Розмір4.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Факультет лісового і садово-паркового господарства

Кафедра садово-паркового господарстваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до написання та основні вимоги щодо оформлення

дипломної роботи (проекту) для студентів ОКР «Бакалавр»,

«Спеціаліст» і «Магістр» за напрямом підготовки

6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» та спеціальності 7.09010303 і 8.09010303 «Садово-паркове господарство».

Умань – 2015
Наведено методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) з урахуванням специфіки підготовки дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» за напрямом підготовки 06.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» та спеціальності 7.09010303 і 8.09010303 «Садово-паркове господарство».

Укладачі: доктор. с.-г. н. В.В. Поліщук, д. с.-г. н., професор кафедри А.Ф. Балабак, к. с.-г. н., доцент О.О. Заморський, к. архітектури, доцент Ю.І. Єгоров, к. б. н., доцент М.І. Парубок, к. с.-г. н., доцент Л. Г. Варлащенко, к. с.-г. н., доцент І.М. Пушка, к. с.-г. н., доцент Ю.А. Величко, к. с.-г. н., доцент Т.В. Мамчур, . к. с.-г. н. М.Ю. Осіпов.
Рецензенти: д. б. н., професор, член-кореспондент НАН України, директор Національного дендрологічного парку «Софіївка» І.С. Косенко; к. б. н., доцент кафедри біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини І.В. Красноштан.

Схвалено на засіданні кафедри садово-паркового господарства

(протокол № 2 від 22 вересня 2014 р.)

Затверджено і рекомендовано до видання науково-методичною комісією факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва (протокол № 2 від 22 жовтня 2014 р.)


УДК 712.4 (07)

ББК 42.37 я7

Методичні вказівки до написання та оформлення дипломної роботи ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» та спеціальності 7.09010303 і 8.09010303 «Садово-паркове господарство» / [Балабак А.Ф., Поліщук В.В., Заморський О.О., Єгоров Ю.І., Парубок М.І. та ін.] – Умань, 2015. – 56 с.


©УНУС, 2015ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………….

4

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАННЯМ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………………………………………………………………........

4


ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ……………................

6
Мета і завдання дипломної роботи……………………………...……….

6
Тематика дипломної роботи……………………………...…....................

7
Структура дипломних робіт технологічного та

наукового спрямування…………………………………………………..

8

Склад дипломної роботи проектного спрямування…………………….

15

ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (проекту)………………………….

19
Редакційні вимоги………………………………………………………..

19
Складання цифрових таблиць…………………………………………..

21
Подання ілюстрацій……………………………………………………..

22
Формули………………………………………………………………….

23
Складання списку використаних джерел.………………………………

24
Оформлення додатків……………………………………………………

27

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ……………………………………………………..

27

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ………………………..……

31

ПАМ’ЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………………...…

36

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………...

37

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...

41

ДЛЯ НОТАТОК………………………………………………………………..

54


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дипломна робота (проект) студента, що пройшов курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» — випускна (кваліфікаційна) робота, яка має за мету систематизувати знання, розширити і закріпити професійні вміння та навички щодо вирішення завдань, максимально наближених до умов виробництва.

Дипломна робота (проект) є самостійною роботою студента, яка виконана відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника вищого навчального закладу. Вона відображає рівень професійної підготовки випускника, його здатності виконувати виробничі функції і типові задачі фахової діяльності.

Дипломна робота — дослідження проблемного питання, яка має елементи наукового пошуку та практичної новизни. Вона носить науково-дослідницький, технологічний та проектний характер з теми, затвердженої на кафедрі. Метою робіт рівня бакалавра є підвищення ефективності системи шляхом удосконалення її елемента — об’єкта проектування (дослідження), надання йому нових кількісних і якісних характеристик. При виконанні робіт наступного освітньо-кваліфікаційного рівня (спеціаліст, магістр) мета роботи поглиблюється і охоплює розробку питань з підвищення ефективності системи — об’єкта проектування (дослідження), надання їй нових кількісних і якісних характеристик.

До виконання дипломної роботи (проекту) допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Дипломна робота (проект) виконується на основі всебічного вивчення наукової літератури зі спеціальності (монографій, статей, авторефератів, дисертацій, періодичної, у тому числі зарубіжної, законодавчої й нормативної літератури та за результатами самостійної дослідної і експериментальної роботи студента).

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАННЯМ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
За рішенням кафедри за дипломником закріплюється керівник і тема дипломної роботи (проекту) із числа висококваліфікованих фахівців (професорів, доцентів (викладачів) кафедри садово-паркового господарства.

Затвердження теми дипломної роботи здійснюється за особистою письмовою заявою студента на ім’я декана факультету.

Науковий керівник:

видає студенту завдання на дипломну роботу (проект), яке затверджується завідувачем кафедри та деканом факультету, із зазначенням термінів виконання запланованих видів робіт;

надає допомогу у розробці календарного плану-графіка роботи на весь період із зазначенням черговості виконання окремих етапів;

– надає методичну допомогу щодо організації експериментальних досліджень та рекомендує студенту необхідну наукову літературу, довідникові та архівні матеріали, типові проекти та інші джерела відповідно до теми роботи (проекту);

надає студенту систематичні консультації;

перевіряє якість виконання роботи (проекту) за етапами та в цілому.Завдання для виконання дипломної роботи (проекту)

Завдання складається керівником дипломної роботи (проекту) відповідно до теми, затверджується завідувачем кафедри і видається студенту.

Завідувач кафедри садово-паркового господарства встановлює строки періодичного звіту по виконанню дипломної роботи (проекту) студентом (не рідше одного разу на семестр). Студент звітується на засіданні кафедри, де визначається ступінь готовності дипломної роботи (проекту) або окремих питань. Зауваження та висновки щодо ступеню готовності роботи (проекту) заносяться до протоколу рішення кафедри. У разі негативної оцінки стану виконання дипломної роботи (проекту) кафедра має право змінювати наукового керівника або тему дипломного дослідження.

Керівник дипломної роботи (проекту), у разі необхідності, має право запрошувати консультантів із окремих розділів дипломної роботи (проекту).Консультантами із окремих розділів дипломної роботи (проекту) можуть призначатися професори, доценти (викладачі) і наукові співробітники університету або висококваліфіковані фахівці інших установ, організацій та підприємств за профілем розділу. Консультанти надають допомогу студенту в роботі над відповідним розділом, перевіряють якість його виконання і ставлять на титульному листі свій підпис.

Дипломник під керівництвом керівника та консультантів вирішує комплекс екологічних, технологічних, архітектурних, дендрологічних, рекреаційних, інженерно-планувальних й економічних питань та виконує креслення (у разі потреби) з необхідним поясненням.

Студент — виконавець дипломної роботи (проекту) відповідає за прийняті ним технічні та проектні пропозиції та коректність і достовірність усіх даних прийнятих у дипломній роботі (проекті).

Кафедра СПГ забезпечує студентів до початку виконання дипломної роботи (проекту) методичними вказівками, в яких вміщено обов'язковий обсяг вимог до дипломної роботи (проекту) відповідно до спеціальності.

Завершена дипломна робота (проект), підписана студентом і консультантами (при наявності), подається керівнику. Після перегляду і схвалення дипломної роботи (проекту) керівник підписує її та разом зі своїм відгуком подає завідувачу кафедри. У відгуку повинно бути відображено:

– оцінка виконаної роботи по всім розділам роботи (проекту);

– особисті якості дипломника як виконавця;

– ступінь підготовки студента до самостійної діяльності відповідно до набутої кваліфікації та спеціальності;

– висновок про можливість допуску студента до захисту дипломної роботи (проекту) перед державною екзаменаційною комісією (ДЕК).

Не пізніше ніж за 20 днів до захисту дипломної роботи (проекту) перед ДЕК проводиться передзахист роботи (проекту) на засіданні випускової кафедри. Завідувач кафедри на підставі пробного захисту вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи при цьому відповідний запис на титульному аркуші дипломної роботи (проекту).

Студент, що не пройшов передзахист у вказаний строк, до захисту перед ДЕК не допускається.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є апробація дипломної роботи: виступ на студентському науковому гуртку, доповідь на конференціях, написанні статті.

Дипломна робота (проект), допущений до захисту, направляється деканом факультету на рецензію до початку роботи ДЕК. Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача відповідної кафедри із числа професорів і доцентів (викладачів) університету, що працюють на цій кафедрі або спеціалістів виробництва і науково-проектних установ, які мають відповідну кваліфікацію і стаж роботи не менше 5 років.

Після передзахисту дипломна робота (проект) подається на захист разом із зовнішньою рецензією та відгуком наукового керівника.

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Мета і завдання дипломної роботи (проекту)

Дипломна робота (проект) є заключним етапом навчання студентів і має за мету систематизацію знань та розширення професійних навичок щодо вирішення завдань стандартного та інноваційного характеру відповідно до професійного спрямування.Основні завдання дипломної роботи (проекту):

набуття умінь з планування і проведення досліджень;

аналізу та систематизації наукових фактів і експериментальних даних;

розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою аналізу експериментів, пов’язаних з темою дипломної роботи;

аналіз сучасних досягнень у вирішенні поставлених завдань;

формування задач та напрямів їх вирішення;

програмування можливих технологічних рішень, висновків і пропозицій.

У студента формуються навички написання і оформлення наукової роботи. Дипломна робота повинна бути актуальною, мати наукову новизну та практичну цінність.

Тематика та напрям дипломних робіт (проектів)
Тематика дипломних робіт (проектів) повинна відповідати змісту освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців напряму 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» та спеціальності 7.09010303 і 8.090303 «Садово-паркове господарство».

Спрямування тем дипломних робіт (проектів) може бути технологічним, проектним і науковим.

Студенту надається право обрати тему дипломної роботи (проекту) або запропонувати свою, з обґрунтуванням її доцільності, та узгодити її з керівником і затвердити на засіданні кафедри садово-паркового господарства.

Рекомендується розробка таких питань вказаними напрямками.

Технологічне спрямування:

– досвід вирощування штучних лісових і декоративних насаджень різного призначення: декоративних, лісових, квіткових культур, захисних насаджень, зелених насаджень населених пунктів, садово-паркових об'єктів.

– аналіз технології вирощування декоративних культур підприємствами зеленого будівництва у відкритому та закритому ґрунті розсадника; агротехніка догляду за газоном. Перспективи розвитку інтродукції і використання інтродуцентів у міських насадженнях.

– досвід створення декоративних угрупувань, живоплотів, вертикального озеленення, квітників, газонів, розсадників.

– аналіз господарської діяльності підприємства.

Наукове спрямування:

– визначення механізмів функціонування штучних рослинних насаджень різного цільового призначення, їх структурних компонентів, вивчення еколого-фізіологічних особливостей росту і розвитку та репродуктивного відновлення декоративних культур.

– дослідження еколого-фізіологічних механізмів мінерального живлення декоративних рослин; розробка наукових основ застосування добрив, стимуляторів росту, гербіцидів, антитраспірантів у розсадниках і садово-паркових об'єктах.

– вивчення біологічних особливостей формування деревостану аборигенних та інтродукованих культур, аналіз росту дерев, чагарників і трав'янистих видів у садово-паркових та інших насадженнях.

визначення характеру впливу кліматичних та едафічних чинників на ріст, розвиток і функціонування декоративних рослин садів і парків, деревних порід штучних лісових насаджень.

– основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості садово-паркових ценозів, насаджень урботехногенних територій, штучних лісів тощо.
Проектне спрямування

– проект озеленення та благоустрою об’єктів загального (парків, луко- та лісопарків, скверів, бульварів, площ, тощо) та обмеженого (лікувальних закладів, закладів освіти, малих садів, тощо) користування.

– проект заходів з покращення санітарного стану зелених насаджень на об'єктах комплексної зеленої зони міста.

проекти рекультивації порушених ландшафтів.

– сучасні тенденції створення газонів, квітників, дендрокомплексів, топіарне мистецтво. Проекти створення парків, скверів, дендропарків, дендрокомплексів.

– ландшафтна реконструкція зелених насаджень різного функціонального призначення (загального, обмеженого, спеціального).

проект створення декоративного, лісового розсадника.

проект вдосконалення виробництва садивного матеріалу.Структура дипломних робіт технологічного та наукового спрямування
Структурні частини дипломної роботи (проекту)

Робота складається з низки розділів, що змінюють один одного у визначеній логічній послідовності. Кожен розділ має свою назву і повинен бути у певній мірі автономним. Разом з тим автономія не повинна порушувати цілісного сприйняття усієї роботи.Дипломна робота складається із таких структурних частин:

Титульна сторінка

Завдання

ЗМІСТ


РЕФЕРАТ

ВСТУП


Огляд літератури з теми

Умови проведення досліджень

Організаційно-господарські умови підприємства

Аналіз кліматичних і погодних умов

Характеристика ґрунтів

Експериментальна частина

Характеристика об'єктів дослідження

Методика проведення роботи та обліків

Результати проведеної роботи та їх аналіз

Ефект від запропонованих рішень (відповідно до поставлених задач)

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ (для спеціалістів та магістрів)

Висновки

пропозиції виробництву (відповідно до поставлених задач)

Список використаних джерел

ДОДАТКИ
Зміст розділів дипломної роботи

Обсяг дипломної роботи

Дипломна робота повинна становити не більше 50 сторінок друкованого тексту, включаючи рисунки, таблиці, список використаних джерел.Назва роботи

Назва дипломної роботи повинна бути сформульована достатньо точно. До невдалих слід віднести як дуже загальні, так і вузькі назви робіт, з яких не можна зрозуміти про що йде мова. Наприклад: «Аналіз технології вирощування деяких декоративних рослин у господарствах» або «Дані з впливу добрив на декоративні рослини» і т.д. Назва повинна бути конкретною та короткою.

Назва у 3–4 рядки вже не бажана, а ще більшу можна вважати невдалою. Доцільно, щоб назва роботи складалась із 1–1,5 рядків. Зручність при читанні та ясність — ось головні вимоги до назви роботи.

Титульна сторінка

Обов'язковою структурною частиною дипломної роботи є титульна сторінка із зазначенням повної назви вищого учбового закладу, кафедри та теми роботи без будь-яких скорочень та лапок, прізвища, ім'я та по батькові студента із зазначенням курсу та форми навчання, прізвища, ініціалів, наукового ступеня та вченого звання керівника. На титульному аркуші вказуються дати надходження дипломної роботи на кафедру. Зразок титульної сторінки наведено у додатках А1–А3.Завдання

Видається дипломним керівником (додаток Б).Зміст

Зміст містить у собі відомості про всі розділи та їх розташування у дипломній роботі (проекті). З чергового рядка друкуються назви всіх розділів та підрозділів. Проти кожної назви друкується номер сторінки, на якій починається у тексті вказаний розділ. Назви розділів у тексті та змісті повинні бути однаковими. Номера сторінок, на які вказує зміст, друкуються недалеко від правого поля, всі на однаковій відстані від краю сторінки. Слово «ЗМІСТ» друкується заголовними літерами і розташовується посередині аркуша.Реферат

Реферат містить відомості про обсяг дипломної роботи (проекту), кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань; текст реферату; перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відбивати подану у проекті інформацію і, як правило, у такій послідовності: об’єкт досліджень, мета роботи, методи досліджень та проектування, результати досліджень та проектування; результати щодо використання закінченої роботи; ефект від запропонованих рішень; значущість роботи та висновки.

Вступ

Актуальність теми. Вступ обґрунтовує актуальність проблеми, пояснює причину проведення даної роботи (для того, щоб підтвердити результати попередніх робіт, перевірити припущення, дослідити нові питання і т.д.).

Вступ повинен бути написаний стисло, наповнений змістом. Не слід робити вказівки на наукові статті та наповнювати його літературними даними. Обсяг цієї частини робот не перебільшує 1–2 сторінок.

Аргументацією необхідності роботи не може бути посилання на доручення, розпорядження, завдання. Так, виконання даної роботи у зв'язку із планом наукової роботи кафедри не є підставою важливості розробки теми.

Мета і завдання дослідження. Мету виконання роботи необхідно сформулювати чітко. Те, що зрозуміло для того, хто пише роботу, не означає зрозумілості для читачів, не ознайомлених із змістом роботи. Далі повинні стояти задачі, які необхідно розв'язати для досягнення поставленої мети. Через те, що у значній мірі студент сам вибирає собі тему, розробляє її та формулює задачі, що стоять перед ним, невірно було б підкреслювати, що перед ним були поставлена певні задачі. Краще писати: «Для досягнення мети ми поставили перед собою такі завдання». Надалі потрібно розкрити такі положення:

предмет дослідження;

об’єкт дослідження;

методи дослідження;

наукова новизна одержаних результатів (для робіт науково-технологічного спрямування);

практичне значення одержаних результатів.

Вступ краще «відшліфувати» в останньому варіанті тоді, коли буде завершена вся робота.

Огляд літературних джерел з обраної теми

Огляд літератури знайомить із станом тієї проблеми, що вирішується у даній роботі. Аналізується те, що вже досягнуто, які оригінальні напрямки та задуми розвиваються для вирішення даного питання, які існують суперечності, недоробки. Необхідно за можливістю критично проаналізувати матеріал.

Мета огляду літератури — дати чітке уявлення про сучасний стан питання, яке вивчається. Він служить обґрунтуванням виправдання вибору теми. Загальний обсяг літератури звичайно не перебільшує 7–8 сторінок для освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр», в ньому дається аналіз 30–45 літературних джерел; для спеціалістів — займає 15–20 сторінок з аналізом 60–70 літературних джерел; для магістрів — займає 15–25 сторінок з аналізом 70–80 літературних джерел з використанням посилань на іноземні видання.

Часто цей розділ дипломної роботи називають тематично. Наприклад, «Агротехнічні заходи вирощування сіянців у розсадниках». Однак, коли розглядають декілька суміжних проблем, у даному розділі роботи виділяють тематичні підрозділи. Наприклад: 1. Роль, задачі, класифікація сучасних розсадників і їх структура.

 1. Сівозміни у степових розсадниках без зрошення і зі зрошенням.

 1. Застосування добрив у розсадниках.

В огляді літератури потрібно розглядати питання, які мають тільки пряме відношення до роботи. На початку подаються найбільш загальні відомості з даної проблеми, що допомагає вникнути в сутність проблеми. Потім висвітлюються матеріали, що стосуються тієї частини проблеми, яка розглядається в роботі.

Для написання літературного огляду за темою студент повинен проаналізувати навчальні посібники, монографії, наукові статті у збірниках і періодичні видання тощо.Не слід перевантажувати літературній огляд всіма вивченими літературними джерелами, значну частину їх можна використовувати при аргументації власних даних, висновків, при порівнянні отриманих результатів із даними і висновками інших дослідників.

Використання літературних джерел в їх аналітичному огляді подаються у таких формах посилань:

 • У дослідженнях А.Ф. Балабака [посилання] показано, що …

 • Встановлено, що кращим варіантом підживлення чайно-гібридних троянд є [посилання] …

 • Аналізуючи результати досліджень А.І. Іванова з питань...[номер джерела у списку літератури], слід звернути увагу на те, що ....

 • В.А. Кучерявий [ ] вважає, що … далі пишуть тезу про встановлені цим автором фактичні положення, які належать до проблеми, що вивчалась.

 • Згідно каталогу рослин для робіт з фізіології складеному І.П. Горницькою, Л.П. Ткачук [посилання] Алоказія крупнокоренева...

При цьому слід користуватися такими словами: встановлено, виявлено, показано, обґрунтовано, досліджено, проаналізовано тощо.

Умови проведення досліджень

Організаційно-господарські умови

У цьому розділі дають стислу характеристику господарства, вказується площа ділянок, зайнятих під вирощування декоративних культур. Надається характеристика культиваційних приміщень (парників, теплиць і оранжерей), машин та обладнання, що використовуються у технологічних операціях. Якщо робота виконується у лісопарку, парку, заповіднику, наводиться відомість інвентаризації насаджень (додаток В), асортименту дерев і кущів (додаток Д).

При виконанні роботи в умовах парку крім зазначених таблиць наводяться техніко-економічні показники об'єкту (додаток Е), асортимент квітникових рослин (додаток Ж), газонних трав (додаток З).Аналіз кліматичних і погодних умов.

У розділі надаються показники багаторічної норми за даними найближчої до місця проведення дослідів метереологічної станції або з агрокліматичного довідника. Ця інформація складається з основних метереологічних показників (середні помісячні температури повітря, швидкість вітру, кількість опадів, середньорічна роза вітрів, сума активних температур за вегетаційний сезон, промерзлість ґрунту). Надають порівняльну оцінку погодних умов у роки досліджень з багаторічними середніми показниками. Це необхідно для того, щоб при обговоренні результатів проаналізувати зміни росту, цвітіння, плодоношення, загальної продуктивності рослин та інші показники, якщо такі досліджують, з відхиленнями погодних умов у період вегетації від середньої норми.Характеристика ґрунтів.

У підрозділі надається аналіз структури ґрунтового покриву, вміст гумусу, основних елементів живлення (N,Р,К), ємність поглинання катіонів, рН ґрунтової витяжки. Як правило, користуються даними, які надає агрономом розсадника, розарію, дендрарію, парку, підприємства з вирощування декоративних культур, лісового господарства за місцем проведення роботи.Експериментальна частина

Експериментальна частина містить ряд підрозділів.

У підрозділі «Характеристика об'єктів дослідження» наводяться назви рослин на українській та латинській мовах, їх систематична класифікація. Надається коротка характеристика об'єктів дослідження.

Якщо робота має технологічне спрямування, то у цьому підрозділі надають базову інформацію про стан об'єкту у господарстві за останні три роки, декоративність, рентабельність вирощування, звертають увагу на стан технології чи частини технології, яка підлягає вивченню у дипломній роботі (проекті). Цей підрозділ містить вихідні данні для виконання роботи.

У підрозділі «Методика проведення досліджень» в роботі наукового спрямування точно і повно описуються варіанти досліду, методики, характер та природа проведених вимірів. У даному підрозділі наводяться відомості про число повторень проведених дослідів, способи обробки первинних даних. Якщо використовувалась стандартна методика, то на описанні її зупинятися не слід, роблять тільки посилання на джерело. Однак, якщо методика була модифікована, необхідно висвітлити сутність цих змін. Обсяг даного підрозділу звичайно складає 2–3 сторінки. Якщо дипломна робота (проект) технологічного спрямування, роблять посилання на основні агротехнічного методи вирощування декоративної культури, що були застосовані, вказують які машини і механізми, пристрої використовують при застосуванні даної технології.

При проведенні роботи у теплицях, оранжереях потрібно наводити дані з тривалості світлового дня, при якій вирощували рослини, характеристик ламп, що використовуються для штучного освітлення, описується схема поливу тощо.

При обробці даних на комп'ютері наводяться відомості про пакет використаних програм.

В підрозділі «Результати дослідів та їх обговорення» викладаються результати власних дослідів, обговорюється достовірність отриманих результатів, надається їх трактовка. Власні дані порівнюються із аналогічними результатами інших авторів. Такі порівняння повинні носити конкретний характер із вказівкою подібності та різниці в одержаних даних. Якщо аналогічних результатів у літературі немає, необхідно вказати на цю обставину.

При аналізі технології вирощування декоративної культури на підприємстві, де проходила виробнича практика, важливо звернути увагу на всі технологічні операції, глибоко розкрити суть кожної з них, провести порівняння з літературними даними з цього питання, або досвідом інших господарств.

Перелік підрозділів у розділі залежить від об'єкта дослідження (деревні, квіткові, газонні рослини), характеру виконаної практичної роботи. При викладенні матеріалу необхідно висвітлити систему основного і передпосівного обробітку ґрунту, підготовки насіння до сівби, вказати строки сівби, глибину загортання насіння, описати агротехніку післяпосівного обробітку ґрунту і догляду за посівами (полив, підживлення тощо). Якщо необхідно, проводять обчислення доз добрив, розраховують продуктивність культури. При обговоренні результатів акцентують увагу і обґрунтовують перевагу тих чи інших агротехнічних прийомів, різних варіантів технологій вирощування.

Студент складає технологічну карту декоративної культури за фактично здійсненою роботою на підприємстві під час проходження виробничої практики.

Необхідно чітко відокремлювати в роботі власні результати і ті, які для порівняння або з іншою метою запозичуються в інших авторів. Це відноситься не лише до фактів, але й до уявлень міркувань та фраз. Можливу неясність у цьому відношенні можна виключити, якщо є посилання на джерело запозичення.

Ефект від запропонованих рішень

У загальному випадку під ефектом розуміють зіставлення нової якості стану явища після розв'язання завдань дипломної роботи (проекту) з якістю його вихідного стану.

Розрізняють такі види ефекту від рішень задач дипломної роботи (проекту) (проектних рішень): економічний, фінансово-економічний, науковий, науково-технічний, соціальний, екологічний.

Економічний ефект відображає результат перевищення доходів від розв'язання завдань дипломної роботи (проекту). Наприклад, співставляючи вартість додаткової продукції (при вирощуванні садивного матеріалу або квітів на продаж), одержаної у варіанті з кращою технологією, з витратами, пов'язаними з одержанням приросту продукції. Різниця між вартістю приросту продукції і додатковими витратами на її одержання становить умовно чистий прибуток. • Фінансово-економічний ефект поряд з економічним передбачає покращення кінцевого стану організації з точки зору її фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності.

 • Науковий ефект означає збільшення якості та кількості інформації або суми знань з певної галузі науки.

 • Науково-технічний ефект пов'язаний із аналогічним приростом науково-технічної інформації, як результату виконання комплексу робіт із циклу створення та засвоєння нової техніки.

 • Соціальний ефект відображує покращання якості життя людей, адекватно до зростання доходів персоналу, забезпечення їх зайнятості, від скорочення кількості травматичних випадків та професійних захворювань, поліпшення умов праці.

 • Екологічний ефект означає зменшення шкідливих впливів на навколишнє середовище, зниження рівня екологічних ризиків.

Охорона праці та техніка безпеки (2–3 сторінки).

Охорона праці та техніка безпеки при проведенні запланованих робіт (індивідуальне завдання).

В кінці кожного розділу подаються короткі висновки, щодо опрацьованого матеріалу.

Висновки

Обсяг тексту із висновками у дипломній роботі (проекті) не повинен перебільшувати 1–1,5 сторінок. Висновки мають певну автономію, вони повинні бути зрозумілі та без читання тексту роботи. Кожен висновок має свій порядковій номер (арабськими цифрами) та викладається в межах одного абзацу.У висновках не прийнято робити посилання на таблиці, рисунки, інший ілюстративний матеріал, роботи інших авторів.

Оскільки висновки відбивають у стислій формі основні положення роботи, їх не повинно бути як дуже мало (1–2), так і багато (10–15). У протилежному разі вони не виконують свого основного призначення.Текст висновків повинен бути лаконічним. Неприпустимі загально відомі положення, пусті фрази, розпливчасті формулювання. Не слід включати до висновків різні констатації, які не є результатом наукового аналізу положень даної роботи. Висновки повинні логічно випливати з основних положень дипломної роботи (проекту).

Пропозиції виробництву

Пропозиції повинні бути обґрунтованими, тобто базуватися на інформації, яка має достатню достовірність.Додатки

При викладенні експериментальних даних значна частина матеріалу може не використовуватись в основному тексті, оскільки має допоміжне значення. Однак і ці результати є цікавими для оцінки умов та більш глибокого аналізу досліджень, ілюстрації отриманих результатів. Цей матеріал переносять у додатки. Додатки мають заголовки і загальну з текстам роботи наскрізну нумерацію сторінок. Позначають додатки послідовно, великими літерами українського алфавіту (Додаток А, Додаток Б, тощо), окрім літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. На всі додатки роблять посилання в тексті роботи. Якщо декілька додатків можна поєднати під однією тематичною назвою, їх нумерують великою літерою якою позначена загальна назва і арабською цифрою: А1, А2 або В1, В2 тощо.

Каталог: assets -> files
files -> Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримка
files -> Робочий проект програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів «час допомогти!»
files -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
files -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни «загальна екологія»
files -> Розповідь про Софію Петрівну варто почати з її далеких предків
files -> «е к ономі ч н І нау к и»
files -> Міжнародний менеджмент петрашко людмила петрівна – к е. н., доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту
files -> Рішення про відставку; Призначати за поданням Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їх повноваження
files -> Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів напрямів підготовки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка