Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчанняСторінка4/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

ВАРІАНТ 20.

 1. Назвіть переваги та недоліки політики нейтралітету для безпеки держави та її розвитку [1, 24, 25, 51, 114].

 2. З'ясуйте значення латиноамериканського вектору у зовнішній політиці України на прикладі Бразилії та Аргентини [16, 56, 57, 72, 194].

 3. Охарактеризуйте українсько-ізраїльські відносини [16, 108, 164, 188, 195].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У першому питанні слід вказати, що Україна, яка проводить позаблокову зовнішню політику, намагається дотримуватися політики нейтралітету. Треба вказати, яким є законодавче оформлення позаблокового статусу та нейтралітету, починаючи з Декларації "Про державний суверенітет України" від 16.0.7.1990р. Слід навести соціологічні дані щодо позиції громадян про позаблоковий статус України та можливу участь у воєнних блоках. Але, разом з тим, нейтралітет України не означає самоізоляції, тому слід навести приклади участі в міжнародних операціях збройних сил України. Також слід зупинитися на приєднанні України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

На початку другого питання слід розглянути період становлення дипломатичних відносин та формування договірно-правової бази між Україною та такими латиноамериканськими країнами, як Бразилія та Аргентина. Особливу увагу необхідно звернути на роль Бразилії у розвитку українських високих технологій (військових, аерокосмічних, медичних) та розкрити роль української діаспори у цій країні для підтримання двосторонніх відносин. Також слід з’ясувати інтереси України в Аргентині (забезпечення доступу через цю країну до інших країн регіону, експорт промислової продукції, проекти у сфері сільського господарства, спільного освоєння космосу та дослідження Антарктики тощо). Статистичні дані торговельно-економічного співробітництва слід наводити з сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua).

Третє питання присвячене розвитку відносин між Україною та Ізраїлем. Розпочинаючи зі встановлення дипломатичних відносин та формування правової бази двостороннього співробітництва, важливо зосередитися на характеристиці українсько-ізраїльського співробітництва у торговельно-економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах. Задля цього варто навести дані сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua). Окремо слід зупинитися на гуманітарно-культурній співпраці, підтверджуючи це прикладами. Уваги також заслуговують такі аспекти як скасування візового режиму та зв’язки з українською діаспорою.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ”

 1. Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики України на євроатлантичному векторі /За заг.ред. В.П.Горбуліна. К.: Євроатлантик-інформ, - 2005.

 2. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. Державотворчий процес 1985-1999рр. К.: ЕКСОБ, - 2000.

 3. Баран В.Д. Давні слов’яни. – К.: Альтернативи, 1998. – 336с.

 4. Бредіхін А.В. Політичне та торгівельно-економічне співробітництво України з Латинською Америкою у 1994-1997рр. К.: Знання, - 1998.

 5. Верстюк В. Ф. Україна і Росія в історичній ретроспективі: українські проекти в Російській імперії: В 3-х т. / В.Ф. Верстюк, В.М. Горобець, О.П. Толочко. – К.: Наукова думка, 2004. – Т. 1. – 504с.

 6. Віднянський С.В. Зовнішня політика України. – К.: ДЕМІД, 2006. – 76с.

 7. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. К.: Знання України, - 2002.

 8. Горобець В. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654-1665. – К.: Інс-т Історії України НАН України, НДІ козацтва, 2001. – 533с.

 9. Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність: Навч. посібн. / Дещинський Л. Є., Панюк А. В. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2002. – 424с.

 10. Дюрозель Ж. Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Пер. з фран. – К.: Основи, 1994. – 168с.

 11. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. К. – 1997.

 12. Історія України: нове бачення: У 2-х т. / Під ред. В. А. Смолія. – К.: Україна, 1996. – Т. 2. – 494 с.

 13. Евзеров Г.Л. Украина: с Россией вместе или врозь? М.: Весь мир, - 2000.

 14. Зленко А.М. Дипломатія і політика: Україна в процесі динамічних геополітичних змін. Харків.: Фоліо, - 2003.

 15. Зовнішня політика України. Хрестоматія /За ред. П.В.Доброва. Ч.1,2. Донецьк, - 2002.

 16. Зовнішня політика України – 2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети /Під редакцією д.п.н. проф. Перепелиці Г.М. - К.:Стилос, 2011. – 350 с.

 17. Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. – К.: Альтернативи, 1998. – 336с.

 18. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть. К.:Альтернативи, - 2000.

 19. Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика. К.:Либідь, - 2003.

 20. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. – К.: Знання, 2007. – 461с.

 21. Манжола В. А. Міжнародні відносини і зовнішня політика з 1945 по 1979-і роки. – К., 1999. – 558 с.

 22. Марущак М. Й. Історія дипломатії ХХ ст.: Курс лекц. – Львів, 2003. – 304 с.

 23. Мельничук И.Н. Геополитические приоритеты современной Украины (Россия и её соседи: Соотнесение национальных интересов внутри СНГ). - М., 1999.

 24. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України /За ред. Л.С.Голопатюка. К.: Освіта України, - 2005.

 25. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручн. – К.: Либідь, 2001. – 624 с.

 26. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. В. А. Смолія. – К.: Україна, 2001. – 736 с .

 27. Овсій І.О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року): Навч.посібн. [Електрон. ресурс]. - К.:Либідь, 1999. – 240с. – Режим доступу до рес.: http://politics.ellib.org.ua

 28. Основи політичної науки: Курс лекцій: У 4-х т. /Б.Кухта, Г.Ткаченко, Л.Старецька та ін./ За ред. Б.Кухти. – Львів: Кальварія, 1997. – Т.4: Міжнародна політика. – 1999. – 436с.

 29. Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження) / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич [та ін.]. – К.: Смолоскип, 2003. – 830 с.

 30. Політика європейської інтеграції: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів /За ред. І.Воронкової. К.:Професіонал, - 2007. – 509с.

 31. Політична історія України: Посібн. /Є.О.Бондарєв, В.П.Горбатенко, В.А.Греченко та ін. /За ред. В.І.Танцюри. – К: Видавн.центр «Академія», 2001. – 488с.

 32. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. - К.: К.І.С, 2004.

 33. Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917-1921рр. /О. С. Рубльов, О. П. Реент. – К.: Альтернативи, 1999. – 320 с.

 34. Сорока М.М. Світ відкриває Україну: про зовнішню політику України у 90-х роках XX століття. Статті, документи, коментарі. К.:Київська правда, - 2004.

 35. Толочко О.П. Київська Русь /О.П.Толочко, П.П.Толочко. – К.: Альтернативи, 1998. – 352с.

 36. Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – СПб.: Алетей, 2003. – 160с.

 37. Украина: проблемы безопасности /Под ред. И.Кобринской и Горетто. - М., 1996.

 38. Україна – НАТО: майбутнє в руках минулого /Центр О.Разумкова. - К.: Заповіт, 2004.

 39. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспект /Ф.М.Рудич та інші. - К.: МАУП, 2002.

 40. Україна та ООН: 50 років співробітництва. - К., 1995.

 41. Україна і світ: проблеми міжнародного співробітництва та колективної безпеки: Бібліографія статей період 1991-1999рр. Упор. Е.Афоніна. - К.: Б.в., 1999.

 42. Україна і світ: проблеми та перспективи міжнародних відносин /За ред. Н.Лисюк. К.: Молодіжна альтернатива, - 2003.

 43. 20 років українсько-польських відносин: випробування часом і спільна перспектива на майбутнє //Зовнішні справи. – 2010. - №7-8. – с.52-53.

 44. Авраменко О., Ярмиш Г. Вступ до НАТО: „за” і „проти”. Пошук переконливої політичної мотивації //Політика і час. – 2006. - №1. – с.94.

 45. Алексєєв В. Входження в Європу //Віче. -1998. -№3.

 46. Астапов К. Формирование единого экономического пространства стран СНГ // Мировая экономика и международные отношения. -2005. -№1.

 47. Бар Є. Україна-Польща: якісно новий рівень взаємин //Політика і час. -1997. -№4.

 48. Баранецький І. Україна – Індія: від ситуативних до стратегічних відносин //Політика і час. –2006. - №1. – с.44-50.

 49. Барановський О. Американська стратегія безпеки //Політика і час. -1995. -№3.

 50. Баштанник В. Пріоритетні напрями державної політики інтеграції України до Європейського Союзу //Вісник Української Академії Державного Управління при Президентові України. -2000. -№2.

 51. Бєлашов В. П’ятнадцять років роботи у сфері роззброєння //Політика і час. – 2007. - №2. – с.40-42.

 52. Безсмертний Р. Вірно поставлене завдання – гарантія його розв’язання  //Зовнішні справи. – 2010. - №9-10. – с.22-24.

 53. Бейрут – Київ: діалог триває //Зовнішні справи. – 2010. - №9-10. – с.25-31.

 54. Бершеда Є. Українсько-бельгійські відносини: не підбиваючи підсумки… //Зовнішні справи. – 2010. - №11-12. – с.43-45.

 55. Білоусов М. Формування принципів зовнішньої політики незалежної України //Вісник міжнародних відносин. -1993. -№1.

 56. Бредіхін А.В. Українська діаспора у Латинській Америці //Історичні і політологічні дослідження. -1999.- №1-2.

 57. Бредіхін А.В. Військово-технічне співробітництво України з Латинською Америкою: проблеми і перспективи //Схід. -1998. -№5.

 58. Брежнєва Т. Консультативний ... але не обов’язковий. Юридичні та політичні аспекти визначення зовнішньополітичного курсу України через референдум //Політика і час. – 2006. - №4. – с.9-15.

 59. Бруз В. Україна в ООН: проблеми міжнародної та національної безпеки //Політична думка. -1994. -№4.

 60. Будкін В. СНД: зміни неминучі //Політика і час. -1997. -№11.

 61. Валєєва Ю. Українські інтереси на Африканському континенті //Зовнішні справи. – 2009. - №10-11. – с.30-31.

 62. Василенко С.Д. Україна і Європа: проблеми інтеграції //Трибуна. -1999. -№5-6.

 63. Величко В. Зовнішня політика Китаю: від „мирного співіснування” до „мирного наступу” //Політика і час. – 2007. - №2. – с.49-55.

 64. Величко В. Культурне виробництво і культурний продукту Китаю та їхнє значення для України //Зовнішні справи. – 2009. - №10-11. – с.50-52.

 65. Веселовський А. Україна – ЄС: етап, що завершується; етап, що починається //Зовнішні справи. – 2009. - №8-9. – с.10-12.

 66. Виконання плану дій Україна – ЄС: громадський моніторинг //Політика і час. – 2007. - №4. – с.10-12.

 67. Вонсович О. Політика безпеки і оборони ЄС: ретроспектива і перспектива //Політика і час. – 2007. - №4. – с.41-43.

 68. Воронін В. Пошуки на роздоріжжі: українсько-кубинські відносини у 1991-1994рр. //Політика і час. -1995. -№4.

 69. Гармандея Х. „Потенціал між нашими країнами великий, й ми повинні розумно його використати” //Політика і час. – 2007. - №3. – с.47-49.

 70. Гергель Ю. Україна-Сирія: рух назустріч //Зовнішні справи. – 2011. - №1. – с.36-39.

 71. Головинський К. Вплив особистісного фактора на зовнішню політику держави: важливість дослідження //Людина і політика. -1999. -№1.

 72. Головченко В. «Ліва вісь» Латинської Америки в контексті цивілізаційного вибору України //Зовнішні справи. – 2009. - №1. – с.34-37.

 73. Гончаренко О. І все-таки – європейський ренесанс! //Політика і час. – 2006. - №4. – с.3-8.

 74. Грищенко К. Прагматичний фундамент для українсько-російського партнерства// Зовнішні справи. – 2009. - №8-9. – с.13-14.

 75. Димітріу Х. Ми зацікавлені в тісних контактах //Політика і час. – 2006. - №10. – с.42-44.

 76. Дюре М. Механізм особливого партнерства //Політика і час. – 2006. - №11. – с.22-24.

 77. Дяченко І. Українсько-іракське економічне співробітництво – пріоритети і перспективи //Політика і час. – 2007. - №5. – с.21-23.

 78. Євроінтеграція України: перші кроки нової влади //Національна безпека і оборона.- 2005. - №7.

 79. Європейська інтеграція України: позиції та оцінки громадян //Національна безпека і оборона. -2005. -№7.

 80. Єльченко В. Українсько-російські відносини: прагматизм стратегічного партнерства //Зовнішні справи. – 2010. - №9-10. – с.6-9. 

 81. Жумабаєв А. Казахстансько-українські відносини: із глибини століть – в успішне майбутнє //Зовнішні справи. – 2010. - №1. – с.10-12.

 82. Зарудна Н. Відносини між Україною та ФРН зміцнюються //Зовнішні справи. – 2010. - №3-4. – с.10-11.

 83. Зінько С. Українсько-саудовські відносини: що далі? //Зовнішні справи. – 2009. - №3. – с.32-35.

 84. Зленко А. Універсальний механізм багатосторонньої дипломатії: до 50-річчя ООН //Політика і час. -1995. -№10.

 85. Зовнішня політика України: позиції та оцінки громадян //Національна безпека і оборона. -2002. -№2.

 86. Зуб О. Стратегія національної безпеки України – шлях до посилення системи колективної безпеки в регіоні та світі: від теорії до практики //Політика і час. – 2007. - №5. – с.32-37.

 87. Іжак О. „Позашлюбна” військова присутність //Політика і час. – 2006. - №7-8. – с.10-20.

 88. Кіндратець О. Перш ніж рухатися до Альянсу //Політика і час. – 2006. - №7-8. – с.27-34.

 89. Кір'яков С. Шукати свою вигоду. Перспективи експорту продукції військового призначення та подвійного використання до країн Азіатсько-тихоокеанського регіону в контексті економічних інтересів України //Політика і час. – 2006. - №2. – с.59-65.

 90. Кіш Є. Феномен Вишеграду //Політика і час. – 2006. - №4. – с.16-24.

 91. Кононенко П. Знамення доброго часу //Політика і час. – 2006. - №10. – с.48-50.

 92. Консультативна зустріч „Україна-Росія: до нової моделі взаємовідносин” //Національна безпека і оборона. -2005. -№4.

 93. Костенко Ю. Український прорив на азіатському напрямку //Зовнішні справи. – 2010. - №9-10. – с.10-12.

 94. Кулінич М. Сонце в Україну йде з Далекого Сходу //Зовнішні справи. – 2009. - №8-9. – с.20-23.

 95. Кулінич М. Україна і Японія: глобальне партнерство і ефективна двостороння взаємодія //Зовнішні справи. – 2011. - №1. – с.6-10.

 96. Кулик В. Розширення НАТО і позиція України //Політика і час. - 1995. - №14.

 97. Кулик В. Придністров'я: чергові закулісні маневри //Зовнішні справи.–2010. - №7-8. - с.34-35. 

 98. Купчишин О. Співробітництво с СНД, інтеграція з Європою //Політика і час. -1995. -№14.

 99. Купчишин О. Динамічно, щиро, доброзичливо співробітництво між Нідерландами й Україною //Політика і час. – 2006. - №7-8. – с.3-9.

 100. Куропась І. Економічні союзи Європи і Америки //Зовнішні справи. –2009. - №4-5. – с.53-56.

 101. Кухарская Н. Украина и Европейский союз //Мировая экономика и международные отношения. -2005. - №1.

 102. Лі Фень. Сянганський міст відкритий для українських підприємців //Політика і час. -1997. - №12.

 103. Литвин І. Українсько-китайське співробітництво: від стагнації до прориву //Зовнішні справи. – 2010. - №11-12. – с.32-36.

 104. Лозовицький О. Великий Чорноморський регіон – геополітична перспектива України //Зовнішні справи. – 2010. - №3-4. – с.41-45.

 105. Лосєв О. Російська присутність у Криму, антологія впливів //Розбудова держави. -1998. - №11-12.

 106. Лубківський М. На спільному шляху до об’єднаної Європи (сучасні пріоритети українсько-хорватського партнерства) //Політика і час. – 2007. - №6. – с.16-19.

 107. Лук’яненко Д., Мацко Т.. Дмитрієва Т. Поетапно, вибірково і м'яко: перспективи інтеграції в рамках ЧЗЕС //Політика і час. -1995. -№4.

 108. Маген Ц. „...15-річні відносини України та Ізраїлю – це постійний процес перевиховання обох сторін” //Політика і час. – 2007. - №1. – с.30-32.

 109. Макар Ю., Добржанська О. Східне партнерство та Україна //Зовнішні справи. – 2011. - №3. – с.15-19.

 110. Макух В. Україна і країни Магрібу: перспективи розвитку співробітництва //Зовнішні справи. – 2011. - №1. – с.11-15.

 111. Маначинський О. Асиметрія військово-технічного співробітництва України й Росії //Політика і час. – 2006. - №2. – с.40-44.

 112. Манжола В., Капітоненко М. ЄС-НАТО-Росія: місце та перспективи України//Зовнішні справи. – 2009. - №10-11. – с.22-25.

 113. Мармазов В., Пілєяв І. Україна на перехресті європейської та євразійської інтеграції: SOS чи шанс? //Зовнішні справи. – 2010. - №1. – с.26-30.

 114. Мельник Н. Проблема нейтралітету в зовнішній політиці України //Політика і час. – 2006. - №12. – с.30-32.

 115. Микал О., Снігир О. Українсько-російські відносини: зіткнення інтересів і цілей //Зовнішні справи. – 2009. - №10-11. – с.18-21.

 116. Микитенко Є. Українскьий козир у афро-арабському пасьянсі //Зовнішні справи. – 2009. - №8-9. – с.14-15.

 117. Моцик О. Україна і Польща – стратегічні партнери //Політика і час. – 2006. - №5. – с.3-8.

 118. Музика В. Українці в Італії //Політика і час. – 2006. - №2. – с.74-80.

 119. Мушка Ю. Людина не може працювати в країні, яку не поважає //Політика і час. – 2006. - №12. – с.23-26.

 120. Мхитарян Н. Чи набудуть українсько-турецькі відносини статусу стратегічних //Зовнішні справи. – 2011. - №5. – с.38-41.

 121. Наша країна має честь бути однією з країн-засновниць ООН //Зовнішні справи. – 2010. - №5-6. – с.6-8.

 122. На шляху до порозуміння //Політика і час. – 2006. - №11. – с.6-8. (Україна-ООН).

 123. Нагорний С. Проблеми та перспективи міжнародного співробітництва з Іраком в енергетичній галузі //Зовнішні справи. – 2011. - №2. – с.20-25.

 124. Нова зовнішня політика для нової України //Національна безпека і оборона. -2004. -№9.

 125. ООН–Україна: 65 років партнерства та співпраці //Зовнішні справи. – 2011. - №5-6. –с.18-21.

 126. Осташ І. Україна – Канада: інвестиції в майбутнє //Зовнішні справи. – 2010. - №9. –с.18-21.

 127. Парахонський Б. Південні дисиденти. Сучасна політична ситуація на Близькому Сході та стратегічні інтереси України //Політика і час. -1998. -№10.

 128. Петюр Р.К. Послідовний нейтралітет - важлива складова близькосхідної політики України //Політика і час. – 2006. - №7-8. – с.93-100.

 129. Платонова А. Глобальній загрозі – глобальну відсіч. Вплив міжнародного тероризму на формування національних систем безпеки //Політика і час. –2006. - №1. – с.31-36.

 130. Полтораков О. Українсько-російські парадоксальні відносини //Зовнішні справи. – 2009. - №1. – с.31-33.

 131. Полтораков О. ОДКБ: у пошуках євразійської безпеки //Зовнішні справи. – 2011. - №1. – с.22-25.

 132. Поляченко О, „Нам треба вчитися у Кубинського народу сприймати життя більш оптимістично і життєстверджуюче” //Політика і час. – 2007. - №4. – с.50-51.

 133. Рилач Ю. Нас живлять спільні корені. Україна та Болгарія: 15 років після встановлення дипломатичних відносин //Політика і час. – 2006. - №2. – с.3-7.

 134. Розвитку українсько-китайських відносин – більш ґрунтовний підхід //Зовнішні справи. – 2010. - №2. – с.30-32.

 135. Рудич Ф. В одному геополітичному просторі. Порівняльний аналіз політичних структур та процесів в Україні та Росії //Політика і час. - 1995. - №12.

 136. Рудич Ф. Україна, Росія, Євроатлантика: деякі аспекти взаємин //Людина і політика. -2000. -№3.

 137. Рябінін Є. Хто стане локомотивом Чорноморсько-Каспійського регіону: місце вакантне //Зовнішні справи. – 2011. - №1. – с.26-29.

 138. Рябінін Є. Сучасні проблеми та перспективи АСЕАН //Зовнішні справи. – 2011. - №3. – с.42-45.

 139. Савчин Л. Французька весна в Україні – прихід восьмий //Зовнішні справи. – 2011.- №4. - с.62.

 140. Савчин Л. Геннадій Удовенко: «На сьогодні не існує альтернативи Організації Об’єднаних Націй…»  //Зовнішні справи. – 2011. - №5-6. – с.12-14.

 141. Сєров Д. На тлі монополії США. Військово-технічне співробітництво України з державами Арабського Сходу //Політика і час. – 2006. - №5. – с.71-76.

 142. Семиволос І. Мексиканський альянс заради єдності та миру //Політика і час. – 2007. - №4. – с.24-29.

 143. Сімонов Я. Українці в Хорватії //Політика і час. – 2006. - №7-8. – с.110-112.

 144. Сиринський І. Стан і перспективи відносин України з країнами Центральної Азії //Зовнішні справи. – 2010. - №5-6. – с.40-43.

 145. Скляр А. 3:1 на користь Румунії //Зовнішні справи. – 2009. - №6-7. – с.22-25.

 146. Скляр А. Позиція України і Румунії щодо транскордонного аспекту відновлення ГСХ «Дунай–Чорне море» та його впливу на дельту Дунаю //Зовнішні справи. – 2010. - №7-8. – с.30-33; №9-10. - с.38-40. 

 147. Снігир О. «Східне партнерство» - вже не ініціатива, ще не стратегія //Зовнішні справи. – 2011. - №5. – с.28-29.

 148. Соловей В. Україна-Киргизстан: реалії та перспективи двостороннього співробітництва //Зовнішні справи. – 2009. - №3. – с.48-52.

 149. Султанський П. Зоряний час для АСЄАН //Політика і час. - 1996. - №6.

 150. Султанський П. В’єтнам на мапі національних інтересів України в Південно-Східній Азії //Політика і час. – 2007. - №1. – с.20-23.

 151. Султанський П. Центральноєвропейська ініціатива – 20 років існування //Зовнішні справи. – 2009. - №12. – с.30-33.

 152. Токарєв О. ПАР – наш перспективний партнер //Політика і час. - 1997. - №9.

 153. Толстов С. НАТО – повернення до першооснов //Зовнішні справи. – 2009. - №4-5. – с.30-32.

 154. Толстов С. Європейська безпека в умовах багатополярного світу //Зовнішні справи. – 2010. - №5-6. – с.35-39.

 155. Толстов С. Українсько-російський діалог: від пошуку форми до визначення змісту //Зовнішні справи. – 2010. - №7-8. – с.10-14.

 156. Троненко В. Нам заново відкривати Латинську Америку //Політика і час. - 1995. - №6.

 157. Уайт С. и др. Белоруссия, Молдавия, Украина: к Востоку или Западу? // Мировая экономика и международные отношения. - 2001. - №7.

 158. Україна і Грузія в контексті політичних, економічних та безпекових трансформацій: наслідки і перспективи//Зовнішні справи. – 2009. - №10-11. – с.36-39.

 159. Україна в Організації Об’єднаних Націй //Зовнішні справи. – 2011. - №5-6. – с.9-11.

 160. Українсько-американські відносини «перестали бути вулицею з одностороннім рухом» //Зовнішні справи. – 2010. - №9-10. – с.13-17.

 161. Українці у світі //Зовнішні справи. – 2010. - №11-12. – с.24-25.

 162. У пошуках консенсусу щодо пріоритетів зовнішньої політики //Політика і час. – 2007. - №3. – с.17-20.

 163. Фельдман Д.М. Политическое взаимодействие элит стран СНГ //Полис. - 2005. -№4.

 164. Фесенко О. Митний союз: геополітичний чи соціально-економічний локомотив у СНД //Зовнішні справи. – 2010. - №1. – с.46-48.

 165. Хандогій В. Грані українсько-британського стратегічного партнерства //Зовнішні справи. – 2010. - №11-12. – с.20-23.

 166. Храмов В. Україно-російські відносини: моделі національної безпеки //Віче. -2000. - №3.

 167. Чалий В. Українська держава 1917-1920 рр. як суб′єкт міжнародного права // Нова політика. – 1996. – №1. – с. 35–41.

 168. Чебаненко О., Ковриженко Д. Основні результати і проблеми виконання плану дій Україна – ЄС //Політика і час. – 2007. - №3. – с.24-28.

 169. Чекаленко Л. На роздоріжжі відносин України – ЄС //Зовнішні справи. – 2009. - №4-5. – с.49-52.

 170. Чекаленко Л. До питання унітарності безпеки ЄС //Зовнішні справи. – 2009. - №8. – с.40-43.

 171. Чекаленко Л. Є різні дати в нашій історії //Зовнішні справи. – 2009. - №12. – с.18-21.

 172. Чекаленко Л. Через безпеку для себе – до безпеки для всіх //Зовнішні справи. – 2011. - №1. – с.18-21.

 173. Чекаленко Л. Україна і Республіка Польща: від історичних стереотипів до стратегічного партнерства //Зовнішні справи. – 2010. - №3-4. – с.26-31.

 174. Черінько І. Ліво-руч! Політичні тенденції Латинської Америки //Політика і час. – 2007. - №5. – с.46-49.

 175. Чернявський Г. Україна – Італія: п’ятнадцять років співробітництва //Політика і час. – 2007. - №1. – с.24-27.

 176. Чугаєв А.В. В полі тяжіння СНД //Політика і час. -1993. -№3.

 177. Шамшур О. «Київ-Вашингтон – перезавантаження не потребує» //Зовнішні справи. – 2009. - №8-9. – с.16-19.

 178. Шаповалова О. Українсько-російські відносини: реконструкція конфліктності //Зовнішні справи. – 2010. - №1. – с.6-9.

 179. Шапиро Н. Интеграция стран СНГ: политический и экономико-теоретический аспект // Мировая экономика и международные отношения. -2000. -№7.

 180. Шаров О. Україньска діаспора у світлі економічної глобалізації //Зовнішні справи. – 2010. - №3-4. – с.36-40.

 181. Шелест Г. Українські інтереси в Іраку – втрачені можливості та перспективи //Зовнішні справи. – 2009. - №12. – с.50-55.

 182. Шергін С. Комплексні проблеми інтеграції в АТР: від Пусанського до Ханойського саміту АТЕС //Політика і час. – 2007. - №6. – с.24-29.

 183. Шергін С. Рушійні сили Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму //Зовнішні справи. – 2009. - №2. – с.36-39.

 184. Шергін С. Три різних країни однієї Азії //Зовнішні справи. – 2011. - №4. – с.16-21.

 185. Шипілова Л. Виявлення та нейтралізація загроз національним інтересам //Зовнішні справи. – 2009. - №12. – с.34-37.

 186. Шмельов Б., Чекаленко Л., Попова Д. Україна-Росія в пост біполярному світі //Зовнішні справи. – 2011. - №5. – с.16-19.

 187. Шпек Р. Україна – ЄС: крок до членства //Політика і час. – 2007. - №5. – с.8-12.

 188. Юданов Ю. Восточноевропейский регион СНГ: поиск новых концепций „благоприятности инвестиционного климата”// Мировая экономика и международные отношения. -2000. -№10.

 189. Як усе починалося //Політика і час. – 2006. - №9. – с.11-16.

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 836
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка