Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030601«Менеджмент» денної та заочної форми навчанняСторінка2/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4


Заочна форма навчання
Теми

Кількість годин

Всього

Із них

лекції

практичні заняття

самостійна робота

1. Закони функціонування ринку та взаємодія товаровиробників і держави

6

-

-

6

2. Природа і економічна сутність підприємництва

7

1

-

6

3. Правові основи підприємницької діяльності.

9

1

-

8

4. Технологія заснування власної справи

9

-

1

8

5. Мале підприємництво.

10

1

1

8

6. Бізнес-планування в діяльності підприємств

12

1

1

10

7. Психологія і етика підприємництва

4

-

-

4

8. Господарські зв'язки і їх роль в організації підприємницької діяльності

7

1

-

6

9. Заробітна плата в умовах ринкової економіки

11

-

1

10

10. Собівартість продукції (робіт, послуг). Ресурсне забезпечення та ціноутворення

10

1

1

8

11. Ефективність діяльності підприємницьких структур

12

1

1

10

12. Організація торгово-посередницької діяльності на ринку товарів і послуг

5

-

1

4

13. Податки та податкова політика держави

6

1

1

4

Підготовка курсової роботи

54

-

-

54

Разом

162

8

8

146ПЛАНИ ТА зміст ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
Тема 1. Закони функціонування ринку та взаємодія товаровиробників і держави

Практичне заняття проводиться як семінарське за планом: 1. Поняття ринку. Суб'єкти і об'єкти ринку. Функції ринку.

 2. Поняття інфраструктури ринкового господарства.

 3. Поняття і склад механізму ринку. Вільний ринок.

 4. Регулювання ринкової економіки. Вади ринкового саморегулювання. Співвідношення державного регулювання і механізми ринкового саморегулювання економіки.

 5. Предмет, метод і задачі дисципліни «Організація підприємницької діяльності».

Теми рефератів

 1. Людина в системі суспільного виробництва.

 2. Натуральне господарство та його характеристика.

 3. Сутність і розвиток товарного виробництва.

 4. Ринкове господарство як невід’ємний компонент товарного виробництва.

 5. Товарне виробництво – об’єктивна основа розвитку підприємництва.

 6. Сутність ринкової інфраструктури та її роль в розвитку підприємництва.

 7. «Вільний ринок» А. Сміта.

 8. Особливості становлення ринкових відносин в Україні.

 9. Вади ринкового саморегулювання та шляхи їх подолання.

 10. Механізм регулювання ринкової економіки.


Завдання та ситуації для вирішення

 1. Поясніть, що слід розуміти під економічним відокремленням виробників. Чому виробники намагаються відокремитись під час ведення власного господарства?

 2. Чому, на Вашу думку, саме товарне виробництво є матеріальною основою («ґрунтом», «базою») становлення підприємництва? Чи можуть бути інші матеріальні засади підприємництва?

 3. Дайте оцінку такому твердженню: «Ринок – це місце, де здійснюється купівля-продаж товарів». Наскільки правильним воно є?

 4. Поясніть, що означає поняття «вільний ринок». Кому надається при цьому перевага: виробнику чи споживачу?

 5. Поясніть, як забезпечується постійність зв’язків між різними галузями виробництва, попитом і споживанням, встановленням пропорцій в економіці та безперервність процесу відтворення. Яка функція ринку цьому сприяє?

 6. Чи є різниця між ринками взуття, одягу, продуктів харчування, обладнання, акцій, валюти? За якими критеріями класифікується ринок?

 7. Визначте основні проблеми та перспективи функціонування та розвитку ринку в Україні на сьогодні.

 8. Охарактеризуйте та назвіть приклади вад ринкового саморегулювання. Вкажіть наслідки впливу цих вад на функціонування економіки держави.

 9. Визначте мету та основні складові механізму регулювання ринкової економіки.


Завдання для перевірки знань

1. Оберіть визначення, які є характеристиками сучасного ринку:

а) пріоритет покупців по відношенню до продавців;

б) пріоритет продавців по відношенню до покупців;

в) конкурентний характер;

г) наявність антимонопольного законодавства;

д) стабілізація відносин між суб’єктами ринку на основі інтеграції.

2. Ринок – це:

а) місце, де відбувається обмін товарами і грошовими еквівалентами;

б) сукупність економічних відносин між людьми у сфері обміну, посередництвом яких здійснюється реалізація результатів людської діяльності;

в) відносини між людьми з приводу обміну результатами своєї діяльності на засадах ринкової економіки.

3. До суб’єктів ринку належать:

а) громадяни України;

б) державні, колективні, приватні підприємства та їх об’єднання;

в) робоча сила;

г) матеріальні продукти праці;

д) цінні папери;

е) іноземні фірми та громадяни.

4. До організаційних функцій ринку належать:

а) звільнення економіки від дефіциту товарів і послуг;

б) забезпечення вільного вибору партнерів по господарських зв’язках;

в) забезпечення конкуренції між суб’єктами ринку;

г) стимулювання засвоєння досягнень науково-технічного прогресу;

д) стимулювання розширення асортименту товарів та послуг.

5. Інфраструктура ринку – це:

а) деталізована на кілька рівнів структура складових ринку;

б) формалізований характер взаємовідносин між окремими складовими елементами ринку;

в) сукупність організаційно-правових форм, за допомогою яких здійснюється функціонування й поєднання в єдине ціле ринкових відносин.

6. До складових інфраструктури ринку належать:

а) нормативно-правові документи в сфері регулювання підприємницької діяльності;

б) система вищої і середньої економічної освіти;

в) митна система;

г) кредитна система і комерційні банки;

д) характер взаємовідносин з державними контролюючими органами;

е) підприємства роздрібної і оптової торгівлі.

7. Складовими елементами механізму ринку є:

а) попит, пропозиція, ціна і конкуренція;

б) попит і пропозиція;

в) виробники, підприємства торгівлі, споживачі;

г) виробники, підприємства торгівлі, споживачі і конкуренція.

8. До вад ринкового саморегулювання належать:

а) неспроможності конкуренції;

б) монополізація економіки;

в) недосконалості інформації;

г) економічної нестабільності;

д) вплив зовнішньополітичних факторів.

9. Неповнота ринків як вада ринкового саморегулювання означає, що виникають ситуації, коли підприємства неспроможні забезпечити потреби споживачів у будь-яких товарах, навіть, якщо ціни перевищують витрати на їх виробництво.

а) вірно;

б) невірно.

10. До складових механізму регулювання ринкової економіки:

а) регулювання перспектив розвитку;

б) забезпечення населення суспільними товарами;

в) регулювання ціноутворення;

г) регулювання доходів населення;

д) регулювання соціальних процесів.
Тема 2. Природа і економічна сутність підприємництва

Практичне заняття проводиться як семінарське за планом: 1. Сутність і функції підприємництва, його види.

 2. Історичний розвиток поняття «підприємництво».

 3. Становлення і розвиток підприємництва в Україні та в світі.

 4. Принципи і функції підприємництва.

 5. Суб’єкт підприємництва. Права та обов’язки підприємців.

 6. Підприємець і суспільне середовище.


Теми рефератів

 1. Сутність, види та значення підприємництва.

 2. Розвиток підприємництва в Україні.

 3. Розвиток підприємництва в контексті історичної еволюції.

 4. Проблеми та перспективи підприємницької діяльності в Україні.

 5. Правове поле здійснення підприємницької діяльності.

 6. Вимоги до підприємця в сучасному економічному середовищі.

 7. Особливості підприємницької праці.

 8. Підтримка підприємництва в Україні.


Завдання та ситуації для вирішення

 1. Назвіть основні особливості підприємницької праці, чим вони зумовлені і яку роль відіграють в щоденній практичній діяльності підприємця.

 2. Визначте основні критерії оцінки підприємницької діяльності в різних сферах і галузях господарювання.

 3. Охарактеризуйте основні передумови розвитку підприємництва та стан їх розвитку в Україні на сучасному етапі.

 4. Визначте основні мотиви підприємництва та охарактеризуйте їх дію на прикладах.

 5. За основними функціями підприємництва побудуйте поетапну схему Ваших дій як майбутнього підприємця.

 6. Охарактеризуйте положення, статус підприємця в сучасному суспільстві. Чи існують відмінності в цих характеристиках в різних країнах, регіонах, територіях, видах діяльності?

 7. У чому полягає сутність понять «підприємець», «підприємництво» і «підприємливість»? Який між ними взаємозв’язок?

 8. Які економіко-теоретичні знання необхідні сьогодні для здійснення підприємницької діяльності?


Завдання для перевірки знань

1. Поняття «підприємець» в науковий обіг ввів:

а) А. Сміт;

б) Ж.-Б. Сей;

в) Р. Кантільйон;

г) А. Маршалл.

2. Суб’єкт, який поєднує в собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів, методів виробництва, нових благ та їх нових якостей, нових сфер застосування капіталу – це:

а) альтруїст;

б) бізнесмен;

в) новатор;

г) винахідник;

д) підприємець.

3. До ознак підприємницької діяльності належать:

а) самостійність;

б) легальність;

в) систематичність;

г) помірна бюрократизація;

д) мета – отримання прибутку;

е) ініціативність.

4. Підприємництво – це:

а) господарська діяльність;

б) господарська комерційна діяльність;

в) господарська некомерційна діяльність;

г) комерційна діяльність;

д) некомерційна діяльність.

5. До функцій підприємницької діяльності належать:

а) планування;

б) мотивація;

в) контроль;

г) інноваційна;

д) ресурсна;

е) економічна;

ж) організаційна.

6. Власність – це:

а) майно і грошові ресурси, що належать підприємству і використовуються при здійсненні підприємницької діяльності;

б) відносини, які складаються між суб’єктами власності щодо привласнення засобів виробництва і результатів праці;

в) матеріальні та нематеріальні активи, що належать фізичним та юридичним особам.

7. Процес фактичного вилучення корисних властивостей з об’єкта власності для задоволення конкретних потреб – це:

а) володіння;

б) розпоряджання;

в) користування.

8. Стимулююча функція підприємницької діяльності означає:

а) наявність у підприємця інструментарію для стимулювання своїх працівників до ефективної діяльності;

б) мотивування підприємця та працівників до раціонального використання ресурсів;

в) формування стимулюючого механізму ефективного використання ресурсів з урахуванням досягнень науки і техніки, управління і організації виробництва, а також до максимального задоволення потреб споживача.

9. Економічною основою підприємництва є:

а) власність;

б) приватна власність;

в) державна власність;

г) комунальна власність;

д) колективна власність.

10. Яка із вказаних тез належить А. Сміту:

а) економічна свобода, за якої вільна людина, керуючись особистими інтересами, без зовнішнього примусу може забезпечувати всім необхідним себе і суспільство;

б) три фактори виробництва: праця, земля і капітал – не лише беруть участь у виробництві, а й створюють вартість;

в) призначення підприємця полягає у виконанні ним ролі економічного лідера, людини, що є рушієм науково-технічного прогресу.
Тема 3. Правові основи підприємницької діяльності

Практичне заняття проводиться як семінарське за планом: 1. Правове регулювання підприємницької діяльності.

 2. Організаційно-правові форми господарської діяльності.

 3. Правила, форми і стадії організації і розвитку підприємницької справи.

 4. Правове регулювання договірних відносин.

 5. Антимонопольне регулювання діяльності підприємців та протидія недобросовісної конкуренції.

Теми рефератів

 1. Система господарського законодавства України.

 2. Сутність, принципи та види підприємницької діяльності відповідно до господарського законодавства України.

 3. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності та їх характеристика.

 4. Переваги та недоліки різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності.

 5. Право власності як основа здійснення підприємницької діяльності.

 6. Правові засади вирішення спорів в сфері підприємництва.

 7. Засновницькі документи суб’єктів господарювання.

 8. Підприємницькі ризики.

 9. Правові основи оформлення договірних відносин.

 10. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності в Україні.

Завдання та ситуації для вирішення

 1. Визначте та охарактеризуйте правове поле здійснення підприємницької діяльності в Україні.

 2. Визначте порядок та охарактеризуйте кожен етап процесу створення і реєстрації підприємницької діяльності. Які зміни в цей процес вносить вибір окремих організаційно-правових форм господарювання?

 3. Наведіть приклади обґрунтованого обрання відомих Вам організаційно-правових форм господарської діяльності.

 4. Розробіть необхідні засновницькі документи для окремих видів організаційно-правових форм господарювання.

 5. Поетапно визначте порядок укладання господарського договору і його зміст на конкретному прикладі.

 6. Проаналізуйте сучасний конкурентний стан української економіки, окремих її галузей в цілому та в розрізі окремих регіонів.

 7. Проаналізуйте діючу практику у сфері застосування антимонопольного законодавства. Визначте її позитивні риси та існуючі недоліки.

Завдання для перевірки знань

1. До передумов здійснення підприємницької діяльності належать:

а) економічна ситуація;

б) розвиток науки і техніки;

в) правосуб’єктні передумови;

г) ефективність судової системи;

д) організаційні передумови;

е) стабільність державної політики.

2. Основоположні базові ідеї та положення, яким повинна відповідати підприємницька діяльність і які виходять із загальних положень про свободу здійснення такої діяльності – це:

а) закони підприємницької діяльності;

б) закономірності підприємницької діяльності;

в) принципи підприємницької діяльності;

г) правила підприємницької діяльності;

д) концепція підприємницької діяльності.

3. В залежності від характеру товару виділяють наступні види підприємств:

а) матеріальне виробництво, нематеріальне виробництво;

б) створення товарів, надання послуг;

в) виробництво та реалізація товарів, виконання робіт, надання послуг;

г) виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг, комерційна діяльність.

4. В залежності від способу отримання прибутку виділяють наступні види підприємств:

а) матеріальне виробництво, нематеріальне виробництво;

б) малий бізнес, середній бізнес, великий бізнес;

в) інтерпренерська, антрепренерська діяльність;

г) виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг, комерційна діяльність.

5. До обмежень суб’єктного складу щодо права займатись підприємницькою діяльністю належать:

а) заборону займатись підприємницькою діяльністю військовослужбовцям, державним службовцям, службовим особам органів прокуратури, суду, внутрішніх справ;

б) обмеження на виготовлення та реалізацію наркотичних речовин для всіх підприємств, окрім підприємств державної форми власності;

в) особливі умови підприємництва у вільних економічних зонах;

г) судова заборона на заняття певним видом діяльності.

6. Ознаками, за якими відрізняються різні організаційно-правові форми підприємницької діяльності є:

а) кількість учасників господарського суб’єкту;

б) власник капіталу;

в) розмір підприємства;

г) назва суб’єкту господарювання;

д) спосіб розподілу прибутків і збитків.

7. Простота в організації, легалізації та припиненні діяльності є характеристикою:

а) одноосібного володіння;

б) партнерства;

в) корпорації.

8. Наявність певних розбіжностей між функціями власності і контролю, що негативно впливає на необхідну гнучкість та може призвести до суперечностей між власниками та менеджерами це характеристика:

а) одноосібного володіння;

б) партнерства;

в) корпорації.

9. Засновницькими документами для товариства з обмеженою відповідальністю є:

а) засновницький договір;

б) статут;

в) статутний договір.

10. До основних нормативних документів у сфері регулювання конкурентної діяльності є:

а) Господарський кодекс України;

б) Адміністративний кодекс України;

в) Закон України «Про захист прав споживачів»;

г) Закон України «Про Антимонопольний комітет України».


Тема 4. Технологія заснування власної справи

Практичне заняття проводиться як семінарське за планом: 1. Сутність і мета організації власної справи.

 2. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

 3. Ліцензування діяльності підприємства.

 4. Патентування підприємницької діяльності.

 5. Форми створення власної справи.


Теми рефератів

 1. Сутність, створення і реалізація підприємницької ідеї.

 2. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм.

 3. Розробка засновницьких документів для суб’єктів підприємництва.

 4. Розробка підприємницької ідеї і створення на її основі підприємницької структури.

 5. Ліцензування підприємницької діяльності.

 6. Патентування підприємницької діяльності.

 7. Система дозвільних документів у сфері підприємництва.


Завдання та ситуації для вирішення

 1. Розробіть і обґрунтуйте підприємницьку ідею. Визначте, які фактори сприятимуть та які заважатимуть її реалізації. Розробіть план її реалізації. Оберіть організаційно-правову форму господарювання, яка найбільше відповідатиме Вашій підприємницькій ідеї та її реалізації. Охарактеризуйте основні фактори, які сприяли появі у Вас саме такої ідеї.

 2. Як Ви будете діяти в ситуації, коли у Вас є гарна бізнес-ідея, але немає джерел фінансування її реалізації?

 3. Визначте відмінності в процесі державної реєстрації різних організаційно-правових форм господарювання.

 4. Визначте дозвільні документи, які необхідні при реалізації підприємницької ідеї, розробленої в першому завданні. Опишіть процедуру отримання ліцензій та патентів, які необхідні для реалізації вказаної підприємницької ідеї.


Завдання для перевірки знань

1. Конкретне цілісне знання про доцільність та можливість займатися певним видом підприємницької діяльності, а також чітке усвідомлення мети такої діяльності, шляхів та засобів її діяльності:

а) мета організації бізнесу;

б) підприємницька ідея;

в) інноваційне знання;

г) мета підприємницької діяльності.

2. Елементами підприємницької ідеї є:

а) відмова від попереднього виду занять, професії;

б) наявність конкретного місця для реалізації підприємницької ідеї;

в) наявність особистих зв’язків в контролюючих органах;

г) вміння обирати оптимальну організаційну та організаційно-правову форму підприємницької діяльності;

д) знання зовнішніх чинників, що впливають на підприємницьку діяльність.

3. Джерелами ідеї підприємницької діяльності є:

а) державний реєстр підприємницьких ідей;

б) знання, отримані в середній школі та вищому навчальному закладі;

в) досвід батьків, родичів, знайомих;

г) бізнес-план;

д) ідеї науковців, які проводять теоретичні та прикладні дослідження.

4. Принципами створення нової справи є:

а) наявність власних коштів для створення підприємства;

б) максимально сприятливі умови матеріально-технічного постачання;

в) наявність власного приміщення для здійснення підприємницької діяльності;

г) незначні ризики при створенні і функціонування підприємства;

д) наявність інноваційного продукту чи послуги.

5. У статуті підприємства вказується:

а) найменування підприємства і його місцезнаходження;

б) органи управління підприємством;

в) прогнозовані обсяги товарообороту;

г) предмет і цілі діяльності;

д) найбільш значні ділові партнери.

6. Грошові та матеріальні внески, доходи від цінних паперів, кредити банків та інших кредиторів можуть бути:

а) доходами підприємства;

б) ресурсами підприємства;

в) джерелами формування майна підприємства;

г) доходами власників підприємства.

7. Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи необхідні:

а) присутність власника майна, який засвідчить факт рішення про створення підприємства;

б) статут;

в) бізнес-план;

г) реєстраційна картка;

д) документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

8. Патентування господарської діяльності передбачає:

а) видачу свідоцтва про винахід;

б) видачу документів, що підтверджують виключне право на реалізацію бізнес-ідеї;

в) видачу патента на винахід;

г) видачу патента на здійснення певного виду діяльності.

9. Ліцензія – це:

а) дозвіл на здійснення певного виду підприємницької діяльності;

б) дозвіл на випуск певного обсягу певного продукту, чи реалізацію певного виду послуг;

в) делеговане державою право на здійснення певного виду діяльності;

г) державне замовлення на випуск певного обсягу певного продукту, чи реалізацію певного виду послуг.

10. Формами створення власної справи є:

а) придбання підприємства;

б) створення підприємства;

в) реалізація бізнес-проекту;

г) впровадження інноваційного проекту.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка