Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030601«Менеджмент» денної та заочної форми навчанняСторінка4/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.86 Mb.
#12980
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Теми рефератів

 1. Витрати підприємства, їх класифікація.

 2. Собівартість: її сутність і значенні в діяльності підприємства.

 3. Калькулювання продукції (робіт, послуг).

 4. Визначення напрямів зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

 5. Ціноутворення: сутність і види.

 6. Собівартість фармацевтичних препаратів та ціноутворення в галузі.

 7. Ресурси в діяльності підприємства.

 8. Нормування запасів.

 9. Ресурсне забезпечення підприємств фармацевтичної галузі.

 10. Види ресурсів підприємства і аналіз ефективності їх використання.


Завдання та ситуації для вирішення

 1. Визначте значення собівартості виробництва і одиниці продукції для підприємницької структури.

 2. Наведіть приклад продукції (робіт, послуг) із зазначенням всіх функціональних напрямів діяльності організації, затрати за якими включатимуться в собівартість цієї продукції.

 3. Наведіть приклади постійних і змінних затрат. Як вони впливають на собівартість виробництва і собівартість одиниці продукції?

 4. Наведіть приклади прямих і непрямих витрат. Як вони відносяться на собівартість одиниці продукції?

 5. Визначте на прикладах відмінність між виробничою і повною собівартістю одиниці продукції.

 6. Визначте на прикладах відмінність між плановою і фактичною собівартістю одиниці продукції.

 7. Якими будуть Ваші подальші дії, якщо планова собівартість продукту, який Ви збираєтесь вивести на ринок:

 • на 40 % нижче, ніж ринкова ціна на даний продукт;

 • на 5 % нижче, ніж ринкова ціна на даний продукт;

 • на рівні ринкової ціни на даний продукт;

 • на 13 % вище, ніж ринкова ціна на даний продукт.

 1. Охарактеризуйте функціональні підсистеми управління затратами.

 2. Охарактеризуйте порядок калькуляції продукції і її значення в діяльності підприємницьких структур.

 3. Розрахуйте виробничу собівартість одиниці продукції, якщо:

 • затрати на сировину і матеріали – 650 тис. грн., оплата праці робітників, задіяних в основному виробництві – 185 тис. грн., оплата праці адміністративного персоналу – 140 тис. грн., відрахування на оплату праці працівників, задіяних в основному виробництві – 45 тис. грн., відрахування на оплату праці адміністративного персоналу – 30 тис. грн., амортизація виробничих приміщень – 35 тис. грн., амортизація машин і обладнання – 28 тис. грн., амортизація адміністративного корпусу – 14 тис. грн., витрати на рекламу – 20 тис. грн., витрати на реалізацію – 30 тис. грн.. За цей період виготовлено 1500 шаф;

 • підприємство виготовило 5 тис. настінних годинників понісши при цьому наступні витрати: вартість сировини і матеріалів – 4800 грн., витрати на електроенергію у виробничому цеху і у адміністративних приміщеннях відповідно 1400 грн. і 1650 грн., оплата праці робітників, задіяних в основному виробництві – 4400 грн., оплата праці керівника підприємства – 2800 грн., оплата праці бухгалтера і економіста – 3600 грн., оплата праці технолога – 1800 грн., відрахування на оплату праці робітників, задіяних в основному виробництві – 1200 грн., амортизація виробничого цеху – 600 грн., амортизація обладнання – 900 грн., витрати на доставку годинників оптовим покупцям – 400 грн.

 1. Розрахуйте повну собівартість одиниці продукції, якщо: затрати на сировину і матеріали – 650 тис. грн., оплата праці робітників, задіяних в основному виробництві – 185 тис. грн., оплата праці адміністративного персоналу – 140 тис. грн., відрахування на оплату праці працівників, задіяних в основному виробництві – 45 тис. грн., відрахування на оплату праці адміністративного персоналу – 30 тис. грн., амортизація виробничих приміщень – 35 тис. грн., амортизація машин і обладнання – 28 тис. грн., амортизація адміністративного корпусу – 14 тис. грн., витрати на рекламу – 20 тис. грн., витрати на реалізацію – 30 тис. грн. За цей період виготовлено 1500 шаф;

 2. Розрахуйте точку беззбитковості та коефіцієнт безпеки для підприємства, якщо затрати на сировину та матеріали за рік становили 675 тис. грн., затрати на оплату праці робітників 325 тис. грн., адміністративні затрати 220 тис. грн., амортизація будівель і споруд – 60 тис. грн.. При цьому за рік виготовлено 25 тис. од. продукції.

 3. Визначте сутність ресурсів підприємства, їх видів та охарактеризуйте їх роль в забезпеченні ефективної роботи підприємства, організації.

 4. Охарактеризуйте методи ресурсного забезпечення діяльності підприємства, визначте їх переваги і недоліки.


Завдання для перевірки знань

1. Затрати підприємства покриваються за рахунок таких джерел:

а) прибутку;

б) власних коштів підприємства;

в) власних та залучених коштів підприємства;

г) власних, залучених та позикових коштів підприємства;

д) прибутку та інвестицій;

е) прибутку та собівартості.

2. Грошова форма затрат на підготовку виробництва, виробництво і збут продукції – це:

а) затрати підприємства;

б) собівартість продукції;

в) собівартість одиниці продукції;

г) поточні затрати підприємства.

3. Затрати, які залежать від обсягів виробництва і повністю переносяться на собівартість виробленої продукції протягом одного виробничого циклу називаються:

а) поточними;

б) інвестиційними;

в) змінними;

г) постійними;

д) прямими;

е) не прямими.

4. Функціональними підсистемами системи управління затратами є:

а) пошук і виявлення факторів економії ресурсів;

б) нормування затрат ресурсів;

в) організаційна структура системи управління підприємством;

г) облік і аналіз затрат ресурсів.

5. Калькуляція виконується з метою:

а) визначення собівартості продукції;

б) створення кошторису витрат;

в) визначення ефективності виробництва продукції;

г) планування і організації ресурсного забезпечення підприємства;

д) визначення собівартості одиниці продукції.

6. Персонал підприємства поділяється на такі категорії:

а) керівники, робітники;

б) керівники, робітники, службовці;

в) керівники, спеціалісти;

г) керівники, робітники, спеціалісти;

д) керівники робітники, службовці, спеціалісти.

7. Функціями управління персоналом є:

а) набір та відбір персоналу;

б) підвищення продуктивності праці робітників підприємства;

в) забезпечення процесу навчання персоналу;

г) оцінка результатів трудової діяльності;

д) працевлаштування населення.

8. Основні фонди підприємства – це засоби праці, які функціонують у виробничому процесі тривалий час (понад один рік), не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, мають вартість, не меншу від встановленої державою межі, і переносять її на вартість готової продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань.

а) вірно;

б) не вірно.

9. Якість основних фондів і умови їх експлуатації є факторами, що впливають на:

а) відновну вартість основних фондів;

б) фізичний знос;

в) моральний знос;

г) амортизацію основних фондів.

10. Предмети праці, які не залучені у виробничий процес і знаходяться на складах підприємства – це:

а) ресурси підприємства;

б) незавершене виробництво;

в) сировина і матеріали;

г) виробничі запаси.


Тема 11. Ефективність діяльності підприємницьких структур

Практичне заняття проводиться як семінарське за планом:

1. Сутність і значення ефективності в підприємницькій діяльності.

2. Види ефективності.

3. Визначення економічної ефективності діяльності підприємства.

4. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємницьких структур.Теми рефератів

 1. Сутність ефективності. Ефективність в людській діяльності.

 2. Ефективність в підприємницькій діяльності.

 3. Види ефективності в підприємницькій діяльності та їх значення.

 4. Визначення економічної ефективності діяльності підприємницьких структур.

 5. Соціальна відповідальність підприємницьких структур.

 6. Соціально-економічна ефективність підприємництва.

 7. Методики визначення ефективності підприємницьких структур.

 8. Напрями підвищення ефективності підприємницьких структур.

 9. Пошук резервів підвищення ефективності діяльності організації.


Завдання та ситуації для вирішення

 1. Розкрийте економічну сутність і загальну методику визначення ефективності виробництва.

 2. Знайдіть відмінність між ефективністю, яку відображають показники «рівень рентабельності» та «норма прибутку».

 3. Обчислити показники ефективності діяльності підприємства згідно з наведеною нижче таблицею:


Показники ефективності діяльності підприємства

Показник

2011 р.

2012 р.

2012 р. у % до 2011 р.

Прибуток, тис. грн


Рівень рентабельності, %


Окупність витрат, %


Норма прибутку, % 1. Економічна ефективність виробництва підручника

  Показник

  2011 р.

  2012 р.

  2012 р. у % до 2011 р.

  Повна собівартість, грн / од.


  Ціна реалізації, грн / од.


  Прибуток, грн / од.


  Рівень рентабельності, %


  Окупність витрат, %  Заповнити наведену нижчу таблицю та визначити основні шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції:

 2. Поясніть відмінності між економічною та соціальною ефективністю діяльності підприємства.

 3. Наведіть класифікацію чинників зростання ефективності діяльності підприємства та дайте їх загальну характеристику.


Завдання для перевірки знань

1. Комплексне відображення кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу – це:

а) ефективність;

б) продуктивність;

в) результативність;

г) результат.

2. Ефективність – це:

а) співвідношення прибутку і ціни;

б) співвідношення ціни і собівартості;

в) динаміка випуску продукції;

г) співвідношення результату і затрат;

д) співвідношення затрат і результату.

3. Через вартісні показники, що характеризують проміжні і кінцеві результати діяльності підприємства відображається:

а) економічна ефективність;

б) соціальна ефективність;

в) локальна комерційна ефективність;

г) абсолютна ефективність;

д) первинна ефективність.

4.Синергічна ефективність – відображає:

а) початковий одноразовий ефект, отриманий внаслідок здійснення господарської діяльності підприємства;

б) результати порівняння можливих варіантів господарювання і вибору кращого з них;

в) комбіновану дію сукупності тих чи інших інновацій на фінансово-економічний стан суб’єкта господарювання.

5. До зовнішніх факторів підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання належать:

а) НТП;


б) технологія;

в) обладнання;

г) конкуренція;

д) правовий режим власності;

е) робітники;

ж) методи роботи;

з) стиль управління.

6. Який показник відображає економічну ефективність підприємства?

а) рентабельність виробництва;

б) економія ресурсів або загальна економія від зниження собівартості продукції;

в) обсяг реалізованої продукції;

г) продуктивність праці;

д) усі попередні відповіді правильні.

7. Що є основним завданням фінансової діяльності підприємства?

а) балансування в часі надходжень і витрат платіжних коштів;

б) вибір оптимальних форм фінансування;

в) вибір структури капіталу і напрямків його використання;

г) підтримування належної ліквідності та своєчасності розрахунків;

д) усі попередні відповіді правильні.

8. Який з перелічених показників відбиває ефективність використання праці?

а) матеріаломісткість одиниці продукції;

б) питомі капіталовкладення;

в) прибуток на одиницю загальних витрат;

г) трудомісткість одиниці продукції;

д) усі попередні відповіді правильні.

9. Який з перелічених показників відбиває ефективність використання фінансових коштів?

а) зарплатомісткість одиниці продукції;

б) рентабельність виробництва;

в) рентабельність інвестицій;

г) фондомісткість одиниці продукції;

д) усі попередні відповіді правильні.

10. Що з переліченого дозволяє підвищити ефективність діяльності підприємства?

а) підвищення кваліфікації та матеріальної зацікавленості працівників;

б) раціональне використання матеріалів та енергії;

в) удосконалення інституційних механізмів;

г) удосконалення організації виробництва;

д) усі попередні відповіді правильні.
Тема 12. Організація торгово-посередницької діяльності на ринку товарів і послуг

Практичне заняття проводиться як семінарське за планом:

1. Сутність торгово-посередницької діяльності та її значення.

2. Договори з торговими посередниками.

3. Організаційні форми торгового посередництва.

4. Біржова торгівля.5. Організаційні проблеми розвитку торгово-посередницької діяльності в Україні.

Теми рефератів

 1. Сутність і види торгово-посередницьких операцій.

 2. Порядок укладення та комерційні умови договорів з торговими посередниками.

 3. Особливості договорів консигнації, комісії, доручення, агентського договору і договору про торгове посередництво.

 4. Особливості організаційних форм торгового посередництва.

 5. Сутність, об’єкти та суб’єкти біржової торгівлі.

 6. Техніка біржових торгів.

 7. Проблеми та перспективи розвитку біржової торгівлі в Україні.

 8. Ярмарки та аукціони: їх сутність, значення і порядок проведення.


Завдання та ситуації для вирішення

 1. Визначте, які види посередників і за яких умов доцільно обирати фармацевтичним виробничим підприємствам.

 2. Які види посередництва розповсюджені в фармацевтичній галузі, в чому їх особливості.

 3. Охарактеризуйте порядок укладення договору комерційного посередництва.

 4. Визначте порядок та особливості здійснення біржової торгівлі в Україні.

 5. Вкажіть за яких умов фармацевтичним підприємствам доцільно приймати участь в ярмарках та аукціонах.


Завдання для перевірки знань

1. Торгове посередництво включає значне коло послуг: перепродаж товару; пошук закордонного контрагента; підготовка та завершення угоди; кредитування сторін; здійснення транспортно-експедиторських операцій; страхові операції; проведення рекламних заходів; здійснення технічного обслуговування.

а) вірно;

б) не вірно.

2. Те, що виробник позбавлений безпосередніх контактів із ринками збуту і залежить від добросовісності посередника є:

а) недоліком використання посередників;

б) перевагою використання посередників;

в) фактором зниження повної собівартості продукції підприємства.

3. Оптові та роздрібні посередники, які ведуть операції на певній території і протягом встановленого терміну – це:

а) дилери;

б) дистриб’ютори;

в) комісіонери.

4. Видами торгово-посередницьких фірм є:

а) торгові, агентські, брокерські;

б) торгові, комісійні, агентські, брокерські, фекторні;

в) торгові доми, експортні фірми, імпортні фірми.

5. Товарна біржа займається комерційним посередництвом і має на меті одержання прибутку.

а) вірно;

б) не вірно.
Тема 13. Податки та податкова політика держави

Практичне заняття проводиться як семінарське за планом:

1. Сутність, значення і функції податків.

2. Податкова система України.

3. Види податків і їх характеристика.

4. Податкове законодавство України.

5. Державна податкова служба України, її функції та задачі.
Теми рефератів


 1. Роль податків в забезпеченні стабільності в державі.

 2. Податки в підприємницькій діяльності.

 3. Характеристика податкової системи України.

 4. Види податків і зборів і їх функціональне призначення.

 5. Аналіз податкового законодавства України.

 6. Перевірки підприємницьких структур податковою службою.


Завдання та ситуації для вирішення

 1. Визначте основні відмінності між загальнодержавними і місцевими податками і зборами.

 2. Які податки сплачують підприємницькі структури? Від чого залежить їх перелік і розміри?

 3. Як Ви вважаєте, чи можна зменшити податковий тиск на підприємців і за рахунок чого? Які наслідки це матиме для економіки країни?

 4. Визначте порядок здійснення перевірок підприємницьких структур органами податкової служби.

 5. Чи є взаємозв’язок між рівнем оподаткування підприємницької діяльності і «тінізацією» економіки? Обґрунтуйте свою відповідь.


Завдання для перевірки знань

1. Функціями податків є:

а) фіскальна; фінансова;

б) фіскальна, регулююча;

в) фіскальна, фінансова, регулююча.

2. За об’єктом оподаткування податки поділяють на:

а) податки на доходи та податки на майно;

б) загальнодержавні, місцеві, комунальні;

в) складні і розкладні;

г) всі відповіді вірні.

3. До складових податкової політики належать:

а) встановлення і зміна податкової системи;

б) визначення податкових ставок;

в) надання пільг і контроль за подальшою дисципліною;

г) всі відповіді вірні.

4. Нормативно визначені органами законодавчої влади платники податків, їхні права й обов'язки, об'єкти оподаткування, види податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, а також порядок стягнення встановлених по­даткових платежів, зборів і внесків – це:

а) податкова політика;

б) система оподаткування;

в) податкові органи;

г) немає вірної відповіді.

5. Особливостями податкової політики в Україні є:

а) досить високий рівень оподаткування;

б) висока питома вага непрямих податків, мала роль місцевих податків і зборів;

в) нерівномірний розподіл податкового тягаря, значна тінізація економіки і недостатньо обґрунтований пільговий режим;

г) всі відповіді вірні.
Тема 14. Особливості організації міжнародної діяльності

Практичне заняття проводиться як семінарське за планом:

1. Сутність, суб’єкти та об’єкти міжнародної підприємницької діяльності.

2. Міжнародна торгівля.3. Міжнародні організації в сфері регулювання господарської діяльності.

Теми рефератів

 1. Сутність та значення міжнародної торгівлі.

 2. Правові основи міжнародної комерційної діяльності.

 3. Контракти в міжнародній торгівлі.

 4. Стандартизація та уніфікація зовнішньоторговельних документів.

 5. Міжнародні організації в сфері економіки.

 6. Система державного регулювання зовнішньоекономічній діяльності.

Завдання та ситуації для вирішення

 1. Визначте умови, за яких підприємствам фармацевтичної галузі та інших галузей доцільно займатися зовнішньоекономічною діяльністю.

 2. Визначте переваги для українських фармацевтичних підприємств від виходу на міжнародний ринок.

 3. Чи може фармацевтична галузь України ефективно функціонувати без зовнішньоекономічних зв’язків? Обґрунтуйте свою відповідь.

 4. Чи існують такі галузі економіки, для яких здійснення зовнішньоекономічної діяльності є недоцільним або шкідливим? Обґрунтуйте свою відповідь.

 5. Назвіть основні умови контрактів в міжнародній торгівлі.

 6. Назвіть основні міжнародні організації в сфері господарської діяльності, опишіть їх функції і значення для українських підприємств.

 7. Визначте основні положення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Як, на Вашу думку, вони впливають на економічний розвиток країни?


Завдання для перевірки знань

1. Сукупність видів діяльності суб'єктів господарювання даної країни та іноземних держав, які ґрунтуються на їх взаємовідносинах, що мають місце як на території країни, так і за її межами – це:

а) зовнішньоекономічна діяльність;

б) зовнішньоекономічні зв’язки;

в) міжнародна торгівля;

г) суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

2. До суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності належать:

а) фізичні особи;

б) юридичні особи;

в) спільні підприємства;

г) об’єднання фізичних і юридичних осіб;

д) всі відповіді вірні.

3. До видів зовнішньоекономічної діяльності належить:

а) імпорт і експорт кінцевих товарів і факторів виробництва;

б) наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарювання;

в) міжнародні фінансові операції;

г) підприємницька діяльність, пов'язана з використанням прав інтелектуальної власності;

д) всі відповіді вірні.

4. Операції, спрямовані на вивіз товарів за митний кордон – це:

а) імпортні операції;

б) експортні операції;

в) реімпортні операції;

г) реекспортні операції.

5. До груп послуг за класифікацією Міжнародного валютного фонду не належить:

а) транспортні перевезення;

б) будівництво;

в) підготовка товарів;

г) фінансові послуги.

6. Особи, які діють по збуту й придбанню товарів, але самі стороною договору ні як продавця, ні як покупця не виступають – це:

а) продавці;

б) дилери;

в) брокери;

г) немає вірної відповіді.

7. Першим етапом укладання контракту:

а) сертифікація продукту;

б) вибір ринку і його вивчення;

в) вибір контрагента;

г) аналіз ринку.

8. Заява продавця про бажання укласти договір закупівлі-продажу називається:

а) офертою;

б) акцептом;

в) опціоном;

г) пропозицією.

9. Повні й точні найменування сторін-учасниць зовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно зареєстровані, з вказівкою країни зазначаються у:

а) преамбулі контракту;

б) назві договору;

в) платіжних реквізитах сторін;

г) всі відповіді вірні.

10. До передумов зовнішньоекономічної діяльності належать:

а) поширення суспільного поділу праці;

б) розвиток виробничої й соціальної інфраструктури різних країн;

в) можливість отримання більшої рентабельності на світо-господарському рівні;

г) всі відповіді вірні.

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ РОБІТ

для студентів денної та заочної форми навчання

напряму підготовки «Менеджмент»


 1. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні.

 2. Організація власного бізнесу: технологія, проблеми.

 3. Розробка підприємницької ідеї і створення власного бізнесу.

 4. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні.

 5. Створення бізнес-плану малого підприємства.

 6. Господарські зв’язки: організація та підтримання в сучасних економічних умовах.

 7. Роль малого бізнесу в економіці. Державна підтримка малого бізнесу.

 8. Форми і системи оплати праці. Їх роль при здійсненні підприємницької діяльності.

 9. Оплата праці як фактор мотивації персоналу.

 10. Етичні норми підприємництва в Україні та в світі.

 11. Психологічні особливості підприємницької діяльності.

 12. Соціально-психологічні аспекти здійснення підприємницької діяльності

 13. Підприємницька діяльність в Україні: стан, проблеми і перспективи розвитку

 14. Собівартість продукції (робіт, послуг): значення в діяльності підприємницьких структур і порядок визначення.

 15. Ціноутворення в підприємницькій діяльності.

 16. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства.

 17. Ефективність діяльності підприємницьких структур: види і порядок визначення.

 18. Оподаткування діяльності підприємницьких структур.

 19. Організаційні форми торгово-посередницької діяльності: переваги і недоліки.

 20. Підприємницькі структури України на міжнародному ринку.перелік ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО контролЮ


 1. Поняття ринку, суб’єкти і об’єкти ринку.

 2. Ринкова інфраструктура.

 3. Вільний ринок та ринковий механізм.

 4. Регулювання ринкової економіки. Вади ринкового саморегулювання.

 5. Сутність і принципи підприємництва.

 6. Функції підприємництва в економіці.

 7. Суб’єкти підприємницької діяльності в Україні. Права та обов’язки підприємців.

 8. Організаційні одиниці підприємництва.

 9. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

 10. Одноосібне володіння, його переваги та недоліки.

 11. Товариство, його особливості і види.

 12. Підприємницька ідея і її роль в організації власної справи.

 13. Принципи створення власної справи.

 14. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

 15. Засновницькі документи.

 16. Ліцензування діяльності підприємства.

 17. Патентування підприємницької діяльності.

 18. Проаналізуйте загальні положення про зобов'язання відповідно до Господарського Кодексу України.

 19. Нормативно-правові документи, що регулюють здійснення підприємницької діяльності в Україні. Їх характеристика.

 20. Підприємницький ризик: сутність, види, заходи щодо зменшення.

 21. Страхування ризиків.

 22. Місце і роль малого підприємництва в економіці.

 23. Розвиток малого підприємництва в Україні та в світі.

 24. Функції малого підприємництва.

 25. Державна підтримка малого бізнесу.

 26. Нормативно-правові документи у сфері сприяння розвитку малого підприємництва в Україні.

 27. Інтеграційна підтримка та самоорганізація малого підприємництва.

 28. Сутність та функції бізнес-плану.

 29. Методологія та стадії розробки бізнес-плану.

 30. Інформаційне поле бізнес плану.

 31. Структура розробки бізнес-плану, його оформлення.

 32. Розділи бізнес-плану, їх зміст і характеристика.

 33. Технологія розробки бізнес-плану.

 34. Ситуаційні особливості обґрунтування бізнес-плану.

 35. Підприємець і суспільне середовище.

 36. Культура і корпоративність в підприємництві.

 37. Ділова етика.

 38. Сутність «тіньової економіки» і її роль в сучасному підприємництві.

 39. Господарські зв’язки. Їх суб’єкти і об’єкти.

 40. Характеристика і властивості об’єктів господарських зв’язків.

 41. Проаналізуйте логіку розробки та укладення основних господарських договорів.

 42. Оцініть основні аспекти організації руху товару від різних контрагентів.

 43. Сутність та класифікація персоналу підприємства.

 44. Зміст заробітної плати в умовах ринкової економіки.

 45. Законодавство про оплату праці.

 46. Функції та принципи оплати праці.

 47. Система організації оплати праці.

 48. Форми та системи заробітної плати.

 49. Заробітна плата і продуктивність праці. Мотивуюча роль оплати праці.

 50. Державне регулювання оплати праці.

 51. Сутність та види витрат.

 52. Сутність і види собівартості, порядок її формування.

 53. Сутність собівартості та фактори її зниження.

 54. Запаси. Нормування запасів.

 55. Ресурсне забезпечення підприємства.

 56. Ціноутворення: його зміст і функції.

 57. Методи ціноутворення.

 58. Ефективність: сутність і значення в підприємницькій діяльності.

 59. Види ефективності, їх характеристика.

 60. Економічна та соціальна ефективність підприємницької діяльності.

 61. Методика визначення ефективності діяльності підприємницької структури.

 62. Сутність торгово-посередницької діяльності. ЇЇ види.

 63. Охарактеризуйте специфіку проведення біржових торгів, ярмарків та аукціонів.

 64. Назвіть відмінні риси купівлі продажу технологій.

 65. Сучасні проблеми та тенденції розвитку торгово-посередницької діяльності в Україні.

 66. Поняття міжнародної підприємницької діяльності. Суб’єкти та об’єкти міжнародних операцій.

 67. Охарактеризуйте суб'єкти та об'єкти міжнародних комерційних операцій.

 68. Міжнародна торгівля. Правове регулювання.

 69. Контракти в міжнародній торгівлі.

 70. Проаналізуйте призначення торгових палат у міжнародній комерційної діяльності.ФОРМИ КОНТРОЛЮ

1. Поточний контроль з використанням стандартизованих методів діагностики знань та навичок здійснюється на аудиторному занятті відповідно конкретним цілям теми та під час індивідуальної роботи викладача для тем, які не входять до структури заняття і опрацьовуються студентом самостійно.

2. Контроль змістових модулів (тестування, контрольні роботи).

3. Підсумковий модульний контроль (контроль теоретичних знань).

Успішність кожного студента оцінюється за рейтинговою 100-бальною шкалою, з яких 40 балів відводиться на підсумковий модульний контроль. При оцінюванні засвоєння теми враховують теоретичну підготовку студента, що оцінюється за традиційною системою (у вигляді оцінки 5, 4, 3, 2).

Якщо студент успішно виконав в передбаченому модулі всі види навчальної роботи і набрав за поточну навчальну діяльність мінімально 35 балів, то він допускається до підсумкового модульного контролю з дисципліни.

Сума балів за змістовий модуль включаючи оцінку за контроль змістового модулю максимально може становити 30 балів. Таким, чином, поточна модульна оцінка може сягати 60 балів. За недостатності балів поточного контролю (але при наявності не менше 35 балів) студент для підвищення поточного рейтингу за власним бажанням може виконати індивідуальну творчу роботу, яка може бути оцінена не більше, ніж в 10 балів.

Підсумковий модульний контроль максимально оцінюється у 40 балів за успішну теоретичну підготовку та за засвоєння практичних навичок і вмінь і вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 25 балів.

Контроль успішності з дисципліни «Організація підприємницької діяльності»

Національна шкала

Шкала ЕСТS

Рейтингова оцінка, бали

5 – відмінно

А- відмінно

90 – 100

4 – добре

В – дуже добре

84 – 89

С – добре

75 – 83

3 – задовільно

D - задовільно

68 – 74

Е – достатньо

(задовольняє мінімальні критерії)60 – 67

2 – незадовільно

FХ – незадовільно

35 – 59

не допущений

F – незадовільно

(потрібна додаткова робота)1 – 34

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативні акти:


 1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

 3. Господарський кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. № 436-IV //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18-22. – Ст. 144.

 4. Закон України “Про власність” від 07.02.1991 р. № 697-XII //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №20. – Ст. 249.

 5. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576-XII //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст. 682.

 6. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ” від 15.05.2003 р. № 1755-IV //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

 7. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №30. – Ст. 379.

 8. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19 жовтня 2000 р. //Законодавство України про підприємництво. – Х.: ООО “Одиссей”, 2002. – С. 332 – 340.

 9. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 15.05.2003 р. № 1201-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №38. – Ст. 508.

 10. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №51. – Ст. 292.

 11. Закон України “Про промислово-фінансові групи в Україні” від 21 листопада 1995 р. № 437/95-ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 23. – Ст. 88.

 12. Закон України “Про холдингові компанії в Україні” від 15 березня 2006 р. № 3528-IV //Голос України.

 13. Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 26 жовтня 1993 р. № 3659-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

 14. Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп /Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 781 // Зб. Постанов Уряду України. – 1996. – № 15. – Ст. 398.

 15. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19 жовтня 2000 р. //Законодавство України про підприємництво. – Х.: ООО “Одиссей”, 2002. – С. 332 – 340.

 16. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ” від 15.05.2003 р. № 1755-IV //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

 17. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень ” від 01.07.2004 р. № 1952-IV //Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

 18. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.1992р. № 2269-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30. – Ст.416.

 19. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003 р. № 898-IV //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №38. – Ст. 313.

 20. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №47. – Ст. 642.

 21. Господарський процесуальний кодекс від 6 листопада 1991 р. 4 1798-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

 22. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. № 3018-ІІІ //Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.

 23. Закон України “Про дію міжнародних договорів на території України” від 10 грудня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України.  1992.  № 10.  Ст. 137.

 24. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. //Урядовий кур’єр.  2001.  № 10.  Орієнтир.  № 3.  С. 5 – 13.

 25. Закон України. “Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 р //Відомості Верховної Ради України  1996.  № 19.  Ст. 80.

 26. Закон України “Про товарну біржу” від 10 грудня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України.  1993.  № 11.  Ст. 83.

 27. Закон України “Про лізинг” від 16 грудня 1997 р. //Відомості Верховної Ради України. 1998.  № 16.  Ст. 68.

 28. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р. //Урядовий кур’єр.  2000.  № 139.  Орієнтир.  № 24.  С. 1 – 8.

 29. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 р. //Голос України.  2001.  27 лютого.

 30. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р. //Урядовий кур’єр.  1996.  № 119 – 120.  С. 13 – 17.

 31. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 р. (в редакції від 30 червня 1999 р.) //Відомості Верховної Ради України. 1999.  № 42 – 43.  Ст. 378.

 32. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 14 березня 1995 р. //Відомості Верховної Ради України. 1995.  № 15.  Ст. 99.

 33. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. //Відомості Верховної Ради УРСР.  1991  № 29.  Ст. 377.

 34. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. //Відомості Верховної Ради УРСР.  1991.  № 47.  Ст. 646.


Основна:

 1. Варналій З. С. Основи підприємницької діяльності: Підручник / З. С. Варналій, В. О. Сизоненко. – К.: Знання України, 2003. – 407 с.

 2. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. /
  З С. Варналій. − К.: Знання-Прес, 2002. − 239 с.

 3. Господарське право: Практикум /В.С. Щербіна, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та інші; За заг. ред. В.С. Щербіни.ий посібник. – – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 320 с.

 4. Господарський кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 848 с.

 5. Економіка підприємства : підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, Г. М. Захарчин, Г. І. Кіндрацька та ін.; за заг. ред. Й. М. Петровича. – 2-ге вид., виправл. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 579 с.

 6. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. Організація бізнесу. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Навчальний посібник -К.: Кондор, 2009 - 434с.

 7. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності: Посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устинко, С. І. Чоботар. – К.: Академія, 2001. – 280 с.

 8. Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; За ред. А. А. Чухна. − К.: Вища шк., 2001. − 606 с.

 9. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: підручник /
  Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2009. – 680 с.

 10. Підприємницьке право: Практикум /Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пільчук, О.О. Бакалінська. – К.: Істина, 2002. – 200 с.

 11. Подсолонко В. А. Підприємництво / В. А. Подсолонко,
  Т. Л. Миронова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 616 с.

 12. Поліщук М. П. Основи підприємницької діяльності /
  М. П. Поліщук, П. П. Михайленко. − Житомир: ЖІТІ, 2000. – 172 с.

 13. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана.  Харків: Право, 2000.  288 с.

 14. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. Издание восьмое. – Х.: “Одиссей”, 2006. – 992 с.

 15. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник / Ф. І. Хміль. − К.: Академвидав, 2005. − 608 с.

 16. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства: Навч. посібник /
  В. І Хомяков. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Кондор, 2008. – 434 с.

 17. Цивільне право України: Підручник у 2 т. /За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Я. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 18. Цивільний кодекс України: Коментар /За заг. ред. Харитонова Є.Ю., Калітенко О.М. – Х.: Одіссей, 2003. – 856 с.

 19. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Затв. МОНУ як підручник для студ. ВНЗ / Л. І. Шваб. – К.: Каравела, 2011. – 416 с.

 20. Щербіна В.С. Господарське право України: Підручник. – 2-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 592 с.Додаткова:


 1. Бильденс А. Основные черты германского и европейского антимонопольного права //Основы немецкого торгового и хозяйственного права.  М., 1995.  С. 65  75.

 2. Біленчук П. Д., Диннік О. Г., Лютий І. О., Скороходов О. В. Банківське право: українське та європейське: Навч. посібник.  К.: Атіка, 1999.  324 с.

 3. Бобров Е. А. Сучасній стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу / Е. А. Бобров // Фінанси України. – 2005. − №1. − С. 20-22.

 4. Богиня Д. Комплексное исследование проблем малого предпринимательства / Д. Богиня // Економіка. Фінанси. Право. − 2006. − №1. − С. 10-18.

 5. Бондар І. К. Підприємництво в Україні як економічна основа становлення середнього класу / І. К. Бондар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. − № 10. – С. 65-71.

 6. Брукс В. Законодательство о банкротстве США //Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации.  1993.  №9.  С.57  63.

 7. Вінник О. М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище.  К.: Атіка, 1998.  168 с.

 8. Вінник О. М. Інвестиційне право: Навч. посібник: Курс лекцій.  К.: Атіка, 2000.  264 с.

 9. Гой І. В. Організація підприємницької діяльності: Навчально-методичний посібник / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 248 с.

 10. Голубченко О. Проблеми підприємництва в Україні / О. Голубченко // Діловий вісник. – 2005. − №1. – С. 11-13.

 11. Зобов’язальне право: теорія і практика: Навч. посібник / За ред. О. В. Дзери.  К.: Атіка, 1998.  368 с.

 12. Казанцев А. К. Менеджмент в предпринимательстве: Учебное пособие / А. К. Казанцев, А. А. Крупанин. – М.: ИНФРА-М, 2003. –
  411 с.

 13. Комерційна діяльність: підручник: доп. м-вом освіти і науки України / за ред. В. В. Апопія. − вид. 2-ге,перероб. та доп. − К.: Знання, 2008. − 558 с.

 14. Котельніков Д. І. Управління підприємством: словник-довідник юридичних термінів / Д. І. Котельніков, А. В. Нестеренко. – К. : Кондор, 2009. – 228 с.

 15. Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування і функціонування.  К., 1998.  186 с.

 16. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навчальний посібник.  К.: Атіка, 1999.  194 с.

 17. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн.  К.: Ділова Україна, 1996.  352 с.

 18. Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учебн. пособие //Под ред. Саниахметовой Н. А.  Харьков: Основа, 2001.  268 с.

 19. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: Навчальний посібник /
  Н. В. Тарасенко. − 4-те вид. стереотип.– Л.: Новий світ, 2008. – 344 с.

 20. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства: Реком. МОНУ як навч. посібник для студ. ВНЗ / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – 4-те вид. – К : Каравела, 2011. – 352 с.

 21. Тітов М., Бондаренко В. Новий закон про банкрутство: проблеми застосування //Право України .  2000.  № 8. – С. 18 – 19.

 22. Троценко Н.В. Теоретико-методологічні аспекти формування пріоритетних напрямків підприємницької діяльності на різних рівнях господарювання // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. -№9. – с. 183-188.

 23. Фомішин С. В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 360 с.

 24. Хозяйственное право: Учебник /Под ред. В. К Мамутова.  К.: Юринком Интер, 2002.  912 с.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка