Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»Сторінка3/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.73 Mb.
#12972
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 6. Управління вибором

інвестиційних проектів і формуванням програми реальних інвестицій

План


 1. Види інвестиційних проектів і вимоги до їхньої розробки.

 2. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів.

 3. Оцінка ризиків реальних інвестиційних проектів.

 4. Формування програми реальних інвестицій.


Теми рефератів

 1. Методи аналізу інвестиційних проектів.

 2. Методика розрахунку ефективності реальних інвестиційних проектів.

 3. Підходи до оцінки ризиків реальних інвестиційних проектів.

 4. Засади формування програми реальних інвестицій.

 5. Принципи формування портфелю інвестицій


Тестові завдання для перевірки знань

1. Визначте, як називають відмову від реалізації інвестиційного проекту; продаж частково реалізованого інвестиційного проекту у формі незавершеного будівництва та продаж інвестиційного проекту частинами:

а) види інвестиційних стратегій;

б) форми виходу з інвестиційного проекту;

в) форми продажу проектів реальних інвестицій;

г) форми реальних інвестицій підприємства.

2. Укажіть критерії виходу інвестора з інвестиційного проекту:

а) зниження чистого приведеного доходу; збільшення періоду окупності; збільшення тривалості інвестиційного циклу до початку експлуатації об'єкта;

б) збільшення внутрішньої норми дохідності та чистого приведеного доходу, зменшення рівня ризиковості реалізації проекту;

в) зменшення періоду окупності та рівня ліквідності проекту;

г) зменшення рівня прибутковості проекту, періоду окупності та збільшення суми чистого грошового потоку від проекту.

3. Укажіть операцію, яка здійснюється на основі суміщення графіків інвестиційних потреб підприємства та граничної вартості його інвестиційного капіталу:

а) вибір проектів реального інвестування;

б) вибір варіантів фінансового інвестування;

в) вибір оптимальної програми реальних інвестицій;

г) вибір оптимального портфеля фінансових інвестицій.

4. З'ясуйте, як визначають дохідність інвестиційної програми:

а) сума дохідностей інвестиційних проектів, охоплених програмою реальних інвестицій;

б) добуток дохідностей інвестиційних проектів, охоплених програмою реальних інвестицій;

в) середня величина від дохідностей складових інвестиційних проектів, що зважені на їх частку в загальному інвестиційному капіталі;

г) різниця між сумою доходів інвестиційних проектів, охоплених програмою, та сумою витрат на їх здійснення.

5. Укажіть показник, на основі якого визначають рівень ліквідності сформованої програми реальних інвестицій:

а) рівень ліквідності найприбутковішого проекту, що є складовою програми реальних інвестицій;

б) середньозважений коефіцієнт ліквідності програми;

в) середньозважений коефіцієнт ризиковості всіх проектів, які є складовими програми;

г) правильної відповіді немає.

6. Укажіть показник, який визначають через значення коефіцієнта варіації за розподілом імовірностей значень сукупного грошового потоку програми або її інвестиційного прибутку:

а) рівень ризиковості реалізації програми реальних інвестицій;

б) рівень дохідності програми реальних інвестицій;

в) розмір можливих втрат інвестиційного прибутку від реалізації програми у разі настання ризикових подій;

г) відповіді а, б, в.

7. Укажіть показник, який використовують як основний критерій відбору інвестиційних проектів до програми:

а) внутрішня норма дохідності;

б) середньозважена вартість інвестиційних ресурсів;

в) чистий приведений дохід;

г) рентабельність інвестицій.

8. Укажіть умову, у разі виконання якої інвестиційні проекти стають складовими програми реальних інвестицій:

а) ВНД > СЗВІР;

б) ВНД < СЗВІР;

в) ВНД = СЗВІР;

г) ЧПД < 0.
Тема 7. Управління реалізацією інвестиційних проектів

План


 1. Розробка календарного плану реалізації інвестиційного проекту.

 2. Розробка бюджету реалізації інвестиційного проекту.

 3. Забезпечення нейтралізації проектних ризиків.

 4. Обґрунтування форм виходу проекту з інвестиційної програми підприємства.

 5. Аналіз інвестиційного ринку.


Теми рефератів

 1. Управління інвестиційним проектом.

 2. Аналіз та оцінка інвестиційних проектів.

 3. Бізнес-план інвестиційного проекту, його значення для підприємства.

 4. Принципи прийняття інвестиційних рішень, інвестиційних проектів.

 5. Кон'юнктура інвестиційного ринку.


Тестові завдання для перевірки знань

1. Укажіть складову системи інвестиційного ринку, до якої належать банки, біржі, брокерські фірми, інституційні інвестори:

а) суб'єкти ринку;

б) об'єкти ринкових відносин;

в) інфраструктура ринку;

г) ринковий механізм.

2. Оберіть правильне визначення поняття «інвестиційний ринок»:

а) фінансовий ринок, який охоплює грошовий ринок і ринок капіталів;

б) вільне від державного керування підприємництво, засноване на різних, переважно приватних, формах власності та вільному обміні товарами між виробниками та споживачами відповідно до цін попиту та пропозиції;

в) торгівля цінними паперами, які випущені вперше або перебувають в обігу;

г) економічні відносини з приводу здійснення операцій з інвестиційними ресурсами і товарами.

3. Укажіть складові інвестиційного ринку:

а) ринок об'єктів реального інвестування;

б) ринок інструментів фінансового інвестування:

в) ринок як об'єктів реального інвестування, так і інструментів фінансового інвестування;

г) ринок кредитних ресурсів.    1. З'ясуйте, що охоплює ринок об'єктів реального інвестування:

а) іпотечний ринок, підрядний ринок, ринок інтелектуальних цінностей;

б) ринок цінних паперів;

в) ринок грошових активів;

г) валютний ринок.

4. Укажіть елементи інвестиційної інфраструктури:

а) проектні та будівельні фірми, інжиніринго-консалтингові фірми, фірми-девелопери, ріелтери, тендерні комітети, фондові біржі;

б) товарні біржі, біржі праці;

в) роздрібна мережа магазинів;

г) податкові інспекції, державні контрольно-ревізійні служби.

5. Укажіть чинник, який не характеризує стан інвестиційного ринку:

а) ціноутворення;

а) конкуренція і монополія;

в) попит і пропозиція;

г) ринкова інфраструктура.

6. Оберіть показники, які характеризують ступінь активності інвестиційного ринку:

а) попит;

б) пропозиція;

в) ринкова кон'юнктура;

г) емісійна діяльність фінансових посередників.

7. Укажіть напрями, які охоплює вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку:

а) спостереження за поточною активністю (моніторинг показників попиту і пропозиції);

б) аналіз та прогнозування кон'юнктури ринку;

в) дослідження процесів приватизації та роздержавлення;

г) виявлення галузей, що викликають найбільший інвестиційний інтерес за ефективністю капіталу, що інвестується.

8. Оберіть параметри, за якими оцінюють інвестиційну привабливість країни:

а) міжнародні рейтинги і макроекономічні показники;

б) показники розвитку галузей і регіонів країни;

в) макроекономічні і галузеві ризики;

г) інвестиційна активність вітчизняних і зарубіжних інвесторів.

9. Укажіть мету визначення показників інвестиційного ринку:

а) прогнозування потенціалу галузей і регіонів країни;

б) оцінювання інвестиційної привабливості країни;

в) формування портфеля фінансових інвестицій;

г) розроблення інвестиційної стратегії підприємства.


Тема 8. Форми фінансових інвестицій і політика управління ними

План


 1. Особливості і форми здійснення фінансових інвестицій підприємства.

 2. Політика управління фінансовими інвестиціями.

 3. Фактори, що визначають інвестиційні якості окремих фінансових інструментів інвестування.

 4. Оцінка ефективності окремих фінансових інструментів інвестування.

 5. Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування.


Теми рефератів

 1. Методи управління фінансовими інвестиціями.

 2. Оцінка інвестиційних якостей портфеля фінансових інвестицій.

 3. Поняття альтернативних проектів.

 4. Принципи оцінки альтернативних проектів.

 5. Порівняльний аналіз проектів різної тривалості.

 6. Аналіз сценаріїв для оцінки життєздатності проектів.

 7. Методи погашення боргу і критерії їх вибору.

 8. Оцінка доходності цінних паперів

 9. Оцінка вартості цінних паперів.


Тестові завдання для перевірки знань

1. Оберіть характеристику фінансових інвестицій:

а) вкладення коштів у придбання цінних паперів та інших грошових чи фондових інструментів;

б) вкладення коштів у придбання основних виробничих фондів;

в) капітальні вкладення, пов'язані з розширенням і реконструкцією діючих підприємств;

г) придбання патентів, ноу-хау та іншої науково-технічної продукції.

2. Укажіть, з якою метою інвестор вкладає кошти у фінансові інвестиції:

а) зростання вартості майна підприємства;

б) забезпечення безпеки (надійності) вкладень, зростання капіталу, отримання додаткових доходів, забезпечення ліквідності вкладень;

в) збільшення виробничих потужностей підприємства;

г) забезпечення фінансування поточної господарської діяльності.

3. Укажіть форми здійснення фінансового інвестування:

а) придбання цілісних майнових комплексів;

б) вкладання капіталу в статутні фонди, дохідні види фондових і грошових інструментів;

в) нове будівництво та розширення діючих підприємств;

г) придбання ліцензій, патентів, ноу-хау.

4. Укажіть основні види дохідних фондових інструментів:

а) цінні папери, що перебувають у вільному обігу на ринку;

б) депозитні вклади в банках;

в) короткострокові кредити;

г) іноземна валюта.

5. Укажіть назву деривативу, який засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари у визначений час і на визначених умовах у майбутньому:

а) форвардний контракт;

б) варант;

в) ф'ючерсний контракт;

г) опціон.

6. Укажіть цінний папір, що свідчить про обов'язкове грошове зобов'язання векселедавця виплатити після настання строку певну суму грошей власникові:

а) вексель;

б) інвестиційний сертифікат;

в) ощадний сертифікат;

г) казначейське зобов'язання.

7. Укажіть операції, здійснення яких охоплює комплексне оцінювання інвестиційних якостей акцій:

а) оцінювання якісного складу керівництва та іншого персоналу підприємства-емітента;

б) оцінювання галузі, основних показників господарської діяльності і фінансового стану емітента, характеру обігу акцій на фондовому ринку, умов емісій, їх поточної ринкової вартості та рівня ризику;

в) оцінювання привабливості регіонів і окремих територій;

г) оцінювання розрахунково-платіжної дисципліни підприємства-емітента.

8. Оберіть показники, які найповніше характеризують інвестиційні якості облігацій:

а) чистий прибуток та рентабельність товариства;

б) фінансовий стан емітента;

в) інвестиційна привабливість регіонів і окремих територій, фінансовий стан емітента, умови емісії та характер обігу облігацій на фондовому ринку, рівень ризику;

г) обсяги випуску і реалізації продукції.

9. Укажіть назву письмового свідоцтва банку про депонування коштів, що свідчить про право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту й відсотків за ним:

а) вексель;

б) інвестиційний сертифікат;

в) ощадний сертифікат;

г) казначейське зобов'язання.

10. Укажіть назву цінного папера, що свідчить про внесення його власником коштів і який підтверджений зобов'язаннями відшкодувати власнику номінальну вартість цього цінного папера в передбачений строк:

а) облігація;

б) акція;

в) казначейське зобов'язання;

г) вексель.
Тема 9. Управління формуванням і реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій

План


 1. Поняття портфеля фінансових інвестицій і класифікація його видів.

 2. Формування портфеля фінансових інвестицій на основі сучасної портфельної теорії.

 3. Оперативне управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій.


Теми рефератів

 1. Управління інвестиційним портфелем.

 2. Управління реалізацією інвестиційних проектів: календарне планування.

 3. Управління реалізацією інвестиційних проектів: ресурсне планування.

 4. Дивідендна політика підприємства.

 5. Підходи до формування портфелю реальних інвестиційних проектів.


Тестові завдання для перевірки знань

1. Укажіть мету діяльності портфельного інвестора:

а) придбання контрольного пакета акцій інших вітчизняних підприємств;

б) придбання контрольного пакета акцій зарубіжних підприємств;

в) отримання від інвестицій стійкого поточного доходу, або певного приросту капіталу;

г) диверсифікація власної фінансово-господарської діяльності у перспективних періодах.

2. Визначте основну мету діяльності стратегічного інвестора у разі здійснення фінансового інвестування:

а) забезпечення контролю над підприємством-емітентом шляхом придбання контрольного пакета його акцій;

б) реалізація власної інвестиційної стратегії на ринку реальних об'єктів інвестування;

в) реалізація власної інвестиційної стратегії на ринку об'єктів фінансового та інноваційного інвестування;

г) реалізація власних стратегічних цілей діяльності на ринку інвестиційних товарів та послуг.

3. Укажіть критерій, за яким формується консервативний інвестиційний фінансовий портфель підприємства:

а) мінімальний рівень інвестиційного ризику, незважаючи на невисокий рівень дохідності;

б) максимальний рівень ліквідності та дохідності;

в) мінімальний рівень дохідності та максимальний період окупності;

г) максимальний рівень інвестиційного ризику.

4. Укажіть показник, за яким формується помірний інвестиційний фінансовий портфель підприємства:

а) максимальний рівень дохідності незалежно від рівня ризиковості;

б) мінімальні рівні ризиковості за середнього рівня дохідності;

в) мінімальний рівень дохідності та ліквідності;

г) середньоринкові рівні ризику та дохідності.

5. З'ясуйте, що є основою формування агресивного інвестиційно-фінансового портфеля підприємства:

а) максимізація рівня інвестиційного доходу або приріст інвестованого капіталу незалежно від рівня ризиків, що його супроводжують;

б) інвестиційна стратегія підприємства;

в) рівень середньоринкової дохідності такого виду інвестицій;

г) стан кон'юнктури інвестиційного ринку, податкового законодавства, мінімальний рівень дохідності на інвестиційному ринку.

6. Оберіть види інвестиційних портфелів за цілями формування інвестиційного доходу:

а) портфель доходів, портфель витрат;

б) портфель активний, портфель нейтральний, портфель пасивний;

в) портфель доходу, портфель зростання;

г) портфель нейтральний, портфель прогресивний.

7. Укажіть операцію, під час якої враховують вибір типу інвестиційного портфеля, необхідність диверсифікації фінансових інструментів та потребу забезпечення високого рівня ліквідності:

а) формування програми реальних інвестицій;

б) формування портфеля фінансових інвестицій;

в) формування оптимальної програми реальних інвестицій;

г) оцінювання доцільності інвестування у відповідний цінний папір.

8. Укажіть мету формування інвестиційного портфеля:

а) забезпечення реалізації політики фінансового інвестування підприємства шляхом підбору найбільш дохідних фінансових інструментів достатньо високого рівня надійності;

б) забезпечення максимізації добробуту власників підприємства;

в) мінімізація ризиків, пов'язаних зі здійсненням фінансового інвестування в певному періоді;

г) забезпечення максимального рівня ліквідності інвестиційного фінансового портфеля та ступеня керованості ним.

9. Укажіть варіанти орієнтації оптимального портфеля фінансових інвестицій, з урахуванням яких здійснюється його вибір:

а) на рівень поточного доходу у перші періоди володіння цим фінансовим інструментом;

б) на рівень ліквідності цього фінансового інструменту інвестування;

в) на приріст курсової вартості фінансового інструменту та можливості його швидкої реалізації на фондовому ринку;

г) на першочергове отримання доходу або на приріст курсової вартості фінансового інструменту.


Тема 10. Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства і політика управління ними

План


 1. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства і їхня класифікація.

 2. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.

 3. Методи розрахунку загального обсягу інвестиційних ресурсів.

 4. Схеми фінансування реальних інвестиційних проектів.

Теми рефератів

 1. Інвестиційний цикл, його складові елементи.

 2. Поняття, види і стадії інвестиційних проектів.

 3. Особливості інвестиційного проектування на вітчизняних підприємствах.

 4. Напрямки підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємством.

Тестові завдання для перевірки знань

1. Укажіть, які ресурси необхідні у разі фінансування інвестиційної діяльності підприємства за допомогою акціонування:

а) власний капітал із зовнішніх джерел;

б) короткостроковий позиковий капітал;

в) власний капітал із внутрішніх джерел;

г) довгостроковий позиковий капітал.

2. Укажіть заходи, які передбачає кредитне фінансування інвестиційної діяльності підприємства:

а) емісія звичайних акцій та облігацій підприємства;

б) придбання підприємством облігацій інших підприємств;

в) залучення коротко- і довгострокових банківських кредитів.

г) емісія привілейованих акцій підприємства.

3. Укажіть напрям інвестування, у разі якого фінансування реальних інвестиційних проектів здійснюють за методом акціонування:

а) реалізація проектів реального інвестування з високим рівнем дохідності;

б) реалізація невеликих проектів реальних інвестицій;

в) мінімізація рівня інвестиційних ризиків, що супроводжують реалізацію проекту реальних інвестицій;

г) галузева та регіональна диверсифікація.

4. Визначте схему фінансування, яку доцільно обрати підприємству, якщо воно передбачає реалізувати довгостроковий проект реальних інвестицій з високим рівнем дохідності:

а) емісія власних боргових цінних паперів;

б) кредитне фінансування;

в) емісія власних пайових цінних паперів;

г) придбання цілісного майнового комплексу.

5. Укажіть критерії, за якими здійснюється оптимізація структури інвестиційного капіталу:

а) мінімізація вартості залучення та максимізація дохідності використання;

б) максимізація фінансової рентабельності інвестиційного капіталу;

в) оптимізація обсягів кожної складової власного та позикового капіталу, що залучається з метою здійснення інвестицій;

г) критерії а, б, в.

6. Укажіть спосіб визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів:

а) як добуток вартості кожного виду інвестиційних ресурсів та їх питомої ваги у загальній сумі інвестиційних ресурсів підприємства;

б) як різниця суми всіх наявних ресурсів підприємства та ресурсів, залучених із зовнішніх джерел;

в) як сума потреби в інвестиційних ресурсах для реалізації реальних інвестиційних проектів та планового обсягу приросту портфеля фінансових інвестицій;

г) правильної відповіді немає.

7. Оберіть, на що має бути спрямоване розроблення політики формування інвестиційних ресурсів:

а) максимізацію вартості ресурсів, що залучаються;

б) мінімізацію дохідності ресурсів, що залучаються;

в) безперебійну інвестиційну діяльність та ефективне використання власних фінансових ресурсів;

г) максимальну вартість підприємства.

8. Укажіть правильне визначення поняття «вартість інвестиційних ресурсів»:

а) ціна, яку підприємство повинно сплатити за залучення ресурсів із різних джерел;

б) ціна, яку підприємство сплачує за залучення інвестиційних ресурсів із зовнішніх джерел;

в) розмір відсотків, які підприємство сплачує за користування кредитними інвестиційними ресурсами;

г) ціна, яку підприємство сплачує за залучення інвестиційних ресурсів із внутрішніх джерел.

9. Визначте спосіб розрахування вартості акціонерного капіталу, сформованого за рахунок привілейованих акцій:

а) як відношення розміру фіксованого дивіденду, що сплачується на одну акцію, та ринкової ціни привілейованої акції;

б) як відношення обсягу чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, та кількості привілейованих акцій;

в) як відношення розміру дивіденду, що сплачується на одну акцію, та номінальної вартості привілейованої акції;

г) як відношення обсягу чистого прибутку та номінальної вартості привілейованої акції.

10. Укажіть спосіб визначення середньозваженої вартості інвестиційних ресурсів:

а) як суму добутків і-го елементу інвестиційних ресурсів на питому вагу і-го елементу в загальному їх обсязі;

б) як добуток і-го елементу інвестиційних ресурсів на питому вагу і-го елементу в загальному їх обсязі;

в) як відношення рівня позикового відсотка після оподаткування до рівня витрат із залучення інвестиційних ресурсів;

г) як відношення суми витрат, пов'язаних із залученням інвестиційних ресурсів, до загальної його суми.

11. З'ясуйте, чи належать до позикових інвестиційних ресурсів підприємства кошти, отримані за рахунок випуску акцій:

а) не належать;

б) належать;

в) належать лише у розмірі привілейованих акцій;

г) це залежить від організаційно-правової форми акціонерного товариства.

12. Визначте, як зміниться середня вартість позикових інвестиційних ресурсів підприємства при збільшенні питомої ваги короткострокових кредитів (за інших рівних умов):

а) як правило, зменшиться;

б) як правило, збільшиться;

в) це залежить від виду банківських кредитів;

г) це залежить від термінів залучення банківських кредитів.

13. Укажіть характеристику, яка розкриває негативні властивості позикових інвестиційних ресурсів підприємства (за інших рівних умов):

а) використання позикових інвестиційних ресурсів призводить до зниження норми рентабельності активів підприємства;

б) позикові інвестиційні ресурси мають нижчу вартість порівняно із вартістю власних;

в) підприємство має широкі можливості залучення позикових інвестиційних ресурсів (особли­во за наявності гарантій щодо повернення);

г) використання позикових інвестиційних ресурсів збільшує можливості приросту показника фінансової рентабельності.

14. Укажіть хибну характеристику позикових інвестиційних ресурсів підприємства:

а) стримують зростання фінансового потенціалу підприємства в умовах розширення обсягів його діяльності;

б) їх використання генерує ризик зниження фінансової стійкості та втрати платоспроможності підприємства;

в) їх вартість залежить від коливань кон'юнктури фінансового ринку;

г) процедура їх залучення потребує в деяких випадках надання гарантій забезпеченості.

15. Укажіть, які висновки слід зробити фінансовому менеджеру, якщо прибутковість використання кредиту менша за ціну позикових інвестиційних ресурсів:

а) підприємство здійснює неефективну політику залучення позикових ресурсів;

б) підприємство здійснює ефективну політику залучення позикових ресурсів;

в) є можливість збільшення обсягів позикових ресурсів;

г) збільшується платоспроможність підприємства.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка