Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»Сторінка5/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.73 Mb.
#12972
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

 • Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5– 6. – Ст. 30.

 • Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.

 • Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради, України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

 • Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.

 • Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.

 • Про іпотеку : Закон України від 5 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.

 • Про науку і науково-технічну діяльність : Закон України від 13 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165.

 • Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 • Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

 • Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68.

 • Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

 • Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю : Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 52. – Ст. 377.

 • Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

 • Положення про Державне агентство України з інвестицій та розвитку: постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2010 року // Урядовий кур'єр. – 01.06.2010. – № 97.

 • Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб., 1999. – 470 с.

 • Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Эльга, 2004. – 550 с.

 • Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия / И. А. Бланк. – К. : Эльга, 2003. – 446 с.

 • Бланк И. А. Управление денежными потоками / И. А. Бланк. – К. : Эльга ; Ника-Центр, 2007. – 752 с.

 • Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия / И. А. Бланк. – К.: Эльга, 2003. – 469 с.

 • Бланк И. А. Управление финансовыми рисками : учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2006. – 448 с.

 • Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия : учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2006. – 520 с.

 • Бланк І. О. Інвестиційний менеджмент : підручник / I. О. Бланк, М. Гуляева. – К. : Київський національний торговельно-економічний ун-т, 2003. – 398 с.

 • Бланк І. О. Управління фінансами підприємств : підручник / О. Бланк, Г. В. Ситник. – К. : Київський національний торговельно- економічний ун-т, 2006. – 780 с.

 • Боди 3. Принципы инвестиций / 3. Боди, А. Кейн, А. Маркус ; пер. с англ. – М. : Издат. дом «Вильяме», 2008. – 948 с.

 • Большаков А. С. Современный менеджмент: теория и практика / А. С. Большаков, В. И. Михайлов. – СПб. : Питер, 2000. – 411 с.

 • Бондар О. В. Реактивні інновації як засіб диверсифікації діяльності вітчизняних підприємств в умовах трансформації ринкової економіки та євроінтеграції України / О. В. Бондар // Економіка розвитку. – 2004. – № 1. – С. 78–83.

 • Виханский О. С. Стратегическое управление : учебник / О. С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2000. – 296 с.

 • Вовчак I. Д. Інвестування : навч. посіб. / I. Д. Вовчак. – Львів : Новий Світ–2000, 2008.

 • Воркут T. А. Проектний аналіз : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Транспортні технології» / Т. А. Воркут. – К. : Український центр духовної культури, 2000. – 440 с.

 • Докієнко Л. М. Інвестиційний менеджмент: навч.посіб. / Л. М. Докієнко, В. В.  Клименко, Л. М. Акімова. – К. : Академвидав, 2011. – 408 с

 • Инвестиционный менеджмент : учеб. пособ. / под ред. Л. П. Гончаренко. – M. : КНОРУС, 2005. – 296 с.

 • Інвестологія: наука про інвестування : навч. посіб. / [С. К. Реверчук, Н. Й. Реверчук, I. Г. Скоморович та ін.] ; за ред. С. К. Реверчука. – К. : Атака, 2001. – 264 с.

 • Клименко В. В. Фондовий ринок України у контексті фінансової безпеки держави / В. В. Клименко. – К. : КНУТД, 2003. – 188 с.

 • Ковалев В. В. Курс финансового менеджмента : учебник / В. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2009. – 480 с.

 • Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 560 с.

 • Контроллинг как инструмент управлення предприятием / [Е. А. Ананикина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина и др.] ; под ред. Н. Г. Данилочкиной. – М. : Аудит ; ЮНИТИ, 1998. – 279 с.

 • Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту / В. О. Коюда, T. I. Лепейко, О. П. Коюда. – К. : Кондор, 2008. – 322 с.

 • Крейнина M. Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки / M. Н. Крейнина. – М. : ИКЦ «ДИС», 1997. – 224 с.

 • Круглова Н. Ю. Стратегический менеджмент : учебник для вузов / Н. Ю. Круглова, М. И. Круглов. – М. : Изд-во РДЛ, 2003. – 464 с.

 • Лахметкина Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия : учеб. пособ. / Н. И. Лахметкина. – М. : КНОРУС, 2006. – 184 с.

 • Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент : учебник / И. Я. Лукасевич. – М. : Эксмо, 2009. – 768 с.

 • Максимова В. Ф. Инвестиционный менеджмент / В. Ф. Максимова ; Московская финансово-промышленная академия. – М., 2005. – 100 с.

 • Медынский В. Д. Реинжиниринг инновационного предпринимательства / В. Д. Медынский, С. В. Ильдеменов. – М. : Юнити, 1999. – 414 с.

 • Мертенс А. В. Инвестиции : курс лекций по современной финансовой теории / А. В. Мертенс. – К. : Киевское инвестиционное агентство, 1997. – XVI, 416 с.

 • Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок : профессиональный курс в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации / Я. М. Миркин. – М. : Перспектива, 1995. – 550 с.

  1. Мозговий О. М. Фондовий ринок / О. М. Мозговий. – К. : КНЕУ, – 316 с.

 • Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент : учеб. пособ. для вузов / Ю. П. Морозов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 446 с.

 • Немцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В. Д. Немцов, Л. Є. Довгань. – К.: Екс Об, 2001. – 560 с.

 • Новиков Д. А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы / Д. А. Новиков, А. А. Иващенко. – М. : КомКнига, 2006. – 332 с.

 • Осадчий Д. Е. Географическая типология инвестиционного рынка Крыма [Электронный ресурс] / Д. Е. Осадчий // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 83. – С. 9–11. – Режим доступа к журн. : http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/knp83/pdf/knp83_9- ll.pdf.

 • Осецький В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики / В. Л. Осецький. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2003. – 412 с.

 • Основы инновационного менеджмента. Теория и практика : учебник / Л. С. Барютин и др.; под ред. А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 2004. – 518 с.

 • Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом / А. А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472 с.

 • Правик Ю. М. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2007. – 431 с.

 • Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов : учеб. пособ. / В. П. Савчук, С. И. Прилипко, Е. Г. Величко. – К. : Абсолют-В ; Эльга, 1999. – 304 с.

 • Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В. П. Савчук.– К. : Издат. дом «Максимум», 2001. – 600 с.

 • Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / О. М. Скібіцький. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 408 с.

 • Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник / В. М. Суторміна. – К. : КНЕУ, 2004. – 566 с.

 • Твисс Б. Управление научно-техническими инновациями / Б. Твисс. – М. : Экономика, 1989. – 388 с.

  1. Теплова Т. В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями : учебник для вузов / Т. В. Теплова. – М. : ГУ ВШЭ, – 504 с.

 • Тьюлз Р. Фондовй рынок / Р. Тьюлз, Брдли, Т. Тьюлз; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 648 с.

 • Федоренко В. Г. Інвестування : підручник / В. Г. Федоренко – К. : Алерта, 2008. – 448 с.

 • Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / под ред. Е.С. Стояновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Перспектива, 2000. – 656 с.

 • Фінанси підприємства : підручник / [Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляева, Н. А. Гринюк та ін.]. – К. : Київський національний торговельно- економічний ун-т, 2006. – 491 с.

 • Фондовий ринок : учеб. пособ. / [Н. И. Берзон, Е. А. Буянова, М. А. Кожевников, А. В. Чаленко]. – М. : Вита-Пресс, 1999. – 400 с.

 • Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств : навч. посіб. / Д. М. Черваньов. – К. : Знання-Прес, 2003. – 622 с.

 • Шарп Ф. Инвестиции / Ф. Шарп, Г. Александер, Д. Бэйли ; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – XII, 1028 с.

 • Шершньова 3. Є. Стратегічне управління / 3. Є. Шершньова, С. В. Оборська. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

 • Экономическая стратегия фирмы : учеб. пособ. / под ред. А. П. Градова. – СПб. : Специальная литература, 1995. – 284 с.

 • Chesbrough Н. W. Making sense of corporate venture capital / H. W. Chesbrough // Harvard business rev. – Boston, 2002. – Vol. 80. – № 3. – P. 90–99.

 • Cooke I. Introduction to Innovation and Technology Transfer / Ian Cooke, Paul Mayers. – Boston : Artech House, Inc., 1996. – Part 1. – 124 p.

  Каталог: bitstream -> 123456789
  123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
  123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
  123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
  123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
  123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка