Методичні рекомендації до практичних занять студентів усіх напрямів підготовки фітбол-гімнастика як вид факультативних занять з фізичного виховання студентів вищої школиСторінка1/10
Дата конвертації23.03.2019
Розмір4.13 Mb.
#85415
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Мiнiстерство освіти i науки України

Таврійський державний агротехнологічний університет

кафедра фізичного виховання та спорту
М. В. Верховська, А. В. Рибницький

Методичні рекомендації до практичних занять

студентів усіх напрямів підготовки

ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКА ЯК ВИД ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Мелітополь

2015

УДК 378.091 : 796. 41] (477)

ББК 75.656.6 (4Укр)

В 36
Розробили: к. пед. н., викладач кафедри фізичного виховання та спорту ТДАТУ Верховська М. В., завідувач кафедри фізичного виховання та спорту ТДАТУ Рибницький А. В.

Рецензенти: І. М. Ляхова – доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, директор інституту здоров’я, спорту та туризму КПУ м. Запоріжжя

Т. В. Караєва – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ТДАТУ м. МелітополяВ 36


Верховська М. В. Фітбол-гімнастика як вид факультативних занять з фізичного виховання студентів вищої школи / М. В. Верховська, А. В. Рибницький – Мелітополь: Вид-во ТДАТУ, 2015. – 87 с.: іл.
Затверджено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри фізичного виховання та спорту ТДАТУ м. Мелітополя.

Протокол № 4 від «23» жовтня 2015 р.

Схвалено методичною комісією ННІ ЗУП ТДАТУ м. Мелітополя для студентів всіх напрямів підготовки освітньо-квалікафіційного рівня «бакалавр» до використання в учбовому процесі.

Протокол № ____ від «__»________ 2015 р.Методичні рекомендації містить наукове обґрунтування та експериментальну перевірку організації та впровадження фізкультурно-оздоровчої програми з фітбол-гімнастики у факультативні заняття з фізичного виховання як нетрадиційного виду формування фізичної культури студентів вищої школи. Методичні рекомендації містять 8 практичних факультативних занять з фітбол-гімнастики. Матеріали можуть бути використані студентами, викладачами вищих навчальних закладів, вчителями загальноосвітніх навчальних закладів під час підготовки до проведення занять фізичним вихованням та уроків фізичної культури.


УДК 378.091 : 796. 41] (477)

ББК 75.656.6 (4Укр)


© М. В. Верховська, А. В. Рибницький, 2015

© Вид-во: каф. фіз. виховання та спорту

ТДАТУ, 2015

18

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………

4

1.

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКОЮ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ……………..


6

2.

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСІВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ……………………………………………..10

3.

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКОЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ……………………………………………………………..14

4.

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ З ФІТБОЛОМ………………………………………………

18
4.1. Вихідні положення фітбол-гімнастики та динаміка їх виконання в умовах системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів…………………………………………………………………………………..18
4.2. Загальнорозвиваючи вправи для підготовчої частини заняття фітбол-гімнастикою та динаміка їх виконання в умовах системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів………………………………………………………………………………….20
4.3. Силові вправи для основної частини заняття фітбол-гімнастикою та динаміка їх виконання в умовах системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів……………………………………………26
4.4. Вправи для розвитку гнучкості, що використовують у заключній частини заняття фітбол-гімнастикою та динаміка їх виконання в умовах системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів………………………………………………………………………………..45

5.

МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКОЮ В УМОВАХ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ…………………………….57

6.

НАОЧНИЙ ПРИКЛАД ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ФАКУЛЬТАТИВНОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЗАНЯТТЯ З ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З СЕРЕДНІМ ТА ВИСОКИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ……………………..

58

7.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ З ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКИ………………………………………………………………………….

62

8.

Практичне заняття № 1…………………………………………………….

64

9.

Практичне заняття № 2…………………………………………………………….

66

10.

Практичне заняття № 3…………………………………………………………….

68

11.

Практичне заняття № 4…………………………………………………………….

70

12.

Практичне заняття № 5…………………………………………………………….

72

13.

Практичне заняття № 6…………………………………………………………….

74

14.

Практичне заняття № 7…………………………………………………………….

77

15.

Практичне заняття № 8…………………………………………………………….

79

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………….

81

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………

83

ВСТУП
Зміни, що відбуваються в українській державі, торкнулися всіх сторін суспільного життя. Суттєвих трансформацій зазнала система освіти, у тому числі й вищої школи. Система фізичного виховання студентської молоді не є виключенням. Автономія вищих навчальних закладів передбачає самостійне визначення навчальних дисциплін [22; 24]. У цій ситуації формується небезпечна тенденція щодо відмови вищих навчальних закладах від занять фізичного виховання через необхідність економії коштів на утримання спортивних споруд тощо. Передовий міжнародний досвід (США, Канада, Німеччина, Франція, Швеція та ін.) свідчить про недалекоглядність такої позиції. Окрім цього, це суперечить Закону України «Про фізичну культуру і спорт» [23].

Стан здоров'я молоді загрозливий. Обмеження спеціально організованої рухової активності є одним з провідних чинників зниження фізичної підготовленості молодих людей та резервів їх здоров'я. Виникає риторичне питання: «Чи потрібні державі фахівці з вищою освітою, які неспроможні реалізувати здобутий інтелектуальний потенціал через вади здоров'я?»

Водночас, система фізичного виховання у вищих навчальних закладах не є досконалою. На сьогодні існує низка суперечностей стосовно використання сучасних привабливих для молоді, ефективних фізкультурно-оздоровчих технологій у навчально-виховному процесі вищої школі, а саме між:

– потребою молоді у суттєвому оновленні змісту цілеспрямованої рухової діяльності та сталістю форм і методів фізичного виховання, що застосовуються викладачами вищих навчальних закладів;

– значним обсягом наукової вітчизняної та зарубіжної інформації стосовно фізкультурно-оздоровчих технологій і відсутністю створених організаційно-педагогічних умов у вищому навальному закладі для застосування цих технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді;

– потенційними можливостями застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у навчально-виховному процесі та недостатньою сформованістю у викладачів знань, умінь і навичок для їх творчого використання в сучасних умовах;

– наявністю значної кількості науково-дослідних робіт, в яких з’ясовано позитивний вплив застосування окремих фізкультурно-оздоровчих технологій на організм людини та відсутністю сформованої цілісної системи заходів у вищій школі, що спрямовані на формування, зміцнення і збереження здоров'я студентів.

Ефективність фізичного виховання студентів у вищому навчальному закладі залежить від побудови нових стратегій фізкультурно-оздоровчої спрямованості, що орієнтовані на підвищення мотивації та оновлення змісту дисципліни «Фізичне виховання» з метою реалізації біологічної потреби в русі, формування, зміцнення й збереження здоров’я учнівської молоді. Це відображено у Концепціях Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009–2013 рр., Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 рр., у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. [21; 41; 48].

Отже, актуальність використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій є на сьогодні завданням викладачів вищих навчальних закладів задля формування фізичної культури студентів вищої школи, зміцнення і збереження їхнього здоров'я [1; 2; 6; 13; 20; 27; 34; 36].


1. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКОЮ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Вирішення проблеми низького рівня стану здоров'я студентської молоді країни стоїть перед викладачами вищих навчальних закладів. Пріоритетним тут є пошук ефективних шляхів комплексного впливу на їх фізичний розвиток і укріплення здоров'я. Відомо, що важливим компонентом стану здоров’я є рівень розвитку основних фізичних якостей, який, у певній мірі, визначає працездатність студентів, він відіграє значну роль у всебічному і гармонійному розвиткові особистості, в досягненні високої стійкості організму до соціально-екологічних умов та в підвищенні адаптивних властивостей організму [4; 43].

Для студенток економічного факультету ТДАТУ м. Мелітополя було запропоновано використання засобів фітбол-гімнастики на факультативних заняттях фізичним вихованням, що стало одним із ефективних засобів для значного підвищення зацікавленості до відвідування обов’язкових занять з фізичного виховання, досягнення гармонійного фізичного і психоемоційного стану та покращення їх здоров'я.

Заняття з фітболом – один із сучасних напрямів фізкультурно-оздоровчих технологій з використанням еластичних м’ячів середнього діаметру 65 – 85 см, що здатні витримувати вагу до 200 кг. Розмір фітболу підбирається виходячи із зросту тих, хто займається (розмір м’яча прямо пропорційний до зросту студентів). Чим сильніше надутий м’яч, тим складніше виконувати вправи. Тому, студентам рекомендується працювати зі слабо надутими фітболами [5; 15; 17; 19; 35; 42].

Ще в 50-х роках минулого сторіччя швейцарський врач-фізіотерапевт Сьюзан Кляйнфогельбах запропонував використовувати фітбол для реабілітації хворих на ДЦП. Оздоровчий ефект вправ з фітболом підтверджується досвідом роботи багатьох спеціалізованих реабілітаційних медичних центрів і привів до їх використання у реабілітації людей після травм опорно-рухового апарату, з хворобами суглобів, варикозним розширенням вен, людям з надмірною вагою та похилого віку.

Сьогодні різноманітні фізичні вправи з фітболом є однією з популярних напрямів фізкультурно-оздоровчих технологій у галузі оздоровчої фізичної культури [45; 50; 51]. Він не має протипоказань, відмінно формує поставу й зміцнює м’язи хребта, розвиває координацію. Сидячи на м’ячі людина змушена постійно утримувати рівновагу, напружуючи при цьому безліч м’язів. За рахунок коливань стимулюється робота внутрішніх органів і систем організму; прискорюється формування умовно-рефлекторних зв’язків у головному мозку, необхідних для інтелектуального і психічного розвитку людини.

Заняття з м’ячем класифікуються як силовий вид фізкультурно-оздоровчих технологій, де включені різноманітні вправи для розвитку сили м’язів. Фітбол-гімнастика прекрасно підвищують загальну витривалість організму. Форма і розмір м’яча збільшує амплітуду рухів, що ефективно покращує виконання вправ і сприяє розтягуванню м’язів. Також включають вправи на розслаблення м’язів [44; 47].

Отже, фітбол-гімнастика спрямованана:

– профілактику і корекцію захворювань (опорно-рухового апарату, внутрішніх органів, суглобів тощо);

– розвиток фізичних якостей;

– розвиток музично-ритмічних і творчих здібностей.

Метою запропонованих занять фітбол-гімнастикою студенткам економічного факультету ТДАТУ було визначення впливу занять з фітболами на розвиток їх основних фізичних якостей. Для досягнення мети було використано такі методи дослідження, як: аналіз наукової і науково-методичної літератури в галузі педагогіки, психології, фізичного виховання, спорту і здоров'я людини, педагогічне спостереження, анкетування, тестування, методи математичної статистики [16].

Для визначення рівня фізичних якостей студенток використовувались наступні тести:

– ходьба 3000 м, хв. (витривалість);

– човниковий біг 4×9 м, сек. (спритність);

– згинання та розгинання рук в упорі на лаві, рази (сила);

– біг 100 м, сек. (швидкість);

– нахил тулуба вперед з положення сидячи, см (гнучкість) [38; 46].

Експериментальною базою дослідження була кафедра фізичного виховання та спорту Таврійського державного агротехнологічного університету , I семестр 2015-16 навчального року. У дослідженні приймало участь 40 студенток I-го та II-го курсів навчання економічного факультету, що займались на факультативних заняттях програми курсу навчальної дисципліни «фізичне виховання» з використанням фітболів.

За результатами медичного обстеження всі студентки віднесені до основної медичної групи. В період дослідження студентки відвідували заняття за розкладом два рази на тиждень, з яких одне заняття за програмою і друге – факультативне. Засобами фітбол-гімнастики були: 1) в підготовчій частині заняття:загальнорозвиваючі вправи;гімнастичні вправи, різновиди ходьби, бігу, стрибків;базові рухи аеробіки, поєднані у блоки і комбінації;танцювальні вправи і елементи ритміки;вправи з інших оздоровчих і спортивних видів фізичної культури; 2) в основній частині заняття: вправи на м’язи рук; вправи на м’язи ніг; вправи на м’язи преса; вправи на м’язи спини; вправи на рівновагу; функційні вправи; 3) в заключній частині заняття: вправи на розвиток гнучкості;вправи на розслаблення м’язів [25; 26].

Методика занять мала навчально-тренувальний характер. Моторна щільність коливалась в межах 50%-60%, інтенсивність навантаження за частотою серцевих скорочень (ЧСС) була в межах 130-160 уд./хв. [3; 10; 18].

На початку та на прикінці I семестру було проведено тестування для визначення рівня основних фізичних якостей студенток. Високий рівень розвитку фізичних якостей мали 36% студенток, середній рівень – 46%, низький – 18% студенток економічного факультету. Результати тестування надано у табл. 1
Таблиця 1
Результати тестування у визначенні показників основних фізичних якостей студенток економічного факультету ТДАТУ

на початку I семестру 2015 рр., у %

з/п

Бали

5

4

3

2

1

1

Ходьба 3000 м, хв. (витривалість)

12,5

30

25

25

7,5

2

Човниковий біг 4×9 м, сек. (спритність)
32,5

55

7,5

5

3

Згинання та розгинання рук в упорі на лаві, рази (сила)
12,5

70

17,5
4

Біг 100 м, сек. (швидкість)

7,5

30

42,5

20
5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см (гнучкість)

25

30

37,5

7,5
6

Зведені результати

9

27

46

15,5

2,5

7

Рівні розвитку фізичних якостей

високий

середній

низький

8

Результат, у %

36

46

18

Після запропонованих комплексів фізичних вправ фітбол-гімнастики протягом першого семестру 2015 рр. серед студенток економічного факультету ТДАТУ було проведено тестування розвитку фізичних якостей. Так, високий рівень констатовано у 67,5% студенток, середній – у 29,5%, низький рівень складає 3% досліджуваних. Результати тестування зведено у табл. 2.

Аналіз результатів тестування показників фізичної підготовленості студенток довів, що після проведення занять фітбол-гімнастикою рівень фізичних якостей у різній мірі покращився.

Найбільший приріст результатів зафіксований у тестуванні сили – згинання та розгинання рук в упорі на лаві. На другому місці зафіксований приріст результатів у тестуванні гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидячи. На третьому місці був помічений приріст у розвитку витривалості – ходьба 3000 м.

Отримані результати тестування свідчать про те, що заняття фітбол-гімнастикою сприяють покращенню рівня основних фізичних якостей студенток I курсу.

Таблиця 2
Результати тестування у визначенні показників основних фізичних якостей студенток економічного факультету ТДАТУ

на прикінці I семестру 2015 рр., у %


з/п

Бали

5

4

3

2

1

1

Ходьба 3000 м, хв. (витривалість)

25

45

25

5
2

Човниковий біг 4×9 м, сек. (спритність)

5

40

50

5
3

Згинання та розгинання рук в упорі на лаві, рази (сила)

25

42,5

30

2,5
4

Біг 100 м, сек. (швидкість)

15

40

42,5

2,5
5

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см (гнучкість)

55

45


6

Зведені результати

25

42,5

29,5

3

0

7

Рівні розвитку фізичних якостей

високий

середній

низький

8

Результат, у %

67,5

29,5

3

При порівнянні результатів зафіксовано позитивну динаміку розвитку фізичних якостей студенток I курсу економічного факультету ТДАТУ, (результати наведено у табл. 3.).Таблиця 3
Загальні зведені результати рівнів фізичної підготовленості студенток економічного факультету ТДАТУ, які займалися фітбол-гімнастикою, у %

З/п


Рівні розвитку фізичних якостей

Зведені результати показників (початок

I семестру), у %Зведені результати показників (кінець

I семестру), у %1

Високий

36

67,5

2

Середній

46

29,5

3

Низький

18

3

Аналіз наукової і науково-методичної літератури в галузі педагогіки, психології, фізичного виховання, спорту і здоров'я людини та результатів дослідження дозволив зробити наступні висновки:

– фітбол-гімнастика має високий оздоровчий ефект: розвиває фізичні якості, відмінно формує поставу й зміцнює м’язи хребта, використовується для реабілітації людей після травм опорно-рухового апарату, з хворобами суглобів, варикозним розширенням вен, рекомендується людям похилого віку та з надмірною вагою.

– заняття з фітболами сприяють розвитку фізичних якостей студентів.

– результати анкетування показали, що фітбол-гімнастика покращує у студенток самопочуття, працездатність, підіймає настрій.

– результати тестування на заняттях фітбол-гімнастикою показали, що найкращий ефект мали силові вправи, як показники силових якостей.


2. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСІВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
Враховуючи високий рівень позитивної мотивації студентів до різноманітних форм сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій і як практичному прояву цих технологій – фізкультурно-оздоровчих занять, розроблено інноваційну систему комбінованого використання в обов’язкових факультативних заняттях зі спортивних ігор, боротьби, теніса, аеробіки, обов’язкових факультативних практичних занять з фітбол-гімнастики в умовах фізичного виховання студентів кафедри фізичного виховання та спорту ТДАТУ. В структурному відношенні ця система включає методику диференційно-інтегрального дозування фізичних навантажень різноманітного морфо-функціонального спрямування, інтенсивності і обсягу. Такий науково-методичний підхід забезпечить визначення ефективних кількісних, якісних, інформаційних, дидактичних, рефлексивних, мотиваційних, лікарняно-педагогічних параметрів комбінованої форми практичних занять дисципліни «фізичне виховання», яка за сутністю буде інноваційною [7; 12; 14; 32].

Фітбол – м’яч для занять фізичними вправами, який має діаметр 65- 85 см. Вправи з м’ячем для занять зміцнюють, у першу чергу, м’язи спини та живота та формують правильну поставу. Назви «фітбол», «фітнес-м'яч», «резист-а-бол» тотожні та взаємозамінні [49].

Урахування порівняльної характеристики ефективності занять аеробного напряму з фітболом, кореляційний зв’язок їх засобів у розвитку фізичних якостей, фізичної працездатності аеробного спрямування, фізіологічних закономірностей регламентації фізичних навантажень й відпочинку, забезпечило використання механізмів, транспозиції рухових навичок і закономірностей виникнення фази суперкомпенсації [53; 54;]. Такий науковий підхід дозволив нам розробити рухове факультативне заняття інноваційної системи фізичного виховання студентів з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій. Відмінність розробленого заняття полягає у тому, що фізичні навантаження аеробної структури виконуються до фази компенсованої втоми. Потім безперервна діяльність студентів реалізується у режимі стретчингу (активізації міотонічних рефлексів), релаксації, статико-динамічного розвантаження опорно-рухового апарату, виконання дихальних вправ. Досягнутий у такій формі розвиваючий ефект [55] використовується для подальшого впливу різноманітних фізичних вправ аеробного спрямування, комбінованих фізичних вправ з функціональними акцентами силової, швидкісної, швидкісно-силової спрямованості. Спеціальні знання, мотивація, навички психічної регуляції формувалися у студентів протягом впливу інноваційно розроблених педагогічних та фізкультурно-оздоровчих технологій, які включали діагностику, навчання, моделювання, практику в процесі навчання, зворотній зв'язок, закріплення, практику між заняттями, контроль ймовірності [31].

Інноваційна система комбінованого використання в обов’язкових навчальних заняттях дисципліні «фізичне виховання» обов’язкових практичних факультативних занять з фітбол-гімнастики в умовах фізичного виховання студентів кафедри фізичного виховання та спорту ТАТУ була розроблена і структурована як педагогічна проективна модель. Вона включала три взаємопов’язаних етапи її реалізації у практичних умовах функціювання вищого навчального закладу (ТДАТУ, м. Мелітополь) протягом навчального року. Системоутворюючим фактором експериментальної педагогічної програми була мета оптимізації результатів фізичної підготовленості, стану здоров’я, профілактики шкідливих звичок студентів вищих навчальних закладів.Перший етап використання ми визначили як мотиваційно-підготовчій. Мета даного етапу: сприяти індивідуалізованому розвитку адаптаційних можливостей студентів до фізичних навантажень різної інтенсивності та обсягу, що входять до складу заняття з фітболом. Термін означеного етапу був – 2 практичних факультативних заняття. На цьому етапі ми вирішували наступні завдання:

– сформувати в студентів позитивну мотивацію до систематичних занять з використанням фітбола;

– вивчити базові фізичні вправи, що складають зміст заняття;

– сприяти оптимальному розвитку у студентів аеробних можливостей організму;

– сформувати педагогічні і фізіологічні механізми їх транспозиції при розвитку в студентів силових, швидкісних, швидкісно-силових здібностей, гнучкості й спритності;

– сформувати систему спеціальних знань, гігієнічних навичок у студентів, адекватного використання фізкультурно-оздоровчих технологій аеробного спрямування, профілактики травматичних ушкоджень.

З метою вирішення означених завдань ми на цьому етапі використали наступні методи навчання та функціональної підготовки:

– методи диференційно-інтегрального вивчення техніки фізичних вправ (вивчити по частинам → сформувати цілісну структуру → типовий варіант техніки фізичних вправ → індивідуалізований варіант техніки фізичних вправ);

– вербальні та наочні методи навчання рухових дій;

– методи оптимального поєднання фізичних навантажень малої (35-40%) інтенсивності з великим обсягом повторів (80-85 %);

– методи оптимального поєднання фізичних навантажень середньої (50-60%) інтенсивності: з великим і середнім обсягом повторів (60-85 %).

Другий етап впливу використання варіативного заняття з фітболом ми означили, як етап мотиваційно-тренувального впливу. Мета етапу: ефективний розвиток функціональних систем організму в режимі аеробної витривалості. Структура означеного етапу визначалася наступними завданнями:

– стабілізувати рівень позитивної мотивації у студентів до систематичних занять фізичним вихованням; удосконалити техніку базових фізичних вправ із фітболом на рівні індивідуального її варіанта з елементами імпровізації;

– удосконалити аеробні і анаеробні можливості студентів в умовах розвитку загальної витривалості й силових, швидкісних, швидкісно-силових фізичних якостей;

– сформувати систему спеціальних знань з питань фізкультурно-оздоровчої технологій, раціонального харчування, психофізичної регуляції, профілактики шкідливих звичок.

Термін цього етапу – третє та четверте факультативне заняття. На ньому використовувалися наступні методи вирішення визначених завдань етапу [11; 30]:

– методи інтегрального удосконалення техніки фізичних вправ, що вивчалися;

– методи варіативного удосконалення техніки фізичних вправ;

– методи оптимального поєднання фізичних навантажень помірної, великої інтенсивності (70-85 %) з середнім та малим обсягом (60-30 %);

– методи стандартної, перемінної і комбінованої фізичної вправи.

Викладені методи етапу забезпечили ефективне використання комплексів вправ з фітболом.

Адекватними для цього етапу були наступні кількісні і якісні параметри побудови варіативного заняття: час заняття збільшилася до 50-55 хв.; структура фізичних навантажень мала диференційно-інтегральне спрямування у режимі аеробної (70 %) і анаеробної витривалості (25-30 %), ЧСС у процесі досягнення пікових навантажень знаходитися в межах 160-175 уд.хв-1; моторна щільність занять при цьому була адекватною на рівні 75-80 %, а загальна педагогічна щільність занять 90-100 %.

Третій етап реалізації на практиці інноваційної введення варіативного заняття з фітболом як факультативного заняття ми визначили, як етап мотиваційно-стабілізуючого впливу. Мета етапу: стабілізація психоемоційних і функціональних можливостей студентів та формування у них знань та навичок щодо самостійних занять фізичними вправами з фітболом. Термін означеного етапу дорівнював всім наступним факультативним практичним заняттям з дисципліни «фізичне виховання». Зміст його основних параметрів визначався низкою спеціальних завдань:

– удосконалити творчі аспекти свідомого ставлення учнів до систематичних занять фізичними вправами і спортом;

– удосконалити техніку фізичних вправ заняття з фітболом в аспекті поглибленої її індивідуалізації;

– розширити функціональні можливості студентів, збільшити кількість фізичних вправ аеробного спрямування, необхідних для різноманітних рухових імпровізацій;

– стабілізувати інформаційне забезпечення занять в аспекті лікарняно-педагогічного контролю і самоконтролю;

– удосконалити підготовку означених учнів з питань методики самостійних занять фізичними вправами аеробного і анаеробного спрямування.

Визначені завдання ефективно вирішувалися на основі таких методів:

–  індивідуально-інтегрованої фізичної вправи (додатково методи наочності і вербальні методи);

–  індивідуально-вариативної фізичної вправи (додатково методи наочності і вербальні методи);

– оптимального поєднання фізичних навантажень помірної (65-70%) і великої (80-85 %) інтенсивності з адекватним обсягом повторень;

– релаксації і стретчингу.

Адекватно завданням етапу на основі викладеної низки методів були використані фізичні вправи із структури заняття з фітболом: 1) в підготовчій частині заняття: загально розвиваючі вправи, гімнастичні вправи, різновиди ходьби, бігу, стрибків; базові рухи аеробіки, поєднані у блоки і комбінації; танцювальні вправи і елементи ритміки; вправи з інших оздоровчих і спортивних видів фізичної культури; 2) в основній частині заняття: вправи на м’язи рук; вправи на м’язи ніг; вправи на м’язи преса; вправи на м’язи спини; вправи на рівновагу; функційні вправи; 3) заключній частині заняття: вправи на розвиток гнучкості; вправи на розслаблення м’язів.


3. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКОЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
Заняття фітбол-гімнастикою з оздоровчою спрямованістю проводяться у виді практичного заняття відповідно гігієнічним нормам. Переваги визначеної форми проведення занять полягають у тім, що навчальний процес очолює кваліфікований викладач, що забезпечує рішення задач і максимальну продуктивність занять [29].

При розробці занять та програм занять насамперед потрібно визначити мети, продумати спрямованість і підібрати зміст, на різні по тривалості цикли (рік, півріччя, квартал, місяць, щоденні заняття). Як і в будь-якому виді рухової активності в заняттях фітбол-гімнастикою вирішуються три основних типи педагогічних задач (виховні, оздоровчі й освітні). Обсяг засобів (зміст і види рухів), використовуваних у конкретних уроках для рішення цих задач, залежить від основної мети занять і контингенту тих, які займаються.

Для діяльності викладача фізичного виховання характерні два типи конструювання програм і проведення занять фітбол-гімнастикою – вільний (фрістайл) і структурний (хореографічний) [33; 37].

У вільному методі конструювання програм відбувається під час проведення заняття, при цьому добір вправ відбувається спонтанно, широко використовується імпровізація в рухах і комбінаціях фізичних вправ. При застосуванні фрістайлу музичний супровід, зміст вправ і частин заняття, а також методів навчання і проведення вправ, використовуваних у кожному наступному занятті, можуть розрізнятися. Елемент несподіванки, характерний для фрістайлу, є привабливим для добре фізично підготованих студентів. А введення творчого компоненту в заняття із застосуванням імпровізації на задану рухову тему вимагає високого рівня кваліфікації, музичної і рухової підготовки викладача фізичного виховання у вищій школі.

У структурному методі конструювання фізкультурно-оздоровчих занять та програм з фітбол-гімнастики здійснюється заздалегідь, при цьому використовуються спеціально підготовлені музичні фонограми і розроблені комбінації фізичних вправ, що складаються та повторюються в з'єднанні вправ у визначеному порядку, із заданою частотою, кількістю рухів і в точній відповідності з музичним супроводом. Такі стандартизовані фізкультурно-оздоровчі заняття та програми повторюються протягом визначеного циклу занять, достатнього для рішення конкретних задач.

Перевагою цього підходу є те, що після вивчення фізичних вправ фітбол-гімнастики, що займаються більш упевнено виконують вправи у рівновазі, що безпосередньо зв’язано з фізичними вправами на фітболі в різних сполученнях. Цей варіант проведення занять привабливий для тих, хто займається, тому що вони одержують можливість оцінити свої досягнення і підвищити рівень тренованості.

Незважаючи на різні підходи до складання фізкультурно-оздоровчих занять та програм, усі фахівці визнають необхідність обліку фізіологічних змін в організмі людей, що відбуваються під час заняття. Загальновизнаною є визначена форма, у якій виділяють три частини: підготовчу, основну і заключну. У кожній з частин заняття фітбол-гімнастики можна виділити деякі характерні для даного напрямку оздоровчих занять фрагменти, що дозволяють вирішувати визначені приватні задачі [40].

У підготовчій частині заняття фітбол-гімнастикою використовуються вправи, що забезпечують: поступове підвищення частоти серцевих скорочень; збільшення температури тіла; підготовку опорно-рухового апарату до наступного навантаження і посилення припливу крові до м'язів; збільшення рухливості в суглобах. В основній частині заняття необхідно домогтися: збільшення частоти серцевих скорочень; підвищення функціональних можливостей різних систем організму (серцево-судинної, дихальної, м'язової); підвищення витрати калорій при виконанні спеціальних вправ.

У заключній частині заняття фітбол-гімнастикою використовуються вправи, що дозволяють: поступово знизити обмінні процеси в організмі; понизити частоту серцевих скорочень до рівня близького до вихідного.

Саме по собі наявність у викладача фізичного виховання програми заняття ще не гарантує досягнення тими, хто займається у групі оздоровчого ефекту. Істотне значення мають знання й уміння викладача фізичного виховання. Рівень його професійної підготовки виявляється й в умінні планувати навчання, регулювати фізичне навантаження як у кожнім окремому занятті, так і в системі тривалих занять.

Діяльність студентів на факультативних заняттях з фітбол-гімнастики може бути організована фронтальним (усі водночас виконують вправи), індивідуальним (самостійне виконання завдання під керівництвом викладача) або круговим способом (виконання вправ на «станціях» з різною цільовою спрямованістю в складі невеликої групи). Останнім часом широке поширення одержали різні авторські програми аеробно-силової та кругової фітбол-аеробіки.

Розглянемо приклади варіантів побудови занять різної цільової спрямованості, запропоновані Андресян К. Б. (1996 рік). Автор виділяє наступні типи занять, що подані у табл. 4.Таблиця 4
Приклади варіантів побудови занять фітбол-гімнастикою різної цільової спрямованості (за К. Б. Андресяном, 1996 р)

Тип фізкультурно-оздоровчого заняття

Частини фізкультурно-оздоровчого заняття

Тривалість (хв..)

Планована частота серцевих скорочень (ударів у хвилину)

Навчальне

заняття:

розминка

стретчінг

фітбол-аеробіка

заминка

30-40

2-5

3-4

12-25

2-5

110-150

90-120

110-90

130-150

90-100

Силове

заняття:

розминка

стретчінг

силові вправи, вправи на рівновагу

заминка

35-40

2-5

3-4

15-20
2-5

110-150

90-120

100-150

90-130
80-90


Продовження таблиці № 4

Ударне

заняття:

розминка

стретчінг

аеробна-силова

«пікова»

аеробна

заминка

30-40

2-5

3-4

10-15
10-15

2-5

150-190

90-120

110-90

130-150
160-200

до 110

Танцювально - розігріваюче

заняття:

розминка

танцювальна з фітболом

заминка

15-20

2-5

7-12
2-5

до 110

90-120

140-180
до 110

Виходячи з того, що студенти мали різний рівень фізичної підготовленості, було рекомендовано різну структуру занять фітбол-гімнастикою для студентів із низьким, середнім та високим рівнем фізичної підготовленості. Так, на основі аналізу літературних джерел у галузі педагогіки, психології, фізичного виховання, спорту і здоров'я людини, на значний досвід авторів методичних рекомендацій у галузі оздоровчої фізичної культури та фітнесу, а також роботи викладачами кафедри фізичного виховання та спорту у вищій школі розроблено оптимальну структуру занять фітбол-гімнастикою на факультативних заняттях з фізичного виховання зі студентами I – II курсів з різним рівнем фізичної підготовленості. Оптимальна структура занять подана у табл. 5.
Таблиця 5
Оптимальна структура занять з фітбол-гімнастики зі студентами

I – II курсів вищої школи з різним рівнем фізичної підготовленості


Компоненти змісту занять

Рівень фізичної підготовленості

низький

середній

високий

Загальна тривалість занять (хв.)

25-35

35-40

40-45

Загальна педагог. щільність занять (%)

90-95

90-100

98-100

Моторна щільність занять (%)

40-50

50-60

70-80

Інтенсивність рухової діяльності (%)

25-27

35-40-55

60-75-85


Продовження таблиці № 5

Кількість повторень (с/серій):

  • для м’язів груді, спини, рук

  • для м’язів стегна, ягодиць

  • для м’язів живота

Кількість фізичних елементів


20-25/4-9

50-70/6-15

80-100/10-12

273-281


30-60/5-10

70-90/10-12

90-120/12-14

325-389


70-90/5-10

90-120/12-14

120-140/14-16

568-585

Склад занять (хв):

  • підготовча частина

  • основна частина

  • заключна частина (стретчинг, релаксація, дихальні вправи)

5-7

17-23

3-5

5-8

27-28

3-5

8-10

29-30

3-5

Функціональна адекватність ФН по ЧСС (уд.хв-1)

120-130

135-145

150-160

Темп муз. супроводження

(уд.хв-1)

помірн.

60-80

помірн., швидк.

70-80,

110-120

швидк.

120-1504. ФІЗИЧНІ ВПРАВИ З ФІТБОЛОМ
4.1. Вихідні положення фітбол-гімнастики та динаміка їх виконання в умовах системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів
Вправа № 1*. Основне (базове) положення сидячи.

Сидіти точно в середині м'яча, зберігаючи правильну поставу. Неприпустимий прогин у спині або нахил корпуса назад! Ноги знаходяться на ширині пліч, коліно - над стопою. Кут між тулубом і стегном складає 90-100 градусів. Для підтримки рівноваги руки можуть знаходитися на м'ячі (рис. 1 (а, б, в))

Рис. 1 а б вПримітка: *номера фізичних вправ, що представлені в планах практичних занять (див. п. 8-15).

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 471
471 -> М. Заліщики Підготувала вчитель початкових класів М. М. Золота 2016 рік Мета
471 -> Урок 21: Основи військової топографії Рельєф
471 -> Урок 15-16: Тактична підготовка Поняття про загальновійськовий бій
471 -> Урок 1: Конституція і закони України про Збройні сили України
471 -> Урок 10: Вогнева підготовка. Стрілецька зброя
471 -> Розділ ІІІ: Основи військово-медичної підготовки. Урок 24: Травми
471 -> Франція та франкомовні країни
471 -> Урок 23: Тактична підготовка Орієнтування на місцевості Орієнтуватися на місцевості
471 -> Урок 2: Міжнародне військове співробітництво і національна безпека України
471 -> Підготувала вчитель початкових класів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка