Методичні рекомендації до практичних занять Теми практичних занять


Правило «трьох єдностей» у класицизміСторінка3/3
Дата конвертації11.03.2019
Розмір290 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

Правило «трьох єдностей» у класицизмі.


 • Порівняльна характеристика художніх особливостей роману літератури раннього Просвітництва та сентименталізму.

 • У чому полягає суттєва різниця між раціоналізмом Декарта і сенсуалізмом Локка?
 • Порівняльна характеристика героя класицизму і Просвітництва (раннього Просвітництва і сентименталізму).


 • Порівняльний аналіз жанрових особливостей Просвітництва і класицизму.

 • Чому в епоху Просвітництва переважали прозові твори?

 • Сентименталізм як літературний напрям (час виникнення, тематика, художні особливості творів).

 • Які зміни відбулися в романі в літературі сентименталізму?

 • Основні риси філософської повісті. Наведіть приклади.

 • Хто такі енциклопедисти?

 • Суть філософської концепції Ж.-Ж. Руссо.

 • Новаторство літератури «Буря та натиск».

 • Позитивний герой літератури «Буря та натиск».

 • Порівняльна характеристика класицистичної трагедії та міщанської драм.

 • Правило трьох єдностей у трагікомедії Корнеля «Сід».
 • Творчий метод Корнеля й Расіна: спільні та відмінні риси.


 • Оцінка образу Пірра в трагедії «Андромаха».

 • Який конфлікт відбувається у душі Андромахи?

 • Сехисмундо як герой бароко в драмі Кальдерона «Життя – це сон».

 • Як ви розумієте вислів Сехисмундо «Сон – мій учитель»?

 • Хто такі резонери у комедіях Мольєра?

 • Фарсові елементи в комедіях Мольєра «Міщанин-шляхтич» і «Тартюф».

 • Образ Журдена у комедії «Міщанин-шляхтич».

 • Який тип людини автор засуджує в образі Тартюфа в одно­йменній комедії Мольєра?

 • Оцінка фінальної сцени у п’єсі «Тартюф».

 • У чому полягає алегоричний зміст поеми Дж. Мільтона «Втра­чений рай»? Яким чином, на думку Мільтона, людина зможе повернути втрачений рай?

 • Яка ідея (головна думка) поеми Дж. Мільтона «Втрачений рай»?

 • Символіка образів Бога та Сатани за поемою Дж. Мільтона «Втрачений рай».

 • У чому полягає бароковий характер роману Гріммельсгаузена «Симпліцій Симпліциссімус».

 • Алегоричний зміст образу Симпліція Симпліциссімуса.

 • Які риси Робінзона Крузо свідчать, що він є типовим героєм Просвітництва?

 • Ідея роману Дефо «Робінзон Крузо».

 • Який тип людини автор засуджує в образі Блайфіла в романі «Історія Тома Джонса».

 • Суперечливість образу Тома Джонса в романі Г. Філдінга «Історія Тома Джонса».

 • Характеристика міс Бріджит (місіс Блайфіл) у романі «Історія Тома Джонса».

 • Образ містера Вестерна (батька Софії).

 • У чому полягає новаторство поезії Р. Бернса? Яка тема та ідея вибраного вами вірша для аналізу?

 • Суперечливість образу Манон Леско в однойменному романі Ф. Прево.

 • Яку ідею відстоює Панглос у повісті Вольтера «Кандід»?

 • Дайте оцінку образу Сюзанни як природної людини в романі Дідро «Черниця».

 • Дайте оцінку ставленню Сюзанни до християнської релігії («Черниця»).
 • Який конфлікт роману Руссо «Юлія, або Нова Елоїза»?

 • Комедія Бомарше і Мольєра: спільні й відмінні риси.

 • У чому полягає революційний характер образу Фігаро в комедії Бомарше «Весілля Фігаро»?

 • У чому полягає трагізм образу Емілії Галотті в однойменній п’єсі Лессінга.

 • Образ принца Гонзаго в п’єсі «Емілія Галотті».


 • Чому Емілія Галотті в однойменній п’єсі Лессінга попросила батька вбити себе? Чого вона найбільше боялася?

 • Дайте оцінку образу Франца Моора (Карла Моора) в трагедії Шиллера «Розбійники».
 • Проти яких явищ німецької дійсності спрямована п’єса Шиллера «Підступність і кохання»?


 • Характеристика образу леді Мілфорд (Фердинанда,Луїзи тощо) в трагедії Шиллера «Підступність і кохання».

 • Дайте оцінку самогубству Вертера в романі Гете «Страж­дання молодого Вертера».

 • Риси сентименталізму в романі Гете «Страждання молодого Вертера».

 • Роль Мефістофеля у процесі пізнання Фаустом істини в тра­ге­дії «Фауст».

 • Основні етапи пізнання Фаустом істини.

 • Ідейно-художній зміст образу Маргарити (Вагнера).

  Взірці тестів закритого типу:  • Що стало причиною конфлікту між Дієго та Гормасом у п’єсі Корнеля «Сід»?

  • Що Андромаха не могла пробачити Пірру?

  • До чого вдається Журден, щоб стати схожим на дворянина («Міщанин шляхтич»)?

  • Як завершується п’єса Мольєра «Тартюф»?

  • На що йде Оргон, щоб догодити Тартюфові?

  • Яким чином на острові опинився П’ятниця («Робінзон Крузо»)?

  • Яким було ставлення вчителів до Тома та Блайфіла в романі «Історія Тома Джонса»?

  • Чому Тома Джонса в романі Г. Філдінга назвали знайдою?

  • Чому виникає суперечка між Богом і Мефістофелем у трагедії «Фауст»?

  • Коли Манон Леско по-справжньому зрозуміла та оцінила силу кохання де Гріє?

  • Хто такий Мартен у повісті Вольтера «Кандід»?

  • Який фінал роману Д. Дідро «Черниця»?

  • У якій формі написано роман Руссо «Юлія, або Нова Елоїза»?

  • Які можливі засоби використовувала Сюзанна Сімонен, щоб вирватися з монастиря? Хто їй у цьому допомагав?

  ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

  З КУРСУ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVII–XVIII СТ.
  Бароко і Класицизм

  1. 17 ст. як культурно-історична епоха. Література XVII ст., загаль­ний огляд. Бароко й класицизм, порівняльний аналіз. Принципи класицизму. Філо­­софська основа. Прогресивне значення поетики кла­сицизму, її обмеженість.

  2. Іспанське бароко й творчість П.Кальдерона. Проблема честі у драмі Кальдерона «Саламейський алькальд».

  3. Філософсько-алегоричний зміст драми Кальдерона «Життя – це сон». Проблематика та ідея твору. Образ Сехисмундо як героя баро­кового типу.

  4. Особливості літературного процесу у Франції XVII ст. Історичні передумови розвитку класицизму. Періодизація.

  5. Трагікомедія П. Корнеля «Сід» і «Горацій» як класицистичні твори. Полеміка навколо «Сіда».

  6. Драма Ж.Расіна – новий етап розвитку класицистичної трагедії. Траге­дія Расіна «Андромаха». Трагічний герой та особливості роз­витку кон­флікту у творі (порівняти з «Сідом»). Образи Андромахи, Пірра, Герміони, Ореста.

  7. Трагедія Ж. Расіна «Федра». Сюжетне джерело, основний конфлікт драми, характеристика персонажів.

  8. Творчість Ж.-Б. Мольєра. Періодизація. Новаторство й традиції у творчості Мольєра-комедіографа. Мольєр як автор «високої комедії».

  9. Комедія Мольєра «Міщанин-шляхтич», конфлікт та ідея п’єси, демо­кра­тичний характер. Характеристика персонажів за групами.

  10. П’єса Мольєра «Тартюф» як «висока комедія». Історія напи­сання, основний конфлікт, характеристика персонажів за групами. Порів­­няльний аналіз образів Журдена та Оргона. Оцінка фінальної сцени.

  11. Англійська література XVII ст. Творчість Дж. Мільтона. Ідей­ний зміст та художні особливості поеми Дж. Мільтона «Втрачений рай». Символіка образів Сатани та Бога, гуманізм поеми, образи Адама і Єви.

  12. Німецька література XVII ст. Німецьке поетичне відродження (Логау, Грифіус, Опіц та ін.). Жанрова своєрідність, проблематика, композиційні та ідейно-художні особливості роману Г. Гріммельс­гаузена «Симпліцій Симпліциссімус». Бароковий характер роману. Ідея утопічного суспільства.

  Просвітництво

  13. Просвітництво як культурно-історична епоха, його характерні ри­си, філософська основа. Періодизація літературного процесу Просвіт­ництва, основні напрями, жанри. Література класицизму й Просвітництва.

  14. Сентименталізм як літературний напрям. Представники, жанри. Сентименталізм і раннє Просвітництво.

  15. Особливості літературного процесу Англії XVIII ст., періоди­зація, новаторський характер (С. Річардсон, Г. Філдінг, Т. Смолет, Л. Стерн).

  16. Творчість Д. Дефо. Загальний огляд.

  17. Роман Д. Дефо «Пригоди Робінзона Крузо» як ранньопросвіт­ницький твір. Жанр, особливості композиції, проблематика та філо­софсько-алегоричний зміст твору. Образ Робінзона Крузо як пред­ставника свого часу, класу, нації, проблема релігії у творі.

  18. Творчість Дж. Свіфта. Загальний огляд. Памфлети «Казка про бочку» та «Битва книг».

  19. Pоман Свіфта «Мандри Гуллівера». Жанр, композиція, ідейно-тема­тичний зміст. Художні особливості. Зміст алегоричних образів. Еволюція образу Гуллівера. Антимонархічне спрямування роману, критика суспільних та моральних вад, зображення ідеального суспільства.

  20. Новаторство Г. Філдінга-романіста.

  21. Роман Філдінга «Історія Тома Джонса, Знайди». Жанр, струк­турні та сюжетно-композиційні особливості, тематика й пробле­ма­тика твору, просвітницький характер. Образ Тома Джонса, Блайфіла, Софії та ін.

  22. Поезія Роберта Бернса, загальна характеристика (жанрова специ­фіка, фольклорна основа, основні мотиви лірики). Художній аналіз одного вірша.

  23. Літературний процес у Німеччині XVIII ст. Періодизація німець­кого Просвітництва (Готшед, Клопшток, Віланд, Лессінг, Гете, Шиллер). Література руху «Буря та натиск» (ідейний пафос, жанрова особливість, позитивний герой, художнє новаторство, представники). Ваймарський класицизм.

  24. Творчість Г.-Е. Лессінга. Лессінг як теоретик драми. Трактат «Гам­бурзька драматургія».

  25. Трагедія Лессінга «Емілія Галотті» як міщанська драма. Дже­рело сюжету, конфлікт драми, ідейно-виховний пафос. Характе­рис­тика персо­нажів. Новаторський характер драми.

  26. Творчість Ф. Шиллера. Загальний огляд. Періодизація. Участь Шиллера у русі «Буря та натиск». Поетична діяльність Шиллера.

  27. Штюрмерський характер драми Шиллера «Розбійники». Образ Карла Моора як штюрмерського героя, його суперечливість.

  28. Проблема суспільної нерівності та її втілення у трагедії Ши­ллера «Підступність і кохання». Соціальна та психологічна природа конфлікту. Жанр, характеристика персонажів, ідеї штюрмерства, мова й стиль п’єси.

  29. Творчість Гете. Загальний огляд. Гете – поет.

  30. Філософська трагедія Гете «Фауст». Сюжетне джерело, історія напи­сання, композиція. Ідея твору. Філософський зміст образу Фауста (у зіставленнях з образами Мефістофеля, Вагнера), образ Маргарити. Основні рушійні сили пізнання.

  31. Роман Гете «Страждання молодого Вертера» як сентименталь­ний твір. Жанрова та композиційна своєрідність твору, основний конфлікт, особливості стилю. Проблема бунту у творі.

  32. Загальні риси літератури Франції XVIII ст. Періодизація, напря­ми, жанри. Діяльність енциклопедистів.

  33. Реально-психологічний роман А.-Ф. Прево «Історія кавалера де Гріє і Манон Леско», його місце у французькій літературі XVIII ст. Основ­ний конфлікт твору, ідейно-тематичний зміст. Характеристика образів кавалера де Гріє, Тібержа та ін. Суперечливість образу Манон Леско.

  34. Творчість Вольтера, загальний огляд. Філософські погляди. Про­бле­­матика повісті «Простодушний». Образи Гордона і Просто­душ­ного.

  35. Жанрова своєрідність, ідейно-художній зміст повісті Вольтера «Кандід». Осуд тогочасних філософських доктрин, критика суспільної моралі, релігії, деспотизму, війн. Ідеальна країна у творі.

  36. Філософські-естетичні погляди Д. Дідро та їх художній вияв у романі «Черниця». Реалістична основа твору, антирелігійне спряму­вання. Образ Сюзанни як «природної людини».

  37. Концепція природної людини Ж.-Ж. Руссо. Художня своєрід­ність роману Руссо «Юлія, або Нова Елоїза». Жанрові особливості, система образів, риси сентименталізму.  38. Викривально-революційний характер комедії Бомарше «Ша­лений день, або одруження Фігаро». Традиції й новаторство комедії. Жанр, головний конфлікт, характеристика персонажів.
  Каталог: depart -> ivanna.devdiuk -> resource -> file
  depart -> Інформаційне суспільство
  depart -> Тема. Вступ
  depart -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
  depart -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
  depart -> Програма навчального курсу «основи педагогічниих досліджень»
  depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
  depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
  file -> Методичні рекомендації до практичних занять Теми практичних занять


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка