Методичні рекомендації до практичних занять з оториноларингології для студентів IV курсу медичного факультетуСторінка14/15
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.01 Mb.
#238
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Заняття 13


Тема: Пухлини та інфекційні гранульоми верхніх дихальних шляхів.

1. Актуальність теми: В Україні щороку виявляються біля 7 000 ЛОР-онкологічних хворих, що складає до 7,8% загальної онкологічної патології. Пухлини ВДШ, особливо злоякісні, є найскладнішою і актуальною проблемою сучасної оториноларингології, що зумовлено стійкою тенденцією до зростання їх кількості, несвоєчасною діагностикою, складністю і тривалістю лікування, високою частотою рецидивів. За минуле десятиріччя значно зросла кількість хворих на туберкульоз ВДШ та легень, первинний і вторинний сифіліс. Тому знання клініки, ранньої діагностики пухлин та інфекційних гранульом ВДШ необхідні широкому колу лікарів.2. Тривалість заняття – 2 академічні години.

3. Мета заняття: Навчитися запідозрити пухлину або інфекційну гранульому верхніх дихальних шляхів, встановити попередній діагноз, провести диференційну діагностику, визначити раціональну тактику лікування для цієї категорії хворих, в залежності від локалізації та морфології пухлини і збудника інфекційної гранульоми.

4. Студент повинен знати:

  • клініку, діагностику та принципи лікування доброякісних пухлин ЛОР органів;

  • клініку, діагностику та принципи лікування злоякісних пухлин ЛОР органів;

  • етіологію, клініку, діагностику та принципи лікування а інфекційних гранульом ВДШ.

5. Студент повинен вміти:

  • виділяти зі скарг хворого ті ,що характерні для пухлин чи інфекційних гранульом ВДШ;

  • виявляти об’єктивні симптоми, що вказують на наявність пухлини чи інфекційної гранульоми ВДШ та вуха;

  • складати план необхідних для підтвердження діагнозу обстежень хворого (рентгенографія, КТ, МРТ обстеження, біопсія, лабораторна діагностика) та вміти їх оцінювати;

  • узяти мазок із носа та глотки, провести аплікаційну анестезію слизової оболонки носа та глотки для взяття біопсій;

  • скласти план лікування хворого із згаданою патологією.


6. Список рекомендованої літератури:

1. Оториноларингологія / за ред. Д. І. Заболотного, Ю. В. Мітіна, С. Б. Безшапочного, Ю.В. Дєєвої. – Київ: ВСВ «Медицина» – 2010. – С. 386-414.

2. Оториноларингологія / За ред. Д. І. Заболотного, Ю. В. Мітіна, В. Д. Драгомирецького – К. :Здоров’я,1999. – С. 322-356.

3. Мітін Ю. В. Оториноларингологія (лекції). – К:. Фарм Арт, 2000. – С. 229-267.

4. Клінічна оториноларингологія. / За ред. О. Кіцери. – Львів, 2007.-С. 423-497.

5. Клінічна оториноларингологія. / За ред. О. Кіцери. – Львів, 1996.-С. 225-281.

6. Тестові завдання для контролю знань студентів із оториноларингології. – К., 1996 – с.129-140.

7. Посібник для практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно- модульною системою / За ред. Ю. В. Мітіна, О.М. Науменко, Ю.В. Дєєвої. – Київ: Видавничий дім «Асканія» – 2008. – С. 108-113.

8. Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології (навчальний посібник) / За ред. А.Л. Косаківського, А.А. Лайко, Л.П. Чиркова, В.В. Синяченко. – Київ – 2005. – С. 188-195.

7. Контрольні питання:


   • Класифікація пухлин ЛОР органів.

   • Клініка, діагностика перехідних (межових) пухлин ЛОР-органів.

   • Принципи лікування доброякісних пухлин ЛОР органів.

   • Клініка, діагностика та принципи лікування раку гортані.

   • Злоякісні пухлини мигдаликів, принципи лікування.

   • Принципи ранньої діагностики злоякісних пухлин ВДШ та вуха.

   • Етіологія, патогенез, класифікація, епідеміологія, клініка склероми, принципи лікування.

   • Клініка та лікування туберкульозу ЛОР органів.

   • Клініка та лікування сифілітичного ураження ЛОР органів.

8. Приклад тестових завдань:

I. Які скарги характерні при фібромі гортані?1. «гавкаючий кашель», охриплість голосу, болі в горлі

2. охриплість голосу, дисфонія

3.напад кашлю, охриплість голосу
IІ. Туберкульозні виразки на слизовій оболонці ротової порожнини, глотки, гортані:

1. мідно-червоного забарвлення, рівні краї, валикоподібні інфільтрати навколо, «поліроване» дно

2. темно-червоного забарвлення, мають рівні краї, «поліроване» дно

3. блідо-рожевого забарвлення, мають зубчасті краї, дно вкрите млявими грануляціями
IІІ. Ознаки І стадії раку гортані

1. пухлина займає обмежену ділянку одного поверху гортані

2. пухлина розміщена у межах двох поверхів гортані

3. з’являються метастази у лімфатичні вузли шиї
IV. Стадії склеромного процесу

1. вузликово-інфільтративна, гіпертрофічна, рубцева

2. дистрофія, атрофія, склерозування

3. вузликово-інфільтративна, дифузно-інфільтративна, рубцева
V. У яких приносових пазухах найбільш часто розвиваються остеома?

1. сфероїдальній

2. клітинах решітчастого лабіринту

3. верхньощелепові

4. лобних
VІ. Ознаки ІІ стадії раку носової порожнини

1. уражаються два анатомічні відділи з вогнищевою кістковою деструкцією, за межі носової порожнини пухлина не виходить, реґіонарні метастази не визначаються

2. пухлина обмежена одним анатомічним відділом, без кісткової деструкції, реґіонарні метастази не визначаються

3. пухлина виходить за межі носової порожнини, реґіонарні метастази не визначаються
VІІ. Яка із приносових пазух найбільш часто уражається злоякісними пухлинами?

1. сфероїдальна

2. клітини решітчастого лабіринту

3. верхньощелепові

4. лобні

VІІІ. У якому віці виявляють волосатий поліп……..

ІХ. Які новоутворення глотки НЕ відносяться до доброякісних?

1. лімфоепітеліома

2. фіброма

3. папілома

4. лімфангіома
Х. Метод лікування фібром гортані….

1. кріохірургія

2. застосування склерозуючого препарату

3. променева терапія

4. хірургічне лікування

Х. Ситуаційна задача.До лікаря-отриноларинголога звернувся пацієнт віком 64 років зі скаргами на захриплість голосу, болі в горлі. Вважає себе хворим протягом 2 місяців, лікувався самостійно (нестероїдними протизапальними препаратами), але покращення не було. Із анамнезу життя відомо, що 39 років працював електрозварником, палить до 30 цигарок на день, періодично зловживає алкоголем. Об’єктивно: слизова оболонка гортані бліда, атрофічна. Права голосова складка потовщена, у передніх відділах відмічається бугристий утвір, величиною до 2 мм, при фонації рухомість складки обмежена. Який попередній діагноз?

 1. Фіброма гортані

 2. Склерома гортані

 3. Туберкульоз гортані

 4. Рак гортані


Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю

 1. Основні етапи розвитку оториноларингології як самостійної медич­ної дисципліни.

 2. Історія розвитку оториноларингології в Україні.

 3. Історія кафедри оториноларингології ЛНМУ імені Данила Галицького.

 4. Основні напрямки розвитку та досягнення сучасної оториноларингології.

 5. ЛОР- органи і аналізатори людини, їх функціональне значення.

 6. Клінічна анатомія зовнішнього вуха.

 7. Клінічна анатомія барабанної перетинки. Особливості розташування і будови барабанної перетинки у дітей раннього віку.

 8. Клінічна анатомія барабанної порожнини.

 9. Стінки та поверхи барабанної порожнини.

 10. Слухові кісточки та м'язи барабанної порожнини.

 11. Клінічна анатомія сосковидного відростка. Типи будови сосковидного відростка. Вікові особливості.

 12. Клінічна анатомія, фізіологія слухової труби. Особливості її будови у дитячому віці.

 13. Клінічна анатомія завитки внутрішнього вуха.

 14. Будова спірального органа. Адекватний подразник слухового аналіза­тора.

 15. Механізм звукопроведення (повітряна, кісткова провідність).

 16. Провідні шляхи слухового аналізатора.

 17. Теорії звукосприйняття.

 18. Клінічна анатомія присінка внутрішнього вуха.

 19. Клінічна анатомія півколових каналів внутрішнього вуха.

 20. Будова ампулярного рецептора. Адекватні подразники.

 21. Будова отолітового апарату. Адекватні подразники.

 22. Вестибулярні ядра та їх зв'язки.

 23. Вестибулярні рефлекси.

 24. Закони Евальда та закономірності ністагменої реакції.

 25. Визначення прохідності слухових труб.

 26. Дослідження слуху мовою та камертонами.

 27. Тональна порогова та мовна аудіометрія.

 28. Диференційна діагностика уражень звукопровідного та звукосприймаючого апаратів.

 29. Спонтанні вестибулярні порушення.

 30. Методи дослідження ампулярного рецептора (калорична, обертальна, пресорна проби).

 31. Дослідження отолітової функції.

 32. Клінічна анатомія зовнішнього носа.

 33. Клінічна анатомія порожнини носа.

 34. Клінічна анатомія бокової стінки носа.

 35. Структура носової перегородки.

 36. Кровопостачання та іннервація порожнини носа.

 37. Вікові особливості розвитку приносових пазух.

 38. Клінічне значення приносових порожнин. Клінічна анатомія верхньощелепної пазухи.

 39. Клінічна анатомія лобної пазухи.

 40. Клінічна анатомія решітчастої пазухи.

 41. Клінічна анатомія основної пазухи.

 42. Клінічна фізіологія порожнини носа та приносових пазух.

 43. Значення носового дихання для розвитку організму дитини. Методи дослідження носа та приносових пазух.

 44. Клінічна анатомія глотки, її відділи.

 45. Анатомія лімфаденоїдного глоткового кільця. Вікові особливості лімфаденоїдної тканини глотки.

 46. Структура піднебінних мигдаликів, кровопостачання, іннервація.

 47. Фізіологія лімфаденоїдного глоткового кільця.

 48. Методи дослідження глотки.

 49. Топографія гортані.

 50. Хрящі та зв'язки гортані.

 51. М'язи гортані.

 52. Іннервація гортані.

 53. Клінічна анатомія порожнини гортані.

 54. Фізіологічні функції гортані.

 55. Методи дослідження гортані у дорослих і дітей.

 56. Анатомія стравоходу: топографія, стінки, фізіологічні звуження.

 57. Гематома і перихондрит вушної раковини.

 58. Сірчана пробка, клініка, методи видалення.

 59. Зовнішній отит: форми, етіологія, клініка, лікування.

 60. Гострий гнійний середній отит. Етіологія, патогенез, клініка.

 61. Особливості перебігу гострого гнійного середнього отиту у дітей

 62. раннього віку.

 63. Особливості перебігу гострого гнійного середнього отиту при інфекційних захворюваннях: грип, скарлатина, кір, туберкульоз.

 64. Лікування гострого гнійного середнього отиту.

 65. Лікування гострого гнійного середнього отиту у доперфоративній стадії. Показання та техніка парацентезу.

 66. Гострий мастоїдит: визначення поняття, клініка, діагностика, лікування. Антромастоїдотомія.

 67. Атипові форми мастоїдиту.

 68. Ускладнення гострого гнійного середнього отиту.

 69. Хронічне гнійне запалення середнього вуха: обов'язкові ознаки, класифікація.

 70. Хронічний гнійний мезотимпаніт, клініка, методи лікування.

 71. Хронічний гнійний епітимпаніт. Холестеатома. Діагностика, клініка, лікування.

 72. Диференційна діагностика епітимпаніту і мезотимпаніту.

 73. Консервативне лікування хронічного гнійного середнього отиту.

 74. Види операцій на вусі при хронічних гнійних середніх отитах.

 75. Лабіринтит: форми, клініка, лікування.

 76. Шляхи та етапи розповсюдження інфекції з вуха у порожнину черепа.

 77. Отогенні абсцеси мозку: клініка, лікування.

 78. Синус тромбоз та отогенний сепсис: клініка, лікування.

 79. Отогенний менінгіт: клініка та лікування.

 80. Хвороба Мен’єра: етіологія, патогенез, клініка.

 81. Лікування хвороби Мен’єра. Методи лікування гострої вестибулярної дисфункції.

 82. Сенсоневральна приглухуватість: причини, клініка.

 83. Лікування гострої і хронічної сенсоневральної приглухуватості.

 84. Отосклероз: патогенез, клініка, сучасні методи хірургічного лікування.

 1. Фурункул носа, клініка, лікування.

 2. Гострий нежить: етіологія, патогенез, клініка і лікування.

 3. Гострий нежить у немовлят.

 4. Хронічні риніти: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, класифікація.

 5. Хронічний катаральний риніт: клініка, диференційний діагноз, лікування.

 6. Хронічний гіпертрофічний риніт: клініка, диференційний діагноз, лікування.

 7. Хронічний атрофічний риніт: клініка, диференційний діагноз, лікування.

 8. Озена: клініка, диференційний діагноз, принципи лікування.

 9. Вазомоторний риніт, алергічна форма: етіологія, клініка, лікування.

 10. Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма: етіологія, клініка, лікування.

 11. Гематома та абсцес носової перегородки: клініка, лікування.

 12. Викривлення носової перегородки, синехії та атрезії порожнини носа; клініка, лікування.

 13. Класифікація гострих та хронічних синуїтів.

 14. Загальні та місцеві ознаки гострих і хронічних синуїтів.

 15. Гострий і хронічний етмоїдит: клініка, лікування.

 16. Гострий гайморит: клініка, лікування.

 17. Хронічний гайморит: форми, клініка, лікування.

 18. Хронічний одонтогенний гайморит: клініка, діагностика, лікування.

 19. Гострий і хронічний фронтит: клініка, лікування.

 20. Гострий і хронічний сфеноїдит: клініка, лікування.

 21. Хронічні поліпозні синуїти: етіологія, клініка, комплексне лікування.

 22. Риногенні внутрішньочерепні ускладнення: шляхи проникнення інфек­ції, види ускладнень, принципи лікування.

 23. Риногенні орбітальні ускладнення: шляхи проникнення інфекції,

 24. види ускладнень, принципи лікування.

 25. Класифікація тонзилітів.

 26. Катаральна ангіна: клініка, лікування.

 27. Фолікулярна ангіна: клініка, лікування.

 28. Лакунарна ангіна: клініка, диференційний діагноз, лікування.

 29. Виразково-плівчаста ангіна: етіологія, клініка, лікування.

 30. Вторинні ангіни.

 31. Моноцитарна ангіна: етіологія, клініка, лікування.

 32. Дифтерія глотки: клініка, диференційний діагноз.

 33. Паратонзиліт і паратонзилярний абсцес: етіологія, класифікація, лікування.

 34. Гострий тонзилогенний сепсис: клініка, лікування.

 35. Заглотковий абсцес у дітей: клініка, лікування.

 36. Аденоїдні вегетації: клініка, лікування.

 37. Гіпертрофія піднебінних мигдаликів: клініка, лікування.

 38. Хронічний тонзиліт: етіологія, патогенез, класифікація.

 39. Місцеві ознаки хронічного тонзиліту.

 40. Види декомпенсації хронічного тонзиліту, формуліровка діагнозу.

 41. Консервативне лікування хронічного тонзиліту.

 42. Хірургічне лікування хронічного тонзиліту.

 43. Лептотрихоз: клініка, лікування.

 44. Гострий фарингіт: етіологія, клініка, лікування.

 45. Хронічний фарингіт: етіологія, форми, клініка, лікування.

 46. Гострий катаральний ларингіт: етіологія, клініка, лікування.

 47. Гортанна ангіна: клініка, лікування.

 48. Флегмонозний ларингіт: клініка, лікування.

 49. Абсцес надгортанника: клініка, лікування.

 50. Хондроперихондрит гортані: причини, клініка, лікування.

 51. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: етіологія, патогенез, клініка.

 52. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт у дітей. Інтенсивна терапія.

 53. Хронічний ларингіт: етіологія, форми, клініка.

 54. Парези і паралічі гортані: причини, ларингоскопічна картина, принципи лікування.

 55. Юнацька ангіофіброма носоглотки: клініка, діагностика, методи видалення.

 56. Злоякісні пухлини носа та приносових пазух: діагностика, лікування.

 57. Злоякісні пухлини глотки: локалізація, клініка, методи лікування.

 58. Доброякісні пухлини гортані.

 59. Папіломатоз гортані у дорослих і дітей.

 60. Передракові захворювання гортані.

 61. Рак гортані: етіологія, локалізація, клініка, стадії розвитку захворювання.

 62. Принципи ранньої діагностики рака гортані.

 63. Лікування рака гортані.

 64. Хірургічне лікування рака гортані, його види, показання.

 65. Склерома верхніх дихальних шляхів: етіологія, патанатомія, стадії, лікування.

 66. Туберкульоз верхніх дихальних шляхів: клінічні проявлення, диференційний діагноз.

 67. Сифіліс верхніх дихальних шляхів: особливості клінічного про­явлення, диференційний діагноз.

 68. Значення профілактичних оглядів і диспансеризації у профілактиці захворювань ЛОР- органів та їх ускладнень.

 69. Сторонні тіла вуха, способи їх видалення.

 70. Кровотеча з вуха.

 71. Травми вуха, травматичний розрив барабанної перетинки.

 72. Сторонні тіла носа. Засоби видалення. Риноліти.

 73. Травми носа та приносових пазух: класифікація, клініка, ліку­вання.

 74. Носові кровотечі: причини, симптоматика, методи зупинки.

 75. Сторонні тіла глотки: клініка, лікування.

 76. Стеноз гортані: визначення поняття, причини гострого та хронічного стенозу гортані.

 77. Стадії стенозу гортані, принципи лікування (медикаментозне, продовжена інтубація, трахеотомія).

 78. Трахеостомія: показання, її варіанти, техніка виконання.

 79. Сторонні тіла стравоходу: клініка, діагностика, методи видалення.

 80. Ускладнення сторонніх тіл стравоходу: клініка, лікувальна тактика.

 81. Опіки стравоходу: причини, патанатомія, клінічні стадії.

 82. Перша допомога при опіках стравоходу.

 83. Сторонні тіла дихальних шляхів: причини аспірації, анамнез, характеристика сторонніх тіл.

 84. Сторонні тіла гортані: клініка, методи видалення у дорослих і дітей.

 85. Сторонні тіла трахеї: клініка, методи видалення.

 86. Сторонні тіла бронхів: види стенозів, клініка, методи видалення.
Каталог: files -> kafedry
kafedry -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Імені данила галицького
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів
kafedry -> Кафедра ендокринології
kafedry -> Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету
kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
kafedry -> Тематичний план лекцій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка