Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсуСторінка3/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.1 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Тема:Основи сімейного права України. Медико-правові проблеми штучного запліднення. Роль медичних працівників у правовому та медичному регулюванні сімейних відносин.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Питання штучного запліднення та імплантації ембріона вирішується в Україні чинним законодавством, у тому числі на підставі ст.. 48 Основ законодавства України про охорону здоров»я.Застосування штучного запліднення та імплантації ембріона здійснюється згідно з умовами та порядком установленими Міністерством охорони здоров»я України, на прохання дієздатної жінки, з якою проводиться така дія, за наявності письмової згоди подружжя й умов забезпечення анонімності донора та збереження лікарської таємниці. Розкриття анонімності донора може бути здійснено в порядку передбаченому законодавством.Діти, народжені внаслідок штучного запліднення чи імплантації ембріона мають ті самі права і обов»язки, що і закононароджені діти таких батьків.

Навчальна мета

Студенти повинні знати :

1.Головні загальнотеоретичні поняття сімейного права, його тлумачення та категорії.

2.Завдання, мету та основні положення ( принципи) відповідно до яких здійснюється сімейні правовідносини в Україні.

3.Основні правила та процедури прийняття рішень та складання для їх закріплення відповідних документів з усіх питань, що виникають під час їх розгляду.

4.Медико- правові проблеми штучного запліднення.

Студенти повинні вміти :

1.Своєчасно та правильно виявляти, перевіряти та оцінювати злочини в галузі охорони здоров»я, фактичні обставини,які виникають у процесі практичної діяльності та життя;

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають повсякденному реальному житті.

Зміст та план вивчення теми:

1.Що означає право пацієнта на достовірну інформацію та право на ознайомлення з відповідними медичними документами.

2.Що означає поняття інформована згода пацієнта .

3.Суть моделі акушерської допомоги, що зорієнтована на сім»ю.

4.Як здійснюється організація медичного обслуговування послуги з планування сім»ї та охорони репродуктивного здоров»я жінкам.

( ПМСД, КАГД, САГД).

5.Що означає штучна інсемінація.

6. Штучне запліднення, його правові основи.

7. Сутність сурогатного материнства.

8. Регулювання відносин сурогатного материнства нормами чинного законодавства України.

9. Удосконалення правового регулювання сурогатного материнства в Україні.

Рекомендована література

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Сімейний кодекс України.- К.; Атака, 2002.- 80 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 340 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 205 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

Карта для самостійної роботи з літературою з теми «Сімейне право»


Вивчити основні терміни та поняття з теми:

Скласти тезисний конспект за планом:

  • Батьківство;

  • материнство;

  • планування сім»ї;

  • центр планування сім»ї;

  • репродуктивне здоров»я;

  • медико-генетичні центри, кабінети.

1.Що означає право пацієнта на достовірну інформацію та право на ознайомлення з відповідними медичними документами.

2.Що означає поняття інформована згода пацієнта .

3.Суть моделі акушерської допомоги, що зорієнтована на сім»ю.

4.Як здійснюється організація медичного обслуговування послуги з планування сім»ї та охорони репродуктивного здоров»я жінкам.

( ПМСД, КАГД, САГД).

5.Що означає штучна інсемінація.

6. Штучне запліднення, його правові основи.

7. Сутність сурогатного материнства.

8. Регулювання відносин сурогатного материнства нормами чинного законодавства України.

9. Удосконалення правового регулювання сурогатного материнства в Україні.3.5. Матеріали для самоконтролю:

Завдання 1.

1.Проблемне питання:

З якими морально-етичними та правовими проблемами зіткнулася трансплантологія як наука в Україні в період переходу з етапу експериментальних досліджень до практичної медицини.

Що таке моральне донорство.

Хто такі живі донори.

Теми рефератів, повідомлень:

1. Медико- правові проблеми штучного запліднення.2. Право на охорону здоров»я, медичну допомогу та медичне страхування.
Література для рефератів:
Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с..

Методичні вказівки №8

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсу

з предмету «Основи правознавства»

Спеціальність « Лікувальна справа» ( 2 години)

Тема_Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування – одна з форм соціального забезпечення.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Право соціального забезпечення – система правових норм, які регулюють суспільні відноси з матеріального забезпечення, з надання соціальних послуг за рахунок спеціально створених фінансових джерел особам, що зазнали соціального ризику. Право на охорону здоров»я з поміж інших є найпоширенішим : воно включає право на медичну допомогу, право на медичне страхування. Тобто право на медичну допомогу є відносно самостійним. Вирізняють права та обов»язки громадян у сфері охорони здоров»я і відповідно, обов’язки держави щодо його забезпечення.М5едичне обслуговування – це господарська діяльність або господарче забезпечення в межах господарської компетенції з виконання робіт і послуг, пов»язаних із виробництвом медичних протезів,, а також санітарно- профілактичних, лікувально - профілактичних, фізкультурно-оздоровчих, санаторно-курортних, санітарно-гігієнічних, санітарно- протиепідемічних, науково-медичних послуг за державним завданням, державним замовленням або за господарсько-правовими договорами з посиленим публічним інтересом на користь третіх осіб ( пацієнтів), спрямована на зміну або збереження фізичного або психічного здоров»я, або для отримання споживчої користі пацієнтом, не завжди спрямованої на збереження здоров»я.

Конституційне положення про те, що громадяни мають право на соціальний захист у старості, у разі хвороби, повної чи часткової втрати працездатності, а також втрати годувальника, визначає суть пенсійного забезпечення, правові засади якого створені Законо України « Про пенсійне забезпечення « від 5 листопада 1991 року із подальшими доповненнями.

Ст. 46 Конституції України визначає право особи на соціальний захист за рахунок бюджетних коштів. Цей вид соціального забезпечення отримав назву «державна соціальна допомога».
Навчальна мета:
Студенти повинні знати :

1.Головні загальнотеоретичні поняття права соціального захисту, його поняття та категорії;2.Завдання, мету та основні принципи відповідно до яких здійснюються соціальні правовідносини в Україні.

3.Види соціального забезпечення.

4.Право на охорону здоров»я, медичну допомогу та медичне страхування.

5.Види державних пенсій.

6.Допомоги : поняття та види.

Студенти повинні вміти :

1.Своєчасно та правильно виявляти, перевіряти та оцінювати злочини в галузі охорони здоров»я, фактичні обставини, які виникають у процесі практичної діяльності та життя;

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають повсякденному реальному житті.

3. Набути твердих навичок використання отриманих знань у стандартних ситуаціях - під час виконання практичних вправ, розв»язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.

3.2. Зміст теми:

1.Медичне обслуговування – одна з форм соціального забезпечення.

2. Основні принципи медичного права.

3. Основні компоненти забезпечення якості медичного обслуговування.

4.Основні механізми забезпечення якості медичного обслуговування.

5.Види державних пенсій:

- трудові пенсії ( за віком; у разі втрати годувальника; за вислугу років; у разі втрати годувальника )

- соціальні пенсії ( непрацездатним особам за відсутності права на трудову пенсію)

6.Допомоги : поняття, види.

7. Державна допомога сім»ям з дітьми.

8.Допомога в зв»язку з вагітністю та пологами.

9.Допомога на догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

10.Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

11.Допомога на дітей одиноким матерям;

12. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім «ям;

13.Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям –інвалідам;

14. Призначення субсидій для оплати житлово-комунальних посл

Рекомендована література

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Закон України від 21 березня 1991 року « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» / Відомості Верховної Ради України – 1919. - № 21

3.Закон України від 9 липня 2003 р. « Про загальнообов»язкове державне страхування» /Відомості Верховної Ради України – 2003.- № 19

4.Закон України від 9 липня 2003 р. « Про недержавне пенсійне забезпечення» /Відомості Верховної Ради України- 2003- № 19

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 387 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 208 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

Основи правознавства - Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с..

Карта для самостійної роботи з літературою з теми Основи права соціального захисту.


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити основні терміни та поняття:

Скласти тезисний конспект за планом.


Соціальне забезпечення ;

Соціальні послуги;

Соціальне обслуговування;

Медичне обслуговування;

Трудові пенсії;

Соціальні пенсії:

Здоров»я ;

Допомога;

Охорона здоров»я ;

Соціальне страхування;

Соціальна пільга;

Соціальний захист.

1.Медичне обслуговування – одна з форм соціального забезпечення.

2. Основні принципи медичного права.

3. Основні компоненти забезпечення якості медичного обслуговування.

4.Основні механізми забезпечення якості медичного обслуговування.

5.Види державних пенсій:

- трудові пенсії ( за віком; у разі втрати годувальника; за вислугу років; у разі втрати годувальника )

- соціальні пенсії ( непрацездатним особам за відсутності права на трудову пенсію)

6.Допомоги : поняття, види.

7. Державна допомога сім»ям з дітьми.

8.Допомога в зв»язку з вагітністю та пологами.

9.Допомога на догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

10.Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

11.Допомога на дітей одиноким матерям;

12. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім «ям;

13.Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям –інвалідам;

14. Призначення субсидій для оплати житлово-комунальних послуг;


Матеріали для самоконтролю:

Завдання 1.

1. Що таке право соціального захисту?

2.Які Ви знаєте джерела права соціального захисту?

3.Які Ви знаєте види соціального забезпечення?

4.Назвіть основні права та обов»язки громадян у галузі охорони здоров»я .

5.Які Ви знаєте нормативно- правові акти, що спрямовані на забезпечення прав громадян на охорону здоров»я і медико- санітарне обслуговування?

6.У яких випадках призначають пенсію за вислугу років?

7.У чому полягає державний захист сім»ї та дитинства?

8.Які види пенсій належать до категорій обов»язкових?

9.Охарактеризуйте допомоги та їх види.
Теми рефератів, повідомлень:
1.Медичне обслуговування – одна з форм соціального забезпечення.

2. Види державних пенсій. Допомоги : поняття , види.
Література для рефератів.
Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Закон України від 21 березня 1991 року « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» / Відомості Верховної Ради України – 1919. - № 21

3.Закон України від 9 липня 2003 р. « Про загальнообов»язкове державне страхування» /Відомості Верховної Ради України – 2003.- № 19

4.Закон України від 9 липня 2003 р. « Про недержавне пенсійне забезпечення» /Відомості Верховної Ради України- 2003- № 19

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 387 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 208 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

Основи правознавства - Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с..

Методичні вказівки № 9

до виконання самостійної поза аудиторної роботи студентів 2 курсу

з предмету « Основи правознавства»

Спеціальність Лікувальна справа ( 2 години)Тема: Основи фінансового права України .Державна система медичної допомоги. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Фінансове право регулює певну сферу державного управління, пов»язану з розподілом і перерозподілом національного доходу країни. У цих відносинах проявляється організаційна роль органів державної влади й місцевого самоврядування, тому за характером вони владно майновими. У фінансовому праві використовують метод впливу держави на суб»єктів фінансово - правових відносин. Фінансування системи охорони здоров»я здійснюється за рахунок Державного бюджету України, бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого та регіонального самоврядування, фондів медичного страхування,благодійних фондів та будь яких інших джерел не заборонених законодавством. Одним з принципів реформування системи охорони здоров»я є розвиток економічних відносин багатоукладної системи охорони здоров»я, тобто створення поряд з державною безоплатною системою охорони здоров»я розвинутого приватного сектора. Приватна система охорони здоров»я – це сукупність об»єктів охорони здоров»я, що здійснюють приватну медичну діяльність.

Приватна медична діяльність- це діяльність із надання медичної допомоги,що здійснюють суб»єкти приватної системи охорони здоров»я.

Приватні медичні організації – це комерційні та некомерційні організації, майно яких перебуває у приватній та інших, окрім державної, формах власності. У статутах таких організацій зазначено, що медична діяльність є для них основною.
Навчальна мета:

Студенти повинні знати :

1.Головні загальнотеоретичні поняття фінансового права , його зміст та категорії;2.Завдання, мету та основні принципи відповідно до яких здійснюються фінансування в Україні.

3.Особливості фінансування медичної галузі.

4.Приватна медицина її суть.

Студенти повинні вміти :

1.Правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх практичного застосування.

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають у повсякденному реальному житті.

3. Набути твердих навичок використання отриманих знань у стандартних ситуаціях - під час виконання практичних вправ, розв»язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.

Зміст теми:

1.Система оподаткування в Україні.

2. Види податків в Україні.

3.Благодійні надходження : основні поняття та види.

4.Державна система медичної допомоги, її фінансування.

5.Структура система охорони здоров»я в Україні.

6.Структура лікувально-профілактичної допомоги в Україні.

7.Структура охорони здоров»я матері і дитини.

8.Мережа закладів охорони здоров»я України.

9.Фінансування системи охорони здоров»я.

10. Схема руху фінансових коштів.

11.Розвиток лікувальних закладів усіх форм власності.

Рекомендована література

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Бюджетний Кодекс України / Відомості Верховної Ради України, - 2001.- № 37 – 38 = 189 с.

3.Закон України від 4 грудня 1990 р. « Про державну податкову службу в Україні» / Відомості Верховної Ради України – 1991 - № 6 – 37.

4.Закон України від 28 червня 1991 р. « Про систему оподаткування» //Відомості Верховної Ради України – 1991 - №1. 510с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я - Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 387 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 208 с.

Зюнькін А.Г.Фінансове право : Опорний конспект лекцій. К., МАУП 2003.- 150 с.

Допоміжна:

1.Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

2.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський ,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

3.Фінансове право ; навч.посібник,- К.; Юринком Інтер 2003, - 528с.
Карта для самостійної роботи з літературою з теми Основи права соціального захисту.


Вивчити основні терміни та поняття:

Скласти тезисний конспект за планом.


Фінансове право;

Бюджет;

Бюджетна система;

Бюджетний кодекс;

Бюджетний процес;

Бюджетний устрій;

Система оподаткування;

Податок;

Податкове право;

Єдиний податок;

Гуманітарна допомога;

Грант; благодійництво.

1.Бюджет і бюджетна система.

2.Система оподаткування в Україні.

3.Благодійні надходження. Основні поняття та види.

4.Державна система медичної допомоги, її фінансування.

5.Фінансування системи охорони здоров»я.

6.Розвиток лікувальних закладів усіх форм власності.
Матеріали для самоконтролю:

Завдання 1.

Що таке бюджетний процес?

Показники яких бюджетів входять до зведеного бюджету України?

Які установи та організації повністю утримуються за рахунок державного бюджету чи місцевого бюджету?

Охарактеризуйте державну систему медичної допомоги.

Охарактеризуйте особливості фінансування медичної галузі.

Приватна медицина та її суть.

Завдання 2.

Ситуаційні задачі.

Задача 1.

Під час перевірки одного з підприємств державною податковою адміністрацією було виявлено ,що бухгалтерський облік не ведеться з порушенням установленого порядку, мають місце перекручення бухгалтерських звітів, які у свою чергу подаються несвоєчасно і не за встановленою формою. З»ясувалося, що все це відбулося з вини заступника директора з економіки та головного бухгалтера.

В якому розмірі в цьому випадку можуть бути накладені адміністративні штрафи на цих посадових осіб.

Задача 2.

Під час проведення ревізії, при перевірці приміщення каси, у сейфі, де зберігаються готівка, цінні папери та інші бланки суворої звітності, було виявлено грошей на суму, яка перевищувала суму, вказану в залишку, виведеному в касовій книзі на момент проведення перевірки.

Які дії ревізора в цьому разі повинні мати місце, у тому числі і щодо грошей?

Завдання 3

Продовжіть думку

Предметом фінансового права є суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення державою мобілізації, розподілу і витрачання ценралізлваних та децентралізованих…….

5. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка