Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсуСторінка4/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.1 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Теми рефератів, повідомлень:

1.Приватна медична практика, як вид спеціальної медичної діяльності.

Припинення приватної медичної практики.

2.Фінансування системи охорони здоров»я.

Література для реферату.

1.Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

2.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський ,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

3.Фінансове право ; навч.посібник,- К.; Юринком Інтер 2003, - 528с.

Методична вказівка № 10

до виконання самостійної поза аудиторної роботи студентів 2 курсу

з предмету «Основи правознавства»

Спеціальність « Лікувальна справа» ( 2 години)

Тема Основи господарського права України . Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Господарська діяльність суб»єктів господарювання з медичної практики, відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності, підлягає обов»язковому ліцензуванню. Такими суб»єктами господарювання є: зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно- правової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність;органи державної влади й органи місцевого самоврядування;фізична особа –суб»єкт підприємницької діяльності ( порядок державної реєстрації юридичних фізичних осіб – підприємців регламентується Законом України «Про державну реєстрацію фізичних і юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», який набув чинності 1 липня 2004 р.

Навчальна мета:

Студенти повинні знати :

1.Головні загальнотеоретичні поняття господарського права , його зміст та категорії;2.Підприємницька діяльність в Україні.

3.Види підприємницької діяльності.

4.Приватна медична практика як вид спеціальної медичної діяльность.

5. Припинення приватної медичної практики.

Студенти повинні вміти :

1.Правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх практичного застосування.

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають у повсякденному реальному житті.

3. Набути твердих навичок використання отриманих знань у стандартних ситуаціях - під час виконання практичних вправ, розв»язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.

Зміст теми:

1.Головні загальнотеоретичні поняття господарського права , його зміст та категорії;2.Підприємницька діяльність в Україні. Ознаки підприємницької діяльності та принципи.

3.Види підприємницької діяльності.

4.Приватна медична практика як вид спеціальної медичної діяльності.

5. Припинення приватної медичної практики.

3.3. Рекомендована література

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Господарський Кодекс України від 16 січня 2003р. / Відомості Верховної Ради України, - 2003.- № 37 – 38 = 189 с.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р./ Голос України -2003- 12 березня.

4.Закон України від 28 червня 1991 р. « Про підприємництво» //Відомості Верховної Ради України-1991.-№14- 168 с.

5.Закон України від 15 травня 2003 р. № 755- ІV «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб – підприємців» Відомості Верховної Ради України -2003.- № 31-32 -263 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я - Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 387 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 208 с.

Болотіна Н.В. Медичне право у системі права України/ Право України.- 1999.- №7.- С.116- 121.

Допоміжна:

1.Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

2.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський ,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

3.Булгакова І.В. Господарське законодавство України : посібник- К.; Прецедент 2006.- 141 с.

3.4. Карта для самостійної роботи з літературою з теми Основи права соціального захисту.


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити основні терміни та поняття:

Скласти тезисний конспект за планом.

Господарське право;

Господарська діяльність;

Підприємець;

Підприємство;

Підприємництво;

Підприємницька діяльність;

Господарські правовідносини;

Економічна свобода; Принципи підприємництва;

Медична практика;

Народна медицина;

Ліцензія; реорганізація;

Ліквідація.

1.Головні загальнотеоретичні поняття господарського права , його зміст та категорії;2.Підприємницька діяльність в Україні.

3.Види підприємницької діяльності.

4.Назвіть принципи підприємницької діяльності.

5.Які види підприємств можуть утворюватися в Україні.

6.Які ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики?

7.Приватна медична практика як вид спеціальної медичної діяльності. Перерахуйте кваліфікаційні вимоги до суб»єктів господарювання, які здійснюють медичну практику.

8.Обгрунтуйте спеціальні та особливі вимоги до суб»єктів господарювання, що здійснюють медичну практику.

9. Припинення приватної медичної практики.
Матеріали для самоконтролю:

Завдання 1.

Продовжіть думку

1. Підставами виникнення господарських зобов»язань є….

2.Піприємництво – це …

3.Розрізняють такі договірні господарські правопорушення…..

4.Розрізняють такі недоговірні господарські правопорушення……

5.Згідно зі ст..133 ГКУ, основу правового режиму майна суб»єктів господарювання,на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші майнові права, такі, як право господарського відання, а також право оперативного управління.

Право власності – це…

Право господарського відання – це…

Право оперативного управління – це…

Теми рефератів, повідомлень:
1.Приватна медична практика, як вид спеціальної медичної діяльності.

2. Припинення приватної медичної практики.

Література для реферату.

1.Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

2.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський ,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

3.Вінник О.М. Господарське право : Курс лекцій. - К. ; Атіка, 2005. – 624 с.

.

Методичні вказівки № 11

до виконання самостійної поза аудиторної роботи студентів 2 курсу з предмету « Основи правознавства»

Спеціальність Лікувальна справа ( 2 години)

Тема: Екологічне право : поняття, предмет і джерела. Об»єкти екологічного права.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Предметом екологічного права є суспільні екологічні відносини, що складаються з приводу використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Екологія – наука, що вивчає проблеми взаємодії живих організмів з тим природним середовищем, в якому вони перебувають. Екологія вивчає питання взаємодії людини і природи, взаємодії суспільства і природи, тобто екологічні відносини, які регулюють і охороняють норми права. Система таких норм і складає екологічне право. Екологічне право – це галузь права, яка регулює екологічні суспільні відносини і має забезпечувати раціональне використання природних багатств і охорону навколишнього середовища в інтересах сучасних і майбутніх поколінь.

Навчальна мета:

Студенти повинні знати :

1.Головні загальнотеоретичні поняття екологічного права , його зміст;2.Об»єкти екологічного права;.

3.Екологічну експертизу;

4.Роль санітарно-епідеміологічного нагляду.

5.Юридичну відповідальність у галузі екології.

Студенти повинні вміти :

1.Правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх практичного застосування.

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають у повсякденному реальному житті.

3. Набути твердих навичок використання отриманих знань у стандартних ситуаціях - під час виконання практичних вправ, розв»язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.

Зміст теми:

1. Екологічне право: поняття, предмет та джерела.

2. Конституція України в системі джерел екологічного права.

3.Закон як джерело екологічного права. Нормативно правові акти Президента, Кабінету Міністрів, міністерств тв. Інших центральних органів виконавчої влади.

Акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Міжнародні договори як джерела екологічного права України.

2.Об»єкти екологічного права.

3.Правове забезпечення екологічної безпеки. Поняття екологічного ризику та його місце в системі правовідносин екологічної безпеки.

Правові засади забезпечення екологічної безпеки.

Ядерна та радіаційна безпека в системі екологічного права.

Правові аспекти безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами.

4.Екологічна експертиза.

5.Роль санітарно-епідеміологічного нагляду. Оскарження актів. Відповідальність за порушення санітарного законодавства.

6.Юридична відповідальність у галузі екології. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.

Цивільно- правова відповідальність за екологічні правопорушення.

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

Рекомендована література:

Нормативна:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Закон України від 24 червня 2004 р. « Про екологічну мережу України» / Відомості Верховної Ради України – 2004 - № 45 – 502 с.

3. Кодекс України від 27 липня 1994 р. « Про надра» //Відомості Верховної Ради України .1994.№ 36.-340 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я - Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 507 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 208 с.

Болотіна Н.В. Медичне право у системі права України/ Право України.- 1999.- №7.- С.116- 121.

Допоміжна:

1.Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

2.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський ,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

3.Булгакова І.В. Господарське законодавство України : посібник- К.; Прецедент 2006.- 141 с.

Карта для самостійної роботи з літературою з теми Основи екологічного права.


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити основні терміни та поняття:

Скласти тезисний конспект за планом.


Екологія;

Екологічне право;

Екологічні правовідносини;

Екологічна безпека;

Об»єкти екології;

Екологічний контроль;

Екологічне інформування;

Надра;

Природокористування;

1. Екологічне право: поняття, предмет та джерела.

2. Конституція України в системі джерел екологічного права.

3.Закон як джерело екологічного права. Нормативно правові акти Президента, Кабінету Міністрів, міністерств тв. Інших центральних органів виконавчої влади.

Акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Міжнародні договори як джерела екологічного права України.

2.Об»єкти екологічного права.

3.Правове забезпечення екологічної безпеки. Поняття екологічного ризику та його місце в системі правовідносин екологічної безпеки.

Правові засади забезпечення екологічної безпеки.

Ядерна та радіаційна безпека в системі екологічного права.

Правові аспекти безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами.

4.Екологічна експертиза.

5.Роль санітарно-епідеміологічного нагляду. Оскарження актів. Відповідальність за порушення санітарного законодавства.

6.Юридична відповідальність у галузі екології. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.

Цивільно- правова відповідальність за екологічні правопорушення.

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.


Матеріали для самоконтролю:

Завдання 1.

1.Що є предметом екологічного права.

2.Охарактеризуйте екологічні права та обов»язки громадян.

3.Які об»єкти екологічного права ви знаєте?

4.Охарактеризуйте правове забезпечення екологічної безпеки.

5.Назвіть види екологічної експертизи.

6.Які завдання санітарно-епідеміологічного нагляду ?

7.Що є основою юридичної відповідальності в галузі охорони екології?

Завдання 2.

Тести- тренінги

1. Визначте, яка галузь права не є правовою основою охорони природного середовища:

а) земельне право;

б)водне право;

в) лісове господарство;

г)фінансове право.

2.Укажіть, хто є суб»єктом права власності на природні ресурси в Україні:

а) Верховна Рада України;

б)населення, яка проживає на території розташування природних ресурсів;

в)народ України;

в) Кабінет Міністрів України?

3.Укажіть, що з названого є екологічним обов»язком громадян:

а) одержання в установленому порядку повної і достовірної інформації про стан навколишнього середовища;

б) об»єднання в громадські природоохоронні товариства;

в)участь у затвердження екологічних програм;

г) дотримання екологічних прав і законних інтересів інших суб»єктів.

4.Укажіть документ, що належить до нормативно- правових актів екологічного законодавства:

а) Закон України « Про природно- заповідний фонд»

б) Закон України « Про зайнятість населення»

в) Житловий кодекс України;

г) Закон України « Про фермерське господарство».

5.Назвіть об»єкти, що не належать до природно-заповідного фонду України:

а) пам»ятники архітектури ;

б) заказники;

в) національні природні парки;

г) біосферні заповідники.

6.Укажіть, який орган веде Червону книгу України:

а) екологічне управління при Президентові України;

б)Кабінет Міністрів України;

в)комітет Верховної Ради України з питань ведення Червоної книги України;

г) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів?

7. Червона книга офіційно видається на рідше :

а) одного разу на два роки;

б) одного разу на п»ять років;

в) одного разу на десять років;

г) одного разу на двадцять років?

Завдання № 3

За наслідками державної екологічної експертизи експертна комісія склала висновок, який направили інвестиційній фірмі для вжиття термінових заходів щодо запровадження новітніх технологічних процесів і пристроїв, які б виключали негативний вплив на навколишнє середовище та здоров»я людей. Правління фірми розглянуло висновки державної екологічної експертизи на технічній нараді і ухвалило, що запровадження екологічно містких технологічних процесів не передбачено у договорі із замовником – місцевою державною адміністрацією, що потребуватиме значних додаткових коштів та великих кредитних ставко, на які звичайно не погодиться замовник.

На думку правління, висновки державної екологічної експертизи є рекомендаціями, а тому не підлягають обов»язковому виконанню.

Державний інспектор з екологічної безпеки за невиконання вимог висновків державної екологічної експертизи наклав на президента фірми адміністративний штраф у розмірі 20 % вартості об»єкта експертизи, який останній оскаржив у суді.

Визначте коло суспільних правовідносин.

Чи підлягає позов задоволенню?
Теми рефератів, повідомлень:

1.Екологічне право : поняття, предмет, джерела. Об»єкти екологічного права. Правове забезпечення екологічної безпеки. Екологічна експертиза.
2. Роль санітарно - епідеміологічного нагляду. Юридична відповідальність у галузі екології.

Література для реферату.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я - Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 507 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 208 с.

Болотіна Н.В. Медичне право у системі права України/ Право України.- 1999.- №7.- С.116- 121.

Допоміжна:

1.Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

2.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський ,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

3.Булгакова І.В. Господарське законодавство України : посібник- К.; Прецедент 2006.- 141 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка