Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завданьСторінка1/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.81 Mb.
#12435
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Форма № 3. 04

Міністерство освіти і науки України


ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права

_________В.С. Шестак, д.ю.н. доц.

«____»___________2014 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Право Європейського Союзу»

галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401«Правознавство»

освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр», 3 курс

факультет права та соціального управління

форма навчання – денна, заочна


Донецьк – 2014

Робоча програма навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу» для студентів за галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», ОКР «Бакалавр», форма навчання - денна, заочна
Розробники програми:
Шестак В.С., завідувач кафедри теорії та історії держави і права, д.ю.н., доцент
_____________________
Робоча програма розглянута на засіданні кафедри теорії та історії держави і права

Протокол від “22” вересня 2014 року № 1

Завідувач кафедри ____________ Шестак В.С.

ЗМІСТ
1. Опис навчальної дисципліни ……………………………………………….


 1. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі …………

 2. Розподіл дисципліни на змістові модулі, її обсяг і форми контролю .….

 3. Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання за видами діяльності ………………..... ……………………………………………….

 4. Плани проведення семінарських/ практичних занять з кожної теми …..

 5. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів ……………..

 6. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань ………..

 7. Методи навчання ……………………………………………………...……

 8. Форми та засоби контролю знань студентів …………………………...…

 9. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів……………

 10. Шкала оцінювання: національна та ECTS …………………………...….

 11. Методичне забезпечення (навчально-методичні матеріали) ………...…

 12. Рекомендована література ……………………………………………..…

 13. Інформаційні ресурси ……………………………………………………..


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання/

заочна форма навчання

Кількість кредитів

4,5


Галузь знань

0304 «Право»
Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»

(шифр і назва)


Модулів – 5


Спеціальність (професійне

спрямування):

«Право»


Рік підготовки

Тем – 17

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

Реферат, наукова доповідь
Семестр 5,6

Загальна кількість годин 162

________-й


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


Лекції

18/16 год.Практичні/ семінарські

18/16 год.Самостійна робота

23/25год.
Індивідуальні завдання 22/24 год.


Форма контролю: залік/екзамен

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


МЕТА
Метою викладання навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу» є вивчення процесу виникнення та еволюції права Європейського Союзу, його вплив на національне та міжнародне законодавство, його важливіших інститутів, оскільки вивчення Європейського права є необхідним елементом гуманітарної освіти в цілому і важливою частиною професійної підготовки правознавця.

Навчальна дисципліна «Право Європейського Союзу» передбачає вивчення історії заснування і розвитку історико-політичного феномену сучасності – європейського інтеграційного об»єднання.Вивчення права Європейського Союзу є корисним і під час аналізу проблем правового забезпечення розвитку України як демократичної, правової, соціальної держави, розвитку її правової системи.ЗАВДАННЯ

Основними завданнями вивчення дисципліни «Право Європейського Союзу» є засвоєння студентами загальнотеоретичних знань, що складають зміст права Європейського Союзу як науки, усвідомити і запам»ятати систему понять, оволодіти європейською правовою термінологією. Вивчити історію і джерела европейського права, ознайомитися з його правовими інститутами, щоб вміти з наукових позицій давати їм правильну оцінку, розкривати їх дійсну сутність, максимально використовувати досвід будівництва Європейського Союзу та розвиток його правової системи у розбудові України та удосконалення її правової системи.Дисципліна «Право ЄвропейськогоСоюзу» відноситься до суспільних і гуманітарних дисциплін, закладає фундамент загальної юридичної культури, юридичного мислення, формує наукову базу юридичного світогляду, дає можливість застосовувати основні положення у практичній роботі.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:

 • загальні уявлення про історію виникнення та розвиток Європейського Союзу як міжнародної організації нового типу;

 • загальні уявлення про історію виникнення та розвиток права Європейського Союзу як науки;

 • загальнотеоретичні правові поняття і категорії;

 • системи права і законодавства, механізм правового регулювання;

 • джерела права, їх зміст, значення в системі правового регулювання;

 • підстави виникнення, зміни та припинення правових відносин;

 • правоутворення та правотворчість;

 • співвідношення права Європейського Союзу і національного права;

 • правотворчий та законодавчий процесс;

 • проблеми розвитку правової системи Європейського Союзу.


вміти:

 • володіти поняттями і категоріями, які ввійшли в теоретично-методологічний арсенал європейського права;

 • відстоювати вітчізняні правові та національні цінності;

 • використовувати Конституцію як один из нормативно-правових актів при застосуванні і тлумаченні правових актів Європейського Союзу;

 • формулювати вимоги до дій державних органів, посадових осіб щодо інтеграції України до ЄС на предмет іх відповідності нормам Конституції України;

 • використовувати міжнародно-правові джерела права для застосування при вирішенні юридичних справ;

 • аналізувати стан застосування норм європейського права у сферах юридичної практики України. 1. Розподіл дисципліни за змістовими модулями,

її обсяг і форми контролюНазва змістового модуляВсього

Каталог: Programmi 14 15
Programmi 14 15 -> Міністерство освіти і науки України
Programmi 14 15 -> Міністерство освіти і науки України
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Робоча програма навчальної дисципліни нормативної навчальної дисципліни «Муніципальне право» галузі знань 0304
Programmi 14 15 -> Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «організація судових та правоохоронних органів україни»
Programmi 14 15 -> Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «контроль у соціальному управлінні»
Programmi 14 15 -> Робоча програма нормативної дисципліни цивільне та сімейне право
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка