Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завданьСторінка2/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.81 Mb.
#12435
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Кількість годин


Форма

контролю

лекції

семінари,


СРС

Індивідуальні заняття


1


2


3


45


6


7


Змістовий модуль 1.

«Загальні положення Європейського Союзу»


Тема 1: «Історичні і міжнародно-правові аспекти створення ЄС»
9

2/2

2

3/8

2/1Усне опитування, реферати, доповіді

Тема 2 «Повноваження, мета, принципи діяльності Європейського Союзу»

9


2


2


2/7


3


Усне опитування, реферати, доповіді

Тема 3: «Механізм управління Європейського Союзу»

9


2


2


3/8

2


Усне опитування, реферати, доповіді

Тема 4 «Судова система ЄС»
9


2


2


2/8


3Усне опитування, реферати, доповіді

Разом з модуля 1

36

8

8

10

10

Модульна

контрольна робота


Змістовий модуль 2.

«Право Європейського Союзу: поняття, принципи, джерела, система»


Тема 5: «Поняття та сутність права ЄС»
9

2/2

2/2

3/8

2/1Усне опитування, реферати, доповіді

Тема6:«Джерела права ЄС»

9
2
2


3/82Усне опитування, реферати, доповіді

Тема 7 «Правотворчі процедури в праві ЄС»


9


2


2

2/93

Усне опитування, реферати, доповіді

Разом з модуля 2

36

8

8

10

10

екзаменЗмістовий модуль 3

«Правові основи соціальної політики та захисту прав людини і громадянина в ЄС»


Тема 8 «Правове положення людини і громадянина в правовій системі ЄС»


9223/92


Усне опитування, реферати, доповіді


Тема 9 «Правове регулювання політики ЄС в сфері освіти і культури»
9
2
2


2/93Усне опитування, реферати, доповіді

Тема 10: «Правові основи політики ЄС у соціальній сфері, сфері праці та охорони здоров’я»

9
2
2


3/9
2


Усне опитування, реферати, доповіді

Разом з модуля 3

27

6

6

8

7

модульна

контр.роб.
Змістовий модуль 4
«Внутрішня політика та діяльність ЄС»

Тема 11 «Правовий режим спільного ринку»

922

3/9

2


Усне опитування, реферати, доповіді

Тема12 «Правове регулювання фінансово-економічних відносин»9


2/2


2

2/9

3/1


Усне опитування, реферати, доповіді

Тема 13 «Митний союз та антимонопольна політика ЄС»

92


2

3/9

2


Усне опитування, реферати, доповіді

Разом з модуля 4

27

6

6

8

7

модуль

контр.
Змістовий модуль 5
«Простір свободи, безпеки та правосуддя»


Тема 14«Законодавство ЄС про візи та візовий режим»
9
2
2


3/9


2


Усне опитування, реферати, доповіді

Тема 15 «Загальна кримінальна політика та законодавство ЄС у сфері боротьби зі злочинністю»

9
2

22/9


3


Усне опитування, реферати, доповіді

Тема 16 «Правові основи зовнішньої політики та політики в області безпеки та оборони»9
22


2/10


3


Усне опитування, реферати, доповіді

Тема 17 «Правові основи взаємовідносин між ЄС та Україною»9

2/2

2/2

4/10

5/1

Усне опитування, реферати, доповіді


Разом з модуля 5

40

8

8

11

13

Модульна контрольна
Всього

162/162

34/8

34/4

47/148

47/4

Екзамен/екзамен


Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля

Змістовий модуль № 1

Тема № 1


Тема № 2

Тема № 3


Тема № 4

Модульний контроль за змістовий модуль

Лекція -1

Лекція -1

Лекція -1

Лекція -1


8

Семінарськезаняття - 4

Семінарське

заняття - 4

Семінарське

заняття - 4

Семінарське

заняття - 4
Індивідуальні

заняття – 3

Індивідуальні

заняття – 3

Індивідуальні

заняття – 3

Індивідуальні

заняття – 3


СРС – 1

СРС – 1

СРС – 1

СРС – 1


Всього – 9

Всього – 9

Всього – 9

Всього – 9


Загальна кількість балів за змістовий модуль 1 – 44 балів

Змістовий модуль № 2

Тема № 5


Тема № 6

Тема № 7
Модульний контроль за змістовий модуль

Лекція -1

Лекція -1

Лекція -1

8

Семінарськезаняття - 4

Семінарське

заняття - 4

Семінарське

заняття - 4

Індивідуальні

заняття – 3

Індивідуальні

заняття – 3

Індивідуальні

заняття – 3

СРС – 1

СРС – 1

СРС – 1

Всього – 9

Всього – 9

Всього –9

Загальна кількість балів за змістовий модуль 2 – 35балів
Загалом за навчальну дисципліну – 79 балів

Змістовий модуль № 3

Тема № 8


Тема № 9

Тема № 10

Модульний контроль за змістовий модуль

Лекція -1

Лекція -1

Лекція -1


7

Семінарськезаняття - 4

Семінарське

заняття - 4

Семінарське

заняття - 4
Індивідуальні

заняття – 3

Індивідуальні

заняття – 3

Індивідуальні

заняття – 3


СРС – 1

СРС – 1

СРС –1
Всього – 9

Всього – 9

Всього – 9
Загальна кількість балів за змістовий модуль 3 – 34 балів

Змістовий модуль № 4

Тема № 11

Тема № 12

Тема № 13

Модульний контроль за змістовий модуль

Лекція -1

Лекція -1

Лекція -1


7
Семінарське

заняття - 4

Семінарське

заняття - 4

Семінарське

заняття - 4
Індивідуальні

заняття – 3

Індивідуальні

заняття – 3

Індивідуальні

заняття – 3


СРС – 1

СРС –1


СРС – 1
Всього – 9

Всього – 9

Всього – 9
Загальна кількість балів за змістовий модуль 4 – 34 балів


Змістовий модуль № 5

Тема № 14

Тема № 15

Тема № 16

Тема № 17

Модульний

контроль за

змістовий

модуль


Лекція -1

Лекція -1

Лекція -1

Лекція -1

8


Семінарське

заняття - 4Семінарське

заняття - 4Семінарське

заняття - 4Семінарське

заняття - 4Індивідуальні

заняття – 3Індивідуальні

заняття – 3Індивідуальні

заняття – 3Індивідуальні

заняття – 3СРС – 1

СРС – 1

СРС – 1

СРС – 1

Всього – 9

Всього – 9

Всього – 9

Всього – 9

Загальна кількість балів за змістовий модуль 5 – 44 балів

НДР - 9Загалом за навчальну дисципліну – 112 балів

5.Плани проведення семінарських занять з кожної теми

Змістовий модуль 1

«Загальна характерстика Європейського Союзу»

Тема № 1 « Історичні та міжнародно-правові аспекти створення Європейського Союзу»


П л а н
1.Передумови утворення Європейського Союзу.

2.Утворення ЄС та його засновницькі документи.

3.Етапи становлення Європейського Союзу.

4.Лісабонській договір як противага єдиному Конституційному акту.


Питання для самоконтролю
1.Що означає термін «Європейські співтовариства»?

2.Який склад Європейського Союзу?

3. Яка мета створення Європейського Союзу?

4.Які відмінності між Радою Європи та Європейським Союзом ?

5. Які офіційні мови та символи діють у Європейському Союзі?

6.Які історичні передумови створення ЄС?

7.Які основні етапи формування ЄС?

8.Яке значення мав процесс розробки Конституційного Договору на подальший розвиток ЄС?

9.Чому не був ратифікований Конституційний Договір?

10. Коли був підписаний та ратифікований Лісабонський договір і яке він має значення для подальшого розвитку ЄС?

Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.
Додаткова література

1.Акульшина А.В. Европейское общественное движение за создание единой Европы в послевоенные годы (1945-1948) / А.В.Акульшина// Демократия и общественное движение в новое и новейшее время: история и общественная мысль. – Волгоград, 1998.

2.Акульшина А.В. Итоги председательства Франции в ЕС: Европа после Ниццы / А.В.Акульшина // Труды молодых ученых ВГУ. – Воронеж: ВГУ, 2001. – Вып.2.3.Анцупова Т.А. К проблеме определения понятия «европейское право» /Т.А.Анцупова //Актуальні проблеми держави і права. – 2005. Вип.24.

4.Астапенко В.А. Эволюция Европейского Союза (Амстердамский договор 1999 года): автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук / В.А.Астапенко. – М.: МГИМО (Ун-т) МИД РФ,2000.

5.Афанасьев Е.В. Федерализм Европейского Союза: автореферат дис. на соискание кандидата юридических наук / Е.В.Афанасьев. – М., 1999.

6.Борко Ю.А. От европейской идеи к единой Европе / Ю.А. Борко. – М. : Деловая литература, 2003.

7.Брацук І.З. Правова природа Європейського Союзу як вищої форми інтеграційного об’єднання / І.З.Брацук // Юридична газета. – 2009. - № 11,

8.Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС / Н.Ю.Кавешников //Актуальные проблемы Европы. – 2010. - № 2.

9. Капустін А. Я. Европейський союз: інтеграція і право. Р., 2000.10.Кембаев Ж.М. Римские договоры: историческое значение в деле европейской интеграции / Ж.М.Кембаев// Российский юридический журнал. – 2007. - № 4.

11.Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посібник / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко; за ред. Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.12.Муравйов В. Види компетенції реформованого Європейського Союзу / В.Мурайвйов, І.Березовська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2009. - № 37. – С. 53-57.

  1. 13.Мещерякова О. Юридическая природа Европейского Союза и

  2. суверенитет государств-членов /О.Мещерякова // Юрист-международник. –

  3. 2007. - № 1.

14.Энтин Л.М. Лиссабонский договор и реформа Европейского Союза / Л.М.Энтин // Журнал российского права. – 2010. - № 3.

Тема № 2 «Повноваження, мета та принципи діяльності Європейського Союзу»
П л а н
1.Поняття компетенції ЄС та її види.

2.Етапи становлення компетенції ЄС.

3.Компетенція ЄС у сфері поліцейського співробітництва та кримінальної юстиції.

4.Мета діяльності і реалізація компетенції ЄС.

5.Принципи діяльності ЄС.
Питання для самоконтролю
1.Дайте визначення терміну «компетенція»

2.Що означає предмет відання ЄС?

3.Що означає термін «повноваження»?

4.Назвіть складову компетенції ЄС.

5.Які джерела компетенції ЄС?

6.Визначте поняття «політика Союзу»?

7.Назвіть види компетенції ЄС.

8.Що означає мета створення і мета діяльності ЄС?

9.Які основні принципи діяльності ЄС?
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Афанасьев Е.В. Федерализм Европейского Союза: автореферат дис. на соискание кандидата юридических наук / Е.В.Афанасьев. – М., 1999.

2.Барандій М. Розподіл повноважень між органами ЄС за Лібонським договором //М.Барандій /Вісник Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини, - Львів, 2008.- Вип.25.

3.Бартенев С.А. Европейский Союз и государства-члены: разграничение компетенции / С.А.Бартенев. –М. : Изд. «Юрлитинформ», 2009.

4.Борко Ю.А. От европейской идеи к единой Европе / Ю.А. Борко. – М. : Деловая литература, 2003.

5.Брацук І.З. Правова природа Європейського Союзу як вищої форми інтеграційного об’єднання / І.З.Брацук // Юридична газета. – 2009. - № 11,

6.Вдовиченко О. Визначення компетенції ЄС за Лісабонським договором / О.Вдовиченко // Юридична Україна. – 2011. - № 5.

7. Жбанков В.А. Эволюция компетенции Европейского Союза и ее отражение в европейском праве: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.10 / Владимир Александрович Жбанков. – М., 2009.8.Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС / Н.Ю.Кавешников //Актуальные проблемы Европы. – 2010. - № 2.

9. Капустін А. Я. Европейський союз: інтеграція і право. Р., 2000.10.Кембаев Ж.М. Римские договоры: историческое значение в деле европейской интеграции / Ж.М.Кембаев// Российский юридический журнал. – 2007. - № 4.

11.Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посібник / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко; за ред. Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.12.Муравйов В. Види компетенції реформованого Європейського Союзу / В.Мурайвйов, І.Березовська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2009. - № 37. – С. 53-57.

  1. 13.Мещерякова О. Юридическая природа Европейского Союза и

  2. суверенитет государств-членов /О.Мещерякова // Юрист-международник. –

  3. 2007. - № 1.

14.Энтин Л.М. Лиссабонский договор и реформа Европейского Союза / Л.М.Энтин // Журнал российского права. – 2010. - № 3.
Тема № 3 «Механізм управління Європейського Союзу»
П л а н

1.Поняття та структура механізму ЄС.

2.Правовий статус органів Європейського Союзу.

2.Органи Європейського Союзу.

3.Принцип розподілу влади в формуванні та діяльності органів ЄС.
Питання для самоконтролю
1.Визначте поняття механізму держави.

2.За допомогою яких чинників ЄС забезпечує досягнення поставленої перед ним мети та реалізацію своїх повноважень?

3.Дайте характеристику системі органів ЄС.

4.Дайте поняття структури організаційного механізму ЄС.

5.Визначте поняття інституту та органу ЄС.

6.Які джерела правового статусу органів ЄС

7.Розкрийте сутність розподілу влади в формуванні та діяльності органів ЄС.

8. Які органи в ЄС віднесені до правоохоронних і яка у них компетенція.
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Афанасьев Е.В. Федерализм Европейского Союза: автореферат дис. на соискание кандидата юридических наук / Е.В.Афанасьев. – М., 1999.

2.Барандій М. Розподіл повноважень між органами ЄС за Лібонським договором //М.Барандій /Вісник Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини, - Львів, 2008.- Вип.25.

3.Бартенев С.А. Европейский Союз и государства-члены: разграничение компетенции / С.А.Бартенев. –М. : Изд. «Юрлитинформ», 2009.

4.Борко Ю.А. От европейской идеи к единой Европе / Ю.А. Борко. – М. : Деловая литература, 2003.

5.Брацук І.З. Правова природа Європейського Союзу як вищої форми інтеграційного об’єднання / І.З.Брацук // Юридична газета. – 2009. - № 11,

6.Вдовиченко О. Визначення компетенції ЄС за Лісабонським договором / О.Вдовиченко // Юридична Україна. – 2011. - № 5.

7.Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС / Н.Ю.Кавешников //Актуальные проблемы Европы. – 2010. - № 2.

8. Капустін А. Я. Европейський союз: інтеграція і право. Р., 2000.9.Кембаев Ж.М. Римские договоры: историческое значение в деле европейской интеграции / Ж.М.Кембаев// Российский юридический журнал. – 2007. - № 4.

10.Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посібник / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко; за ред. Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.11.Муравйов В. Види компетенції реформованого Європейського Союзу / В.Муравйов, І.Березовська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2009. - № 37. – С. 53-57.

  1. 12.Мещерякова О. Юридическая природа Европейского Союза и

  2. суверенитет государств-членов /О.Мещерякова // Юрист-международник. –

  3. 2007. - № 1.

13.Энтин Л.М. Лиссабонский договор и реформа Европейского Союза / Л.М.Энтин // Журнал российского права. – 2010. - № 3.

Тема № 4 «Судова система Європейського Союзу»
П л а н
1.Судова влада в ЄС і її роль в затвердженні основних засад правопорядку.

2. Формування судів ЄС.

3. Юрисдикція судів ЄС.

4. Розгляд справ в судах ЄСПитання для самоконтролю
1.Дайте характеристику судовій владі ЄС.

2.Яка структура сулової системи ЄС.

3.Назвіть особливості судової системи ЄС.

4.Що таке юрисдикція судів ЄС?

5.Назвіть підстави розмежування юрисдикції судів ЄС.

6.Як формуються суди ЄС.

7.Охарактеризуйте організацію діяльності судів ЄС.

8.Хто такі генеральні адвокати.

9.Назвіть кваліфікаційні вимоги для призначення суддів.

10.Розкрийте порядок розгляду справ в судах.

11.Визначте порядок оскарження рішень судів.

Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Анакіна Т.Прецедентні рішення Суду Європейських співтовариств у становленні правопорядку ЄС /Т.Анакіна // Підприємництво, госп-во і право, - 2008. № 2.

2.Буроменський М. В. Звернення до Європейського Суду з прав
людини: Практика Суду і особливості українського законодавства / Харьк. правозахисна група. — X.: Фоліо, 2000.

3.Гаджиев С.Ш. Судебный ракурс европейской правовой интеграции / С.Ш.Гаджиев// Современное право. – 2010. - № 10.

4. Климович О. Застосування прецедентної практики Європейського Суду з прав людини судами України // Адвокат. – 2001. - № 23. – С. 38 – 39.5. Кухнюк Д.В. До питання про судовий прецедент в кримінальному процесі України // Вісник: Юридичні науки. Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2001. – Вип. 43. – С.60 – 63.

6. Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: монографія / Т.В. Комарова. – Х. : Право, 2010.

7.Назаров І.В. Структура та принципи побудови судової системи Європейського Союзу / І.В.Назаров //Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2010. - № 6.

8. Ентін Л.М. Суд Європейських співтовариств. Правові форми забезпечення західноєвропейської інтеграції. — Р., 1987;

9.Яворська І.М. Роль суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / І.М.Яворська; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2010.

10. Яценко К. Уніфікація правових норм та гармонізація національних законодавств як способи наближення правового регулювання в державах – членах Європейського Співтовариства // Український часопис міжнародного права. – 2002. - № 3. – С. 95-104

Змістовий модуль №2

«Право Європейського Союзу: поняття, принципи, джерела, система»

Тема № 5 «Поняття та сутність права Європейського Союзу»
П л а н
1.Поняття права ЄС, його предмет і метод.

2.Поняття правової системи та системи права ЄС.

3.Принципи права ЄС.

4.Співвідношення права ЄС, міжнародного та національного права держав-членів.


Питання для самоконтролю
1.Дайте визначення предмету права Європейського Союзу.

2.Назвіть етапи розвитку права ЄС.

3.В чому полягає сутність правової системи?

4. З яких елементів складається правова система?

5.Назвіть риси правової системи ЄС.

6.Як співвідносяться між собою поняття «правова система», «система права», «система законодавства»?

7.Назвіть методи регулювання права ЄС.

8.Дайте визначення принципів права ЄС.

9.Що таке легітимність та конституційність правової системи ЄС.

10. Визначте міжнородно-правові риси права ЄС.

11.Розкрийте співвідношення права ЄС, міжнародного і національного права держав-членів.
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.
Додаткова література

1.Алексеев С.С. Право на пороге третьего тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М. : Статут, 2000.

2.Анцупова Т.А. К проблеме определения понятия «европейское право»/ Т.А.Анцупова // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – вип. 24.

3.Булгакова Д.О. Особливості «первинних» джерел права ЄС /Д.О.Булгакова // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. – 2010. – Т.15. – Вип.1.

4.Журавлев Е.В. Право Европейского Союза как особая правовая система/ Е.В.Журавлев //Современное право.- 2008. - № 6.

5.Журавлев Е.В. Феномен права Европейского Союза / Е.В.Журавлев //Юридические науки.- 2008. - № 1.

6.Кембаев Ж.М. О праве Европейского Союза / Ж.М.Кембаев //Современное право. – 2010. - № 6.

7.Луць Л.А. Механізм взаємодії джерел європейського права /Л.А.Луць//Порівняльно-правові дослідження. – 2007.- № 1-2.

8.Марченко М.Н. Виды источников права ЕС. Источники первичного права./ М.Н.Марченко //Вестник Московского университета. Сер.11: Право. – 2009. № 3.

9.Селиверстов С.С. Вопросы соотношения международного и европейского права / С.С.Селиверстов // Моск. журнал международного права. – 2004. - № 1 (53).

10.Смирнова К.В. Ієрархія джерел права ЄС / К.В.Смирнова //Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб.наук.праць. – Вип.40. – ч.2. – 2003.

11.Стрельцова О.В. Європейське право як багатовимірний феномен: підходи до розуміння і визначення поняття / О.В.Стрельцова //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. - № 7.

12.Яворська І.М. Роль суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / І.М.Яворська; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2010.

13. Яценко К. Уніфікація правових норм та гармонізація національних законодавств як способи наближення правового регулювання в державах – членах Європейського Співтовариства // Український часопис міжнародного права. – 2002. - № 3. – С. 95-104
Тема № 6 «Поняття та види джерел права ЄС»

П л а н
1. Поняття та система джерел права ЄС.

2. Джерела первинного права ЄС.

3. Джерела вторинного права ЄС.

4.Джерела прецедентного права ЄС.

5.Судова практика як джерело права ЄС.

Питання для самоконтролю
1.Визначте поняття джерела права.

2.Чи виступають засновницькі договри ЄС джерелами права?

3.Назвіть систему джерел права ЄС.

4.Назвіть акти вторинного права ЄС.

5.Охарактеризуйте судові рішення як джерело права ЄС.

6.Чи виступають у якості джерел права міжнародні угоди ЄС?
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Алексеев С.С. Право на пороге третьего тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М. : Статут, 2000.

2.Анцупова Т.А. К проблеме определения понятия «европейское право»/ Т.А.Анцупова // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – вип. 24.

3.Булгакова Д.О. Особливості «первинних» джерел права ЄС /Д.О.Булгакова // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. – 2010. – Т.15. – Вип.1.

4.Журавлев Е.В. Право Европейского Союза как особая правовая система/ Е.В.Журавлев //Современное право.- 2008. - № 6.

5.Журавлев Е.В. Феномен права Европейского Союза / Е.В.Журавлев //Юридические науки.- 2008. - № 1.

6.Кембаев Ж.М. О праве Европейского Союза / Ж.М.Кембаев //Современное право. – 2010. - № 6.

7.Луць Л.А. Механізм взаємодії джерел європейського права /Л.А.Луць//Порівняльно-правові дослідження. – 2007.- № 1-2.

8.Марченко М.Н. Виды источников права ЕС. Источники первичного права./ М.Н.Марченко //Вестник Московского университета. Сер.11: Право. – 2009. № 3.

9.Селиверстов С.С. Вопросы соотношения международного и европейского права / С.С.Селиверстов // Моск. журнал международного права. – 2004. - № 1 (53).

10.Смирнова К.В. Ієрархія джерел права ЄС / К.В.Смирнова //Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб.наук.праць. – Вип.40. – ч.2. – 2003.

11.Стрельцова О.В. Європейське право як багатовимірний феномен: підходи до розуміння і визначення поняття / О.В.Стрельцова //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. - № 7.

12.Яворська І.М. Роль суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / І.М.Яворська; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2010.

13. Яценко К. Уніфікація правових норм та гармонізація національних законодавств як способи наближення правового регулювання в державах – членах Європейського Співтовариства // Український часопис міжнародного права. – 2002. - № 3. – С. 95-104

Тема № 7 «Правотворчі процедури в праві ЄС»
П л а н
1.Поняття законодавчого процесу в праві ЄС.

2.Загальні і спеціальні процедури ухвалення рішень в ЄС.

3.Процес приєднання ЄС до міжнародних договорів.

4.Видання актів делегованого законодавства.Питання для самоконтролю
1.Розкрийте поняття законотворчого процесу в ЄС.

2.Проаналізуйте правові акти інститутів, органів та установ ЄС і проведіть їх класифікацію.

3. Визначте законодавчий процес і законодавчі процедури ЄС.

4.Назвіть загальні і спеціальні процедури.

5.Дайте поняття актів делегованого законодавства.
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Алексеев С.С. Право на пороге третьего тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М. : Статут, 2000.

2.Анцупова Т.А. К проблеме определения понятия «европейское право»/ Т.А.Анцупова // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – вип. 24.

3.Булгакова Д.О. Особливості «первинних» джерел права ЄС /Д.О.Булгакова // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. – 2010. – Т.15. – Вип.1.

4.Журавлев Е.В. Право Европейского Союза как особая правовая система/ Е.В.Журавлев //Современное право.- 2008. - № 6.

5.Журавлев Е.В. Феномен права Европейского Союза / Е.В.Журавлев //Юридические науки.- 2008. - № 1.

6.Кембаев Ж.М. О праве Европейского Союза / Ж.М.Кембаев //Современное право. – 2010. - № 6.

7.Луць Л.А. Механізм взаємодії джерел європейського права /Л.А.Луць//Порівняльно-правові дослідження. – 2007.- № 1-2.

8.Марченко М.Н. Виды источников права ЕС. Источники первичного права./ М.Н.Марченко //Вестник Московского университета. Сер.11: Право. – 2009. № 3.

9.Селиверстов С.С. Вопросы соотношения международного и европейского права / С.С.Селиверстов // Моск. журнал международного права. – 2004. - № 1 (53).

10.Смирнова К.В. Ієрархія джерел права ЄС / К.В.Смирнова //Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб.наук.праць. – Вип.40. – ч.2. – 2003.

11.Стрельцова О.В. Європейське право як багатовимірний феномен: підходи до розуміння і визначення поняття / О.В.Стрельцова //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. - № 7.

12.Яворська І.М. Роль суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / І.М.Яворська; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2010.

13. Яценко К. Уніфікація правових норм та гармонізація національних законодавств як способи наближення правового регулювання в державах – членах Європейського Співтовариства // Український часопис міжнародного права. – 2002. - № 3. – С. 95-104

Змістовий модуль № 3

«Правові основи соціальної політики та захисту прав людини і громадянина у ЄС»

Тема № 8 «Правове положення людини і громадянина в правовій системі ЄС»
П л а н
1.Генезіс сучасних уявлень про права людини.

2.Структура прав людини і основних свобод.

3.Права людини в правовій системі ЄС.

4.Європейська система захисту прав людини.

5.Становлення принципу захисту прав людини в праві ЄС.
Питання для самоконтролю
1.Охарактеризуйте особу як соціальниц суб’єкт державно-правових відносин.

2.Розкрийте концепцію прав людини у міжнародному праві.

3.Назвіть основні ознаки прав людини.

4.Покажіть виникнення та еволюцію прав людини.

5.Назвіть класифікацію прав людини.

6.Охарактеризуйте теорію «трьох поколінь» прав людини

7.Яким чином права та свободи людини і громадянина закріплені у праві ЄС.

8.Назвіть основні та інші права людини і громадянина.

9.Охарактеризуйте Європейську систему захисту прав людини.

10.Яке значення має громадянство ЄС у захисті прав людини і громадянина.

11.Яку роль в захисті прав людини і громадянина відіграють національні судові органи.

12.Назвіть систему гарантій прав і свобод людини і громадянина в праві ЄС.
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Атаниязова Ю.А. К вопросу о соотношении национального и европейского гражданства в ЕС / Ю.А.Атаниязова //Право: теория и практика. – 2004. - № 9.

2.Буроменський М. В. Звернення до Європейського Суду з прав
людини: Практика Суду і особливості українського законодавства / Харьк. правозахисна група. — X.: Фоліо, 2000.

3.Венецька О. Лісабонський договір і єдині європейські стандарти прав людини / О.Венецька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49.

4.Заблоцька Л. Формування ідеї прав людини в ЄС / Л.Заблоцька //Законотворчість. – 2005. – Вип. 4.

5. Климович О. Застосування прецедентної практики Європейського Суду з прав людини судами України // Адвокат. – 2001. - № 23. – С. 38 – 39.

6.Энтин М.Л. Защита и обеспечение прав человека по праву Евросоюза: курс лекций / М.Л.Энтин. – М.: МГИМО, 2003.

7. Яковюк І.В. Громадянство ЄС: поняття і співвідношення з національним громадянством / І.В.Яковюк // Проблеми законності. – 2010. Вип. 107.Тема №9 «Правове регулювання політики ЄС в області освіти і культури»
П л а н
1.Засновницькі договори ЄС і сфера освіти та культури.

2.Основні програми ЄС в області освіти.

3.Основні програми ЄС в області культури.

4.Відзеркалення культурної, релігійної і мовної різноманітності в Хартії ЄС про основні права 2007 р.


Питання для самоконтролю
1.Проаналізуйте компетенцію ЄС в області освіти і культури.

2.Визначте нормативні акти ЄС, які регулюють політиику в області освіти і культури.

3.Назвіть правові основи політики ЄС в області освіти і культури.

4.Охарактеризуйте основні прогами ЄС в області освіти.

5.Визначте основні програми ЄС в області культури.

6.Дайте характеристику правовому режиму торгівлі культурними цінностями.

7.Назвіть основні права громадян ЄС в області освіти та культури.

8.Визначте гарантії прав громадян ЄС в області освіти і культури.

9.Яку роль відіграє Хартія ЄС про основні права у забезпеченні прав громадян в області освіти і культури.
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Д.Дайнен; пер. з англ.- К.: К.І.С.,2006.

2.Делинский А.А. Правовые основы социальной политики Европейского Союза / А.А.Делинский // Право, держава, духовність: шдяхи розвитку та взаємодії. – 2006.

3.Добрянський С. Внесок Ради Європи та ЄС у становлення панєвропейської культури прав людини / С.Добрянський // Актуальні проблеми політики. – 2002. – Вип.13-14.

4.Кухарчук И.П. Исторические аспекты культурно-правового влияния на развитие Европейского Союза / И.П.Кухарчук //История государства и права. – 2006. - № 10.

5.Мусіс Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Н.Мусіс; пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006.

6.Осіпова Л.В. Інтеграція України до ЄС та проблеми адаптації системи вищої освіти / Л.В.Осіпова // Регіональні переспективи. – 2003. - № 2.

7.Фірстов С. Рамкові програми Євросоюзу в контексті створення єдиного наукового європейського простору / С.Фірстов // Вісник Національної Академії наук України. – 2003. - № 5.

8.Шишлов А.А. Реформа телекоммуникационного законодательства в ЕС 2009 года / А.А.Шишлов // Закон и право. – 2010. - № 7.
Тема № 10 «Правові основи політики ЄС у соціальній сфері, сфері праці та охорони здоров’я»
П л а н
1. Соціальна політика Європейського Союзу.

2.Механізм реалізації соціальної політики ЄС.

3.Європейська соціальна Хартія й права людини.

4.Правове регулювання трудових відносин на підприємствах ЄС.

5. Охорона праці в законодавстві ЄС.

6.Забезпечення охорони здоров’я населення в ЄС.Питання для самоконтролю
1.Чим викликана необхідність у проведенні скоординованої політики ЄС у соціальній сфері ?

2.Назвіть правові основи соціальної політики ЄС.

3.Які джерела соціальних прав громадян в праві ЄС.

4.Охарактеризуйте механізм реалізації соціальної політики ЄС.

5.Назвіть нормативні акти, які регулюють політику ЄС у соціальній сфері, сфері праці та охорони здоров’я.

6.Розкрийте принцип рівності чоловіків і жінок в професійному житті.

7.Які основні напрямки політики ЄС у сфері охорони здоров’я.
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Вандамм Ф. Пересмотр Европейской социальной хартии / Ф.Вандамм// Международный обзор труда. – Т.133. - № 4-6.

2.Головко О.І. Функція та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики: автореф. канд. юрид. наук / О.І.Головко. – Львів, 2003.

3.Дарморіс О.М. Основные этапы становления и развития трудового права ЕС / О.М.Дарморіс //Митна справа. - № 3(63). – 2009.

4.Исаченко Т.М. Социальная политика Европейского Союза: опыт развития // Труд за рубежом. – 1999. - № 1.

5.Каширина Е. Единая социальная политика Европейского Союза (реальность и переспективы) / Е.Каширина // Власть. – 2009. - № 7.

6.Костюк В. Умови праці за законодавством ЄС / В.Костюк // Справочник кадровика. – 2007. - № 4.

7.Чубарова Т.В. Гендерные проблемы занятости в странах Европейского Союза /Т.В.Чубарова //Труд за рубежом. – 2002. - № 4.Змістовий модуль № 4
«Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС»

Тема №11 « Правовий режим спільного ринку»
П л а н
1.Поняття та принципи спільного ринку.

2. Свобода пересування товарів.

3. Свобода пересування осіб, услуг та капіталів

Питання для самоконтролю

1.Визначте поняття спільного ринку ЄС.

2.Які принципи побудови спільного ринку ЄС.

3.Назвіть нормативні акти, які регулюють відносини спільного ринку ЄС.

4.Дайте визначення свободи пересування товарів.

5.Дайте визначення свободи пересування осіб.

6.Які обмеження встановлені в свободі пересування осіб.

7. Розкрийте зміст послуги і категорії свободи надання послуг.

8.Назвіть компоненти свободи установи.
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Буторина О.В. Экономический и валютный Союз ЕС в мире. Теория и практика. / О.В.Буторина: доклады. - № 85. – М., 2001.

2.Гаряча Ю.П. Правові засади внутрішнього ринку Європейського Союзу / Ю.П.Гаряча //Стратегічні приорітети. – 2009. - № 1(10).

3.Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза: учебн. пособие/ Г.Дейвис. – К.: Знання Прес. 2004.

4.Жамкочьян С. Единое таможенное законодательство Европы: от Римского договора к модернизированному Таможенному кодексу /С.Жамкочьян // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. – 2010. № 4.

5.Зоріна О. Фінансова система Європейського Союзу: історико-правові аспекти становлення і розвитку / О.Зоріна // Юридичний журнал.Коментарі.Судова практика. – 2011. - № 1.

6.Зоріна О.І. Формування бюджетного права ЄС/ О.І.Зоріна //Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – Вип.34.

7.Ківалов С.В. Митна політика України /С.В.Ківалов, Б.А.Кормич. – Одеса: Юридична література, 2001.

8.Тачинська Й. Право внутрішнього ринку ЄС: навчю посібник /Й.Тачинська, О.Ільченко. – К.: ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, 2005.

9.Прокопенко Є.Л. Банківське право ЄС: навч. посібник / Є.Л.Прокопенко, Б.М.Криволапов. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004.

10.Ярышев С.Н. Сравнительный международно-правовой анализ единого экономического пространства ЕС и единого экономического пространства ЕврАзЭС \С.Н.Ярышев //Московский журнал международного права. – 2010. - № 4.

Тема № 12 «Правове регулювання фінансово-економічних відносин»
П л а н
1. Сутність, мета та правова основа Економічного і валютного союзу.

2.Правове регулювання єдиної валюти «євро»

3.Правова природа бюджету і порядок його ухвалення.

4.Мета, завдання, структура та сфери діяльності Європейської системи центральних банків.
Питання для самоконтролю
1.Визначте поняття економічного та валютного союзу.

2.Які критерії зближення держав-членів, які передбачені в ст. 121 ДФЄС.

3.Якими нормативними актами регулюється перехід на єдину валюту «євро».

4.Визначте Європейську систему центральних банків і покажіть її роль у правовому регулюванні економічного та валютного союзу.

5.Дайте характеристику фінансовій системі ЄС.

6.Визначте поняття бюджету ЄС.

7.Визначте роль Європейського інвестиційного банку.

8.Дайте загальне поняття банківського права і банківської системи ЄС.
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Буторина О.В. Экономический и валютный Союз ЕС в мире. Теория и практика. / О.В.Буторина: доклады. - № 85. – М., 2001.

2.Гаряча Ю.П. Правові засади внутрішнього ринку Європейського Союзу / Ю.П.Гаряча //Стратегічні приорітети. – 2009. - № 1(10).

3.Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза: учебн. пособие/ Г.Дейвис. – К.: Знання Прес. 2004.

4.Жамкочьян С. Единое таможенное законодательство Европы: от Римского договора к модернизированному Таможенному кодексу /С.Жамкочьян // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. – 2010. № 4.

5.Зоріна О. Фінансова система Європейського Союзу: історико-правові аспекти становлення і розвитку / О.Зоріна // Юридичний журнал.Коментарі.Судова практика. – 2011. - № 1.

6.Зоріна О.І. Формування бюджетного права ЄС/ О.І.Зоріна //Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – Вип.34.

7.Ківалов С.В. Митна політика України /С.В.Ківалов, Б.А.Кормич. – Одеса: Юридична література, 2001.

8.Тачинська Й. Право внутрішнього ринку ЄС: навчю посібник /Й.Тачинська, О.Ільченко. – К.: ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, 2005.

9.Прокопенко Є.Л. Банківське право ЄС: навч. посібник / Є.Л.Прокопенко, Б.М.Криволапов. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004.

10.Ярышев С.Н. Сравнительный международно-правовой анализ единого экономического пространства ЕС и единого экономического пространства ЕврАзЭС \С.Н.Ярышев //Московский журнал международного права. – 2010. - № 4.
Тема № 13 «Митний союз та антимонопольна політика ЄС»
П л а н
1.Поняття та сутність митного союзу ЄС.

2.Становлення та еволюція митного союзу ЄС.

3.Правові основи антимонопольної політики ЄС.

4.Право конкуренції ЄС.Питання для самоконтролю:
1.Назвіть джерела митного права ЄС.

2.Дайте характеристику становленню та еволюції митного союзу ЄС.

3.Що таке митна територія ЄС?

4.Назвіть основні принципи тарифного та нетарифного регулювання в ЄС.

5.Назвіть митні режими ЄС.

6.Дайте поняття конкуретного права ЄС.

7.Яка мета та завдання антимонопольної політики ЄС ?

8.Дайте характеристику антидемпінговому законодавстві ЄС.

9.Як відбувається регулювання угод між суб’єктами підприємницької діяльності?
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Буторина О.В. Экономический и валютный Союз ЕС в мире. Теория и практика. / О.В.Буторина: доклады. - № 85. – М., 2001.

2.Гаврилюк Ю.О. Правове регулювання митних відносин у рамках ЄС /Ю.Ю.Гаврилюк //Митна справа в Україні: теорія і практика, К., 2008.

3.Гаряча Ю.П. Правові засади внутрішнього ринку Європейського Союзу / Ю.П.Гаряча //Стратегічні приорітети. – 2009. - № 1(10).

4.Дацик А. Вступ до митного права ЄС / А.Дацик // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби, 2004.

5.Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза: учебн. пособие/ Г.Дейвис. – К.: Знання Прес. 2004.

6.Жамкочьян С. Единое таможенное законодательство Европы: от Римского договора к модернизированному Таможенному кодексу /С.Жамкочьян // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. – 2010. № 4.

7.Зоріна О. Фінансова система Європейського Союзу: історико-правові аспекти становлення і розвитку / О.Зоріна // Юридичний журнал.Коментарі.Судова практика. – 2011. - № 1.

8.Зоріна О.І. Формування бюджетного права ЄС/ О.І.Зоріна //Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – Вип.34.

9.Ківалов С.В. Митна політика України /С.В.Ківалов, Б.А.Кормич. – Одеса: Юридична література, 2001.

10.Тачинська Й. Право внутрішнього ринку ЄС: навчю посібник /Й.Тачинська, О.Ільченко. – К.: ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, 2005.

11.Прокопенко Є.Л. Банківське право ЄС: навч. посібник / Є.Л.Прокопенко, Б.М.Криволапов. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004.

12.Ярышев С.Н. Сравнительный международно-правовой анализ единого экономического пространства ЕС и единого экономического пространства ЕврАзЭС \С.Н.Ярышев //Московский журнал международного права. – 2010. - № 4.

Змістовий модуль № 5
«Простір свободи, безпеки та правосуддя»

Тема № 14 «Законодавство ЄС про візи та візовий режим»

П л а н
1. Конвенція від 19.06.1990 р. та її роль в створенні Шенгенського простору.

2.Система та класифікація віз.

3. Шенгенська віза: поняття, типи, умови видачі.

4.Види на проживання і візи для довгострокового перебування.Питання для самоконтролю
1.Назвіть нормативні акти візової політики ЄС.

2.Визначте поняття Шенгенського простору та Шенгенської візи.

3.Які умови видачи віз?

4.Дайте характеристику системі віз ЄС.

5.Яка існує класифікація віз у ЄС?

6.Назвіть порядок видачи Шенгенської візи.

7.Яка структура і зміст Шенгенської візи?
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Березняк В. Сучасні тенденції розвитку та застосування екстрадиції: європейський ордер на арешт /В.Березняк // Право України. – 2006. - № 11.

2. Бельский К. С. Полицейское право : лекционный курс / К. С. Бельский — М.: «Дело и сервис», 2004. – 816 с.

3.Бирюков П.Н. О некоторых аспектах деятельности Евроюста /П.Н.Бирюков //Международное публичное и частное право. – 2007. - № 2.

4.Бубнофф Е. Боротьба зі злочинністю на інституційному рівні в ЄС /Е.Бубнофф //Юридична Україна. – 2003. - №2.


Каталог: Programmi 14 15
Programmi 14 15 -> Міністерство освіти і науки України
Programmi 14 15 -> Міністерство освіти і науки України
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Робоча програма навчальної дисципліни нормативної навчальної дисципліни «Муніципальне право» галузі знань 0304
Programmi 14 15 -> Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «організація судових та правоохоронних органів україни»
Programmi 14 15 -> Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «контроль у соціальному управлінні»
Programmi 14 15 -> Робоча програма нормативної дисципліни цивільне та сімейне право
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка