Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань


Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, структура / В.В. Войников // Российская юстиция. — 2005. — № 2. — С. 20-22Сторінка3/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.81 Mb.
#12435
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, структура / В.В. Войников // Российская юстиция. — 2005. — № 2. — С. 20-22


6. Горшенева И. А. Полиция в механизме современного демократического государства: учеб. пособие / Горшенева И. А.— М.: Юнити – Дана, 2004. — 174 с. — (Фонд содействия правоохранительным органам «Закон и право»).

7.Гринда Н. Політичні і правові рамки спільної міграційної політики ЄС /Н.Гринда //Вісник Львівського університету. Серія: Иіжнародні відносини. – 2001. - № 4.


8.Дзюбій О. Правові та інституційні основи візової політики до прикордонного співробітництва в рамках ЄС /О.Дзюбій //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 12.

9. Дір Ю. І. Правові аспекти становлення «простору свободи, безпеки та юстиції» у розширеному ЄС /Ю.І. Дір, З.М. Макаруха // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки; НАН України, Ін-т держави і права


ім. В. М. Корецького. — К. —2007. — № 33. — С.559 -564

10.Кареклас С. Кримінальне право ЄС: навч. посібник /С.Кареклас, М.І.Пашковський. – К.: ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, 2004.

11.Курко М. Організаційно-правові засоби спільної політики України та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ / М.Курко //Право і безпека. – 2004. -№ 3.

12.Максименко С.В. Шенгенское право и свобода передвижения: международно-правовые аспекты глобальной миграции /С.В.Максименко. – Одесса: Астропринт, 2005.

13.Муравйов В. Правові засади функціонування простору свободи, безпеки та юстиції ЄС /В.Муравйов //Віче. – 2011. - № 10.

14.Овсюк О. М. Біженці в Європі / О. М. Овсюк // Часопис Київського університету права. —2002. — № 4. — С. 73-79

15.Олаки А. Х. Право убежища и международная зашита беженцев / А. Х. Олаки // Проблемы развития юридической науки и практики в условиях формирования правовой системы Украины. Сборник научных трудов /Под ред. Н.И. Панова. — Национальная юридическая академия Украины им. Я. Мудрого. — 1995. — 167 с.

16.Підлісецький Л. Включення Шенгенських угод до правової системи ЄС / Л.Підлісецький //Вісник ЛНУ ім.І.Франка. Серія: Міжнародні відносини. – 2004. - № 14.

17. Приянчук І. В. Міжнародно-правові стандарти діяльності судових органів держав-членів Ради Європи у сфері взаємної правової допомоги /Приянчук І. В.// Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом» Інститут законодавства Верховної Ради України. — 1998. — С. 419

18.Проневич О.С. Порівняльне поліцейське право / О.С. Проневич // Порівняльне правознавство: навч. посіб. / [І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, О. С. Проневич та ін.]. — під ред. О.О. Погрібного. —Х.: Вид-во Харківського нац. Ун-ту внутр. справ, 2006. — С. 222 —291

19. Татам Алан. Право Європейського Союзу: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Алан Татам // Переклад з англійської. — К., «Абрис», 1998. – 424 с.

20. Четвериков А. О. Репрессивные (карательные) службы / А. О. Четвериков //Кашкин С. Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Кашкин С. Ю., Кутафин О. Е., Четвериков А. О.; пер. с англ. А. О. Четвериков; под ред. С.Ю. Кашкина. — М.: ИНФРА – М, 2008. — С. 253

21. Шемятников В. Г. Европейская интеграция : учебн. пособие / Шемятников В. Г. — М.: Международные отношения, 2003. — 400 с.

22.Договор о функционировании Европейского Союза от 25.03.1957 г. // Кашкин С.Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Кашкин С. Ю., Кутафин О. Е., Четвериков А. О.; пер. с англ. А. О. Четвериков; под ред. С. Ю. Кашкина. — М.: ИНФРА – М, 2008. — С. 211-381


23. Договор между Королевством Нидерландов, Королевством Бельгии, Федеративной Республикой Германии, Французской Республикой и Великим Герцогством Люксембург о поэтапной отмене контроля на общих границах от14.06.1985г. http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenagr.htm


24. Кодекс Співдружності про режим перетинання особами кордонів від 15.03.2006 р.

25. Конвенция «О применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах от 19.06.1990 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными Директивой от 28 ноября 2002 года N 2002/90/ЕС, Рамочным решением от 28 ноября 2002 года N 2002/946/ПВД)//http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenconv.htmТема № 15 «Загальна кримінальна політика та законодавство ЄС у сфері боротьби зі злочинністю»
П л а н
1.Загально-кримінальна політика ЄС.

2.Захист прав потерпілого за законодавством ЄС.

3.Видача осіб, які вчинили злочин. Європейський ордер на арешт.

4.Антитерористичне законодавство ЄС.Питання для самоконтролю

1.Які передумови сприяли загальній кримінальній політиці ЄС?

2.Що таке транснаціональна злочинність?

3.Назвіть основні функції і завдання урядової групи ТРЕВІ?

4.Назвіть основні джерела права у боротьбі зі злочинністю?

5.Яка законодавча регламентація правового статусу потерпілого у кримінальному процесі?

6.Який мінімальний обсяг прав потерпілого визнається країнами ЄС?

7.Які завдання Конвенції про передачу засуджених осіб?

8.Назвіть основні умови, за яких особа може бути передана іншій державі.

9.Визначте поняття європейського ордеру на арешт.

10.Яка процедура видачі осіб, винних у скоєнні злочину?

11.Які є підстави для невиконання ордеру на арешт?

12.Які діяння визнаються терористичними злочинами?
Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Березняк В. Сучасні тенденції розвитку та застосування екстрадиції: європейський ордер на арешт /В.Березняк // Право України. – 2006. - № 11.

2. Бельский К. С. Полицейское право : лекционный курс / К. С. Бельский — М.: «Дело и сервис», 2004. – 816 с.

3.Бирюков П.Н. О некоторых аспектах деятельности Евроюста /П.Н.Бирюков //Международное публичное и частное право. – 2007. - № 2.

4.Бубнофф Е. Боротьба зі злочинністю на інституційному рівні в ЄС /Е.Бубнофф //Юридична Україна. – 2003. - №2.


Каталог: Programmi 14 15
Programmi 14 15 -> Міністерство освіти і науки України
Programmi 14 15 -> Міністерство освіти і науки України
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Робоча програма навчальної дисципліни нормативної навчальної дисципліни «Муніципальне право» галузі знань 0304
Programmi 14 15 -> Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «організація судових та правоохоронних органів україни»
Programmi 14 15 -> Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «контроль у соціальному управлінні»
Programmi 14 15 -> Робоча програма нормативної дисципліни цивільне та сімейне право
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка