Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань


Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, структура / В.В. Войников // Российская юстиция. — 2005. — № 2. — С. 20-22Сторінка5/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.81 Mb.
#12435
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, структура / В.В. Войников // Российская юстиция. — 2005. — № 2. — С. 20-22


6. Горшенева И. А. Полиция в механизме современного демократического государства: учеб. пособие / Горшенева И. А.— М.: Юнити – Дана, 2004. — 174 с. — (Фонд содействия правоохранительным органам «Закон и право»).

7.Гринда Н. Політичні і правові рамки спільної міграційної політики ЄС /Н.Гринда //Вісник Львівського університету. Серія: Иіжнародні відносини. – 2001. - № 4.


8.Дзюбій О. Правові та інституційні основи візової політики до прикордонного співробітництва в рамках ЄС /О.Дзюбій //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 12.

9. Дір Ю. І. Правові аспекти становлення «простору свободи, безпеки та юстиції» у розширеному ЄС /Ю.І. Дір, З.М. Макаруха // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки; НАН України, Ін-т держави і права


ім. В. М. Корецького. — К. —2007. — № 33. — С.559 -564

10.Кареклас С. Кримінальне право ЄС: навч. посібник /С.Кареклас, М.І.Пашковський. – К.: ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, 2004.

11.Курко М. Організаційно-правові засоби спільної політики України та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ / М.Курко //Право і безпека. – 2004. -№ 3.

12.Максименко С.В. Шенгенское право и свобода передвижения: международно-правовые аспекты глобальной миграции /С.В.Максименко. – Одесса: Астропринт, 2005.

13.Муравйов В. Правові засади функціонування простору свободи, безпеки та юстиції ЄС /В.Муравйов //Віче. – 2011. - № 10.

14.Овсюк О. М. Біженці в Європі / О. М. Овсюк // Часопис Київського університету права. —2002. — № 4. — С. 73-79

15.Олаки А. Х. Право убежища и международная зашита беженцев / А. Х. Олаки // Проблемы развития юридической науки и практики в условиях формирования правовой системы Украины. Сборник научных трудов /Под ред. Н.И. Панова. — Национальная юридическая академия Украины им. Я. Мудрого. — 1995. — 167 с.

16.Підлісецький Л. Включення Шенгенських угод до правової системи ЄС / Л.Підлісецький //Вісник ЛНУ ім.І.Франка. Серія: Міжнародні відносини. – 2004. - № 14.

17. Приянчук І. В. Міжнародно-правові стандарти діяльності судових органів держав-членів Ради Європи у сфері взаємної правової допомоги /Приянчук І. В.// Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом» Інститут законодавства Верховної Ради України. — 1998. — С. 419

18.Проневич О.С. Порівняльне поліцейське право / О.С. Проневич // Порівняльне правознавство: навч. посіб. / [І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, О. С. Проневич та ін.]. — під ред. О.О. Погрібного. —Х.: Вид-во Харківського нац. Ун-ту внутр. справ, 2006. — С. 222 —291

19. Татам Алан. Право Європейського Союзу: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Алан Татам // Переклад з англійської. — К., «Абрис», 1998. – 424 с.

20. Четвериков А. О. Репрессивные (карательные) службы / А. О. Четвериков //Кашкин С. Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Кашкин С. Ю., Кутафин О. Е., Четвериков А. О.; пер. с англ. А. О. Четвериков; под ред. С.Ю. Кашкина. — М.: ИНФРА – М, 2008. — С. 253

21. Шемятников В. Г. Европейская интеграция : учебн. пособие / Шемятников В. Г. — М.: Международные отношения, 2003. — 400 с.

22.Договор о функционировании Европейского Союза от 25.03.1957 г. // Кашкин С.Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Кашкин С. Ю., Кутафин О. Е., Четвериков А. О.; пер. с англ. А. О. Четвериков; под ред. С. Ю. Кашкина. — М.: ИНФРА – М, 2008. — С. 211-381


23. Договор между Королевством Нидерландов, Королевством Бельгии, Федеративной Республикой Германии, Французской Республикой и Великим Герцогством Люксембург о поэтапной отмене контроля на общих границах от14.06.1985г. http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenagr.htm

24. Конвенция «О применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах от 19.06.1990 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными Директивой от 28 ноября 2002 года N 2002/90/ЕС, Рамочным решением от 28 ноября 2002 года N 2002/946/ПВД)//http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenconv.htm


25. Кодекс Співдружності про режим перетинання особами кордонів від 15.03.2006 р.


Тема № 15 «Загальна кримінальна політика та законодавство ЄС у сфері боротьби зі злочинністю»
При з’ясуванні питань теми, необхідно мати на увазі, що у Європейському Союзі відсутній єдиний кримінальний і кримінально-процесуальний кодекси. Боротьба зі злочинністю проводиться на підставі численних правових актів, які прийняті в межах Європейського Союзу та Ради Європи. При відпрацюванні питань теми необхідно визначити основні заходи ЄС у сфері боротьби зі злочинами.

Рекомендується додержуватися такого плану:


1.Політика ЄС у сфері боротьби зі злочинністю.

2.Кримінально-правова кваліфікація злочинних діянь в праві ЄС.

3.Європейський ордер на арешт.

4.Боротьба з організованою злочинністю.

5.Правове регулювання екстрадиції.
Основна література:

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Березняк В. Сучасні тенденції розвитку та застосування екстрадиції: європейський ордер на арешт /В.Березняк // Право України. – 2006. - № 11.

2. Бельский К. С. Полицейское право : лекционный курс / К. С. Бельский — М.: «Дело и сервис», 2004. – 816 с.

3.Бирюков П.Н. О некоторых аспектах деятельности Евроюста /П.Н.Бирюков //Международное публичное и частное право. – 2007. - № 2.

4.Бубнофф Е. Боротьба зі злочинністю на інституційному рівні в ЄС /Е.Бубнофф //Юридична Україна. – 2003. - №2.


Каталог: Programmi 14 15
Programmi 14 15 -> Міністерство освіти і науки України
Programmi 14 15 -> Міністерство освіти і науки України
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Робоча програма навчальної дисципліни нормативної навчальної дисципліни «Муніципальне право» галузі знань 0304
Programmi 14 15 -> Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «організація судових та правоохоронних органів україни»
Programmi 14 15 -> Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «контроль у соціальному управлінні»
Programmi 14 15 -> Робоча програма нормативної дисципліни цивільне та сімейне право
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка