Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань


Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, структура / В.В. Войников // Российская юстиция. — 2005. — № 2. — С. 20-22Сторінка6/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.81 Mb.
#12435
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, структура / В.В. Войников // Российская юстиция. — 2005. — № 2. — С. 20-22


6. Горшенева И. А. Полиция в механизме современного демократического государства: учеб. пособие / Горшенева И. А.— М.: Юнити – Дана, 2004. — 174 с. — (Фонд содействия правоохранительным органам «Закон и право»).

7.Гринда Н. Політичні і правові рамки спільної міграційної політики ЄС /Н.Гринда //Вісник Львівського університету. Серія: Иіжнародні відносини. – 2001. - № 4.


8.Дзюбій О. Правові та інституційні основи візової політики до прикордонного співробітництва в рамках ЄС /О.Дзюбій //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 12.

9. Дір Ю. І. Правові аспекти становлення «простору свободи, безпеки та юстиції» у розширеному ЄС /Ю.І. Дір, З.М. Макаруха // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки; НАН України, Ін-т держави і права


ім. В. М. Корецького. — К. —2007. — № 33. — С.559 -564

10.Кареклас С. Кримінальне право ЄС: навч. посібник /С.Кареклас, М.І.Пашковський. – К.: ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, 2004.

11.Курко М. Організаційно-правові засоби спільної політики України та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ / М.Курко //Право і безпека. – 2004. -№ 3.

12.Максименко С.В. Шенгенское право и свобода передвижения: международно-правовые аспекты глобальной миграции /С.В.Максименко. – Одесса: Астропринт, 2005.

13.Муравйов В. Правові засади функціонування простору свободи, безпеки та юстиції ЄС /В.Муравйов //Віче. – 2011. - № 10.

14.Овсюк О. М. Біженці в Європі / О. М. Овсюк // Часопис Київського університету права. —2002. — № 4. — С. 73-79

15.Олаки А. Х. Право убежища и международная зашита беженцев / А. Х. Олаки // Проблемы развития юридической науки и практики в условиях формирования правовой системы Украины. Сборник научных трудов /Под ред. Н.И. Панова. — Национальная юридическая академия Украины им. Я. Мудрого. — 1995. — 167 с.

16.Підлісецький Л. Включення Шенгенських угод до правової системи ЄС / Л.Підлісецький //Вісник ЛНУ ім.І.Франка. Серія: Міжнародні відносини. – 2004. - № 14.

17. Приянчук І. В. Міжнародно-правові стандарти діяльності судових органів держав-членів Ради Європи у сфері взаємної правової допомоги /Приянчук І. В.// Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом» Інститут законодавства Верховної Ради України. — 1998. — С. 419

18.Проневич О.С. Порівняльне поліцейське право / О.С. Проневич // Порівняльне правознавство: навч. посіб. / [І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, О. С. Проневич та ін.]. — під ред. О.О. Погрібного. —Х.: Вид-во Харківського нац. Ун-ту внутр. справ, 2006. — С. 222 —291

19. Татам Алан. Право Європейського Союзу: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Алан Татам // Переклад з англійської. — К., «Абрис», 1998. – 424 с.

20. Четвериков А. О. Репрессивные (карательные) службы / А. О. Четвериков //Кашкин С. Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Кашкин С. Ю., Кутафин О. Е., Четвериков А. О.; пер. с англ. А. О. Четвериков; под ред. С.Ю. Кашкина. — М.: ИНФРА – М, 2008. — С. 253

21. Шемятников В. Г. Европейская интеграция : учебн. пособие / Шемятников В. Г. — М.: Международные отношения, 2003. — 400 с.

22.Договор о функционировании Европейского Союза от 25.03.1957 г. // Кашкин С.Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Кашкин С. Ю., Кутафин О. Е., Четвериков А. О.; пер. с англ. А. О. Четвериков; под ред. С. Ю. Кашкина. — М.: ИНФРА – М, 2008. — С. 211-381


23. Договор между Королевством Нидерландов, Королевством Бельгии, Федеративной Республикой Германии, Французской Республикой и Великим Герцогством Люксембург о поэтапной отмене контроля на общих границах от14.06.1985г. http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenagr.htm

24. Конвенция «О применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах от 19.06.1990 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными Директивой от 28 ноября 2002 года N 2002/90/ЕС, Рамочным решением от 28 ноября 2002 года N 2002/946/ПВД)//http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenconv.htm


25. Кодекс Співдружності про режим перетинання особами кордонів від 15.03.2006 р.

Тема № 16 «Правові основи загальної зовнішньої політики та політики безпеки»

Вивчаючи цю тему, необхідно визначити предмет загальної зовнішньої політики та політики безпеки. Розглянути компетенції Європейського Союзу, як суб’єкта міжнародного права. Ознайомитися з правовими актами з цих питань. Особливу увагу треба звернути на історичні аспекти формування оборонної політики ЄС.

Рекомендується додержуватися такого плану:
1.Становлення та розвиток зовнішньої політики ЄС.

2.Становлення та розвиток політики безпеки та оборони ЄС.

3.Компетенція ЄС у сфері зовнішньої політики, політики безпеки і оборони.

4.Стратегія ЄС по відношенню до окремих країн та регіонам.

5.Організаційно-правовий механізм військового управління.
Основна література:

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Баймуратов М.О. Міжнародно-правові аспекти станолення і розвитку європейської безпеки на порозі ХХІ століття: монографія /М.О.Баймуратов, О.А.Делінський. – Одеса: юридична література, 2004.

2.Бокерия С.А. Эволюция системы принятия внешнеполитических решений в Европейском Союзе /С.А.Бокерия //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. - 2010. - № 3.

3.Ентін М.Л. Правові основи зовнішньої політики і порлітики у сфері оборони та безпеки ЄС: навч. посібник /М.Л.Ентін, М.О.Баймуратов, О.А.Делінський. – К.: ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка, 2004.

4.Журкин В.В. Военные структуры ЕС : цель -2010 /В.В.Журкин // Современная Европа. – 2005. - № 3.

5.Кембаев Ж.М. Общая внешняя политика и политика безопасносты ЕС: правовые основы становления и переспективы развития / Ж.М.Кембаев // Журнал российского права. – 2007. - № 6.

6.Микієвич М.М. Інституційне право ЄС у сфері зовнішньої політики та безпеки /М.М.Микієвич. – Львів: Видвничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2005.

7.Смирнова К. Акти спільної зовнішньої політики і політики безпеки як джерела права ЄС /К.Смирнова //Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Серія:Міжнародні відносини. – 2004. - № 29-30.

8.Энтин М.Л. Правовые основы внешней политики Европейского Союза /М.Л.Энтин //Московский журнал международного права. – 2003. - № 4.
Тема № 17 « Правові основи взаємовідносин між Україною і ЄС»
Приступаючи до вивчення питань цієї теми необхідно попередньо звернути увагу на взаємини, які існували між Євросоюзом та СРСР перед його розпадом. На початку 90-х років минулого століття виникли перші контакти між Україною та ЄС. Необхідно розглянути організаційно-правові форми співробітництва між Україної та ЄС, які склалися протягом останніх 20 років. Визначити поняття політики «Східного партнерства», ознайомитись з планом дій Україна - ЄС. Вивчити євроінтеграційне законодавство України. Дати аналіз переспективам зміцнення відносин між Україною та Євросоюзом.

Рекомендується додержуватися такого плану:


1.Становлення взаємин між Україною та ЄС.

2. Організаційно-правові форми співробітництва з Євросоюзом.

3.Основні положення Угоди про партнерство і співпрацю 1994 р.

4.Стратегія інтеграції України в Європейський Союз.

5.Програма інтеграції України в Європейський Союз і її виконання. .

Основна література:

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Вишняков О.К. Правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції України: монографія / О.К.Вишняков. – Одеса: Юридична література, 2007.

2.Вишняков О. Щодо сутності майбутньої угоди про асоціацію Україна – Європейський Союз / О.Вишняков // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. статей з європейської інтеграції та права/ за ред. Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – Вип.5.

3.Денисов В. Правовые основы имплементации права ЕС во внутренний правопорядок Украины / В.Денисов, В.Муравьев //Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / под общ. ред.Е.Б.Кубко, В.В.Цветкова. – К.: Юринком Интер, 2003.

4.Железняк Н. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС /Н.Железняк //Право України. – 2004. - № 11.

5. Катеринчук І. Проблема управління адаптацією права України до права ЄС у вітчизняній та зарубіжній думці /І.Катеринчук //Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 10.

6.Петров Р.А. Зближення законодавства в контексті програми «Широка Європа» між ЄС та Україною /Р.А.Петров, К.Хеліон //Правничий часопис Донецького університету. – 2007. - № 2(18).

7.Сохань Е. Проблемы адаптации законодательства Украины к нормам европейского права /Е.Сохань //Актуальні проблеми політики. – 2006. - № 29.

8.Шнирков О.І. Україна – Європейський Союз: економіка, політика, право : монографія /О.І.Шнирков, В.В.Копійка, В.І.Муравйов. – К. : Аидавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006.


7. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Реферат (від лат. refero – доповідаю, повідомляю):

1) стислий виклад у письмовому виді або у формі доповіді змісту наукової праці (праць), літератури по темі.

2) виклад сутності певного питання.

Реферат до семінарського заняття є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького характеру, який сприяє закріпленню, поглибленню і узагальненню знань, одержаних студентами під час опанування ними відповідного інформаційного матеріалу щодо тем семінарів. Упродовж навчального року кожний студент залучається до планового, біжучого процесу написання рефератів та робить доповідь за змістом свого реферату на відповідному семінарському занятті.

Тема реферату визначається методичними матеріалами або викладачем, вона відповідає темі семінару, конкретизує окремі питання даної теми, її ключові поняття. Коли студентом пропущено семінар, його відпрацювання проводиться за умови представлення реферату з теми пропущеного семінару.

Тема реферату обирається студентом з переліку запропонованих тем, які містяться у навчальних матеріалах та затверджених на засіданні кафедри.

До теми реферату потрібно скласти план, у якому повинні міститися питання, які розкривають суть теми, яка досліджується. Доцільно назву теми та план реферату обговорити з викладачем під час проведення консультації.

Після обрання теми реферату потрібно здійснити вивчення рекомендованих джерел, без знання яких неможливе висвітлення питань реферату. Слід мати на увазі, що крім рекомендованих кафедрою джерел необхідно ще використати також енциклопедичні та довідкові видання, зокрема такі, як “Юридична енциклопедія”, “Енциклопедія українознавства”, “Юридичний словник” тощо. При опрацюванні теми, пошуку необхідних матеріалів до написання реферату студенту доцільно буде звернутися до сторінок мережі “Internet”.

Основні вимоги щодо змісту реферату:

а) в основу реферату треба покласти певну суму фактичних і теоретичних даних, які треба викладати згідно існуючого плану;

б) особливу увагу треба приділити пошуку необхідних нормативно-правових матеріалів, їх систематизації, з’ясуванню основних понять і термінів з досліджуваної теми;

в) наприкінці роботи, підводячи підсумки, слід узагальнити увесь викладений матеріал та зробити власні висновки щодо проблеми, яка досліджується.

Вимоги до оформлення реферату.

Реферат слід писати на листах формату А4. Обсяг реферату не повинен перевищувати 8-10 сторінок друкованого тексту через 1,5 інтервали, сторінки реферату нумеруються. Текст реферату повинен бути написаний розбірливо, грамотно. Титульна сторінка реферату оформлюється згідно загальних вимог. На другій сторінки треба подати план реферату, в тексті роботи слід виділяти і озаглавлювати відповідні розділи плану. При використанні окремих джерел у тексті реферату слід робити посилання. Наприкінці роботи на окремому аркуші треба надати список використаної літератури.

Виконаний реферат бажано подати викладачу для перевірки до початку семінарських занять. Студенти які не написали реферат або написали реферат на незадовільну оцінку до підсумкового контролю не допускаються.
Наукова доповідь студента

Науково-дослідна робота студентів є ефективним заходом підвищення якості підготовки фахівців і повинна здійснюватись у взаємозв’язку з навчальним процесом. Умовно науково-дослідну роботу студентів можна поділити на таку, яка включена до навчального процесу і таку, що виконується у вільний від занять час.

Наукова доповідь студента – це самостійне наукове дослідження. Автор не обмежується лише узагальненням і систематизацією матеріалів або обгрунтуванням вже знайомих тверджень. Головна мета наукової доповіді – внести щось нове щодо вивчення проблеми дослідження. З цих підстав початок наукового дослідження являє собою пошук необхідних джерел, роботу в бібліотеках і архівах. Основне завдання – знайти нові факти, запропонувати індивідуальне обгрунтування і рішення проблемних або недостатньо досліджених питань.

Підготовлена наукова доповідь узгоджується з викладачем і заслуховується на семінарських заняттях, ця доповідь зараховується студенту як відповідь на семінарі.

Автори кращих наукових доповідей мають можливість повідомити про підсумки свого дослідження на загальноуніверситетській або міжвузівській науковій студентській конференції.

Пропонуються наступні індівідуальні завдання:


Змістовий модуль 1

«Загальна характеристика Європейського Союзу»
Тема № 1 « Історичні та міжнародно-правові аспекти створення Європейського Союзу»


Теми рефератів:
1.Виникнення і устрій Європейського Союзу.

2.Членство в Європейському Союзі.

3.Склад ЄС та порядок вступу нових держав-членів.

4.Європейський Союз і Європейські співтовариства.

5.Історичні передумови створення ЄС.

6.Основні етапи формування ЄС.

7.Значення розробки Конституційного Договору ЄС на подальший його розвиток.

8.Лісабонський договір як новий етап розвитку сучасного ЄС.


Практичні завдання:
1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.


Основна література:

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Акульшина А.В. Европейское общественное движение за создание единой Европы в послевоенные годы (1945-1948) / А.В.Акульшина// Демократия и общественное движение в новое и новейшее время: история и общественная мысль. – Волгоград, 1998.

2.Акульшина А.В. Итоги председательства Франции в ЕС: Европа после Ниццы / А.В.Акульшина // Труды молодых ученых ВГУ. – Воронеж: ВГУ, 2001. – Вып.2.3.Анцупова Т.А. К проблеме определения понятия «европейское право» /Т.А.Анцупова //Актуальні проблеми держави і права. – 2005. Вип.24.

4.Астапенко В.А. Эволюция Европейского Союза (Амстердамский договор 1999 года): автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук / В.А.Астапенко. – М.: МГИМО (Ун-т) МИД РФ,2000.

5.Афанасьев Е.В. Федерализм Европейского Союза: автореферат дис. на соискание кандидата юридических наук / Е.В.Афанасьев. – М., 1999.

6.Борко Ю.А. От европейской идеи к единой Европе / Ю.А. Борко. – М. : Деловая литература, 2003.

7.Брацук І.З. Правова природа Європейського Союзу як вищої форми інтеграційного об’єднання / І.З.Брацук // Юридична газета. – 2009. - № 11,

8.Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС / Н.Ю.Кавешников //Актуальные проблемы Европы. – 2010. - № 2.

9. Капустін А. Я. Европейський союз: інтеграція і право. Р., 2000.10.Кембаев Ж.М. Римские договоры: историческое значение в деле европейской интеграции / Ж.М.Кембаев// Российский юридический журнал. – 2007. - № 4.

11.Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посібник / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко; за ред. Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.12.Муравйов В. Види компетенції реформованого Європейського Союзу / В.Мурайвйов, І.Березовська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2009. - № 37. – С. 53-57.

  1. 13.Мещерякова О. Юридическая природа Европейского Союза и

  2. суверенитет государств-членов /О.Мещерякова // Юрист-международник. –

  3. 2007. - № 1.

14.Энтин Л.М. Лиссабонский договор и реформа Европейского Союза / Л.М.Энтин // Журнал российского права. – 2010. - № 3.

Тема № 2 «Повноваження, мета та принципи діяльності Європейського Союзу»


Теми рефератів:
1.Правові основи становлення інтеграційних утворень.

2.Компетенція ЄС і його засновницькі документи.

3.Статус юридичної особи інтеграційних утворень.

4.Політика ЄС і її правове регулювання.

5.Зовнішня політика та політика безпеки ЄС.

6.Міжнародна правосуб'єктність Європейського Союзу і її реалізація.

7.Повноваження Європейського співтовариства.

8.Основні напрямки співпраці поліцій та судових органів в кримінально-правовій сфері.

9.Загальна мета діяльності ЄС.

10.Принципи діяльності Європейського Союзу і Європейського співтовариства.


Практичні завдання:

1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.Основна література:

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Афанасьев Е.В. Федерализм Европейского Союза: автореферат дис. на соискание кандидата юридических наук / Е.В.Афанасьев. – М., 1999.

2.Барандій М. Розподіл повноважень між органами ЄС за Лібонським договором //М.Барандій /Вісник Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини, - Львів, 2008.- Вип.25.

3.Бартенев С.А. Европейский Союз и государства-члены: разграничение компетенции / С.А.Бартенев. –М. : Изд. «Юрлитинформ», 2009.

4.Борко Ю.А. От европейской идеи к единой Европе / Ю.А. Борко. – М. : Деловая литература, 2003.

5.Брацук І.З. Правова природа Європейського Союзу як вищої форми інтеграційного об’єднання / І.З.Брацук // Юридична газета. – 2009. - № 11,

6.Вдовиченко О. Визначення компетенції ЄС за Лісабонським договором / О.Вдовиченко // Юридична Україна. – 2011. - № 5.

7. Жбанков В.А. Эволюция компетенции Европейского Союза и ее отражение в европейском праве: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.10 / Владимир Александрович Жбанков. – М., 2009.8.Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС / Н.Ю.Кавешников //Актуальные проблемы Европы. – 2010. - № 2.

9. Капустін А. Я. Европейський союз: інтеграція і право. Р., 2000.10.Кембаев Ж.М. Римские договоры: историческое значение в деле европейской интеграции / Ж.М.Кембаев// Российский юридический журнал. – 2007. - № 4.

11.Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посібник / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко; за ред. Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.12.Муравйов В. Види компетенції реформованого Європейського Союзу / В.Мурайвйов, І.Березовська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2009. - № 37. – С. 53-57.

  1. 13.Мещерякова О. Юридическая природа Европейского Союза и

  2. суверенитет государств-членов /О.Мещерякова // Юрист-международник. –

  3. 2007. - № 1.

14.Энтин Л.М. Лиссабонский договор и реформа Европейского Союза / Л.М.Энтин // Журнал российского права. – 2010. - № 3.

Тема № 3 «Механізм управління Європейського Союзу»
Теми рефератів:
1.Організаційний механізм ЄС і його елементи.

2.Правове положення інститутів і органів ЄС.

3.Основні контрольні інститути і органи ЄС.

4.Спеціалізовані і консультативні органи ЄС.

5.Агенції ЄС.

6.Європейський омбудсман та його повноваження.

7.Європейський парламент: склад, порядок формування, повноваження, організація роботи та прийняття рішень.

8. Поняття інститутів Європейського Союзу та його рівні.

9. Структура й функції Європейського парламенту.

10.Завдання, функції та порядок формування Європейської Ради.

11.Правоохоронні органи Європейського Союзу.

12.Європейське поліцейське відомство (Європол) як орган координації поліцейських служб держав-членів по боротьбі зі злочинністю.

13.Євроюст як орган координації прокуратур і інших відомств по кримінальному переслідуванні та розслідуванні кримінальних справ.

14.Європейське відомство по боротьбі з шахрайством


Практичні завдання:
1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.

Основна література:

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Афанасьев Е.В. Федерализм Европейского Союза: автореферат дис. на соискание кандидата юридических наук / Е.В.Афанасьев. – М., 1999.

2.Барандій М. Розподіл повноважень між органами ЄС за Лібонським договором //М.Барандій /Вісник Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини, - Львів, 2008.- Вип.25.

3.Бартенев С.А. Европейский Союз и государства-члены: разграничение компетенции / С.А.Бартенев. –М. : Изд. «Юрлитинформ», 2009.

4.Борко Ю.А. От европейской идеи к единой Европе / Ю.А. Борко. – М. : Деловая литература, 2003.

5.Брацук І.З. Правова природа Європейського Союзу як вищої форми інтеграційного об’єднання / І.З.Брацук // Юридична газета. – 2009. - № 11,

6.Вдовиченко О. Визначення компетенції ЄС за Лісабонським договором / О.Вдовиченко // Юридична Україна. – 2011. - № 5.

7.Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС / Н.Ю.Кавешников //Актуальные проблемы Европы. – 2010. - № 2.

8. Капустін А. Я. Европейський союз: інтеграція і право. Р., 2000.9.Кембаев Ж.М. Римские договоры: историческое значение в деле европейской интеграции / Ж.М.Кембаев// Российский юридический журнал. – 2007. - № 4.

10.Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посібник / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко; за ред. Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.11.Муравйов В. Види компетенції реформованого Європейського Союзу / В.Муравйов, І.Березовська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2009. - № 37. – С. 53-57.

  1. 12.Мещерякова О. Юридическая природа Европейского Союза и

  2. суверенитет государств-членов /О.Мещерякова // Юрист-международник. –

  3. 2007. - № 1.

13.Энтин Л.М. Лиссабонский договор и реформа Европейского Союза / Л.М.Энтин // Журнал российского права. – 2010. - № 3.

Тема № 4 «Судова система Європейського Союзу»


Теми рефератів:
1.Структура і особливості судової системи ЄС.

2.Статус і призначення судових органів ЄС.

3.Судова система Європейського Союзу і Європейський суд з прав людини.

4.Розмежування юрисдикції між судовими органами ЄС.

5.Особливості судового захисту по праву ЄС.

6.Формування судів ЄС і організація їх діяльності.

7.Правила судочинства в судах ЄС.

8.Види позовів, що розглядаються судами ЄС.

9. Оскарження судових рішень.

10.Роль національних судових органів в захисті прав і інтересів громадян, заснованих на праві ЄС.Практичні завдання:

1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.
Основна література:

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Анакіна Т.Прецедентні рішення Суду Європейських співтовариств у становленні правопорядку ЄС /Т.Анакіна // Підприємництво, госп-во і право, - 2008. № 2.

2.Буроменський М. В. Звернення до Європейського Суду з прав
людини: Практика Суду і особливості українського законодавства / Харьк. правозахисна група. — X.: Фоліо, 2000.

3.Гаджиев С.Ш. Судебный ракурс европейской правовой интеграции / С.Ш.Гаджиев// Современное право. – 2010. - № 10.

4. Климович О. Застосування прецедентної практики Європейського Суду з прав людини судами України // Адвокат. – 2001. - № 23. – С. 38 – 39.5. Кухнюк Д.В. До питання про судовий прецедент в кримінальному процесі України // Вісник: Юридичні науки. Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2001. – Вип. 43. – С.60 – 63.

6. Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: монографія / Т.В. Комарова. – Х. : Право, 2010.

7.Назаров І.В. Структура та принципи побудови судової системи Європейського Союзу / І.В.Назаров //Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2010. - № 6.

8. Ентін Л.М. Суд Європейських співтовариств. Правові форми забезпечення західноєвропейської інтеграції. — Р., 1987;

9.Яворська І.М. Роль суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / І.М.Яворська; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2010.

10. Яценко К. Уніфікація правових норм та гармонізація національних законодавств як способи наближення правового регулювання в державах – членах Європейського Співтовариства // Український часопис міжнародного права. – 2002. - № 3. – С. 95-104

Змістовий модуль №2

«Право Європейського Союзу: поняття, принципи, джерела, система»

Тема № 5 «Поняття та сутність права Європейського Союзу»


Теми рефератів:
1.Виникнення та розвиток права ЄС.

2.Риси та особливості правової системи ЄС.

3.Методи регулювання права ЄС.

4.Легитимність та конституційність правової системи ЄС.


5.Поняття принципів права ЄС.

6.Елементи романогерманського права в правовій системи ЄС.

7.Співвідношення права ЄС, міжнародного і національного права держав-членів.

8.Елементи англосаксонського права в правовій системі ЄС.

9.Право ЄС і європейське право.

Практичні завдання:
1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.

Основна література:

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Алексеев С.С. Право на пороге третьего тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М. : Статут, 2000.

2.Анцупова Т.А. К проблеме определения понятия «европейское право»/ Т.А.Анцупова // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – вип. 24.

3.Булгакова Д.О. Особливості «первинних» джерел права ЄС /Д.О.Булгакова // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. – 2010. – Т.15. – Вип.1.

4.Журавлев Е.В. Право Европейского Союза как особая правовая система/ Е.В.Журавлев //Современное право.- 2008. - № 6.

5.Журавлев Е.В. Феномен права Европейского Союза / Е.В.Журавлев //Юридические науки.- 2008. - № 1.

6.Кембаев Ж.М. О праве Европейского Союза / Ж.М.Кембаев //Современное право. – 2010. - № 6.

7.Луць Л.А. Механізм взаємодії джерел європейського права /Л.А.Луць//Порівняльно-правові дослідження. – 2007.- № 1-2.

8.Марченко М.Н. Виды источников права ЕС. Источники первичного права./ М.Н.Марченко //Вестник Московского университета. Сер.11: Право. – 2009. № 3.

9.Селиверстов С.С. Вопросы соотношения международного и европейского права / С.С.Селиверстов // Моск. журнал международного права. – 2004. - № 1 (53).

10.Смирнова К.В. Ієрархія джерел права ЄС / К.В.Смирнова //Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб.наук.праць. – Вип.40. – ч.2. – 2003.

11.Стрельцова О.В. Європейське право як багатовимірний феномен: підходи до розуміння і визначення поняття / О.В.Стрельцова //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. - № 7.

12.Яворська І.М. Роль суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / І.М.Яворська; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2010.

13. Яценко К. Уніфікація правових норм та гармонізація національних законодавств як способи наближення правового регулювання в державах – членах Європейського Співтовариства // Український часопис міжнародного права. – 2002. - № 3. – С. 95-104

Змістовий модуль № 6 «Поняття та види джерел права ЄС»


Теми рефератів:
1 Джерела первинного права ЄС.

2.Джерела вторинного права ЄС.

3.Міжнародні угоди як джерела права ЄС.

4.Загальні принципи як джерела права ЄС

5.Особливості джерел права ЄС.

6.Прецеденте право та судова практика як джерела права ЄС.Практичні завдання:
1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.

Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Алексеев С.С. Право на пороге третьего тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М. : Статут, 2000.

2.Анцупова Т.А. К проблеме определения понятия «европейское право»/ Т.А.Анцупова // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – вип. 24.

3.Булгакова Д.О. Особливості «первинних» джерел права ЄС /Д.О.Булгакова // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. – 2010. – Т.15. – Вип.1.

4.Журавлев Е.В. Право Европейского Союза как особая правовая система/ Е.В.Журавлев //Современное право.- 2008. - № 6.

5.Журавлев Е.В. Феномен права Европейского Союза / Е.В.Журавлев //Юридические науки.- 2008. - № 1.

6.Кембаев Ж.М. О праве Европейского Союза / Ж.М.Кембаев //Современное право. – 2010. - № 6.

7.Луць Л.А. Механізм взаємодії джерел європейського права /Л.А.Луць//Порівняльно-правові дослідження. – 2007.- № 1-2.

8.Марченко М.Н. Виды источников права ЕС. Источники первичного права./ М.Н.Марченко //Вестник Московского университета. Сер.11: Право. – 2009. № 3.

9.Селиверстов С.С. Вопросы соотношения международного и европейского права / С.С.Селиверстов // Моск. журнал международного права. – 2004. - № 1 (53).

10.Смирнова К.В. Ієрархія джерел права ЄС / К.В.Смирнова //Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб.наук.праць. – Вип.40. – ч.2. – 2003.

11.Стрельцова О.В. Європейське право як багатовимірний феномен: підходи до розуміння і визначення поняття / О.В.Стрельцова //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. - № 7.

12.Яворська І.М. Роль суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / І.М.Яворська; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2010.

13. Яценко К. Уніфікація правових норм та гармонізація національних законодавств як способи наближення правового регулювання в державах – членах Європейського Співтовариства // Український часопис міжнародного права. – 2002. - № 3. – С. 95-104

Тема № 7 «Правотворчі процедури в праві ЄС»
Теми рефератів:
1.Види нормативно-правових актів, що діють в ЄС.

2.Законодавчий процес в ЄС.

3.Суб'єкти законодавчого процесу.

4.Законодавчий процес і законотворчі процедури.

5.Консультативна процедура.

6.Процедура сумісного ухвалення рішень.

7.Процедура укладання міжнародних угод.

8.Видання актів делегованого законодавства.

9.Комитология – як особливий процедурний механізм делегування нормотворчих повноважень.
Практичні завдання:
1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.

Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Алексеев С.С. Право на пороге третьего тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М. : Статут, 2000.

2.Анцупова Т.А. К проблеме определения понятия «европейское право»/ Т.А.Анцупова // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – вип. 24.

3.Булгакова Д.О. Особливості «первинних» джерел права ЄС /Д.О.Булгакова // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. – 2010. – Т.15. – Вип.1.

4.Журавлев Е.В. Право Европейского Союза как особая правовая система/ Е.В.Журавлев //Современное право.- 2008. - № 6.

5.Журавлев Е.В. Феномен права Европейского Союза / Е.В.Журавлев //Юридические науки.- 2008. - № 1.

6.Кембаев Ж.М. О праве Европейского Союза / Ж.М.Кембаев //Современное право. – 2010. - № 6.

7.Луць Л.А. Механізм взаємодії джерел європейського права /Л.А.Луць//Порівняльно-правові дослідження. – 2007.- № 1-2.

8.Марченко М.Н. Виды источников права ЕС. Источники первичного права./ М.Н.Марченко //Вестник Московского университета. Сер.11: Право. – 2009. № 3.

9.Селиверстов С.С. Вопросы соотношения международного и европейского права / С.С.Селиверстов // Моск. журнал международного права. – 2004. - № 1 (53).

10.Смирнова К.В. Ієрархія джерел права ЄС / К.В.Смирнова //Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб.наук.праць. – Вип.40. – ч.2. – 2003.

11.Стрельцова О.В. Європейське право як багатовимірний феномен: підходи до розуміння і визначення поняття / О.В.Стрельцова //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. - № 7.

12.Яворська І.М. Роль суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / І.М.Яворська; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2010.

13. Яценко К. Уніфікація правових норм та гармонізація національних законодавств як способи наближення правового регулювання в державах – членах Європейського Співтовариства // Український часопис міжнародного права. – 2002. - № 3. – С. 95-104
Змістовий модуль № 3

«Правові основи соціальної політики та захисту прав людини і громадянина у ЄС»

Тема № 8 «Правове положення людини і громадянина в правовій системі ЄС»
Теми рефератів:
1. Поняття європейського права в області прав людини і його джерела.

2.Становлення принципу захисту прав людини в праві ЄС.

3. Генезис сучасних уявлень про права людини.

4. Структура прав людини і основних свобод.

5. Європейське право в області прав людини і його особливості.

6. Джерела європейського права в області прав людини.

7. Зміст і значення громадянства Європейського Союзу.

8.Захист прав і свобод, гарантованих ЄС.

9.Роль національних судових органів в захисті прав і інтересів громадян, заснованих на праві ЄС.


Практичні завдання:
1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.

Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Атаниязова Ю.А. К вопросу о соотношении национального и европейского гражданства в ЕС / Ю.А.Атаниязова //Право: теория и практика. – 2004. - № 9.

2.Буроменський М. В. Звернення до Європейського Суду з прав
людини: Практика Суду і особливості українського законодавства / Харьк. правозахисна група. — X.: Фоліо, 2000.

3.Венецька О. Лісабонський договір і єдині європейські стандарти прав людини / О.Венецька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49.

4.Заблоцька Л. Формування ідеї прав людини в ЄС / Л.Заблоцька //Законотворчість. – 2005. – Вип. 4.

5. Климович О. Застосування прецедентної практики Європейського Суду з прав людини судами України // Адвокат. – 2001. - № 23. – С. 38 – 39.

6.Энтин М.Л. Защита и обеспечение прав человека по праву Евросоюза: курс лекций / М.Л.Энтин. – М.: МГИМО, 2003.

7. Яковюк І.В. Громадянство ЄС: поняття і співвідношення з національним громадянством / І.В.Яковюк // Проблеми законності. – 2010. Вип. 107.Тема №9 «Правове регулювання політики ЄС в області освіти і культури»
Теми рефератів:
1. Правові основи політики ЄС в області культури.

2. Компетеція ЄС у сфері освіти.

3.Спеціальний режим правового регулювання в сфері професійного навчання.

4.Права громадян ЄС в області освіти і культури.

5.Правові основи політики ЄС в області освіти.

6. Основні програми ЄС в області освіти.

7.Основні програми ЄС в області культури.

8.Правове регулювання торговлі «культурними товарами».


Практичні завдання:
1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.

Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.Додаткова література

1.Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Д.Дайнен; пер. з англ.- К.: К.І.С.,2006.

2.Делинский А.А. Правовые основы социальной политики Европейского Союза / А.А.Делинский // Право, держава, духовність: шдяхи розвитку та взаємодії. – 2006.

3.Добрянський С. Внесок Ради Європи та ЄС у становлення панєвропейської культури прав людини / С.Добрянський // Актуальні проблеми політики. – 2002. – Вип.13-14.

4.Кухарчук И.П. Исторические аспекты культурно-правового влияния на развитие Европейского Союза / И.П.Кухарчук //История государства и права. – 2006. - № 10.

5.Мусіс Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Н.Мусіс; пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006.

6.Осіпова Л.В. Інтеграція України до ЄС та проблеми адаптації системи вищої освіти / Л.В.Осіпова // Регіональні переспективи. – 2003. - № 2.

7.Фірстов С. Рамкові програми Євросоюзу в контексті створення єдиного наукового європейського простору / С.Фірстов // Вісник Національної Академії наук України. – 2003. - № 5.

8.Шишлов А.А. Реформа телекоммуникационного законодательства в ЕС 2009 года / А.А.Шишлов // Закон и право. – 2010. - № 7.

Тема № 10 «Правові основи політики ЄС у соціальній сфері, сфері праці та охорони здоров’я»
Теми рефератів:
1.Правові основи соціальної політики ЄС.

2.Правові основи політики ЄС у сфері праці.

3.Правові основи політики ЄС в сфері охорони здоров’я.

4.Становлення та еволюція законодавства ЄС у соціальній сфері, сфері праці та охорони здоров’я.

5.Правове регулювання праці та занятості.

6.Гарантії трудових прав працівників.

7.Основні напрямки діяльності ЄС в області охорони здоров’я.

8. Робочі-мігранти і їх правове положення.

9. Принцип рівності чоловіків і жінок в професійному житті.
Практичні завдання:
1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.

Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Вандамм Ф. Пересмотр Европейской социальной хартии / Ф.Вандамм// Международный обзор труда. – Т.133. - № 4-6.

2.Головко О.І. Функція та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики: автореф. канд. юрид. наук / О.І.Головко. – Львів, 2003.

3.Дарморіс О.М. Основные этапы становления и развития трудового права ЕС / О.М.Дарморіс //Митна справа. - № 3(63). – 2009.

4.Исаченко Т.М. Социальная политика Европейского Союза: опыт развития // Труд за рубежом. – 1999. - № 1.

5.Каширина Е. Единая социальная политика Европейского Союза (реальность и переспективы) / Е.Каширина // Власть. – 2009. - № 7.

6.Костюк В. Умови праці за законодавством ЄС / В.Костюк // Справочник кадровика. – 2007. - № 4.

7.Чубарова Т.В. Гендерные проблемы занятости в странах Европейского Союза /Т.В.Чубарова //Труд за рубежом. – 2002. - № 4.Змістовий модуль № 4

«Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС»
Тема № 11 « Правовий режим спільного ринку»


Теми рефератів:
1. Поняття свободи пересувань товарів, осіб, послуг, капіталу в праві ЄС.

2.Правове регулювання внутрішнього ринку Європейського Союзу.

3.Принципи внутрішнього ринку Європейського Союзу.

4.Квоти на експорт і імпорт товарів.

5. Обмеження свободи пересування товарів, осіб, послуг, капіталу в праві ЄС.

6.Політика ЄС в області захисту прав споживачів.Практичні завдання:
1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.

Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Буторина О.В. Экономический и валютный Союз ЕС в мире. Теория и практика. / О.В.Буторина: доклады. - № 85. – М., 2001.

2.Гаряча Ю.П. Правові засади внутрішнього ринку Європейського Союзу / Ю.П.Гаряча //Стратегічні приорітети. – 2009. - № 1(10).

3.Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза: учебн. пособие/ Г.Дейвис. – К.: Знання Прес. 2004.

4.Жамкочьян С. Единое таможенное законодательство Европы: от Римского договора к модернизированному Таможенному кодексу /С.Жамкочьян // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. – 2010. № 4.

5.Зоріна О. Фінансова система Європейського Союзу: історико-правові аспекти становлення і розвитку / О.Зоріна // Юридичний журнал.Коментарі.Судова практика. – 2011. - № 1.

6.Зоріна О.І. Формування бюджетного права ЄС/ О.І.Зоріна //Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – Вип.34.

7.Ківалов С.В. Митна політика України /С.В.Ківалов, Б.А.Кормич. – Одеса: Юридична література, 2001.

8.Тачинська Й. Право внутрішнього ринку ЄС: навчю посібник /Й.Тачинська, О.Ільченко. – К.: ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, 2005.

9.Прокопенко Є.Л. Банківське право ЄС: навч. посібник / Є.Л.Прокопенко, Б.М.Криволапов. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004.

10.Ярышев С.Н. Сравнительный международно-правовой анализ единого экономического пространства ЕС и единого экономического пространства ЕврАзЭС \С.Н.Ярышев //Московский журнал международного права. – 2010. - № 4.
Тема № 12 «Правове регулювання фінансово-економічних відносин»


Теми рефератів:
1.Правові основи економічного і валютного союзу .

2.Принципи діяльності ЄС в рамках економічного і валютного союзу.

3.Правовое регулювання єдиної валюти «євро».

4.Фінанси і бюджет ЕС: загальні положення.

5.Правове положення Європейської системи центральних банків.

6.Правові основи фінансової системи ЄС.

7.Бюджет ЄС та його структура.

8.Європейський інвестиційний банк

9.Поняття банківського права і банківської системи.

Практичні завдання:
1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.

Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Буторина О.В. Экономический и валютный Союз ЕС в мире. Теория и практика. / О.В.Буторина: доклады. - № 85. – М., 2001.

2.Гаряча Ю.П. Правові засади внутрішнього ринку Європейського Союзу / Ю.П.Гаряча //Стратегічні приорітети. – 2009. - № 1(10).

3.Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза: учебн. пособие/ Г.Дейвис. – К.: Знання Прес. 2004.

4.Жамкочьян С. Единое таможенное законодательство Европы: от Римского договора к модернизированному Таможенному кодексу /С.Жамкочьян // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. – 2010. № 4.

5.Зоріна О. Фінансова система Європейського Союзу: історико-правові аспекти становлення і розвитку / О.Зоріна // Юридичний журнал.Коментарі.Судова практика. – 2011. - № 1.

6.Зоріна О.І. Формування бюджетного права ЄС/ О.І.Зоріна //Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – Вип.34.

7.Ківалов С.В. Митна політика України /С.В.Ківалов, Б.А.Кормич. – Одеса: Юридична література, 2001.

8.Тачинська Й. Право внутрішнього ринку ЄС: навчю посібник /Й.Тачинська, О.Ільченко. – К.: ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, 2005.

9.Прокопенко Є.Л. Банківське право ЄС: навч. посібник / Є.Л.Прокопенко, Б.М.Криволапов. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004.

10.Ярышев С.Н. Сравнительный международно-правовой анализ единого экономического пространства ЕС и единого экономического пространства ЕврАзЭС \С.Н.Ярышев //Московский журнал международного права. – 2010. - № 4.
Тема № 13 «Митний союз та антимонопольна політика ЄС»


Теми рефератів:
1.Правове регулювання митного союзу ЄС.

2.Становлення та еволюція митного союзу ЄС.

3.Загальний митний таріф.

4.Мета й завдання антимонопольної політики ЄС.

5.Заборона монополістичної діяльності підприємств.

6.Підприємства як суб’єкти антиконкуретних дій.

7.Антидемпінгове законодавство ЄС.

Практичні завдання:
1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.

Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Буторина О.В. Экономический и валютный Союз ЕС в мире. Теория и практика. / О.В.Буторина: доклады. - № 85. – М., 2001.

2.Гаврилюк Ю.О. Правове регулювання митних відносин у рамках ЄС /Ю.Ю.Гаврилюк //Митна справа в Україні: теорія і практика, К., 2008.

3.Гаряча Ю.П. Правові засади внутрішнього ринку Європейського Союзу / Ю.П.Гаряча //Стратегічні приорітети. – 2009. - № 1(10).

4.Дацик А. Вступ до митного права ЄС / А.Дацик // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби, 2004.

5.Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза: учебн. пособие/ Г.Дейвис. – К.: Знання Прес. 2004.

6.Жамкочьян С. Единое таможенное законодательство Европы: от Римского договора к модернизированному Таможенному кодексу /С.Жамкочьян // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. – 2010. № 4.

7.Зоріна О. Фінансова система Європейського Союзу: історико-правові аспекти становлення і розвитку / О.Зоріна // Юридичний журнал.Коментарі.Судова практика. – 2011. - № 1.

8.Зоріна О.І. Формування бюджетного права ЄС/ О.І.Зоріна //Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – Вип.34.

9.Ківалов С.В. Митна політика України /С.В.Ківалов, Б.А.Кормич. – Одеса: Юридична література, 2001.

10.Тачинська Й. Право внутрішнього ринку ЄС: навчю посібник /Й.Тачинська, О.Ільченко. – К.: ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, 2005.

11.Прокопенко Є.Л. Банківське право ЄС: навч. посібник / Є.Л.Прокопенко, Б.М.Криволапов. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004.

12.Ярышев С.Н. Сравнительный международно-правовой анализ единого экономического пространства ЕС и единого экономического пространства ЕврАзЭС \С.Н.Ярышев //Московский журнал международного права. – 2010. - № 4.

Змістовий модуль № 5

«Простір свободи, безпеки та правосуддя»

Тема № 14 «Законодавство ЄС про візи та візовий режим»

Теми рефератів:
1. Роль Шенгенських угод в створенні простору свободи, безпеки і правосуддя.

2. Нормативні акти візової політики ЄС.

3.Шенгенський простір і Шенгенська віза: поняття і взаємовідношення.

4.Система та класифікація віз.

5.Підстави та порядок видачі Шенгенської візи.

6.Структура та зміст Шенгенської візи.

7.Права та обов’язки володільця Шенгенської візи.
Практичні завдання:
1.Підготувати 5 тестів з теми семінарського заняття.

Основна література

1.Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА –М, 2011.

2.Право Европейського Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 3-е изд., переработ. и доп. – М. : ИД Юрайт, 2010.

3.Право Европейского Союза: курс лекций / рук. авт. кол. и отв. ред. В.С.Шестак. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2010.

4.Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн./ За ред. М.Р. Аракеляна та О.К. Вишнякова.. - К.: Істина, 2010.

5.Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е видання, змінене і доповнене. - К.: Істина, 2011.

6.Право Європейського Союзу: підручник / за ред.В.І.Муравйова.- К.: Юрінком Інтер,2011.

7.Право Європейського Союзу: підручник /за ред. О.К.Вишнякова. – Одеса: Фенікс,2013.


Додаткова література

1.Березняк В. Сучасні тенденції розвитку та застосування екстрадиції: європейський ордер на арешт /В.Березняк // Право України. – 2006. - № 11.

2. Бельский К. С. Полицейское право : лекционный курс / К. С. Бельский — М.: «Дело и сервис», 2004. – 816 с.

3.Бирюков П.Н. О некоторых аспектах деятельности Евроюста /П.Н.Бирюков //Международное публичное и частное право. – 2007. - № 2.

4.Бубнофф Е. Боротьба зі злочинністю на інституційному рівні в ЄС /Е.Бубнофф //Юридична Україна. – 2003. - №2.


Каталог: Programmi 14 15
Programmi 14 15 -> Міністерство освіти і науки України
Programmi 14 15 -> Міністерство освіти і науки України
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Робоча програма навчальної дисципліни нормативної навчальної дисципліни «Муніципальне право» галузі знань 0304
Programmi 14 15 -> Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «організація судових та правоохоронних органів україни»
Programmi 14 15 -> Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «контроль у соціальному управлінні»
Programmi 14 15 -> Робоча програма нормативної дисципліни цивільне та сімейне право
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка