Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань


Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, структура / В.В. Войников // Российская юстиция. — 2005. — № 2. — С. 20-22Сторінка9/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.81 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

37. Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, структура / В.В. Войников // Российская юстиция. — 2005. — № 2. — С. 20-22


38.Гаджиев С.Ш. Судебный ракурс европейской правовой интеграции / С.Ш.Гаджиев// Современное право. – 2010. - № 10.

39.Гаряча Ю.П. Правові засади внутрішнього ринку Європейського Союзу / Ю.П.Гаряча //Стратегічні приорітети. – 2009. - № 1(10).

40. Горшенева И. А. Полиция в механизме современного демократического государства: учеб. пособие / Горшенева И. А.— М.: Юнити – Дана, 2004. — 174 с. — (Фонд содействия правоохранительным органам «Закон и право»).

41.Гринда Н. Політичні і правові рамки спільної міграційної політики ЄС /Н.Гринда //Вісник Львівського університету. Серія: Иіжнародні відносини. – 2001. - № 4.


42.Дамирли М.А., Анцупова Т.А. Право Совета Европы: схемы, таблицы определения и комментарии: Учеб. пособие. – О. : Феникс, 2007.

43.Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Д.Дайнен; пер. з англ.- К.: К.І.С.,2006.

44.Дарморіс О.М. Основные этапы становления и развития трудового права ЕС / О.М.Дарморіс //Митна справа. - № 3(63). – 2009.

45.Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза: учебн. пособие/ Г.Дейвис. – К.: Знання Прес. 2004.

46.Делинский А.А. Правовые основы социальной политики Европейского Союза / А.А.Делинский // Право, держава, духовність: шдяхи розвитку та взаємодії. – 2006.

47.Денисов В. Правовые основы имплементации права ЕС во внутренний правопорядок Украины / В.Денисов, В.Муравьев //Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / под общ. ред.Е.Б.Кубко, В.В.Цветкова. – К.: Юринком Интер, 2003.48.Дзюбій О. Правові та інституційні основи візової політики до прикордонного співробітництва в рамках ЄС /О.Дзюбій //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 12.

49. Дір Ю. І. Правові аспекти становлення «простору свободи, безпеки та юстиції» у розширеному ЄС /Ю.І. Дір, З.М. Макаруха // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки; НАН України, Ін-т держави і права


ім. В. М. Корецького. — К. —2007. — № 33. — С.559 -564

50.Дмітрієв С.В. Генеральна угода по тарифах і торгівлі і проблема створення Всесвітньої торгової організації //МЖМП, 1997 № 1;

51.Дмітрієв А.Л., Муравйов В.Л. Міжнародне публічне право. — До., 2004;

52.Долгов С.І. Глобалізація економіки: нове слово або нове явище? — Р., 1998;

53.Добрянський С. Внесок Ради Європи та ЄС у становлення панєвропейської культури прав людини / С.Добрянський // Актуальні проблеми політики. – 2002. – Вип.13-14.54.Дубовицька Е. А. Европейське корпоративне право: Свобода переміщення компаній в Європейському співтоваристві. Р., 2004.

55.Дюмулен І.І. Всесвітня торгова організація. — Р., 2003;

56.Головко О.І. Функція та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики: автореф. канд. юрид. наук / О.І.Головко. – Львів, 2003.

57.Жамкочьян С. Единое таможенное законодательство Европы: от Римского договора к модернизированному Таможенному кодексу /С.Жамкочьян // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. – 2010. № 4.

58.Жбанков В.А. Эволюция компетенции Европейского Союза и ее отражение в европейском праве: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.10 / Владимир Александрович Жбанков. – М., 2009.

59.Железняк Н. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС /Н.Железняк //Право України. – 2004. - № 11.

60.Журкин В.В. Военные структуры ЕС : цель -2010 /В.В.Журкин // Современная Европа. – 2005. - № 3.

61.Зоріна О. Фінансова система Європейського Союзу: історико-правові аспекти становлення і розвитку / О.Зоріна // Юридичний журнал.Коментарі.Судова практика. – 2011. - № 1.

62.Зоріна О.І. Формування бюджетного права ЄС/ О.І.Зоріна //Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – Вип.34.63.Исаченко Т.М. Социальная политика Европейского Союза: опыт развития // Труд за рубежом. – 1999. - № 1.

64.Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС / Н.Ю.Кавешников //Актуальные проблемы Европы. – 2010. - № 2.

65.Капустін А. Я. Европейський союз: інтеграція і право. Р., 2000.

66.Катеринчук І. Проблема управління адаптацією права України до права ЄС у вітчизняній та зарубіжній думці /І.Катеринчук //Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 10.

67.Кареклас С. Кримінальне право ЄС: навч. посібник /С.Кареклас, М.І.Пашковський. – К.: ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, 2004.

68.Каширина Е. Единая социальная политика Европейского Союза (реальность и переспективы) / Е.Каширина // Власть. – 2009. - № 7.

69.Кембаев Ж.М. Римские договоры: историческое значение в деле европейской интеграции / Ж.М.Кембаев// Российский юридический журнал. – 2007. - № 4.

70.Ківалов С.В. Митна політика України /С.В.Ківалов, Б.А.Кормич. – Одеса: Юридична література, 2001.

71.Климович О. Застосування прецедентної практики Європейського Суду з прав людини судами України // Адвокат. – 2001. - № 23. – С. 38 – 39.

72.Клемін А. В. Европейське право і Німеччина. Баланс національного і наднаціонального. Казань, 2004.

73.Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: монографія / Т.В. Комарова. – Х. : Право, 2010.

74.Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посібник / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко; за ред. Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

75.Костюк В. Умови праці за законодавством ЄС / В.Костюк // Справочник кадровика. – 2007. - № 4.

76.Ксенко Е.Т.; Шинкарецкая Г.Г. Міжнародне право. — Р., 2003.

77.Кухарчук И.П. Исторические аспекты культурно-правового влияния на развитие Европейского Союза / И.П.Кухарчук //История государства и права. – 2006. - № 10.

78.Курко М. Організаційно-правові засоби спільної політики України та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ / М.Курко //Право і безпека. – 2004. -№ 3.

79.Кухнюк Д.В. До питання про судовий прецедент в кримінальному процесі України // Вісник: Юридичні науки. Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2001. – Вип. 43. – С.60 – 63.

80.Кембаев Ж.М. Общая внешняя политика и политика безопасносты ЕС: правовые основы становления и переспективы развития / Ж.М.Кембаев // Журнал российского права. – 2007. - № 6.

81.Лучина І. В. Гармонізация корпоративного права держав-членів ЄС // Праці Московської юридичної академії. Р., 1997.

82.Лукашук І.І. Глобалізація, держава, право, XXI століття. — М.,2000;

83.Лісовський В.І. Міжнародне торгове і фінансове право. — Р., 1974;

84.Льовіна Л.А. Правове положення Міжнародного валютного фонду і Всесвітнього банку. — Р., 1996;

85.Максименко С.В. Шенгенское право и свобода передвижения: международно-правовые аспекты глобальной миграции /С.В.Максименко. – Одесса: Астропринт, 2005.

86.Мусіс Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Н.Мусіс; пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006.

87.Микієвич М.М. Інституційне право ЄС у сфері зовнішньої політики та безпеки /М.М.Микієвич. – Львів: Видвничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2005.88.Муравйов В. Види компетенції реформованого Європейського Союзу / В.Мурайвйов, І.Березовська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2009. - № 37. – С. 53-57.

  1. 89. Мещерякова О. Юридическая природа Европейского Союза и

  2. суверенитет государств-членов /О.Мещерякова // Юрист-международник. –

  3. 2007. - № 1.

90.Муравйов В. Правові засади функціонування простору свободи, безпеки та юстиції ЄС /В.Муравйов //Віче. – 2011. - № 10.

91.Назаров І.В. Структура та принципи побудови судової системи Європейського Союзу / І.В.Назаров //Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2010. - № 6.92.Наку А. А., Торговоє право ЄС. Київ, 2003.

93.Овсюк О. М. Біженці в Європі / О. М. Овсюк // Часопис Київського університету права. —2002. — № 4. — С. 73-79

94.Олаки А. Х. Право убежища и международная зашита беженцев / А. Х. Олаки // Проблемы развития юридической науки и практики в условиях формирования правовой системы Украины. Сборник научных трудов /Под ред. Н.И. Панова. — Национальная юридическая академия Украины им. Я. Мудрого. — 1995. — 167 с.

95.Осіпова Л.В. Інтеграція України до ЄС та проблеми адаптації системи вищої освіти / Л.В.Осіпова // Регіональні переспективи. – 2003. - № 2.

96.Приходько С. Захист прав працівників при неплатоспроможності роботодавця (за європейським трудовим правом) / С. Приходько // Право України. – 2006. - № 11. – С. 139- 144.

97.Прокопенко Є.Л. Банківське право ЄС: навч. посібник / Є.Л.Прокопенко, Б.М.Криволапов. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004.

98.Підлісецький Л. Включення Шенгенських угод до правової системи ЄС / Л.Підлісецький //Вісник ЛНУ ім.І.Франка. Серія: Міжнародні відносини. – 2004. - № 14.

99. Приянчук І. В. Міжнародно-правові стандарти діяльності судових органів держав-членів Ради Європи у сфері взаємної правової допомоги /Приянчук І. В.// Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом» Інститут законодавства Верховної Ради України. — 1998. — С. 419

100.Проневич О.С. Порівняльне поліцейське право / О.С. Проневич // Порівняльне правознавство: навч. посіб. / [І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, О. С. Проневич та ін.]. — під ред. О.О. Погрібного. —Х.: Вид-во Харківського нац. Ун-ту внутр. справ, 2006. — С. 222 —291

101.Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы: сборник статей / Юрид. фирма «Салком», Науч. аналит. центр: Под общ. ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юринком Интер, 2003.

102.Петров Р.А. Зближення законодавства в контексті програми «Широка Європа» між ЄС та Україною /Р.А.Петров, К.Хеліон //Правничий часопис Донецького університету. – 2007. - № 2(18).

103.Розенберг М.Г. Міжнародний договір і іноземне право. — Р., 1998;

104.Рогов С.Н. Системи дозволу міжнародних торгових спорів в ГАТТ і ВТО //МЖМП, 1998 № 1;

105.Скурко Е.В. ВТО: введення в правову систему. — М 2003;

106.Смирнова К. Акти спільної зовнішньої політики і політики безпеки як джерела права ЄС /К.Смирнова //Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Серія:Міжнародні відносини. – 2004. - № 29-30.

107.Сохань Е. Проблемы адаптации законодательства Украины к нормам европейского права /Е.Сохань //Актуальні проблеми політики. – 2006. - № 29.

108.Тачинська Й. Право внутрішнього ринку ЄС: навчю посібник /Й.Тачинська, О.Ільченко. – К.: ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка, 2005.

109.Татам Алан. Право Європейського Союзу: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Алан Татам // Переклад з англійської. — К., «Абрис», 1998. – 424 с.

110.Фірстов С. Рамкові програми Євросоюзу в контексті створення єдиного наукового європейського простору / С.Фірстов // Вісник Національної Академії наук України. – 2003. - № 5.

111.Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. – К. : Юрисконсульт, 2006.

112.Чубарова Т.В. Гендерные проблемы занятости в странах Европейского Союза /Т.В.Чубарова //Труд за рубежом. – 2002. - № 4.

113. Четвериков А. О. Репрессивные (карательные) службы / А. О. Четвериков //Кашкин С. Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Кашкин С. Ю., Кутафин О. Е., Четвериков А. О.; пер. с англ. А. О. Четвериков; под ред. С.Ю. Кашкина. — М.: ИНФРА – М, 2008. — С. 253

114.Черніченко С.В. Теорія міжнародного права. Т. 1. — Р., 1999;

115.Шумилов В.М. Міжнародне економічне право в епоху глобалізації. — Р., 2003.

116.Шепченко Р.А. Механізм вирішення спорів в рамках ВТО // Зовнішня торгівля, 1999 № 1;

117.Шкурченко B.C. Система врегулювання спорів у ВТО. Її значення для України. Україна і система ВТО. Правові аспекти //Матеріали конференції ІРП УНА, 2001;

118.Шишаєв А.І. Регулювання міжнародної торгівлі товарами. — Р., 1998.

119.Шишлов А.А. Реформа телекоммуникационного законодательства в ЕС 2009 года / А.А.Шишлов // Закон и право. – 2010. - № 7.

120.Шемятников В. Г. Европейская интеграция : учебн. пособие / Шемятников В. Г. — М.: Международные отношения, 2003. — 400 с.
121.Шнирков О.І. Україна – Європейський Союз: економіка, політика, право : монографія /О.І.Шнирков, В.В.Копійка, В.І.Муравйов. – К. : Аидавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006.

122.Энтин Л.М. Лиссабонский договор и реформа Европейского Союза / Л.М.Энтин // Журнал российского права. – 2010. - № 3.123. Ентін Л.М. Суд Європейських співтовариств. Правові форми забезпечення західноєвропейської інтеграції. — Р., 1987;

124.Ентін М.Л. Правові основи зовнішньої політики і порлітики у сфері оборони та безпеки ЄС: навч. посібник /М.Л.Ентін, М.О.Баймуратов, О.А.Делінський. – К.: ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка, 2004.

125.Энтин М.Л. Правовые основы внешней политики Европейского Союза /М.Л.Энтин //Московский журнал международного права. – 2003. - № 4.

126.Яценко К. Уніфікація правових норм та гармонізація національних законодавств як способи наближення правового регулювання в державах – членах Європейського Співтовариства // Український часопис міжнародного права. – 2002. - № 3. – С. 95-104

127.Ярышев С.Н. Сравнительный международно-правовой анализ единого экономического пространства ЕС и единого экономического пространства ЕврАзЭС \С.Н.Ярышев //Московский журнал международного права. – 2010. - № 4.

128.Яворська І.М. Роль суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / І.М.Яворська; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2010.
Міжнародно-правові документи
1.Амстердамський договір, що змінює Договір про Європейський Союз, Договори, що фундирували Європейські співтовариства, і деякі акти, що відносяться до них. Р., 1999

2.Договор о функционировании Европейского Союза от 25.03.1957 г. // Кашкин С.Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Кашкин С. Ю., Кутафин О. Е., Четвериков А. О.; пер. с англ. А. О. Четвериков; под ред. С. Ю. Кашкина. — М.: ИНФРА – М, 2008. — С. 211-381


3. Договор между Королевством Нидерландов, Королевством Бельгии, Федеративной Республикой Германии, Французской Республикой и Великим Герцогством Люксембург о поэтапной отмене контроля на общих границах от14.06.1985г. http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenagr.htm


4. Кодекс Співдружності про режим перетинання особами кордонів від 15.03.2006 р.

5. Конвенция «О применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах от 19.06.1990 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными Директивой от 28 ноября 2002 года N 2002/90/ЕС, Рамочным решением от 28 ноября 2002 года N 2002/946/ПВД)//http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenconv.htm


6.Договір про Європейський Союз // Єдиний європейський акт. Договір про Європейський Союз. Р., 1994.

7.Договір про Європейський Союз. Консолідований текст // Європейське право. Р., 2000.

8.Договір про створення Європейського об'єднання вугілля і сталі // Договори про створення Європейських співтовариств. Р., 1994.

9.Договір про створення Європейського співтовариства по атомній енергії // Там же.

10.Єдиний європейський акт // Єдиний європейський акт. Договір про Європейський Союз. Р., 1994.

11.Договір про створення Європейського економічного співтовариства // Договори про створення Європейських співтовариств. Р., 1994.

12.Договір, що фундирував Європейське співтовариство. Консолідований текст // Європейське право. Р., 2000.

13.Європейський Суд з прав людини. Вибрані рішення: У 2 т. М.: Норма, 2000.

14.Ніццський договір, що змінює Договір про Європейський Союз, Договори, що фундирували Європейські співтовариства, і деякі акти // Ніццський, що відносяться до них, договір і Хартія основних прав Європейського Союзу. М.: Норма, 2003.

15.Право Європейського Союзу. Документи і коментарі. Р., 1999.

16.Путівник по прецедентній практиці Європейського суду з прав людини за 2002 р. Р., 2004.

17.Суд Європейських співтовариств. Вибрані рішення. Р., 2004.

18.Суд Європейських співтовариств. Вибрані рішення. Вип. 2. Р., 2004.

19.Хартія основних прав Європейського Союза // Ніццський договір і Хартія основних прав Європейського Союзу. М.: Норма, 2003.

Нормативно-правові акти України
1.Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня в 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. —№ ЗО. — Ст. 141.

2.Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 серпня в 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1990. — № 31. — Ст. 429.


3.Указ Президента України від 11.06.1998 р. № 615/98 «Про затвердження Стратегії інтеграції України в Європейський Союз»

  1. Указ Президента України від 30.08.2000 № 1033 «Про Національну Раду з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС».

  2. Указ Президента України від 14.09.2000 р. № 1072/2000 «Про Програму інтеграції України в Європейський Союз»

  3. Указ Президента України від 30.08.2000 р. № 791 «Про Державну Раду з питань європейської і євроатлантичної інтеграції»

  4. Указ Президента України від 05.07.2003 р. № 573/2003 «Про забезпечення діяльності Уповноваженого України з питань європейської і евроатлантичної інтеграції»

  5. Указ Президента України від 21.08.2004 р. № 965/2004 «Питання організації виконання Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» »


Закони України
1. «Про міжнародні договори України» від 29 червня в 2004 р. № 1906-IV //Голос України. — 2004. — № 142. — Серпень.

2.«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня в 2004 р. № 1629-IV //Офіційний вісник України. — 2004. — № 15. — Ст. 1028.3.«Про правонаступництво України» від 12 вересня в 1991 р. № 1543-ХИ // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 46. — Ст. 617.

4.«Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р.
Каталог: Programmi 14 15
Programmi 14 15 -> Міністерство освіти і науки України
Programmi 14 15 -> Міністерство освіти і науки України
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Programmi 14 15 -> Робоча програма навчальної дисципліни нормативної навчальної дисципліни «Муніципальне право» галузі знань 0304
Programmi 14 15 -> Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «організація судових та правоохоронних органів україни»
Programmi 14 15 -> Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «контроль у соціальному управлінні»
Programmi 14 15 -> Робоча програма нормативної дисципліни цивільне та сімейне право
Programmi 14 15 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка