Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

для студентів

ОКР «Молодший спеціаліст»

Укладач: Медведь Т.М.

ІРПІНЬ – 2015

УДК 94 (477) (075.8) +374.71

ББК (4УК) я73


Навчальне видання містить методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія України», розроблені відповідно до Тимчасової ОПП. Подаються загальні терміни та поняття, які застосовуються при вивченні дисципліни «Історія України». Запропоновані тестові завдання і запитання для самоконтролю знань студентами.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

Протокол № 2 від 17.09. 2015 р.
Рекомендовано до друку методичною радою ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

Протокол №3 від 02.10. 2015 р.

Укладач: Т.М.Музиченко, викладач історії ВП НУБіП України «ІЕК».

Рецензенти: С.С.Коломієць, к.і.н., професор кафедри історії та політології НУБіП України;

Т.А.Семененко, викладач історії, спеціаліст вищої категорії ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

Навчальне видання

Методичні рекомендації до самостійної роботи

з дисципліни «Історія України»

для студентів

ОКР «Молодший спеціаліст»

Укладач: Т.М.Медведь

Видавничий центр ВП НУБіП України «ІЕК»

08200, м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9


Зміст

Вступ


1.Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем

2.Методичні рекомендації для студентів щодо написання рефератів

3.Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем та завдання для самоконтролю

Список використаної літературиВСТУП

Інтеграція України до загальноєвропейського освітнього простору вимагає нагального реформування вітчизняної вищої школи, переходу до принципово нових форм викладання гуманітарних дисциплін.

Гуманітарні знання, набуті студентами, сприяють подоланню вузькофахового мислення, вихованню спеціалістів вищої кваліфікації, духовно багатих особистостей, які відчувають моральну відповідальність за сучасне і майбутнє своєї Батьківщини.

Важливе значення для формування національної свідомості студентської молоді та виховання громадян України має глибоке засвоєння студентами гуманітарних дисциплін, зокрема «Історії України».

Основним завданням дисципліни «Історія України» є:


  • використання новітніх здобутків історичної науки у викладанні історії України;

  • реалізація в навчальному процесі принципів історизму та наукової об’єктивності в оцінці історичних фактів, явищ і подій;

  • гуманістична спрямованість історичної освіти в економічному навчальному закладі, її орієнтація на пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими чи груповими.

Головною метою сучасного загальноосвітнього навчального процесу є виховання громадянина України, соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості. Виходячи з цього, головними цілями вивчення історії є:

  • виховання майбутніх спеціалістів як свідомих громадян України;

  • розвиток почуття патріотизму та глибоких морально-етичних переконань, усвідомлення молоддю власної причетності до тисячолітньої історії українського народу;

  • сприяння усвідомленню студентами належності України до європейського історико-культурного простору та важливості її інтеграції до Європи;

  • прищеплення майбутнім спеціалістам навичок самостійного аналізу історичних джерел і наукової літератури, уміння самостійного осмислення закономірностей розвитку українського народу в контексті історії людської цивілізації;

  • вироблення умінь застосування набутих знань у повсякденній діяльності, для самостійної орієнтації в суспільно-політичному житті та визначення власної оцінки суспільних явищ і подій.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМ

Самостійна робота студента — основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Основним орієнтиром у підготовці самостійної роботи є план роботи. Після усвідомлення поставленого перед ним завдання студент приступає до опрацювання матеріалів підручників і посібників, записів конспекту лекцій, а потім – документів, монографічної літератури тощо.

З метою усвідомлення суті певних термінів, явищ, подій, процесів необхідно звертатися до довідників, словників, енциклопедій (довідник з історії України, політологічний словник, слів іншомовних слів тощо). Термінологічний словник може бути оформлений в окремому зошиті або в кінці зошита для самостійної роботи.

Важливим етапом підготовки до самостійної роботи є конспектування.

Рекомендовану працю (чи її окремі розділи) слід прочитати повністю, адже читання уривків не дає можливості засвоїти все багатство ідей твору. Розпочинаючи конспектування матеріалів, слід записати прізвище автора, повну назву праці, вказати рік і місце написання чи видання, виділивши це як заголовок до конспекту праці (великими літерами і кольором). До конспекту слід записувати не лише окремі думки, а й дати, цифрові дані, на основі яких можна скласти діаграми, схеми, таблиці тощо.

Крім цього, до кожної теми самостійної роботи пропонуються теми рефератів з метою доповнення або поглиблення знань з питань самостійної роботи. Працювати над текстом реферату необхідно згідно з планом, обов’язково посилаючись на джерела. У вступній частині слід визначити актуальність теми, її практичне значення, ступінь висвітлення у спеціальній літературі. Якщо проблема виявилась дискусійною, бажано розкрити суть дискусії, висловити й обґрунтувати своє бачення проблеми. Доцільно, де це можливо, використати ілюстративний матеріал. При оцінюванні реферату враховуються рівень підбору джерел інформації, ступінь розкриття теми, науковість висновків, зв'язок із сучасністю.

Обов’язковим є правильне оформлення реферату, з дотриманням вимог, які висуваються до такого роду робіт (відповідні рекомендації студент може отримати на консультації з викладачем). Важливо уміти підготувати реферативну доповідь (на 3-5 хв.), розкрити суть порушеної проблеми.

Однією з форм самостійної роботи студентів є конспектування наукової статті, яке полягає у максимально точному тезовому відображенні в конспекті головної думки наукової статті з наступним захистом, уникаючи при цьому дослівного переписування чи копіювання.

Цікавою формою самостійної роботи студента є написання есеїв, що передбачають обов’язкове обґрунтування ставлення студентів до певної історичної події, особистості тощо. Есеї можуть виконуватися й аудиторно.

Раціонально організована робота студентів у процесі підготовки до самостійної роботи сприятиме міцному, систематичному, свідомому засвоєнню матеріалу з вітчизняної історії.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

Складовою самостійної роботи студента над вивченням дисципліни «Історія України» є написання реферату. Реферат – це спроба розібратися в тій чи іншій проблемі глибше, можливість самостійно подивитися на історичні події, явища, процеси, з’ясувати те, що раніше залишалося непоміченим.

Починаючи роботу, студент повинен насамперед чітко сформулювати тему, продумати, які питання і в якій послідовності треба розкрити. Важливу роль відіграє правильна побудова реферату, тобто збереження належних пропорцій між окремими частинами роботи. У вступі необхідно обґрунтувати вибір теми – вказати актуальність проблеми, а також визначити завдання, яке автор прагне розв’язати. В останній частині реферату формулюється головний зміст тексту. Основну увагу слід зосередити на пошуку належних аргументів для розкриття поставленої проблеми. Вони можуть бути підкріплені посиланнями на джерела чи результати досліджень вчених. За необхідності студент може процитувати якийсь важливий фрагмент документа, обов’язково подавши його в лапках і точно вказавши в посиланні джерело, з якого взята цитата. У посиланнях спочатку подаються прізвища й ініціали автора, потім назва книги, місце, рік видання, сторінка (наприклад: Бойко О. Історія України: Посібник.-К.,2004.-с.16).

У висновках студенту необхідно сформулювати основні підсумки, обґрунтувати, що дала робота над цією темою, повідомити, до яких висновків прийшов автор. У кінці реферату необхідно скласти список джерел і літератури, використаних у роботі.

На титульній сторінці вказують назву ВНЗ, відділення, курс, групу, прізвище, ім’я, по батькові студента, тему роботи, прізвище, ініціали викладача, під керівництвом якого виконана робота. На наступній сторінці розміщують план реферату. Аркуші необхідно пронумерувати. Орієнтовний обсяг реферату може становити 20 сторінок рукописного тексту або 10-15 сторінок друкованого тексту.

ТЕМА: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. КИЇВСЬКА РУСЬ, ЇЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК.

План

1. Галичина і Волинь у ХІ-ХІІ ст.

2. Утворення Галицько-волинського князівства. Князь Роман Мстиславич.

3. Галицько-Волинські землі в період громадянських воєн. Король Д.Галицький, його внутрішня і зовнішня політика.

4. Гальцько-Волинська Русь в останній третині ХІІ – першій половині ХІV ст.

5. Роль Галицько-Волинської держави в історії України.


Основні поняття і терміни

Баксак – урядовець хана Золотої Орди, який за його дорученням здійснював облік населення і збирання данини на підкорених монголами руських землях.

Золота Орда – монгольська держава, заснована ханом Батиєм на початку 40-х рр. ХІІІ ст.,у залежності від якої перебували руські князівства.

Монголи – спільна назва усіх об’єднаних Чингізханом племен,як завойовників, так і підкорених, котрі у ХІІІ ст. розпочали завоювання руських земель.

Роздробленість політична – розпад єдиної держави на окремі незалежні державні утворення.

Ярлик – писемний документ (грамота), який видавався підлеглим руським князям ханами Золотої Орди на велике або удільне князювання в період золотоординського панування на Русі.
Теми рефератів

1.Розвиток торгівельно-ремісничих центрів у Галицько-Волинській державі.

2.Культура України княжої доби (ІХ- ХІV ст.).

3. Історичний портрет Данила Галицького.

4. Українські землі у складі Великого князівства Литовсько-Руського.
Запитання та завдання для самоконтролю

1.Визначте причини економічного і політичного піднесення Галицького і Волинського князівства.

2.Порівняйте діяльність Ярослава Осмомисла, Романа Мстиславича та Данила Галицького.

3.Які були особливості залежності галицько-волинських земель від Золотої Орди?

4.Розкрийте причини занепаду та історичне значення Галицько-Волинської держави.

5. Дайте оцінку Галицько-Волинському князівству як одній із форм української державності.


Завдання – тести

І. У завданнях 1-6 вкажіть одну правильну відповідь.

1.Оберіть князя, який утворив у 1199р. Галицько-Волинське князівство:

А Всеволод Ольгович; Г Роман Мстиславич;

Б Ярослав Осмомисл; Д Данило Галицький.

В Володимир Ярославич;

2.Вкажіть, у якому році Данило Галицький переміг у Ярославській битві:

А 1239р.; Г 1250р.;

Б 1241р.; Д 1253р.

В 1245р.;

3.Визначте, який князь мав при своєму дворі книгописну майстерню:

А Василько Романович; Г Володимир Василькович;

Б Данило Романович; Д Мстислав Данилович.

В Лев Данилович;

4.Вкажіть, у якому році припинила існування династія Романовичів:

А 1301р.; Г 1340р.;

Б 1303р.; Д 1345р.

В 1323р.;

5.Позначте дату битви на річці Калка:

А 1199р.; Г 1240р.;

Б 1223р.; Д 1242р.

В 1239р.;

6.Позначте нащадка Данила Галицького, який відвоював в Угорщини частину Закарпаття з Мукачевом:

А Шварко Данилович; Г Юрій Львович;

Б Лев Данилович; Д Юрій ІІ Болеслав.

В Мстислав Данилович;

ІІ. У завданнях 7-10 установіть відповідність.

7.Установіть відповідність між датами і подіями:

А 1199р. 1) битва на р. Калка

Б 1223р. 2) напад монголо-татар на землі Волині

В 1241р. 3) об’єднання Галицького і Волинського

князівства

8.Установіть відповідність між датами і подіями:

А 1189р. 1) похід князя Данила на Побужжя

Б 1256р. 2) початок правління Юрія ІІ

В 1325р. 3) втеча князя Володимира з угорського

полону

9.Установіть відповідність між прізвищами історичних діячів та їх характеристиками:А Дмитро Дедько 1) У квітні 1340р. був отруєний боярами

Б Болеслав ІІ Юрій 2) Приєднав до Галицько-Волинського

В Лев Данилович князівства Закарпаття і Люблінщину

3) Правив Галичиною у 1340-1344рр. як

«управитель і Староста Руської землі»

10. Установіть відповідність між датами і подіями:

А 1247р. 1) створення антиординської коаліції

Б 1264р. 2) перенесення столиці до м. Володимир

В 1301р. 3) смерть Данила Галицького

ІІІ. Дайте відповідь у завданнях 11-16, визначивши пропущене слово чи дату.

11.Урядовця хана Золотої Орди, який за його дорученням здійснював облік населення і збирання данини на підкорених монголами руських землях, називали …

12.Син великого князя київського Мстислава Ізяславича, галицько-волинський князь був…

13.Об’єдання Галицького і Волинського князівства відбулося…

14.Князями династії Романовичів були…

15.Династія Романовичів припинила своє існування в…р.

16.Занепад Галицько-Волинського князівства почав після смерті князя… .
Список літератури: [1], с 88-94; [2], с 54-76; [3], с 111-131; [4], с 122-124; [7], с 75-84; [15], 46-70.
ТЕМА: Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького. Занепад Української козацької держави. «Велика Руїна» Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності (середина XVII- XVIIІ ст.).

План

1.Україна напередодні Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.

2.Початок Визвольної війни. Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні. Становлення української національної держави.

3.Договір між Україною і Московською державою (1654) та його оцінка в історичній літературі.

4.Загострення українсько-московських відносин (1654-1657).

5.Зародження буржуазних відносин в Україні в XVII ст.

6.Політичне життя в Україні в другій половині XVII ст. Поділ України на Лівобережну та Правобережну.

7.Спроби об’єднання українських земель. П.Дорошенко, І.Самойлович.

8.Стабілізація політичного життя в Україні в кінці 17 ст. Гетьман І.Мазепа.

9.Історичне значення існування Української Гетьманської держави 17-18 ст.

10.Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці 17-18 ст.
Основні поняття і терміни

Березневі статті – комплекс документів, укладених у березні 1654р. у Москві, що регламентували політичне і правове становище Гетьманщини після Переяславської ради і прийняття нею протекції Московського царства.

Городове козацтво – офіційна назва козацького стану, яка вживалася в Україні від середини XVII – до 80-х рр. XVIIІ ст.

Козацька старшина – військовий та адміністративно-політичний керівний склад Запорозької Січі, реєстрового козацтва, Гетьманщини, а також Слобідської України.

Коліївщина – селянсько-козацьке повстання на правобережжі у 1768 р., спрямоване проти соціального, національного і релігійного гноблення українців шляхетською Польщею.

Колонізація – заселення і господарське освоєння вільних територій або захоплення певної країни й насильницьке перетворення її у колонію.

Наказний гетьман – особа, котра тимчасово виконувала обов’язки гетьмана.

Національно-визвольна боротьба – рухи поневолених народів за звільнення від іноземного панування, ліквідацію національного й колоніального гноблення, завоювання національної незалежності.

Полки – військові й адміністративно-територіальні одиниці в Лівобережній та Слобідській Україні XVII-XVIII ст.

Протекторат – форма залежності однієї держави від іншої, коли основні питання її суспільно-політичного життя вирішує на свій розсуд протекторат.

Руїна — період історії України кінця XVII століття, що відзначився розпадом української державності і загальним занепадом.

Чорна рада – назва, яка використовувалася в другій половині XVIII ст. на Україні стосовно загальних козацьких рад.
Теми рефератів

1. Створення Кримського Ханства і його стосунки з Україною.

2. Історичний портрет гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного.

3. Зовнішня політика української козацької держави за часів Б.Хмельницького.

4. Ліквідація Запорізької Січі та подальша доля козацтва.

5. Роль І.Мазепи в історії України.

6. Історичний портрет У.Кармелюка.

7.Правобережжя і Галичина у 18 ст. Гайдамацькі рухи, Коліївщина.

8. Переяславська Рада.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.Чим була спричинена Національно-визвольна війна українського народу проти польського панування?

2.Поміркуйте, чому козацтво – стан дрібних землевласників – очолило Національно-визвольну війну?

3.Порівняйте наслідки Жовтоводської, Корсунської й Пилявецької битв. Спробуйте визначити вплив кожної з них на перебіг Національно-визвольної війни.

4.Чому, на думку істориків, Зборівський договір не відповідав фактичним успіхам у Національно-визвольній війні? Яке він мав значення в історії України?

5.Які, на вашу думку, були причини надзвичайно швидкого творення козацької гетьманської держави?

6.Чому сучасні дослідники, аналізуючи перебіг і результати Берестецької битви, зазначають, що перемога поляків не означала цілковитої поразки козаків?

7.На яких умовах було підписано Віленське перемир’я?

8.Простежте хронологію перебігу основних подій національно-визвольних змагань середини 17 ст.

9.Охарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій Української держави.

10.Чим пояснювалася зміна зовнішньополітичної орієнтації Хмельницького на Москву?

11.Чим було викликане загострення кризи української державності у 1657-1663рр.?

12.Чому, незважаючи на перемогу під Конотопом, Виговському не вдалося уникнути спалаху громадянської війни й утримати гетьманську булаву? Як оцінюють Конотопську битву сучасні дослідники?

13.Якими були причини та наслідки розчленування України на Правобережну та Лівобережну?

14.У чому, на вашу думку, суперечливість постаті І.Мазепи?

15. Чому 60-80-ті роки 17 ст. називають добою «Руїни»?


Завдання – тести

І. У завданнях 1-6 вкажіть одну правильну відповідь.

1.Зазначте, хто очолив національно-визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої:

А Петро Сагайдачний; Г Іван Мазепа;

Б Богдан Хмельницький; Д Іван Сірко.

В Іван Виговський;

2.Укажіть, коли почалася національно-визвольна боротьба українського народу середини XVII ст.:

А початок січня 1648 року; Г червень 1648 року;

Б початок лютого 1648 року; Д липень 1648 року.

В квітень – травень 1648 року;

3.Укажіть хто був союзником Богдана Хмельницького у 1648р:

А Московія; Г Швеція;

Б Річ Посполита; Д Литва.

В Кримське ханство;

4.Назвіть місто, де було підписано українсько-російський договір 1654р:

А Київ; Г Москва;

Б Переяслав; Д Смоленськ.

В Глухів;

5.Де відбулася перша велика перемога повстанського війська на чолі з Б.Хмельницьким над польським військом, очолюваним Стефаном Потоцьким:

А під Пилявцями; Г Зборів;

Б Корсунь; Д під Берестечком.

В Жовті Води;

6.Який договір підписали у 1656 р. Московська держава і Річ Посполита:

А Деулинську угоду; Г Віленське перемир’я;

Б Поляновський мир; Д Зборівський мир.

В Андрусівське перемир’я;

ІІ. У завданнях 7-10 встановіть відповідність.

7. Установіть відповідність між датами і подіями:

А 1658-1659рр. 1) Чуднівська воєнна кампанія

Б 1660р. 2) Українсько-московська війна

В 1677р. 3) Перший Кримський похід

Г 1687р. 4) Перший Чигиринський похід

8.Установіть відповідність між датами і подіями:

А 1659р. 1) Козацька «Чорна рада» в Ніжині

Б 1663р. 2) Підпорядкування Київської митрополії Москві

В 1681р. 3) Переяславські статті Юрія Хмельницького

Г 1686р. 4) Бахчисарайський мирний договір

9.Установіть відповідність між договорами та діячами, котрі їх уклали:

А Батуринські статті 1) Д. Многогрішний

Б Коломацькі статті 2) І. Самойлович

В Глухівські статті 3) І. Мазепа

Г Конотопські статті 4) І. Брюховецький

10.Установіть відповідність між битвами Національно-визвольної війни та їх характеристиками:

А Битва на Жовтих Водах 1) відбулася влітку 1651р. і завершилася поразкою

укр. армії

Б Зборівська битва 2) відбулася в травні 1652; Хмельницький з’ясував,

В Берестецька битва що розміри табору значно перевищують кількість

Г Жванецька облога польської армії і, атакувавши його одночасно з усіх боків, здобув перемогу

3) перша битва Національно-визвольної війни, яка

завершилася перемогою Хмельницького

4) її наслідком стало укладення в усній формі

Кам’янецького кримсько-полтавського договоруІІІ. Дайте відповідь у завданнях 11-16, визначивши пропущене слово чи дату.

11.Початком Національно-визвольної війни вважається подія…

12.Угода між Річчю Посполитою і Московською державою мала назву… і була укладена у …р.

13.Запорізька Січ , що існувала протягом 1652-1709рр., мала назву…

14.Заселення і господарське освоєння вільних територій або захоплення певної країни і насильницьке перетворення її у залежну має назву…

15.Гадяцький договір був укладений у ….р. між ….

16.Козацький устрій на зруйнованому Правобережжі відновив…
Список літератури: [1],с 145-169; [2], с 96-121; [5], с 124-136; [8], с 152-191; [11], с 170-186; [12], с 146-232; [13], с 10-35; [15], с 100-132; [16], с 115-128.
ТЕМА: УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (1900-1914рр.)

План

1.Виникнення українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

2.Українська культура і духовне життя на початку ХХ ст.

3.Ураїна в роки першої російської революції (1905-1907рр).

4.Економічний розвиток України на початку ХХ ст. Столипінська аграрна реформа та її наслідки для України.

5.Український рух на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.


Основні поняття і терміни

Артіль – форма колективного господарства; група людей однієї професії або ремесла, які об’єднувалися для спільної праці на основі усуспільнення засобів виробництва.

Відруб – назва ділянки общинної землі, яку виділяли селянинові в особисту власність, коли він виходив з общини у період реалізації Столипінської аграрної реформи 1906-1916рр.

Економічна криза – раптове падіння, скорочення виробництва, що супроводжується розоренням значної частини підприємств, зростанням безробіття, падінням заробітної плати і курсу акції.

Інвестиція – грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що їх вкладають у різні види діяльності у виробничій та невиробничій сферах.

Картель – форма монополістичного об’єднання підприємств, що виробляють однорідну продукцію.

Клерикалізм – суспільно-політична течія, яка прагне до домінуючої ролі церкви в політичному та духовному житті суспільства.

Консерватизм – течія громадської думки і політичної практики, яка обстоює старе і чинить перепони новому, ставить над усе ідею традиції та спадкоємності в соціальному та культурному житті.

Конституційна монархія – форма державного правління, за якої влада монарха обмежена нормами конституції.

Лібералізм – політична течія, спрямована на утвердження парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод.

Модернізація – загальна назва напрямів і течій у літературі та мистецтві ХХ ст., які поривали з реалістичною традицією.

Монополія – встановлення підприємцем або групою підприємців контролю над однією чи кількома галузями виробництва з метою збільшення прибутків і ліквідації конкуренції.

Профспілка – об’єднання робітників, з метою захисту своїх професійних і соціально-економічних прав.

Соціалізм – політична течія, суспільний лад соціальної рівності та гармонії, заснований на засадах соціальної справедливості.

Справа «Бейліса» - політичний скандал у Росії, який викривав антисемітські настрої у вищих ешелонах влади і суспільстві.

Трест – форма монополістичного об’єднання підприємств, які втрачають будь-яку самостійність.

Чорносотенці — збірна назва для низки російських монархічних і ультранаціоналістичних організацій, що виникли після революції 1905 року в Російський імперії.
Теми рефератів

1. Історичний портрет П.А.Столипіна.

2. Історичний портрет імператора Миколи II (Романова).

3. Створення та діяльність Української партії соціалістів-революціонерів.

4.Доля жінки в Україні на початку ХХ ст.

5.Українське селянство на початку ХХ ст.

6.М.Міхновський – «батько» українського націоналізму.

7. Вплив процесу формування національної свідомості на розвиток української культури.

8.Роль митрополита А.Шептицького у піднесенні українського національного руху в Галичині.

9. Галичина – «український П’ємонт».


Запитання та завдання для самоконтролю

1.Охарактеризуйте особливості зародження та програмні засади українських політичних партій початку ХХ ст.

2.Якими були здобутки національно-визвольного руху українців під час революції 1905-1907рр.

3.Визначте причини, суть і наслідки столипінської аграрної реформи.

4.Проаналізуйте характерні риси соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель початку ХХ ст.

5.Відомий український письменник та публіцист Микола Хвильовий на початку 30-их рр. ХХ ст. писав: «Нація тільки тоді зможе культурно виявити себе, коли знайде їй одній властивій шлях розвитку». Поясніть, як ви розумієте це твердження. Який шлях, на вашу думку, був необхідний для успішного розвитку українців у перші десятиліття ХХ ст.

6.Поясніть, чим була зумовлена і як відбувалася трудова еміграція українців.

7.Яка форма монополістичних об’єднань переважала в промисловості Наддніпрянщини?

8.Які кооперативні союзи діяли в Західній Україні?

9.Визначте, які проблеми були найважливішими для соціально-економічного розвитку українських земель на початку ХХ ст. Якими шляхами їх можна було розв’язати?

10.Чому, на вашу думку, націоналістична течія не мала значної підтримки в українському русі?

11. Як відбувалася боротьба за український університет? Чому вона набула такої гостроти?

12.Визначте, як Російська революція 1905-1907рр. вплинула на суспільно-політичне життя у Наддніпрянській Україні?

13. В.Вернадський у статті «Українське питання і російська громадськість» писав: «У цілому українці вважають, що свобода української культури обумовлюється саме інтересами російської справи і що зберегти українців як росіян Росія зможе, лише прийнявши їх з усім національно-культурним обличчям». Поясніть, як ви розумієте думку автора. Чи поділяєте ви її? Чому?

14.На думку М.Грушевського, на початку ХХ ст. Галичина, незважаючи на важкі умови національного і культурного життя, стала центром українського руху і своєрідним культурним арсеналом для українських земель Росії. Чи поділяєте ви цю думку? Чому?
Завдання-тести

І. У завданнях 1-6 вкажіть одну правильну відповідь.

1.Позначте подію, яка стала приводом до революції 1905-1907рр. в Росії:

А повстання на броненосці «Потьомкін»;

Б розстріл мирної демонстрації. «Кривава неділя»;

В загальноросійський політичний страйк;

Г поразка у війні з Японією.

2.Яку назву отримала Революційна українська партія після своєї реорганізації в 1905р:

А Українська радикально-демократична партія;

Б Українська партія соціалістів-революціонерів;

В Українська соціал-демократична робітнича партія;

Г Українська радикальна партія.

3.У якому році постало Товариство українських поступовців (ТУП):

А 1905р.;

Б 1908р.;

В 1911р.;

Г 1914р.


4.Яка бойскаутська організація виникла у 1911 р. у Галичині:

А «Пласт»;

Б «Січ»;

В «Сокіл»;

Г «Просвіта».

5.У якому році А.Шептицький став митрополитом УГКЦ:

А 1901р.;

Б 1902р.;

В 1906р.;

Г 1910р.


6.Які українські землі на початку ХХ ст. називали «Українським П’ємонтом»:

А Закарпаття;

Б Східну Галичину;

В Північну Буковину;

Г Західну Волинь.

ІІ. У завданнях 7-10 установіть відповідність.

7.Установіть відповідність між періодами і подіями.

А 1900-1903рр. 1) «Справа Бейліса»

Б 1905-1907рр. 2) економічна криза в Російській імперії

В 1906-1916рр. 3) Перша російська революція

Г 1911-1913рр. 4) Столипінська аграрна реформа

8.Установіть відповідність між прізвищами та їх діяльністю.

А Адам Коцко 1) ідеолог українського інтегрального націоналізму, Б Мирослав Січинський у 1913р. висунув ідею політичного сепаратизму

щодо Росії

В Дмитро Донцов 2) український студент, загибель якого стала

Г Кирило Трильовський могутнім каталізатором українського руху в

Галичині

3) засновник першого осередка пожежно-

гімнастичного товариства «Січ»

4) студент, який здійснив замах на галицького

намісника графа А. Потоцького

9. Установіть відповідність між періодами і подіями.

А загальний страйк сільгоспробітників у Галичині 1) 1901р.

Б заснування бойскаутської організації «Пласт» 2) 1989р.

В створення пожежно-гімнастичного товариства «Сокіл» 3) 1902р.

Г А.Шептицький - митрополит УГКЦ 4) 1911р.

10. Установіть відповідність між періодами і подіями.

А 1905р. 1) утворилася Українська демократична партія

Б 1911р. 2)видання першої україномовної газети у

В 1900-1903рр. Наддніпрянщині «Хлібороб»

Г 1904р. 3) убивство в Києві П.Столипіна

4) економічна криза

ІІІ. Дайте відповідь у завданнях 11-16, визначивши пропущене слово чи дату.

11.Політичний скандал в Росії, який викривав антисемітські настрої у вищих ешелонах влади і суспільстві, має назву…

12. Українські думські громади були створені у …скликаннях російської Державної думи.

13.Перша рада робітничих депутатів виникла у…

14.Пам’ятник І.Котляревському було відкрито у …. на кошти української громадськості.

15.Австрійська влада на початку ХХ ст. йшла на поступки українцям Східної Галичини з огляду на конфронтацію з ….

16. Форма політичної боротьби в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. має назву…
Список літератури: [1], с 281-313; [2], с 196-211; [5], с 136-145; [6], с 66-67, 69-71; [13], с 405-456; [15], с 166-187.


Каталог: attachments -> article -> 7274
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель
article -> Економіко-географічна характеристика Індії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка