Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»


ТЕМА: УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИСторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
ТЕМА: УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

План

1.Українські землі напередодні Першої світової війни. Плани воюючих держав щодо України.

2.Бойові дії на території України в роки Першої світової війни.

3.Укранські політичні партії, організації, збройні формування в роки Першої світової війни.


Основні поняття і терміни

Антанта (дослівно «сердечна згода») – воєнно-політичний союз, що склався на початку ХХ ст. Спочатку мав характер угоди з колоніального питання між Англією та Францією (1904) та Англією і Росією (1907р.)

Брусиловський прорив — наступальна операція Південно-Західного фронту російської армії проти австро-угорських і німецьких військ під час Першої світової війни.

Окупація – тимчасове загарбання території іншої держави. Форма встановлення контролю агресором над загарбаними територіями.

Перша світова війна – конфлікт між двома воєнно-політичними блоками - Антантою і Троїстим (Четвертним) союзом, який набув світового масштабу.

Політична криза – форма прояву комплексу політичних протиріч, які розвинулися і поглибилися на основі кризи економічної і політичної нестабільності.

Репресії — це комплекс заходів з арештів, розстрілів і переселення великих мас людей.

Троїстий (Четвертний) союз - воєнно-політичний союз, що склався наприкінці ХІХ ст. між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією (1882). У 1915 р. під час Першої світової війни склад союзу зазнав змін – Італія приєдналася до Антанти, а союз поповнився Туреччиною (1914р.) та Болгарією (1915).
Теми рефератів

1.Україна в роки Першої світової війни.

2. Брусиловський прорив.

3. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу.

4. Формування легіону Українських січових стрільців.

5. Воєнні дії на території України у роки війни.

6.Життя жінок у роки війни.

7.Становище населення України у роки Першої світової війни.

8.Життя на фронті і в тилу.

9.Діяльність Союзу визволення України.


Запитання та завдання для самоконтролю

1.У чому полягає трагізм Першої світової війни для України?

2.Яка роль відводилася Україні в геополітичних планах країн Антанти та Троїстого союзу?

3. Чи можна вважати політику Російської й Австро-Угорської імперій стосовно українства на початку війни репресивною? Обґрунтуйте свою точку зору.

4.Існує точка зору, що геополітичне розташування етнографічної території України робило її надзвичайно привабливою для держав – учасниць Першої світової війни, чимало з яких висували претензії на її землі. Чи поділяєте ви цю думку? Чому?

5. Сучасний український історик С.Попик вважає, що «…існування добровільних українських підрозділів мало швидше політичне, ніж військове значення. Українські легіони в Галичині та на Буковині були, перш за все, козирною картою в національних іграх українських політиків і австрійського уряду». Як ви розумієте цю думку. Чи поділяєте ви її? Чому?

6.Простежте бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.

7.Що собою являє російський окупаційний режим у Галичині?

8.На початку Першої світової війни українські національні партії, що діяли на етнонаціональній території єдиної нації, поділеної між двома імперіями, повинні були виробляти тактику, яка справді відображала б інтереси свого народу в захисті не імперських амбіцій чужих йому держав, а власний патріотизм своєї вітчизни. Поясніть, як ви розумієте цю думку. Наведіть факти, що характеризують тактику українських політичних партій у цей період.
Завдання-тести

І. У завданнях 1-6 вкажіть одну правильну відповідь.

1. У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало українців…

А підтримати Троїстий союз, "... бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі";

Б бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін "... не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби";

В виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти "... єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ";

Г підтримати Антанту й чесно, "... не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця".

2.Суть планів воюючих сторін у Першій світовій війні щодо України полягала в прагненні…

А захопити українські землі, що входили до складу держави-противника;

Б створити Українську державу під протекторатом Австро-Угорщини та Росії;

В розв’язати «українське питання» на європейській післявоєнній мирній конференції;

Г включити Правобережну Україну та Східну Галичину до складу Польської держави.

3.У якому році було створено Український фронт Першої світової війни:

А 1914р.;

Б 1915р.;

В 1916р.;

Г 1917р.


4.Яка зазначена абревіатурою українська організація була заснована у роки Першої світової війни на території Австро-Угорщини емігрантами з Наддніпрянщини:

А ГУР;


Б ЗУР;

В СВУ;


Г ТУП.

5.У якому році було створено полк Українських січових стрільців:

А 1914р.;

Б 1915р.;

В 1916р.;

Г 1917.


6.Хто був головою Головної української ради (ГУР), що постала у 1914р.:

А К.Левицький;

Б Є.Петрушевич;

В М.Грушевський;

Г Д.Дорошенко.

ІІ. У завданнях 7-10 встановіть послідовність.

7. Установіть послідовність подій:

А створення ЗУР;

Б початок формування легіону УСС;

В Брестський мир;

Г Брусиловський прорив.

8. Установіть послідовність подій:

А бій на горі Маківка;

Б бій на горі Лисоня;

В оборона Карпатських перевалів;

Г похід на Правобережну Україну.

9. Установіть послідовність подій:

А припинення діяльності СВУ;

Б створення ЗУР;

В створення ГУР;

Г створення легіону УСС.

10. Установіть послідовність подій:

А взяття російськими військами фортеці Перемишль;

Б «Брусиловський прорив»;

В «Галицька битва»;

Г перемир’я на Східному фронті.

ІІІ. Дайте відповідь у завданнях 11-16, визначивши пропущене слово чи дату.

11.Напередодні Першої світової війни українські землі продовжували залишатися у складі двох імперій….

12.Успіхом російських військ стала облога фортеці Перемишль, яка капітулювала ….р.

13. У жовтні 1914р. СВУ видав програму, яка мала назву….

14. Тимчасове загарбання території іншої держави має назву…

15.Наступ російської армії і захоплення нею Східної Галичини і Північної Буковини у … р. увійшло в історію під назвою…

16.Репресивна антиукраїнська політика Росії на захоплених у 1914-1915рр. землях Галичини і Буковини отримала назву….
Список літератури: [1], с 308-313; [5], с 145-172; [13], с 405-456; [15], с 166-187; [16], с 260-271, 296-300.

ТЕМА: Україна у складі СРСР (1922-1929 рр.).

План

1.Осоливості переходу до нової економічної політики в Україні.

2.Голод 1921-1923рр. в Україні.

3.Входження України до складу СРСР.

4.Хід і наслідки українізації в 20-ті роки.

5.Розвиток літератури та мистецтва в Україні у 20-ті роки.


Основні поняття і терміни

Автономізація – форма входження національних утворень до складу РСФРР, запропонована Й.Сталіним як спосіб створення СРСР.

Госпрозрахунок – метод планового господарювання, заснований на порівнянні в грошовій формі витрат і результатів господарської діяльності.

Концесія – договір, угода про передачу в експлуатацію на певних умовах державних земельних ділянок, покладів корисних копалин, підприємств іноземним чи національним монополіям.

Національний-комунізм – течія в українському русі, яка намагалась поєднати ідеї комунізму з національним визволенням і розвитком українського народу.

Нееквівалентний обмін – штучно утворений дисбаланс між цінами на сільгосппродукцію і промислові товари з метою викачування ресурсів з сільського господарства.

Нова економічна політика (НЕП) - економічна політика, яка проводилася в радянських республіках, починаючи з 1921 року. Була прийнята весною 1921 року X з'їздом РКП(б), змінивши політику «воєнного комунізму», що проводилася в ході Громадянської війни. Нова економічна політика мала на меті відновлення народного господарства і подальший перехід до соціалізму.

Продовольча розкладка – безплатне вилучення у селян продовольчих надлишків.

Продподаток - натуральний податок з селянських господарств, введений у країні замість продрозкладки. Запроваджено за рішенням X з'їзду РКП(б) 1921 року під час переходу країни від політики воєнного комунізму до нової економічної політики.

Радянізація – насильницьке насадження на певній території норм економічного, суспільно-політичного, культурного життя, що були характерними для тоталітарного Радянського Союзу.

Синдикат – у період непу об’єднання трестів певної галузі промисловості для планових закупок сировини, збуту виробів.

Трест – у період непу об’єднання кількох підприємств однієї галузі.

Українізація – політика більшовицького керівництва у 1920-х роках, спрямована на збільшення представництва українців в органах влади, культури, освіти, державних установ.
Теми рефератів

1. Утворення СРСР. Статус України.

2. Голод 1921—1923 рр.

3. Економічне, соціальне та повсякденне життя населення в роки НЕПу.

4. Політика влади у царині культури. Українізація (коренізація).

5. Релігійне життя в Україні.


Запитання та завдання для самоконтролю

1.Охарактеризуйте причини та наслідки встановлення більшовицької влади на українських землях.

2.Порівняйте спільні та відмінні риси політики воєнного комунізму та НЕПу.

3.Якими були причини, статус та наслідки входження України до складу СРСР?

4.У якому стані перебувало господарство України на початку 20-х років?

5.Розкрийте причини та виявлення політичної кризи на початку 20-х років.

6.Яке значення мала нова економічна політика для України?

7.Розкрийте зміст поняття «українізація». Чим вона була спричинена і який опір викликали спроби її впровадження у життя?

8.Розв’язанню яких завдань була підпорядкована культурно-освітня робота в Україні?

9.Чим можна пояснити складність розвитку літератури та мистецтва України у 20-х роках?

10.Охарактеризуйте внесок українських учених у розвиток різних галузей науки.
Завдання-тести

І. У завданнях 1-6 вкажіть одну правильну відповідь.

1.Про яку політику радянської влади свідчать такі поняття і терміни: госпрозрахунок, трест, концесія, продподаток:

А «воєнного комунізму»;

Б нову економічну політику;

В колективізацію та індустріалізацію;

Г радянізацію.

2.Однією з причин запровадження НЕПу в Україні було:

А прагнення більшовиків подолати політичну та економічну кризу;

Б бажання здобути міжнародне визнання і стати членом Ліги націй;

В бажання підвищити соціальні стандарти, визначені політикою «воєнного комунізму»;

Г прагнення позбутися комуністичної ідеології, яка дискредитувала себе у роки громадянської війни.

3. Державно-політичний статус УСРР у 1921-1922 роках визначався:

А «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади;

Б юридичною незалежністю УСРР, яка не входила до складу жодної сусідньої держави й не перебувала з ними в союзно-договірних відносинах;

В «воєнно-політичним союзом» з РСФРР зі збереженням УСРР формального статусу та ознак незалежної держави;

Г «військовим союзом» з РСФРР та перебуванням УСРР у її складі на правах автономного утворення.

4. Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне:

А створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою;

Б функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств;

В об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи;

Г розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад.

5. Який із заходів входив до нової економічної політики:

A заміна продрозкладки продподатком;

Б націоналізація промисловості;

B створення комун;

Г загальна трудова повинність.

6.Уособленням якої політики партійно-державного керівництва УРСС був М.Скрипник:

А «воєнного комунізму»;

Б «НЕПу»;

В «українізації»;

Г «колективізації».

ІІ. У завданнях 7-8 встановіть послідовність.

7. Установіть хронологічну послідовність:

А створення СРСР;

Б початок першого радянського голоду;

В започаткування коренізації;

Г «Шахтинська справа».

8. Установіть хронологічну послідовність:

А декларація та договір про утворення СРСР;

Б криза радянської влади;

В здійснення «коренізації» в усіх радянських республіках;

Г затверджений новий текст Конституції УРСС.

ІІІ. У завданнях 9-10 встановіть відповідність.

9. Установіть відповідність між датами і подіями:

А 1920р. 1) проголошення створення СРСР

Б 1921р. 2) запровадження НЕПу в УСРР

В 1922р. 3) запровадження політики коренізації (українізації)

Г 1923р. 4) розгром Червоною армією військ П.Врангеля в Криму.

10. Установіть відповідність між поняттям та визначенням:

А Госпрозрахунок 1) політика більшовицького керівництва у 1920-х

Б Продподаток роках, спрямована на збільшення представництва

В Продовольча розкладка українців в органах влади, культури, освіти,

Г Українізація державних установ;

2) метод планового господарювання, заснований на

порівнянні в грошовій формі витрат і результатів

господарської діяльності;

3) натуральний податок з селянських господарств,

введений у країні замість продрозкладки.

Запроваджено за рішенням X з'їзду РКП(б) 1921 року під час переходу країни від політики воєнного комунізму до нової економічної

політики;

4) безплатне вилучення у селян продовольчих

надлишків.ІІІ. Дайте відповідь у завданнях 11-16, визначивши пропущене слово чи дату.

11.Політика «коренізації» торкалася таких сфер життя суспільства, як….

12. У … році в УСРР відбулася криза радянської влади.

13.Декларація та договір про утворення СРСР були прийняті…. року.

14.В Україні «коренізація» мала назву…

15.У … році розпочалося створення шкіл з ліквідації неписемності – лікнепів, де навчалося все неписьменне населення віком 8-50 років.

16.Українську автокефальну православну церкву було утворено у … році.
Список літератури: [1], 368-380; [6], с 99-106; [12], с 391-406; [15], с 218-238; [16], с 332-368.

ТЕМА: ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921-1939 РОКАХ

План

1.Національна політика Польщі на окупованих територіях.

2.Український визвольний рух.

3.Становлення українців Буковини, Бессарабії та Закарпаття.

4.Становлення української культури у міжвоєнний період.
Основні поняття і терміни

Анексія – насильницьке приєднання, загарбання, утримання однією державою території або частини території іншої держави.

Асиміляція – процес, в результаті якого члени однієї етнічної групи втрачають свою первинну культуру і освоюють культуру іншої етнічної групи, з якою вони знаходяться у безпосередньому контакті.

Карпатська Січ – збройні загони, що діяли на території Карпатської України в 1938-1939 рр., 15 березня 1939 р. були визнані збройними силами Карпатської України.

Нормалізація – спроба порозуміння між частиною лідерів українського руху в Польщі і урядовими колами.

Осадники – польські поселенці на українських землях.

Пасифікація – придушення каральними загонами народного повстання, заколоту.

Русинство - політична течія, що виступає за те, що слов’янське населення Закарпаття є окрема нація.

Русофільство – політична течія, яка заперечує існування української нації, стверджуючи, що українці – це частина великого російського народу.
Теми рефератів

1. Політичне, соціально – економічне та культурне становище Східної Галичини, Буковини, Закарпаття у1921-1939 рр. у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини.

2. Розгортання українського національно - визвольного руху.

3. «Карпатська Січ». А. Волошин.


Запитання та завдання для самоконтролю

1.Охарактеризуйте передумови та наслідки анексії західноукраїнських земель Польщею, Румунією та Чехословаччиною.

2.Дайте оцінку основним ідеологічним напрямкам суспільно-політичного руху в Західній Україні міжвоєнного часу.

3.Яке місце займала греко-католицька церква в житті галицьких українців?

4.Визначте характерні риси та особливості розвитку культури України в 1920-1930рр.

5.Чому дрібна власність на землю була домінуючою в Західній Україні? Які наслідки це мало для соціально-економічного становища українського селянства?

6.Що спільного було в діяльності українських політичних партій Західної України у міжвоєнний період?

7.Доведіть, що на українських землях, які входили до складу Румунії, мало місце національне гноблення.

8.Чим була зумовлена масова еміграція населення із західноукраїнських земель у 1919-1939рр.?

9.За яких обставин була проголошена самостійність Карпатської України?


Завдання – тести

І. У завданнях 1-10 вкажіть одну правильну відповідь.

1. До складу якої держави після Першої світової війни входила «Підкарпатська Русь»:

А Чехословаччини;

Б СРСР;

В Польщі.

2. До складу якої держави після Першої світової війни входила Північна Буковина:

А Румунії;

Б Чехословаччини;

В Польщі.

3. До складу якої держави після Першої світової війни входили землі Східної Галичини і Західної Волині:

А Польщі;

Б СРСР;


В Австро-Угорщини.

4. З якою метою уряд Польщі поділив територію країни на Польщу "А" (корінні польські землі) і Польщу "Б" (Західна Україна і Західна Білорусь):

А стимулювати розвиток національних окраїн;

Б створити умови для культурного розвитку національних меншин;

В перетворити Західну Україну і Західну Білорусь на аграрно-сировинний додаток країни.

5. Кого в Західній Україні 20-х років називали "осадниками":

А людей, які освоювали порожні землі;

Б засновників нових поселень на кордонах країни;

В польських колоністів, яким уряд надавав землі, вилучені внаслідок парцеляції поміщицьких маєтків.

6. Які форми суспільної активності дали змогу населенню Західної України ефективно протидіяти асиміляторській політиці Польщі (20-30 рр.):

А легальні партії, українське представництво у польському сеймі;

Б кооперативний рух;

В україно-польські культурно-просвітницькі організації.

7.У чому полягав зміст політики польського уряду, що дістала назву «пацифікації» (умиротворення):

А у наданні українському населенню права на автономію;

Б у придушенні виступів українського населення за допомогою поліції та військ;

В у наданні широких прав греко-католицькій церкві.

8. Яка з політичних партій Західної України висувала вимогу створення незалежної української держави:

А УНДО;

Б УРП;


В КПЗУ;

Г Українська Народна Обнова (УНО).

9. У якому році виникла ОУН:

А 1920 рр.;

Б 1929 рр.;

В 1925 рр.

10. Коли Карпатська Україна була проголошена незалежною державою:

А 11 жовтня 1938 рр.;

Б 2 листопада 1938 рр.;

В 15 березня 1939 рр.ІІ. У завданнях 10-12 установіть відповідність.

11.Установіть відповідність між українськими землями і їх державною приналежністю на 1937 р.

1 Наддніпрянщина А Польща

2 Східна Галичина і Західна Волинь Б Угорщина

3 Закарпаття В Румунія

4 Північна Буковина, Південна Бессарабія Г УРСР у складі СРСР

Д Чехословаччина

12. Установіть відповідність між партіями і їх програмовими цілями

1 Українське національно – демократичне об’єднання

2 Радикальна партія

3 Комуністична партія Західної України

4 Організація українських націоналістів

А під впливом здійснення НЕПу та політики українізації в УСРР пропонувала ідею возз’єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною.

Б вважала найвищою цінністю інтереси нації, а своєю головною метою – здобуття незалежності України, для досягнення якої можливі будь-які методи.

В орієнтація на здобуття Україною самостійності і майбутній демократичний розвиток української держави.

Г поєднання соціалістичних ідей з національними інтересами, прагнення поєднати ідеї демократичного соціалізму з перспективою відродження України.

Д повне заперечення існування незалежності України. Відстоювання автономних прав у складі Польщі.

ІІІ. Завдання на встановлення послідовності

13.Установіть послідовність подій:

А створення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО);

Б створення Української військової організації (УВО);

В створення Організації українських націоналістів (ОУН);

Г перетворення Комуністичної партії Східної Галичини (КПСГ) на Комуністичну партію Західної України (КПЗУ).


Список літератури: [1], с 430-440; [6], с 106-113; [8], с 256-280; [12], с 420-458; [15], с 238-251; [16], с 369-392.
ТЕМА: УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945)

План

1.Радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939р. і міжнародні передумови вступу Червоної армії в Західну Україну і Західну Білорусію.

2.Возз’єднання Західної України з УРСР.

3.Діяльність ОУН 1939-1940рр. Розкол ОУН.

4.Початок радянсько-німецької війни.

5.Окупаційний режим.

6.Розгортання руху Опору та його течії в Україні.

7.Україна в 1943р.

8.Україна на завершальному етапі війни (1944-1945).

9.Завершальний етап боротьби в тилу.

10.Втрати України в роки війни.
Основні поняття і терміни

Бліцкриг – теорія досягнення швидкої перемоги у війні, побудована на тому, що противник буде захоплений зненацька і не встигне розгорнути свої сили.

Голокост – планомірне і організоване знищення єврейського населення в роки другої світової війни.

Депортація – примусове, насильницьке переселення людей за межі місць їх постійного проживання.

Колабораціонізм – співпраця населення або громадян держави з ворогом в інтересах ворога-загарбника на шкоду самій державі чи її союзників.

«Новий порядок» - назва окупаційного режиму, встановленого нацистами на окупованих територіях.

Обскурантизм – украй вороже ставлення до освіти і прогресу.

Остарбайтери – німецький термін для означення осіб, яких гітлерівці вивезли із східних окупованих територій на примусові роботи до Німеччини.

Партизани – добровільні іррегулярні збройні формування, які ведуть збройну боротьбу з існуючим режимом.

«Рейкова війна» - назва операції радянських партизан.

Репатріація – повернення на батьківщину військовополонених та цивільних осіб, які під час війни опинилися за межами своїх країни та перебували довгий час поза батьківщиною.

Рух Опору – рух поневолених народів за визволення від нацистських, фашистських та інших тоталітарних поневолювачів України.
Теми рефератів

1.Радянсько-німецький договір 1939р.: погляд через роки.

2.Оборона Києва.

3.Оборона Одеси.

4.Оборона Севастополя.

5.ОУН-УПА – невід’ємна частина Руху Опору в Україні.

6.Українці в збройних формуваннях воюючих сторін.

7.Трагедія Бабиного Яру.

8.Визволення Києва. Битва за Дніпро.

9.Внесок українців у перемогу над фашизмом.

10. Культурне життя України в роки ІІ світової війни.
Запитання та завдання для самоконтролю

1.Розкрийте основний зміст радянсько-німецьких договорів 1939р.та їх наслідки для українських земель.

2.Прослідкуйте хронологію подій та основні періоди Другої світової війни на українських землях.

3.Дайте оцінку Акту відновлення Української держави від 30 червня 1939р.

4.Що собою являв нацистський «новий порядок» в Україні?

5.Проаналізуйте характерні риси антинацистського руху Опору на українських землях.

6.Як ви розумієте термін «українське питання» та що вкладаєте в його зміст?

7.Як Гітлер пропонував вирішити майбутнє питання України? Як ви вважаєте,чим був зумовлений його інтерес до «українського питання»?

8.Яким є ваше ставлення до таємного протоколу? Визначте його моральність та правомочність. Чи мав він право на існування?

9.Радянсько-німецьке співробітництво, розпочате договором про ненапад, Гітлер дуже влучно назвав «шлюбом за розрахунком». Чи погоджуєтеся ви з даним висловлюванням? Чому?

10.Чим, на ваш погляд, зумовлена репресивна політика СРСР у Західній Україні? Які категорії населення стали жертвами репресій?

11.Чому український напрям для Гітлера був одним з ключових?

12.Чи могли по-іншому розвиватися події на радянсько-німецькому фронті у червні 1941-липні 1942р? Які фактори могли змінити перебіг подій на користь Червоної армії?

13.Як вплинуло на розвиток партизанського руху в Україні утворення Українського штабу партизанського руху?


Завдання – тести

1. Коли почалася Велика Вітчизняна війна:

А 1 вересня 1939 р.;

Б 8 серпня 1945 р.;

В 22 червня 1941 р.

2. Яке стратегічне значення на радянсько-німецькому фронті мали воєнні операції на території України?:

А захоплення України значно послабило військово-промисловий потенціал СРСР;

Б створювало вигідний плацдарм для подальшої експансії;

В означало розгром основних сил Червоної Армії;

Г створювало для Німеччини продовольчу базу на Сході.

3. Коли відбувалася оборона Києва?

А початок серпня - 11 жовтня 1941 р.;

Б 7 липня - 26 вересня 1941 р.;

В липень 1942 - лютий 1943 р.

4. Коли відбулася битва під Сталінградом:

А липень 1942 - лютий 1943 р.;

Б липень 1943 р.;

В жовтень - листопад 1943 р.

5. Які країни - союзниці Німеччини мали свої зони окупації на українських землях? (2 правильні відповіді).

А Румунія;

Б Італія;

В Угорщина.

6. Що таке «Трансністрія»:

А особливий округ німецької зони окупації;

Б зона окупації Румунії;

В зона окупації Угорщини.

7. Які українські землі увійшли до складу рейхскомісаріату "Україна":

А Східна Галичина;

Б Бессарабія, Північна Буковина, Одеська область, південні райони Вінницької, західні райони Миколаївської областей;

В 12 областей (Волинь, Полісся, Правобережжя, а також Полтавська і Запорізька області).

8. Німецький окупаційний режим в Україні опирався на :

А підтримку усіх верств українського населення, яке охоче співпрацювало з німецькими окупантами, створивши власні адміністративні та правоохоронні органи;

Б окупаційну воєнну та цивільну адміністрацію, на різноманітні каральні органи – гестапо, СС, СД, а також на допоміжні адміністрації з представників місцевого населення – бургомістрів, голів, поліцаїв, які виявили бажання співпрацювати з окупантами;

В окупаційну воєнну та цивільну адміністрацію, а також на різноманітні каральні органи – гестапо, СС, СД.

9. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А надання Україні в майбутньому державної незалежності, сприяння її економічному і культурному розвиткові, досягнення нею європейських стандартів життя;

Б перетворення України на органічну частину Німецької держави, а українців – на її громадян, рівноправних з іншими народами;

В перетворення України на колоніальну країну, аграрно-сировинний придаток рейху. Місцеве населення оголошувалося людьми «третього ґатунку» і підлягало фізичному знищенню.

10. У чому полягав зміст секретного протоколу, що являв собою додаток до Пакту Риббентропа -Молотова, укладеного 23 серпня 1939р.:

А СРСР і Німеччина домовились про взаємодопомогу на випадок війни;

Б визначили конкретну дату нападу на Польщу;

В домовились про ненапад;

Г уклали угоду про розподіл сфер впливу в Європі.

11. Коли було створено Український штаб партизанського руху у Москві на чолі з Т. Строкачем:

А 30 травня 1942 р.;

Б 30 червня 1941 р.;

В у жовтні 1942 р.

12. Учасники руху Опору проти німецьких окупантів в Україні в 1941-1942рр. – оунівці та радянські партизани:

А співпрацювали між собою у боротьбі проти німецьких окупантів;

Б були вороже налаштовані через ідеологічні розбіжності;

В не йшли на контакт між собою, вважаючи більш ефективною самостійну боротьбу проти німецьких окупантів.

13. «Рейкова війна» – це:

А операція радянських військ на Лівобережній Україні, здійснена влітку 1943 р. з широким використанням бронепоїздів;

Б операція радянських партизанів зі знищення залізниць, мостів, залізничних ешелонів, здійснена напередодні Курської битви, зокрема і на території України;

В операція підпілля ОУН зі знищення залізниць, мостів, залізничних ешелонів, здійснена в липні-серпні 1942 р.

14. Коли була створена УПА:

А 14 жовтня 1942 р.;

Б 30 травня 1942 р.;

В 12 липня 1943 р.

15. Що таке «Закерзоння»:

А українські землі, які відійшли до складу Польщі внаслідок Ризького миру 1921 року (Східна Галичина, Західна Волинь, Посяння, Підляшшя, Холмщина, Лемківщина);

Б українські землі, які входили до складу Чехословаччини (Закарпатська Русь);

В українські землі, які залишилися у складі Польщі внаслідок радянсько-польського договору.

16. Акт про беззаперечну капітуляцію Японії був підписаний:

А 2 вересня 1945 р.;

Б 9 серпня 1945 р.;

В 8 серпня 1945 р.

ІІІ. Дайте відповідь у завданнях 17-22, визначивши пропущене слово чи дату.

17.Громадян СРСР, яких вивозили на примусові роботи до Німеччини, називали…

18.На території України існували такі течії Руху Опору:_ і _.

19.Пакт Молотова-Ріббентропа було підписано_.

20.Вступ радянських військ 17 вересня 1939р. на територію Польщі більшість українського населення сприйняла_.

21.Велика Вітчизняна війна розпочалася_.

22.Гітлерівський окупаційний режим отримав назву_.
Список літератури: [1], с 442-482; [12], с 458-489; [15], с 251-272; [16], с 392-430.


Каталог: attachments -> article -> 7274
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель
article -> Економіко-географічна характеристика Індії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка