Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»


ТЕМА: Суспільний розвиток України у повоєнний період і в умовах «відлиги» (друга пол.1940 –х – 1985 рр.)Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
ТЕМА: Суспільний розвиток України у повоєнний період і в умовах «відлиги» (друга пол.1940 –х – 1985 рр.).

План

1.Підвищення міжнародного статусу України.

2.Соціально-економічні труднощі в Україні.

3.Внутрішньополітичне життя в Україні.

4.Львівський собор 1946 року та ліквідація Української греко-католицької церкви.
Основні поняття і терміни

«Буржуазний націоналізм» - евфемізм, ярлик, який за радянських часів застосовувався для навішування на будь-які прояви національної свідомості українців.

Відбудова – відновлення зруйнованого під час бойових дій.

«Ждановщина» - система заходів другої половини 40-х – на почату 50-х років ХХ ст., які мали забезпечити відновлення ідеологічного контролю над радянським суспільством.

Космополітизм – ідеологія світового громадянства, яка надає пріоритетне значення загальнолюдським цінностям і другорядне – національним проблемам.

«Лисенківщина» - явище в радянській науці кінця 40- початку 50 –х років ХХ ст..; засилля проходимців і бездар.

Операція «Вісла» — етнічна чистка, здійснена у 1947 році (початок — 29 березня) під керівництвом Радянського Союзу, Польщі, Чехословаччини. Полягала у примусовій депортації (виселенні) з використанням збройних сил вказаних країн українців з Лемківщини, Посяння, Підляшшя і Холмщини на ті території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 належали Німеччині, а також у різні регіони СРСР.
Теми рефератів

1.Україна в ООН та міжнародних організаціях.

2. Голод 1946—1947 рр.

3. Відновлення політики радянізації у західних областях України.

4.Операція «Вісла».
Запитання та завдання для самоконтролю

1.Охарактеризуйте обставини проведення і наслідки операції «Вісла».

2.Яких адміністративно-територіальних змін зазнала УРСР у результаті Другої світової війни?

3.Чим був зумовлений вихід УРСР на міжнародну арену наприкінці Другої світової війни?

4.Чим відрізнялася відбудова господарства УРСР від відбудовчих процесів у західних країнах? Що ускладнювало процес відбудови?

5.Яким був фінал руху Опору на західноукраїнських землях і в чому полягають причини його поразки?

6.Визначте характерні риси політико-ідеологічного та культурного життя в Україні у другій половині 1940-початку 1950-х рр.

7.Чи можна стверджувати, що в СРСР після війни збереглася тоталітарна політична система? Свою думку аргументуйте.

8.Поміркуйте, якою була справжня мета утворення Наркомату закордонних справ УРСР.

9.У чому полягала суть перетворень, що намагалася здійснити радянська влада на західноукраїнських землях у повоєнний період?

10.Як ви вважаєте, чому взагалі стала можливою ліквідація греко-католицької церкви, адже вона мала надзвичайно великий вплив у Західному регіоні?
Завдання – тести

1.Визначте хронологічні рамки IV п'ятирічного плану - плану відбудови і розвитку народного господарства:

А 1951-1955 рр.;

Б 1944-1948 рр.;

В 1946-1950 рр.

2. Як би Ви визначили причини голоду 1946 - 1947 рр.(2 правильні відповіді):

А непродумана аграрна політика держави;

Б саботаж колгоспників;

В посуха та неврожай 1946 р.

3. Реалізація «довоєнної моделі розвитку» народного господарства УРСР в 1945 – 1952 рр. означала:

А форсований розвиток великої промисловості, за рахунок галузей, що випускали товари широкого вжитку і сільського господарства, потреб науки й культури, які фінансувалися за так званим «залишковим принципом»;

Б збалансований розвиток усіх галузей народного господарства;

В форсований розвиток легкої і харчової промисловості, кооперації, державної торгівлі, які здатні були забезпечити швидке повернення вкладених коштів і піднесення добробуту народу.

4. Коли була заснована ООН:

А 25 квітня 1945 р.;

Б 1 січня 1942 р.;

В 24 жовтня 1945 р.

5. УРСР була прийнята в ООН у ранзі держави-засновниці, тому що:

А вона була суверенною республікою в складі СРСР і здійснювала активну самостійну зовнішню політику у довоєнні та воєнні роки;

Б демократичні країни Заходу, зокрема США та Великобританія, розглядали її як державу української нації, якій законно належить місце в цій міжнародній організації;

В цього прагнули керівники СРСР, які небезпідставно вважали, що можуть завжди розраховувати на підтримку своїх ініціатив делегацією радянської республіки, а інші країни не могли не зважати на те, що Україна – найбільша за територією і чисельністю жителів республіка СРСР після Росії.

6. Які фактори ускладнювали процес відбудови народного господарства в УРСР (3 правильні відповіді):

А низький стартовий рівень;

Б голод 1946-1947 рр.;

В залучення допомоги західних країн, їх втручання у внутрішні справи республіки;

Г економіка УРСР відбудовувалася не як самостійний і самодостатній комплекс, а як частина загальносоюзної економічної системи.

7. Повоєнний розвиток народного господарства України характеризувався:

А наявністю проблем у промисловості і швидким розвитком сільського господарства УРСР;

Б порівняно швидким відновленням довоєнних обсягів виробництва у важкій промисловості, вугледобуванні, машинобудуванні, енергетиці, військовій промисловості і зростаючими проблемами в легкій, харчовій індустрії й сільському господарстві;

В повільними темпами відновлення довоєнних потужностей в усіх галузях народного господарства, кризою сільськогосподарського виробництва, яка не була подолана протягом всього післявоєнного десятиліття.

8. Для політичної свідомості українського суспільства 1945-1955 рр. було характерне домінування:

А комуністичної ідеології у її сталінській інтерпретації на сході і значний вплив націоналізму на заході України;

Б націоналістичних настроїв на сході і заході України, правда без відвертого вияву у східних і південних областях;

В комуністичної ідеології на сході та її швидке утвердження на заході України.

9. Чим зумовлений ідеологічний наступ тоталітарного режиму ("ждановщина") наприкінці 40-х на початку 50-х рр. (2 правильні відповіді):

А потребою зміцнення тотального ідеологічного контролю над суспільством;

Б пошуком нових форм та методів ідеологічного впливу на населення;

В необхідністю нейтралізації патріотично налаштованої національної еліти.

10. Операція «Вісла» – це:

А воєнна операція Армії Крайової проти бойовиків ОУН-УПА у завершальний період другої світової війни;

Б добровільне переселення українців з їхніх етнічних територій, що входили до складу Польщі, в УРСР, здійснене на підставі радянсько-польського договору 1944 р.;

В примусове виселення українців з їхніх етнічних східних на західні території Польщі в 1947 році з метою полонізації, здійснене урядом ПНР під приводом підриву соціальної бази УПА.ІІ. У завданнях 10-12 встановіть відповідність.

11.Установіть відповідність між датами і подіями:

1 1945р. А ліквідація Української греко-католицької церкви (УГКЦ)

2 1946р. Б загибель командуючого УПА Р.Шухевича

3 1947р. В приєднання Криму до УРСР

4. 1950р. Г участь української делегації в роботі установчої конференції ООН у Сан - Франциско

Д здійснення польськими військами операції «Вісла» по

виселенню українського населення в Закерзоння

12.Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками:

1 утворення Народного комісаріату

2 завершення Другої світової війни

3 загибель командира УПА Р.Шухевича

4 кампанія боротьби з проявами «буржуазного націоналізму»

А звільнення військовослужбовців зі збройних сил, повернення евакуйованих, полонених, репатрійованих

Б відновлення та зміцнення ідеологічного контролю над суспільством

В посилення державної антицерковної кампанії

Г затухання організованого збройного опору радянській владі на західноукраїнських землях

Д перетворення України на суб’єкт міжнародних відносин.ІІІ. Завдання на встановлення послідовності

13. Установіть послідовність подій:

А початок освоєння цілинних і перелогових земель

Б завершення в основному повоєнної відбудови

В обрання О.Кириленка першим секретарем ЦК КПУ

Г львівський Собор, який проголосив об’єднання УГКЦ з РПЦ


Список літератури: [1], с 487-508; [6],с 135-151; [7], с 352-407; [12], с 485-498; [15], с 272-279; [16], с 431-460.
ТЕМА: Суспільно – політичний розвиток України в умовах незалежності.

План

1.Становлення власних структур.

2.Економічні проблеми незалежної України.

3.Створення власної фінансової системи. Запровадження гривні.

4.Становище в соціальній сфері. Зміни в чисельності та соціальному складі населення.

5.Стан міжнаціональних відносин.

6.Зовнішня політика незалежної України.

7.Міжнародні торговельні та економічні зв’язки.

8.Політичне життя 1993-2010рр.
Основні поняття і терміни

Гіперінфляція – швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків.

Девальвація – пониження курсу національної чи міжнародної грошової одиниці стосовно валют інших країн або дорогоцінних металів.

Державний суверенітет – повна самостійність держави у внутрішніх та зовнішніх справах.

Дефолт – нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями.

Економічна кризафаза економічного розвитку, що характеризується падінням виробництва, зменшенням валового національного продукту, інфляцією, збільшенням безробіття.

Інфляція – знецінення грошової одиниці, падіння її курсу по відношенню до стабільних валют.

Корупція – злочинне використання державними чиновниками та іншими посадовими особами своїх формальних прав з метою особистого збагачення.

Лібералізація цін – процес, за якого держава все менше втручається у цінову політику, перестає контролювати ціни на групи товарів.

Приватизація – процес передачі державної власності у приватні руки.

Ринкова економіка – етап розвитку економіки, за якого товар виробляється з метою продажу.

Референдум – прийняття електоратом рішення з конституційних, законодавчих чи інших внутрішньо - чи зовнішньополітичних питань; всенародне опитування.
Теми рефератів

1.Міжконфесійні проблеми: історія і сьогодення.

2.Східна і західна українська діаспора.

3.Україна та європейський інтеграційний процес.

4.Становлення багатопартійної системи в Україні.

5.Україна у світовому політичному просторі.

6. «Помаранчева революція»: причини, суть і значення.

7.Сучасний стан релігійного питання в Україні.


Запитання та завдання для самоконтролю

1.Проаналізуйте чинники, які зумовили швидке визнання незалежності України державами світу.

2.Якими були причини наростання кризових явищ в економіці України упродовж 1990-х.рр.?

3.Порівняйте основний зміст та напрямки політики Президентів та урядів України.

4.Визначте структуру та головні положення Конституції України.

5.Простежте головні тенденції та напрямки зовнішньої політики України часів незалежності.

6.Чи впливає, на вашу думку, церква на формування цінностей сучасного суспільства?

7. Чи згодні ви з думкою про те, що після проголошення незалежності існувала нагальна потреба у здійсненні радикальних і нестандартних дій та рішень?

8.Які історичні національні традиції було закладено в основу формування органів влади в Україні?

9.Як ви вважаєте, чому перший і другий проекти Конституції України так і не стали Основним Законом держави?

10.Які проблеми зараз існують в Україні на шляху європейської інтеграції?
Завдання – тести

1. Декларація «Про державний суверенітет України» передбачала:

А проголошення повного економічного суверенітету республіки, натомість у розв’язанні питань внутрішньої та зовнішньої політики Україна залишалась залежною від загальносоюзного центру;

Б проголошення повного економічного суверенітету республіки;

В передання її державним органам функцій керівництва внутрішньополітичним життям, (питання зовнішньої політики залишились у компетенції загальносоюзних органів);

Г проголошення нічим не обмеженого національно-державного суверенітету України, що на практиці означало право на самостійний внутрішньополітичний та економічний розвиток.

2. Декларацію «Про державний суверенітет України» було прийнято Верховною Радою УРСР:

А 6 червня 1990 року;

Б 16 липня 1990 року;

В 24 серпня 1991 року.

3.Реалізації положень Декларації «Про державний суверенітет України» сприяла ухвала Верховною Радою України 2 серпня 1990 р. закону про:

А верховенство українського законодавства;

Б основні принципи зовнішньоекономічної діяльності УРСР;

В економічну самостійність України;

Г власність.

4. Що мало вирішальний вплив на проголошення Україною Акту незалежності:

А поразка серпневого 1991 р. заколоту в Москві, яка деморалізувала керівників центру;

Б національно-визвольна боротьба українського народу, зростання політичної свідомості української громадськості та державного керівництва республіки;

В студентський рух 1991 р.;

Г дії українських комуністів-самостійників, які в той час очолювали Верховну Раду України.

5. Державна незалежність України була законодавчо закріплена:

А Декларацією «Про державний суверенітет України» (липень 1990р.);

Б Актом проголошення незалежності України (серпень 1991 р.);

В Конституцією України (червень 1996 р.).

6. Останнім кроком у процесі юридичного оформлення державної незалежності України став(ла):

А Декларація «Про державний суверенітет України» (липень 1990р.);

Б Акт проголошення незалежності України;

В всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.

7. Першим президентом незалежної України в 1991 р. був обраний:

А Л.Кучма;

Б В.Чорновіл;

В Л.Кравчук.

8. Україна була одним з ініціаторів створення Співдружності Незалежних Держав (СНД) у грудні 1991 р., яка являла собою:

А нову модель СРСР, спробу під новою назвою зберегти старий геополітичний порядок;

Б нове державне політичне утворення радянських республік на федералістських засадах;

В нове державне політичне утворення радянських республік на конфедеративних засадах;

Г форму ліквідації СРСР і переходу новостворених держав до системи двосторонніх рівноправних стосунків.

9.Хто був першим космонавтом незалежної України:

А Ю.Гагарін;

Б П.Попович;

В Л. Каденюк;

Г Ю.Тітов.

10.У якому році почалося піднесення економіки України після майже десятилітньої кризи:

А 1998р.;

Б 2000р.;

В 2001р.;

Г 2004р.

ІІ Завдання на встановлення послідовності

11. Установіть послідовність подій:

А «Касетний скандал»;

Б вибори до ВР України IV скликання;

В початок акцій «Вставай, Україно!»;

Г «Помаранчева» революція.

12. Установіть послідовність вступу України до міжнародних організацій:

А ГУАМ;


Б ООН;

В Рада Європи;

Г Співдружність Незалежних Держав.

13. Установіть послідовність подій:

А затвердження ВРУ державної символіки України: Гімну, Прапора, Герба;

Б прийняття Акту проголошення незалежності України;

В схвалення Конституції України;

Г перші вибори до ВРУ за часів незалежності.

14. Установіть послідовність подій:

А приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї;

Б вступ України до Ради Європи;

В створення Збройних сил України;

Г підписання Україною угоди про створення Співдружності Незалежних Держав.

15. Установіть послідовність подій:

А проведення першого Всеукраїнського референдуму;

Б прийняття Акту проголошення незалежності України;

В схвалення Конституції України;

Г підписання Конституційного договору між Президентом і ВРУ.


Список літератури: [1], с 580-673; [7], с 430-470; [8], с 429-460; [10], с 215-254; [12], с 573-646; [15], с 312-355.

Список використаної літератури

Основна література

1.Бойко О.Д. Історія України: Навч.посіб. 3-тє видання, виправлене і доповнене.-К.:Академвидав, 2006.-688с.

2.Велика історія України: У 2т. Т1./Зладив М.Голубець.-К.,1993р.-352с.

3.Грушевський М. Ілюстрована історія України /М.Грушевський.-Репринтне вид.-К.,1990.-524с.

4.Давня історія України: У 2кн. Кн.2/Толочко П.(кер.авт.кол.) Козак Д.,Крижицький С. та ін.-К.,1995.-224с.

5.Дорошенко Д.Нариси історії України.-Киев:Глобус,1992.-349с.

6.Жуковський А., Субтельний О. Нариси історії України.-Львів,1992.-230с.

7.Історія України /Кер. авт. кол. Ю.Зайцев.-Львів, 1996.-488с.

8.Історія України: нове бачення: У 2т.Т1/Під. ред. В.Смолія .-К.,1995.-464с.

9.Історія України:нове бачення: У2т.Т2/Під. ред. В.Смолія .-К.,1995.-424с.

10.Король В. Історія України.-К.,1995.-448с.

11.Крипякевич І. Історія України.-Львів, 1990.-560с.

12.Лазарович М.Історія України. Навчальний посібник.-К.:Знання, 2008.-698с.

13.Полонська–Василенко Н. Історія України У2Т.Т2.-К.,1992.-608с.

14.Полонська–Василенко Н. Історія України У 2Т.Т1.-К.,1992.-640с.

15.Світлична В.В. Історія України: Навч.посіб. 4-е вид.-К.:Каравела, 2008.-400с.

16.Субтельний О. Україна: історія.-К.,1991.-512с.

Додаткова література

1.Баран В.Україна після Сталіна. Нариси історії 1953-1985рр.-Львів,1992.-124с.

2.БаранВ., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. -К.,1991р.-139с.

3.Борисенко В.Курс української історії.-К.,1996р.-616с.

4.Брачевський М. Вступ до історії України.-К.,1995.-154с.

5.Брицький П.Україна в Другій світовій війні (1939-1945). - Чернівці,1995.-114с.

3.Вегеш М. Августин Волошин І карпатська Україна //Дзвін.1991.-№3

6.Голод 1921-1923рр. в Україні: Збірник документів та матеріалів. – К.,1993.-215с.

7.Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.:Нариси політичної історії. – К., 1993.-288с.

8.Думін О.Історія Легіону Українських Січових Стрільців 1914-1918рр.//Дзвін,1991.-№9-12; 1993.-№1-6.

9.Задорожний В., Вегеш М. Карпатська Україна у світлі нових документів// Сучасність,1993.-№4

10.Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст.-К.,1995.-479с.

11.Історія України. Курс лекцій у 2 кн.:Навч.посіб.для студ.вузів /Авт.Л.Г.Мельник.-Київ:Либідь.-1992.-464с.

12.Кожукало І. 1946-1947рр.: невідомий голод.-К.1990.-167с.

13.Конституція України.-К.,1996.-55с.

14.Крипякевич І. Галицько-Волинське князівство .-К.,1984.-173с.

15.Крипякевич І., Гнатевич Б.,Стефанів З. та ін. Історія українського війська. - Львів 1992. -142с.

16.Крипякевич І. Історія України.- Львів, 1990.-288с.

17.Міхновський М.Самостійна Україна// Вивід прав України.-Львів,1991.-170с.

18.ОУН і УПА у Другій світовій війні//У.І.Ж.-1994.-№2-6,1995.-№1-3.

19.Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Ч 1-2.-Львів.,1994.-230с.

20.Роєнко В.Друга світова війна (1939-1945).-К.,1994.- 272с.

21.Смолій В.А.,Степанков В.С. Українська державна ідея.-К.,1997.-368с.

22.Терещенко Ю. Україна і європейський світ-К.,1996.-496с.

23.Толочко П. Історичні портрети.-К.,1990.-267с.

24.Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. Т1-2-К.,1996, 1997.-592, 424с.

25.Шаповал Ю. Україна 20-50-х роках: сторінки ненаписаної історії.-К.,1993.-349с.

26.Яковлів А. Договір гетьмана Б.Хмельницького з Москвою року 1654// Дзвін.-1991.-№4.


Інформаційні ресурси

1.www. history.franko. lviv.ua/

2.www.exlibris.org.ua/

3. www.readbookz.com/

4.www.uahistory.cjb.net/

5.www.litopys.org.ua/hrushrus/

6.www.izbornyk.org.ua/

7.www.historyua.narod..ru/8.www.ukrrefferat.com/

9.www.niklib.com/
Каталог: attachments -> article -> 7274
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель
article -> Економіко-географічна характеристика Індії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка