Методичні рекомендації до складання програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів ухваленоСторінка1/6
Дата конвертації11.11.2017
Розмір0.49 Mb.
#32315
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут»


Методичні рекомендації
до складання

програм навчальних дисциплін
та робочих ПРОГРАМ КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ

Ухвалено
Методичною радою НТУУ «КПІ»


(протокол № 3 від 19.11.2013 р.)

Київ


НТУУ «КПІ»

2014

Методичні рекомендації до складання програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 32 с.


Методичні рекомендації визначають вимоги до структури та змісту програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів в умовах використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Пропонуються форми документів, що відповідають вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2012 р. № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» (у редакції наказу МОН України від 05.06.2013 р. № 683).

Навчальне видання

Методичні рекомендації


до складання

програм навчальних дисциплін


та робочих ПРОГРАМ КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ

Укладач Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний

за випуск Гожій Сергій Петрович, д-р. техн. наук, доц.

Рецензенти: Литвинова Тетяна Василівна, канд. фіз.-мат. наук, доц.

Шкляр Віктор Іванович, канд. техн. наук, доц.

За редакцією укладача

Підп. до друку Формат 60841/16 . Папір офс. Спосіб друку – ризографія.
Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Зам. № Наклад 450 пр.

НТУУ «КПІ», ВПІ, ВПК «Політехніка»

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корп. 15

тел. +38 (044) 406-81-78, факс +38 (044) 406-80-42, e-mail: izdkpi@mail.ru

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1665 від 28.01.2004 р.

Зміст


Зміст 3

1. Загальні положення 4

2. Програми навчальних дисциплін 4

3. Структура програми навчальної дисципліни 7

4. Робоча програма кредитного модуля 8

5. Структура робочої програми кредитного модуля 11

Додаток А 15

Додаток Б 20

Додаток В 271. Загальні положення


Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» [Наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161] програма навчальної дисципліни є нормативним документом, що визначає її мету та місце в структурі підготовки фахівця, очікувані результати навчання у вигляді структури знань та вмінь, містить виклад структурованого змісту навчальної дисципліни, обсяг (навчальний час на її засвоєння) та вид підсумкового контролю, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів.

У вищій школі існують такі типи програм навчальних дисциплін [Закон України «Про вищу освіту»]:  • програма нормативної навчальної дисципліни (типова програма) – складова нормативної частини освітньо-професійної програми підготовки (ОПП) Галузевого стандарту вищої освіти;

  • програма варіативної навчальної дисципліни (за вибором ВНЗ або за вибором студентів) – складова варіативної частини ОПП стандарту вищої освіти вищого навчального закладу;

  • робоча програма кредитного (семестрового) модуля1.

Програми навчальних дисциплін і робочі програми кредитних модулів мають бути затверджені не пізніше ніж за два місяця до початку навчального процесу.

Вимоги до структури програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів визначені наказом Міністерства освіти і науки України від 29.03.2012 р. № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» (у редакції наказу МОН України від 05.06.2013 р. № 683).
2. Програми навчальних дисциплін


Програми навчальних дисциплін розробляються провідними науково-педагогічними працівниками профільних кафедр університету, відповідальність за розробку програм покладається на завідувачів кафедр.

З метою забезпечення цілісності навчального матеріалу, забезпечення професійної спрямованості змісту навчання, попередження можливого дублювання, врахування міждисциплінарних зв’язків програми навчальних дисциплін розглядаються методичною комісією інституту (факультету), для спеціальностей якого розроблена відповідна програма. Після ухвалення методичною комісією факультету (інституту) програма навчальної дисципліни затверджується «замовником» – деканом факультету (директором інституту).

Програми загальноуніверситетських навчальних дисциплін гуманітарного і соціально-економічного циклів та програми загальних навчальних дисциплін програм магістерської підготовки розробляються профільними кафедрами, обговорюються і рекомендуються Методичною радою університету та затверджуються першим проректором.

Програми навчальних дисциплін природничо-наукового циклу та певних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки повинні бути спільними у межах одного (кількох) напрямів підготовки. Програми навчальних дисциплін гуманітарного і соціально-економічного циклів мають бути уніфікованими у межах однієї (кількох) галузі знань. Необхідні особливості та доповнення для конкретної спеціальності (форми навчання) мають бути враховані у робочій програмі кредитного модуля.

Програми всіх навчальних дисциплін відповідних навчальних планів є складовими комплекту навчально-методичної документації зі спеціальності деканату та випускової кафедри.

При розробленні програм навчальних дисциплін треба врахувати новітні досягнення та перспективні напрями розвитку відповідної науки й галузі техніки; забезпечити наступність та необхідні міждисциплінарні зв’язки, мотивацію навчання студентів, виховання інтересу до спеціальності, розуміння суспільної значущості своєї праці. При розробленні програм навчальних дисциплін та робочих програми кредитних модулів може бути корисною така послідовність етапів.Перший етап розробки пов’язаний із визначенням призначення навчальної дисципліни у підготовці фахівця та мети її вивчення. Для цього аналізується освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) фахівця і визначаються ті її вимоги, які можуть бути забезпечені при вивченні цієї дисципліни. Мета вивчення дисципліни має бути подана у вигляді системи здатностей (компетентностей), типових завдань діяльності. Формулювання мети навчальної дисципліни має визначити узагальнені вимоги до результатів навчання з навчальної дисципліни.

Другий етап формування програми навчальної дисципліни пов’язаний із визначенням її складу і структури. Головними системоутворюючими елементами при визначенні структури дисципліни є об’єкт та предмет вивчення, його відношення до професійної діяльності фахівця, а також міждисциплінарні зв’язки.

Структурування навчальної дисципліни за розділами, темами здійснюється на основі виділення інформації, необхідної і достатньої для досягнення встановленої на попередньому етапі мети навчальної дисципліни.

Структурування дисципліни пов’язано з виявленням внутрішніх зв’язків. На основі взаємозв’язків між темами здійснюється систематизація, виявлення відсутнього навчального матеріалу, або зайвих повторів, забезпечення послідовності вивчення певних тем. Структура навчальної дисципліни віддзеркалюється у змісті навчального матеріалу програми.

Третій етап роботи пов’язаний із визначенням вимог до результатів навчання, які зазначаються як завдання навчальної дисципліни. Завдання вивчення дисципліни мають бути подані у вигляді системи знань, умінь та досвіду із зазначенням певного рівня їх сформованості (відповідно до ОПП).

Результати навчання мають бути сформульовані таким чином, щоб після закінчення навчання можна було перевірити ступінь досягнення запланованих результатів. Чітке визначення вимог до запланованих результатів навчання є підставою для наступного планування змісту практичних (семінарських) занять, лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму), семестрових індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів (СРС).Четвертий етап пов’язаний із визначенням цілей і завдань, а також з плануванням практичних (семінарських) занять, лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму). При визначенні цих занять потрібно враховувати зазначений рівень сформованості необхідних умінь та досвіду, а також особливості кожного виду навчальних занять, які визначені у «Положенні про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ»2.

П’ятий етап розробки програм пов’язаний із визначенням обсягу і змісту самостійної роботи студентів, у тому числі із визначенням семестрових індивідуальних завдань та витрат часу на їх виконання з урахуванням складності та трудомісткості.

З метою забезпечення ефективності СРС необхідно передбачити її чітке планування, розмаїття видів, посилення професійної спрямованості завдань, формування досвіду самостійної роботи.Шостий етап пов’язаний із визначенням контрольних заходів, їх розподілом за темами. Необхідно визначити цілі та завдання цих заходів, розробити контрольні завдання для перевірки рівня засвоєння студентами відповідних знань та оволодіння уміннями, набуття досвіду, передбачених програмою.

На заключному етапі розробники програми на основі дидактичних принципів і набутого досвіду мають надати рекомендації щодо розподілу навчального матеріалу за кредитними модулями, розроблення робочих програм, з раціонального розподілу навчального часу за певними видами аудиторних занять та СРС для різних форм навчання тощо.

Каталог: files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка