Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Макроекономіка»Сторінка6/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.52 Mb.
#390
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни «Макроекономіка»


на тему:

Студента (ки) 4-го курсу ……… групи

напряму підготовки – 6601 «Менеджмент»

спеціалізації – 6601/2 «Менеджмент державних установ»(Прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник(Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
Національна шкала _______________________
Кількість балів: ________ Оцінка: ECTS _____


Члени комісії:

____________

(підпис)

______________________

(прізвище та ініціали)
____________

(підпис)

______________________

(прізвище та ініціали)
____________

(підпис)

______________________

(прізвище та ініціали)

м. Київ — 20__ рікДодаток Б4

Зразок титульної сторінки курсової роботи зі спеціалізації

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Кафедра макроекономіки та державного управління

Комплексна КУРСОВА РОБОТА


зі спеціалізації «Менеджмент державних установ»


на тему:
Студента (ки) 4-го курсу ……… групи

напряму підготовки – 6601 «Менеджмент»

спеціалізації – 6601/2 «Менеджмент державних установ»

(Прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник(Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
Національна шкала _______________________
Кількість балів: ________ Оцінка: ECTS _____


Члени комісії:

____________

(підпис)

______________________

(прізвище та ініціали)
____________

(підпис)

______________________

(прізвище та ініціали)
____________

(підпис)

______________________

(прізвище та ініціали)

м. Київ — 20_ _ рік


Додаток 5

Зразок титульної сторінки МДР

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет економіки та управління

Кафедра макроекономіки та державного управління

Магістерська програма «Державне управління економікою»


МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


Виконав: студент(ка) ___курсу, групи___денної/заочної_________форми навчання

спеціальності 8601 «Менеджмент______організацій і адміністрування»_________

(шифр і назва напряму підготовки)


_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)м.Київ – 20___ рік

Додаток Б6Зразок титульної сторінки звіту про виконання індивідуального завдання на практику
Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Факультет економіки та управління

Кафедра макроекономіки та державного управління

Магістерська програма «Державне управління економікою»

ЗВІТ

__________про виконання індивідуального завдання на практику_________

студента (-ки)

(прізвище, ім’я, по батькові)

База практики

(назва державної установи)

(назва структурного підрозділу)

Керівники практики:

від університету

(науковий ступінь, учене звання, прізвище, ініціали)

від бази практики

(посада, прізвище, ініціали)

Національна шкала _____________

Кількість балів: ________________

Оцінка: ECTS ________________

Члени комісії ________________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали
м.Київ – 20__ рік
Додаток В1

Зразок плану курсової роботи

На тему : Державний бюджет та державний борг в Україні
План

Вступ


  1. Державний бюджет як головний фінансовий план країни.

  2. Бюджетний дефіцит та його причини.

  3. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

  4. Динаміка та структура державного боргу.

  5. Управління державним боргом.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Додаток В2Зразок змісту мдр

на тему «Державне регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні»
ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................................................

3

РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу.........................

6


1.1. Сектор малого та середнього бізнесу як об’єкт наукового дослідження.........................................................................................................................

6


1.2. Форми і види державного регулювання сектору малого і середнього бізнесу……………………………………………………..................................................

12


1.3. Особливості державного регулювання сектору малого і середнього бізнесу в різних економічних системах.............................................................................................

19


РОЗДІЛ ІІ. механізм державного регулювання розвитку сектору малого та середнього бізнесу........................................................

25


2.1. Державне регулювання сектору малого та середнього бізнесу: світовий досвід....................................................................................................................................

25


2.2. Аналіз реалізації державної політики розвитку сектору малого і середнього бізнесу..................................................................................................................................

32


2.3. Система методів та інструментів державної підтримки сектору малого та середнього бізнесу в Україні.............................................................................................

42


РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні....

50


3.1. Напрями вдосконалення державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні...................................................................................................................

50


3.2. Прогноз реалізації державної політики щодо розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні...............................................................................................

61


ВИСНОВКИ.........................................................................................................................

72

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................................................

76

ДОДАТКИ............................................................................................................................

82

Додаток ГМетоди та результати їх використання

Назва методу

Результат

1

2

Метод порівняння

Розкрити зв'язок між інформаційним та іншими напрямами економічної науки
При співставленні особливостей функціонування різних систем
Для здійснення оцінки кількісного і якісного стану безпеки людського розвитку у регіонах України та в країнах ЄС
При визначенні відмінностей у розвитку фармацевтичного ринку в Україні під впливом змін нормативних вимог

Історичний та логічний методи

Розкрити сучасну сутність технологічної концепції соціально-економічного розвитку
Провести ретроспективний огляд теоретичних основ економічного розвитку макросистеми
Для дослідження генези становлення наукових та інституційних підвалин державного управління національною економікою
Для аналізу й виділенння етапів у становленні валютної системи України
Для з’ясування функцій малого підприємництва представниками різних економічних шкіл
Для окреслення ретроспективи та нинішнього стану проблематики стійкості економічного розвитку

Аналізу і синтезу

Для поєднання макро- та мікроаналізу та виявлення наслідків соціально-економічних трансформацій в національній економіці
Для структуризації цілей управління та побудови цілереалізуючих систем
Для обґрунтування субординаційного співвідношення між категоріями
При розгляді інфраструктури державної підтримки малого бізнесу в Україні
Для формування базових характеристик економічної стійкості господарюючого суб’єкта

продовження додатку Г1

2

Метод формалізації

Для побудови процесів і визначення порядку оцінювання рівня ефективності функціонування економічної системи

Для визначення передумов удосконалення існуючого механізму державного регулювання

Статистичні

Для аналізу основних параметрів соціально-економічного розвитку України
Для аналізу особливостей впливу економічного зростання на добробут у різних країнах світу
Для групування сукупності елементів економічної системи за рівнем їх економічного розвитку
Для встановлення залежності між основними чинниками курсоутворення та валютним курсом
Для емпіричного підтвердження впливу особливостей економічної поведінки населення, що обумовлена певним рівнем добробуту, на економічне зростання в Україні

Економіко - математичного моделювання

Для визначення динаміки основних показників економічного розвитку
Для виявлення залежностей між параметрами розвитку передбачення характеру змін
Для наукового обґрунтування відповідних позицій щодо формування збалансованої соціально-економічної політики окремого регіону
При побудові схеми механізму державного регулювання та комплексного дослідження фармацевтичного ринку

Метод рейтингових оцінок

Для ранжування областей за рівнями соціально-економічного розвитку, бюджетної самозабезпеченості та дотаційності

Групування

Для встановлення залежності ефективності сільськогосподарського виробництва від політичних, соціальних, організаційно-економічних та інших факторів

Спостереження

Для вивчення і узагальнення управлінського досвіду

продовження додатку Г1

2

ЛогічнийДля формування моделі активізації використання інвестиційного потенціалу регіону
Для дослідження сучасної зовнішньоторговельної політики України в умовах європейського вибору

Єдність загального та часткового

Для виявлення універсальних причин тіньової економіки та її особливостей в трансформаційних економіках

Метод експертних оцінокПри визначенні чинників підвищення добробуту та напрямів державної соціально-економічної політики в сфері регулювання добробуту населення України
При розробці методики оцінки рівня мотивації трудової діяльності для визначення вагових коефіцієнтів часткових показників

Індукції та дедукціїПри вивченні особливостей державної підтримки малого бізнесу у різних економічних системах
Для визначення суті механізму надходження інвестицій в регіональну економіку

Узагальнення

Для обґрунтування послідовності проведення наукового дослідження

Абстрагування

Для виявлення змістово-функціональних характеристик державного регулювання макросиситеми

Для з’ясування основних складових механізму забезпечення економічної стійкості системи

Додаток ДПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

бІблІографІЧного опису у списку джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

Книги:

Один авторКоренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

Два автори

Матяш І. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. Акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип.1).

Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Г. Д. Эддисон ; пер, с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХLIIІ, 265 с.

Чотири автори

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П'ять і

більше авторівФормування здорового способу життя молоді : навч-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін ]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. – 573, [1] с.Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

продовження додатку Д

1

2

Законодавчі та нормативні документи

  1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

  2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

Дисертації

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Авторе­ферати дисертацій

1.Карпов І.М. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Іван Миколайович Карпов. — К., 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

2. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

3. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, 2. — С. 13—20.


Електронні ресурси

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу :

http //www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.


Додаток Е1

Зразок титульної сторінки до ілюстартивних матеріалів

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Київський національний економічний університет і

мені Вадима Гетьмана»

Кафедра макроекономіки та державного управління

Ілюстративний матеріал


Каталог: userfiles -> Faculty of Economics and Administration -> kmdu%20fetau
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
kmdu%20fetau -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
userfiles -> Шевченко очима молоді До 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка
kmdu%20fetau -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка