Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»Сторінка7/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.52 Mb.
#390
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

до захисту курсової роботи

на тему
студента (ки) -го курсу спеціальності


(Прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник

(Науковий ступінь, звання) (Прізвище, ініціали)
м.Київ — 20____рік
Додаток Е2

Перелік напрямів дослідження для написання МДР


 1. Аналіз та моніторинг макроекономічного середовища

 2. Економічна політика держави у макроекономічному регулюванні

 3. Державне регулювання макроекономічних процесів

 4. Державне регулювання секторів та видів економічної діяльності

 5. Державне регулювання національних ринків

 6. Управління суспільним сектором національної економіки

 7. Механізм взаємодії влади та бізнесу

 8. Регулятори та важелі антикризової політики держави

 9. Управління соціально-економічним розвитком територіальних утворень національної економіки

 10. Оцінка ефективності державних управлінських рішень

Додаток Ж1


Приклад оформлення заяви про обрання Напрямку МДР
Завідувачу кафедри макроекономіки

та державного управління

…………………………………..

(науковий ступінь, вчене звання)

…………………………………..(ПІБ)

студента __ курсу, спец.___, гр.__

…………………………………..

(ПІБ)
Заява
Прошу Вас закріпити за мною наступний напрям магістерської дипломної роботи «……………..».

Дата Підпис

додаток Ж2

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ індивідуального завдання на МДР

(розміщується на одному аркуші з обох сторін)
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»
Факультет_______Економіки та управління___________________

Кафедра __Макроекономіки та державного управління_________

Спеціальність 8601 Менеджмент організацій і адміністрування_

Магістерська програма Державне управління економікою_______Затверджую:

Завідувач кафедри ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

«__» ________ 201 __ р.ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Студенту Сад Миколі Володимировичу_____________________

_____денної______________ форми навчання

на підготовку магістерської дипломної роботи на тему:

Державне регулювання сектору малого і середнього бізнесу в Україні_____________________

Тему затверджено наказом ректора університету від «____» ___________ 201__ р. № _____Магістерська дипломна робота виконується на матеріалах

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України_____________________________

План магістерської дипломної роботи
Розділ І Теоретико-методологічні засади державного регулювання сектору малого і середнього бізнесу, 20.12.2012р.____________________________________________________

(назва розділу і термін подання науковому керівнику)


Розділ II Механізм державного регулювання розвитку сектору малого і середнього бізнесу, 10.03.2013_____________________________________________________________________

(назва розділу і термін подання науковому керівнику)Розділ IІI Шляхи підвищення ефективності державного регулювання сектору малого і середнього бізнесу в Україні, 25.04.2013___________________________________________

(назва розділу і термін подання науковому керівнику)Термін подання завершеної роботи науковому керівникові для оформлення відгуку

___25.05.13________________________________________________________________

Предмет дослідження теоретичні та практичні проблеми державного регулювання потенціалу сектору малого та середнього бізнесу ___________________

Мета дипломної роботи Науково-теоретичне обґрунтування заходів, розробка практичних рекомендацій щодо здійснення ефективної політики державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу
Порушення студентом термінів подання заяви на затвердження теми дипломної роботи, погодження з керівником індивідуального завдання, несвоєчасне завершення розділів та роботи в цілому є підставою для його відрахування з університету як такого, що не виконує навчальний план.

Конкретні завдання, які студент повинен виконати для досягнення поставленої мети:

У розділі І Розкрити такі питання:________________________________________________

1) Сутність понять «підприємництво» та «сектор малого і середнього бізнесу»; 2) Форим і методи державної підтримки сектору малого і середнього бізнесу; 3) Інструменти та механізми регулювання сектору малого і середнього бізнесу. Базова література: Закон України "Про підприємництво" вiд 07.02.1991 р.  № 698-XII // ВВР. — 1991. — № 14. — С. 168.; Лазур П.Ю. Державне регулювання малого і середнього підприємництва / П.Ю. Лазур. — Л. : Новий Світ, 2006. — 400 с.; Варналій З.С. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва / З.С. Варналій, І.С. Кузнєцова. – К.: Інститут економічного прогнозування, 2002. - 104 с.; Усик В.І. Сектор малого і середнього бізнесу: етапи формування та завдання для України / В.І. Усик // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2009. - Випуск 21. – С. 115-122.
У розділі ІІ Здійснити аналіз:______________________________________________________

1) Основних тенденцій розвитку державної політики розвитку сектору малого і середнього бізнесу в США, країнах ЄС та Росії; 2) Механізму державного регулювання сектору малого і середнього бізнесу в Україні; 3) Сучасного стану розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні. Базові ілюстративні засоби: динаміка кількості малих та середніх підприємств, чисельності працюючих на них та їх внесок у ВВП протягом останніх 10 років; таблиця з порівняльним аналізом інструментів державної підтримки розвитку сектору малого та середнього бізнесу в різних країнах світу; позитивні моменти та недоліки нормативно-правовї бази регулювання розвитку підприємств сектору малого та середнього бізнесу_______________________________________________________________________________
У розділі ІІІ Розв’язати проблеми, спрямовані на:____________________________________

1) забезпечення розвитку потенціалу сектору малого і середнього бізнесу; 2) впровадження методу «вигоди-витрати» при прийняті нових нормативно-правових актів; 3) обґрунтування параметрів короткострокової прогнозної моделі розвитку сектору малого та середнього бізнесу. Кінцеві результати дослідження: узагальнити різні підходи та сформулювати авторську позицію щодо визначення сектору малого та середнього бізнесу; розкрити трансмісійний механізм взаємозв’язків в моделі державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу ;побудувати прогнозну модель розвитку сектору малого та середнього бізнесу
Завдання підготував науковий керівник __________ М. П. Науменко

(підпис) (ініціали, прізвище)« » 201 р.

Завдання одержав студент ____________ М.В.Сад

(підпис) (ініціали, прізвище)

« » 201 р.

Примітка: Перша сторінка індивідуального завдання на магістерську дипломну роботу заповнюється студентом під керівництвом наукового керівника, друга – науковим керівником.

Додаток Ж3


Рекомендована СТРУКТУРА відгуку на МДР

ВІДГУК


на магістерську дипломну роботу
студента (-ки)

(прізвище та ініціали)на тему

(назва теми)


1. Актуальність теми

2. Рівень та інформаційне забезпечення аналізу

3. Наявність самостійних розробок та їх обґрунтованість

4. Ілюстративність та якість оформлення роботи

5. Відповідність (невідповідність) індивідуальному завданню

6. Загальний висновок щодо допуску роботи до захисту перед ДЕК

7. Оцінка (кількість) балівНауковий керівник……………. ……………. ………………………

(науковий ступінь, учене звання) (підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток Ж4

Рекомендована форма рецензії на МДР

РЕЦЕНЗІЯ


на магістерську дипломну роботу
студента (-ки)

(прізвище та ініціали)

на тему

(назва теми)1. Актуальність теми

2. Позитивні якості дипломної роботи

3. Недоліки та дискусійні питання в роботі

4. Самостійність, обґрунтованість та практична цінність пропозицій

5. Загальний висновок щодо допуску роботи до захисту перед ДЕК
Рецензент

…………………… ………… ………………………………..

(посада, місце роботи) (підпис) (прізвище та ініціали)
«......» ..................... 201...... р

М. П.


Додаток 3

Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи науковим керівником

Бали

Критерії

40-35

Змістовний аналіз наукової проблеми. Обґрунтована практична цінність отриманих результатів. Висновки і пропозиції, що містяться в МДР, є результатом власного дослідження та відповідають поставленим завданням. Наявність логічного зв'язку наукової проблеми та змісту магістерської роботи. Аналіз повного обсягу статистичної інформації за темою дослідження. Оформлення МДР за методичними рекомендаціями. Дотримання регламенту подання розділів та повного обсягу тексту МДР.

34-28

Недостатньо змістовний аналіз наукової проблеми. Висновки і пропозиції, що містяться в МДР, не достатньо обґрунтовані та не в повному обсязі відповідають поставленим завданням. Наявність логічного зв'язку наукової проблеми та змісту МДР. Аналіз повного обсягу статистичної інформація. Оформлення МДР згідно методичних рекомендацій, але з неточностями. Дотримання регламенту подання розділів та повного тексту МДР.

27-22

Поверховий аналіз досліджуваної проблеми. Висновки і пропозиції, що містяться в МДР, погано обґрунтовані, лише деякі елементи роботи мають практичну цінність. В роботі відсутній зв'язок наукової проблеми та змісту МДР. Використана статистична інформація є застарілою. Робота оформлена згідно методичних рекомендацій, але з порушеннями. Регламент подання розділів порушувався.

21-15

Теоретичний аналіз має виражений компілятивний характер. Аналіз наукової проблеми формальний. Статистична інформація неповна. Висновки і пропозиції не випливають з аналізу, носять декларативний характер та не кореспондують з поставленими завданнями. Робота оформлена з грубими порушеннями методичних рекомендацій.

15-0

Магістерська робота подана науковому керівникові на перевірку з грубим порушенням регламенту, написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету. Відсутнє теоретичне та аналітичне обґрунтування запропонованих заходів. Робота недбало оформлена, без дотримання правил та вимог методичних рекомендацій. Така дипломна роботи до захисту не допускається.

Продовження додатку З

Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи ДЕК

Бали

Критерії

100- 80

Під час доповіді студент показав глибокі вичерпні знання, розуміння сутності і взаємозв’язку між досліджуваними процесами та явищами. Доповідь здійснена у вільній формі і логічно структурована. Ілюстративний матеріал до захисту відповідає установленим вимогам та чітко пов'язаний з доповіддю про основні наукові результати. Відповіді на запитання членів ДЕК обґрунтовані й повні. Зовнішня рецензія та відгук наукового керівника є позитивними та свідчать про вагомі результати наукового дослідження.

79-50

Під час доповіді студент показав достатні знання та розуміння сутності досліджуваних процесів та явищ. Доповідь викладена вільно, але недостатньо логічно структурована. Ілюстративний матеріал до захисту в основному відповідає установленим вимогам, але лише частково був пов'язаний з доповіддю. Відповіді на запитання членів ДЕК в цілому логічі, але недостатньо обґрунтовані. Зовнішня рецензія та відгук наукового керівника свідчать про незначні результати наукового дослідження та містять окремі зауваження.

49-20

Під час доповіді студент показав поверхневі знання щодо досліджуваних процесів та явищ. Доповідь було прочитано за текстом. Ілюстративний матеріал до захисту формальний, слабко пов’язаний з доповіддю. Відповіді на запитання членів ДЕК неповні та необґрунтовані.

19-0

Під час доповіді студент показав відсутність розуміння сутності досліджуваних процесів та явищ. Доповідь було прочитано за текстом. Ілюстративний матеріал до захисту відсутній. Відповіді на запитання членів ДЕК відсутні або незадовільні. Відсутні зовнішня рецензія та відгук наукового керівника.


Додаток К

Приклад індивідуального завдання на практику

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

студенту ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана» магістерської програми «Державне управління економікою»
(прізвище, ім’я, по-батькові)


База практики:

Міністерство соціальної політики України

Департамент:

ринку праці та зайнятості

Відділ:

реалізації політики зайнятостіТема магістерської

дипломної роботи:Державне регулювання зайнятості працездатного населення в УкраїніРОЗДІЛ І. Організаційно - управлінське завдання.


  1. Здійснити аналіз організаційної структури Міністерства соціальної політики України з точки забезпечення процесу державного регулювання зайнятості населення:

 • розкрити основні правові документи, які регламентують діяльність Міністерства;

 • розкрити взаємозв’язки Міністерства із іншими органами державної влади у системі вертикальних та горизонтальних зв’язків

 • охарактеризувати місце Департаменту ринку праці та зайнятості в структурі центрального апарату Міністерства

  1. Здійснити аналіз функціональних особливостей (або охарактеризувати роль) Міністерства соціальної політики в цілому та Департаменту ринку праці та зайнятості зокрема:

 • розкрити основні завдання,функції та повноваження Міністерства в системі державного регулювання зайнятості населення;

 • розкрити функції та повноваження Департаменту ринку праці та зайнятості, Відділу реалізації політики зайнятості та посадові обов’язки його працівників.

  1. Обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення системи забезпечення управління зайнятістю у Міністерстві соціальної політики України:

  • інформаційного та нормативного забезпечення;

  • взаємозв’язків з іншими органами державного управління, підприємствами та організаціями.


РОЗДІЛ ІІ. Прикладне аналітичне завдання.


  1. Провести моніторинг основних показників зайнятості населення в Україні:

 • динаміки кількості зайнятих;

 • структури кількості зайнятих за видами економічної діяльності та регіонами.

  1. Здійснити аналіз інструментарію, які використовуються Міністерством та його структурними підрозділами щодо управління зайнятістю населення:

 • комп’ютерних технологій та програм;

 • нормативних методик та положень.

  1. Дати оцінку ефективності заходів щодо управління зайнятістю населення, розроблених Відділом реалізації політики зайнятості:

 • використання продуктів діяльності (звітів) Відділу у реалізації повноважень Міністерства;

 • вплив здійснених Відділом заходів на ефективність політики зайнятості.


РОЗДІЛ ІІІ. Функціональне службове завдання4

3.1. Самостійно підготувати аналітичну записку щодо стану та проблем сфери зайнятості працездатного населення в Україні.

3.2. Взяти участь у:


  • роботі засідань Департаменту ринку праці та зайнятості;

  • підготовці звітних документів та аналітичних записок Департаменту.
Керівник практики

від ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:
Керівник практики

від Міністерства соціальної політики України:


Доцент кафедри макроекономіки

та державного управління, к.е.н.


________________ Н.В. Федірко
Начальник Відділу реалізації політики зайнятості Департаменту ринку праці та зайнятості

______________


Додаток ЛКритерії оцінки результатів проходження практики студентом

Види оцінки та її критерії

Максимальний бал

 1. Оцінка керівником від державної установи - бази практики

  1. Характеристика студента як члена трудового колективу

10

  1. Якість та своєчасність виконання поставлених завдань

10

Загальна оцінка керівника від державної установи - бази практики

20

 1. Оцінка керівником від університету

  1. Якість та своєчасність оформлення звіту та щоденника

10

  1. Вичерпність і правильність виконання завдань практики

30

Загальна оцінка керівника від університету

40

 1. Оцінка комісії за захист звіту з практики

  1. Якість презентації

10

  1. Чіткі та обґрунтовані відповіді

30

Загальна оцінка комісії за захист звіту з практики

40

Загальні підсумка оцінка

100Додаток М

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПЛАН

ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

ЗА ПРОГРАМОЮ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ»
перелік Етапів
1. Презентація плану підготовки та завдання на підготовку магістерської дипломної роботи.

2. Вибір студентами напряму дослідження магістерської дипломної роботи за програмою «Державне управління економікою».

3. Наукове обґрунтування напряму дослідження магістерської дипломної роботи.

4. Обґрунтування використання при підготовці магістерської дипломної роботи навчального матеріалу дисциплін магістерської програми «Державне управління економікою».

5. Вибір студентами теми магістерської дипломної роботи, складання плану та індивідуального завдання на підготовку магістерської дипломної роботи.

6. Підготовка проекту наказу про затвердження тем магістерських дипломних робіт студентів та наукових керівників магістерських дипломних робіт.

7. Регламент підготовки окремих розділів й завершеної магістерської дипломної роботи.

8. Підготовка відгуку й оцінювання змісту магістерської дипломної роботи науковим керівником.

9. Попередній захист магістерських дипломних робіт.

10. Розгляд на засіданні кафедри питання про допуск магістерських дипломних робіт до захисту перед Державною екзаменаційною комісією.

11. Захист магістерських дипломних робіт перед Державною екзаменаційною комісією.

12. Підведення підсумків захисту магістерських дипломних робіт.


Зміст етапів
1. Презентація плану підготовки та завдання на підготовку магістерської дипломної роботи

Презентація плану підготовки та завдання на підготовку магістерської дипломної роботи є проводиться для студентів магістерської програми «Державне управління економікою».

Презентація здійснюється завідувачем кафедри макроекономіки та державного управління, його заступниками, керівником навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» та відповідальним від кафедри за організацію практики студентів-магістрантів.

Презентація проводиться на початку навчального семестру під час першої лекції з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень».

Змістом презентації є доведення до студентів Науково-методичного та організаційно-технологічного плану підготовки магістерських дипломних робіт за програмою «Державне управління економікою».
2. Вибір студентами напряму дослідження магістерської дипломної роботи за програмою «Державне управління економікою»

Перелік напрямів досліджень магістерських дипломних робіт затверджуються кафедрою в установленому порядку.

Презентація напрямів магістерських дипломних робіт здійснюється під час аудиторних занять керівником навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень».

Кожен студент, з урахуванням своїх наукових інтересів, має обрати напрям дослідження із затвердженого переліку.

Після вибору напряму дослідження студент має узгодити з керівником навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» об’єкт, предмет, мету та методи дослідження.
3. Наукове обґрунтування напряму дослідження магістерської дипломної роботи

Методика наукового обґрунтування напряму дослідження магістерської дипломної роботи регламентована Робочою навчальною програмою та Навчально-методичними матеріалами дисципліни «Методологія наукових досліджень».

Наукове обґрунтування студентом напряму дослідження магістерської дипломної роботи здійснюється у межах опанування ним навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень».

Під час опанування студентом навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» він має: • виконати науковий реферат за затвердженим напрямом дослідження, у якому має бути відображена анотація передбачуваних розділів дослідження;

 • підготувати список літературних джерел за напрямом магістерського дослідження;

 • здійснити анотування літературних джерел за напрямом магістерського дослідження (за вибором студента);

 • здійснити огляд іноземних джерел (на основі перекладу) за напрямом магістерського дослідження (за вибором студента).

Науковий реферат за напрямом магістерського дослідження оцінюється відповідно до положень Робочої навчальної програми та Навчально-методичних матеріалів дисципліни «Методологія наукових досліджень».

На цьому етапі студент має опрацювати Методичні рекомендації щодо підготовки магістерської дипломної роботи, що містяться у Навчально-методичному комплексі магістерської програми «Державне управління економікою», а також у Методичних рекомендаціях до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів.


4. Обґрунтування використання при підготовці магістерської дипломної роботи навчального матеріалу дисциплін магістерської програми «Державне управління економікою»

Зміст магістерської дипломної роботи має ґрунтуватися на матеріалах наук (дисциплін) навчального плану підготовки бакалавра за спеціалізацією «Менеджмент державних установ», а також навчальних дисциплін магістерської програми «Державне управління економікою»: • «Методологія наукових досліджень»;

 • «Промислова політика»;

 • «Бюджетно-податкова політика»

 • «Соціальна інфраструктура та політика»;

 • «Система національних рахунків»;

 • «Управління регіональною економікою»;

 • «Аграрна політика».


5. Вибір студентами теми магістерської дипломної роботи, складання плану та індивідуального завдання на підготовку магістерської дипломної роботи

Опрацювання обраного напряму наукового дослідження дає студентові змогу сформулювати проект назви теми магістерської дипломної роботи.

У встановлений термін (Етап 7) студент має подати на ім’я завідувача кафедри макроекономіки та державного управління Заяву щодо затвердження запропонованої теми магістерської дипломної роботи.

На керівника навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» покладається організаційна робота, яка полягає в тому, щоб: видати студентам бланки заяв на назву теми магістерської дипломної роботи; зібрати їх і передати завідувачу кафедри.

На підставі поданих заяв завідувач кафедри закріплює за студентами наукових керівників. При цьому враховуються наукові інтереси викладачів та їхні плани навчального навантаження. Закріплення наукових керівників за студентами-дипломниками ухвалюється рішенням кафедри.

У визначений регламентом термін студент має:

– надіслати науковому керівнику електронний варіант реферату з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень»;


 • підготувати проект плану магістерської дипломної роботи;

 • обговорити з науковим керівником план магістерської дипломної роботи й затвердити його;

 • разом з науковим керівником заповнити бланк і одержати копію Індивідуального завдання на підготовку магістерської дипломної роботи (оригінал Індивідуального завдання на підготовку магістерської дипломної зберігається на кафедрі і видається студентам під час остаточної комплектації МДР).


6. Підготовка проекту наказу про затвердження тем магістерських дипломних робіт студентів та наукових керівників магістерських дипломних робіт

Наказ про тематику магістерських дипломних робіт студентів та наукових керівників магістерських дипломних робіт затверджується у встановленому в університеті порядку.

Проект наказу готує відповідальний від кафедри за організацію практики студентів.
7. Регламент підготовки окремих розділів й завершеної магістерської дипломної роботи

Проект регламенту підготовки окремих розділів й завершеної магістерської дипломної роботи для студентів денної форми навчання готує відповідальний від кафедри за організацію практики студентів; для студентів заочної форми навчання – заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

На етапі підготовки магістерської дипломної роботи відбувається апробація студентських наукових досліджень через:


 • участь студентів-дипломників у традиційній науковій студентській конференції університету;

 • участь студентів-дипломників у інших наукових студентських конференціях;

опублікування тез доповідей учасників наукових студентських конференцій.


зміст етапу

Завдання етапу

для студентів магістратуриТерміни виконання

Відповідальні за реалізацію етапу

1.Презентація плану підготовки магістерської дипломної роботи

Ознайомлення з планом роботи в магістратурі та планом написання студентами напряму дослідження

Перше заняття з дисципліни Методологія наукових досліджень

Завідувач кафедри д.е.н., професор Малий І.Й., керівник практики к.е.н., доцент Усик В.І.

2. Вибір студентами напрямку дослідження

Ознайомлення з пропонованими напрямками наукових досліджень кафедри, здійснення усвідомленого вибору напрямку наукового дослідження в магістерській роботі

1 - 10 вересня

Д.е.н., професор Радіонова І.Ф., студенти магісратури

3. Створення інформаційної бази дослідження

Написання за планом вивчення дисципліни реферату літературних джерел за обраним напрямком в електронному вигляді

До 30 вересня

Д.е.н., професор Радіонова І.Ф., студенти магістратури

4. Обґрунтування методологічних засад магістерської роботи, а саме: наукової проблеми, актуальності теми, об’єкту, предмету та цілей дослідження, плану магістерської роботи

Написання за планом вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень», наукового реферату. Презентація та захист наукового реферату

За планом вивчення дисципліни Методологія наукових досліджень

Д.е.н., професор Радіонова, студенти магістратури

5. Узгодження теми дослідження та плану магістерської роботи з науковим керівником

Робота з науковим керівником з уточнення теми, плану дослідження та розробка індивідуального плану підготовки магістерської дипломної роботи

до 10 жовтня

Наукові керівники магістерських робіт, студенти магістратури

6. Затвердження теми, та індивідуального плану підготовки магістерської роботи на кафедрі

Ознайомлення з наказом про затвердження теми та з затвердженим індивідуальним планом

до 17 жовтня

Завідувач кафедри д.е.н., професор Малий І.Й. наукові керівники магістерських робіт, студенти магістратури

7. Написання розділів магістерської дипломної роботи з використанням матеріалів, одержаних під час проходження виробничої практики

Вчасне (за затвердженим регламентом) представлення на рецензування науковим керівникам розділів магістерської роботи

Р.1. 26.12

Р.2. 16.03

Р.3. 11.05


Студенти магістратури, наукові керівники магістерських робіт

8. Написання наукової статті або/та участь у науковій конференції

Разом з науковим керівником за результатами МДР підготувати наукову доповідь чи статтю

Квітень-червень

Студенти магістратури, наукові керівники магістерських робіт

9. Підготовка проекту імплементації та адаптації результатів магістерського дослідження в практику державного управління (попередній захист магістерської роботи)

Підготовка матеріалів для презентації обґрунтованих у магістерській роботі управлінських рішень у сфері державного управління

до 18.05

Студенти магістратури, наукові керівники магістерських робіт

10.Захист проекту імплементації та адаптації результатів магістерського дослідження в практиці державного управління

Презентація управлінських результатів магістерського дослідження перед комісією

до 1 червня

Завідувач кафедри д.е.н., професор Малий І.Й., члени комісії з захисту проекту

11. Захист магістерської роботи перед державною екзаменаційною комісією

Представлення та захист результатів дослідження

до 20 червня

Завідувач кафедри д.е.н., професор Малий І.Й., члени державної екзаменаційної комісії


8.. Попередній захист магістерських дипломних робіт у вигляді прикладного дослідження

Попередній захист магістерських дипломних робіт здійснюється у визначений регламентом термін.

Організаційна робота з проведення попереднього захисту покладається на відповідального від кафедри за організацію практики студентів.

Процедура попереднього захисту магістерських дипломних робіт й критерії їх оцінювання відображені у Навчально-методичному комплексі магістерської програми «Державне управління економікою» та у Методичних рекомендаціях до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів.
 1. Підготовка відгуку й оцінювання змісту магістерської дипломної роботи науковим керівником

У визначений регламентом термін студент має подати науковому керівнику проект магістерської дипломної роботи для підготовки відгуку й оцінювання змісту її змісту.

Зразок структури відгуку наукового керівника та вимоги до нього, а також критерії оцінювання змісту магістерської дипломної роботи містяться у Навчально-методичному комплексі магістерської програми «Державне управління економікою» та у Методичних рекомендаціях до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів.


10. Розгляд на засіданні кафедри питання про допуск магістерських дипломних робіт до захисту перед Державною екзаменаційною комісією

Після попереднього захисту магістерських дипломних робіт на засіданні кафедри розглядається питання «Про результати попереднього захисту магістерських дипломних робіт».

При розгляді цього питання звітують голови підкомісій з попереднього захисту магістерських дипломних робіт.

За результатами звітів голів підкомісій й їхнього обговорення кафедра ухвалює рішення про:

– рекомендацію студентів до захисту магістерських дипломних робіт перед Державною екзаменаційною комісією;

– затвердження результатів попереднього захисту магістерських дипломних робіт.


11. Захист магістерських дипломних робіт перед Державною екзаменаційною комісією

Організаційна робота щодо забезпечення діяльності Державної екзаменаційної комісії покладається на завідувача кафедри, відповідального від кафедри за організацію практики студентів та секретаря ДЕКу.

Процедура захисту магістерських дипломних робіт перед Державною екзаменаційною комісією й критерії їх оцінювання відображені у Навчально-методичному комплексі магістерської програми «Державне управління економікою» та у Методичних рекомендаціях до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів.
12. Підведення підсумків захисту магістерських дипломних робіт.

Після захисту магістерських дипломних робіт перед Державною екзаменаційною комісією на засіданні кафедри розглядається питання «Про результати захисту магістерських дипломних робіт перед Державною екзаменаційною комісією».

Доповідачем виступає завідувач кафедри.

За результатами доповіді та її обговорення кафедра ухвалює рішення про: • рекомендацію студентів до аспірантури;

 • заходи колективу кафедри щодо підвищення якості магістерських дипломних робіт;

 • заходи кафедри щодо удосконалення науково-методичного та організаційно-технологічного забезпечення підготовки магістерських дипломних робіт.


Додаток М

Критерії оцінювання прикладного дослідженняКритерії оцінки

Кількість балів

Науковий керівник

Комісія

Відповідність змісту назві теми, поставленим цілям і завданням, внутрішня єдність і логіка побудови роботи.

5
Відповідність оформлення роботи основним вимогам кафедри щодо оформлення тексту та структурних елементів

5
Рівень глибини і достовірності проведення статистичного дослідження, якість опрацювання статистичної інформаційної бази, наявність та ґрунтовність авторських висновків щодо сучасного стану об’єкту дослідження, якість аналізу інституціонального полія та механізму державного управління

10
Логічність, конкретність і переконливість доповіді, в якій автор стисло, послідовно й чітко має викласти сутність і результати дослідження
10

Якість підготовки наочного матеріалу, володіння культурою презентації.
10

Вільне володіння економічною та управлінською термінологією; загальний рівень підготовки студента рівень його знань та вмінь, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню магістра
10

Здатність аргументовано захищати власні пропозиції, думки, погляди; повнота відповідей на питання
10

Сума балів, виставлених науковим керівником

20
Сума балів, виставлених комісією
40

Всього
60

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ТЕРМІНІВАбстрагування (ідеалізація) — це особливий прийом мислення, який полягає у відволіканні від ряду властивостей і відносин явища, що вивчається, з одночасним виділенням тих властивостей і відношень, що цікавлять дослідника (п. 1.3.3).

Аксіоматичний метод — це метод теоретичного дослідження, який передбачає таку побудову теоретичного знання, коли спочатку задається набір початкових тверджень, що не вимагають доказів (п. 1.3.3).

Алфавітний каталог — це вид каталогу, в кому картки розставлені за першим словом бібліографічного опису книги: прізвища автора або назви книги, яка не має автора ( п. 1.2).

Аналіз – метод наукового пізнання, який спрямований на поділ цілого предмету на складові частини (сторони, ознаки, властивості або відносини) з метою їх всебічного вивчення (п. 1.3.3).

Аналогія — це такий прийом пізнання, при якому на підставі подібності об'єктів в одних ознаках роблять висновок про їх подібність в інших ознаках (п. 1.3.3).

Аргументування - логічний процес, суть якого - довести істинність власних суджень (тезу доказу) за допомогою інших суджень (аргументів, доказів) (п.1.4.1).

Вступ — перша структурна частина роботи. В ньому розкривається сутність наукової проблеми, актуальність обраної теми, стан розробленості в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, обґрунтування необхідності проведення дослідження, подається мета та завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження. Обсяг та наповнення вступу визначається видом наукової роботи (п. 1.3.3).

Дедукція — це спосіб міркування, за допомогою якого із загальних засновків з необхідністю слідує висновок часткового характеру (п. 1.3.3).

Експеримент — спосіб дослідження, який передбачає проведення спостереження в спеціальних контрольованих умовах (п. 1.3.3).

Есе — вид наукової роботи, який характеризується невеликим обсягом та відносною вільністю композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування по конкретному приводу або питанню і свідомо не претендує на визначальне або вичерпне трактування предмету (Р.3).

Збірник — видання, яке складається з окремих робіт різних авторів, присвячених одному напряму, але з різних його галузей ( п. 1.2).

Індукція — це процес виведення загального положення із спостереження ряду часткових одиничних фактів, тобто пізнання від часткового до загального на підставі міркування, в якому загальний висновок будується на основі часткових засновків (п. 1.3.3).

Історичний метод — це метод відтворення історії об'єкту, що вивчається, у всій своїй багатогранності, з урахуванням всіх деталей і випадковостей (п. 1.3.3).

Каталог — список, перелік книжок, карт, рукописів, картин тощо, складений у певному порядку, щоб полегшити їх пошук ( п. 1.2).

Класифікація — розподіл тих або інших об'єктів по групах (відділах, розрядах) залежно від їх загальних ознак з фіксацією закономірних зв'язків між класами об'єктів в єдиній системі конкретної галузі знань, а також процес впорядковування інформації(п. 1.3.3).

Курсова робота — це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з блоків дисциплін (Р.5).

Логічний метод — це, по суті, логічне відтворення історії об'єкту, що вивчається. При цьому ця історія звільняється від всього випадкового, неістотного (п. 1.3.3).

Магістерська дипломна робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження, яке студент виконує на завершальному етапі навчання в університеті. Вона має комплексний характер і пов’язана з використанням набутих дипломником знань, умінь і навичок зі спеціальних дисциплін (Р.6).

Метод - сукупність прийомів і операцій теоретичного пізнання й практичного освоєння дійсності, підпорядкований вирішенню конкретного завдання. Наукові методи ґрунтуються на певних принципах, теоріях і законах (п. 1.3.3).

Моделювання - це спосіб вивчення об'єкту (оригіналу) шляхом створення і дослідження його копії (моделі), яка заміщає оригінал в певних аспектах, що цікавлять дослідника (п. 1.3.3).

Монографія — наукова праця, присвячена глибокому викладу матеріалу в конкретній, зазвичай вузькій галузі науки( п. 1.2).

Навчальна література — це підручники, навчальні посібники, навчально-методична література ( п. 1.2).

Надруковані документи — це дисертації, звіти про науково-дослідну роботу, окремі праці( п. 1.2).

Наукова проблема - протиріччя у пізнанні, яке характеризується невідповідністю між новими фактами (даними) й старими засобами їх пояснення (п.1.3.3).

Об’єкт дослідження - стан, процес або явище, на які спрямоване наукове дослідження з метою визначення сутності, закономірностей, тенденцій тощо або можливостей впливу, використання, поліпшення (п. 1.3.3).

План - система взаємопов'язаних завдань, що визначають терміни, порядок і послідовність виконання програм, окремих робіт, операцій. Послідовність викладу матеріалу(п.1.3.2).

Періодичні видання — це журнали, бюлетені та інші видання з різних галузей науки і техніки ( п. 1.2).

Порівняння - процес встановлення подібності або відмінності предметів та явищ дійсності, а також знаходження спільних, притаманних різним об'єктам рис (п.1.3.3).

Предмет дослідження – це такий елемент об’єкту, через який можна зрозуміти сутність об’єкту (п. 1.3.3).

Предметний каталог — це каталог, в якому сконцентровані близькі за змістом матеріали в одному місці, що дуже зручно для дослідника( п. 1.2).

Примітка — короткий запис, що є поясненням до якогось тексту (п. 1.4.6).

Реферат — письмова доповідь, в якій зібрана інформація певного питання або проблеми (Р.2).

Синтез — це метод наукового пізнання, спрямований на з'єднання раніше виділених частин предмету в єдине ціле (п. 1.3.3).

Систематичний каталог — каталог, в якому картки згруповані в логічному порядку за галузями знань ( п. 1.2).

Спеціальні випуски видань — це документи інформаційного, рекламного плану, аналітичні, статистичні дані з проблеми ( п. 1.2).

Спостереження - цілеспрямоване, організоване сприйняття предметів і явищ (п. 1.3.3).

Таблиця — це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку й за графами ( п. 1.4.4).

Теза - коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, повідомлення тощо (п.3.2).

Тема - наукове завдання, що належить до конкретної галузі наукового дослідження (Р.2-Р.6).

Титульний аркуш наукової роботи — перша сторінка роботи, в якій зазначається назва вищого навчального закладу; вид та тема роботи; прізвище, ім’я, по-батькові автора та наукового керівника роботи ( п. 1.3.1).

Узагальнення — це прийом мислення, в результаті якого встановлюють загальні властивості і ознаки об'єктів (п. 1.3.3).

Формалізація — це метод теоретичного дослідження, який полягає в побудові абстрактно-математичних моделей, що розкривають сутність процесів дійсності, що вивчаються (п. 1.3.3).

Формула — коротка форма символічного запису інформації або загальне відношення між величинами (п. 1.4.5).1 Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2 Складено на основі: The Observatory of European SMEs; Analytical Report [Електронний ресурс] / Eurobarometer, 2009 . - Режим доступу: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm


3 Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. (С. 78-79)

4 Формується (редагується) керівником від бази практики. Рекомендовані завдання: самостійна підготовка аналітичної записки з визначеної проблеми; участь у розробці стратегій, звітів, планів, прогнозів, аналізів; участь у засіданнях, зборах, семінарах; оновлення комп’ютерних баз даних, збір та систематизація інформаційних документів; оновлення методичного забезпечення моніторингу; інші завдання.


Каталог: userfiles -> Faculty of Economics and Administration -> kmdu%20fetau
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
kmdu%20fetau -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
userfiles -> Шевченко очима молоді До 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка
kmdu%20fetau -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка