Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчанняСторінка1/2
Дата конвертації15.09.2017
Розмір1.12 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Економічний факультет

В.П. БарчукЕкономіка праці

та соціально-трудові відносини

Методичні рекомендації до вивчення дисципліниІвано-Франківськ – 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Економічний факультет

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни


Економіка праці

та соціально-трудові відносиниДля студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

І

вано-Франківськ – 2012УДК – 331

ББК – 65.24

Е – 45

Затверджено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки (протокол № 5 від 25.11.12р.).

Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка та підприємництво» Укл.: В.П. Барчук, – Івано-Франківськ, 2012. – 71 с.Укладачі: Валентина Петрівна Барчук;


Рецензенти: Михайло Дмитрович Романюк

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу;

Рекомендовано до друку Вченою радою економічного факультету

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.
Протокол №__ від «__» ______2012 р.

Зміст
Вступ……………………………………………………....5

1. Тематичний план курсу……………………………......8

2. Програма дисципліни…………………………………10

3. Програмові вимоги до змістових мод………………..16

4. Творчі завдання………………………….…………….18

5. Тематика практичних занять…………………….…....21

6. Тематика рефератів……………………………….…...47

7. Індивідуальні завдання….…………………………….50

8. Критерії оцінювання…….…………………………….66

Список рекомендованої літератури……….………….....68
Вступ

Соціально-трудові відносини є ключовим елементом будь-якої економічної системи, оскільки економічно активне населення не може виробляти чи надавати послуги, не об’єднуючись за допомогою певних організаційних форм для спільної діяльності та взаємного обміну результатами своєї праці. Ці відносини є провідною складовою всієї системи суспільних відносин утворюють свого роду «ядро» всієї парадигми соціально-економічного розвитку, оскільки саме від їх характеру та змісту безпосередньо залежить продуктивність праці, якість трудового життя, соціальний мир у суспільстві. Соціально-трудові відносини визначають спосіб життя людей, усю структуру пов’язаних з ним процесів. За рівнем розвитку соціально-трудових відносин можна визначити ступінь «соціалізації» відносин між працею та капіталом, рівень демократизації суспільства і соціальної орієнтованості економічної системи, досконалість суспільного буття в цілому.

Проблема оптимізації відносин між роботодавцями та найманими працівниками є «вічною» проблемою з моменту зародження ринку праці. За певних політичних, економічних, соціальних умов ця проблема набуває особливої актуальності.

Різноманітні проблеми трудової діяльності людей стали об'єктом дослідження багатьох наукових економічних та соціальних дисциплін, зо­крема "Економічної теорії", "Теорії менеджменту", "Маркетингу", "Ринку праці", "Соціології праці" та інших. Важливе місце серед них посідає "Еко­номіка праці та соціально-трудові відносини".Мета і завдання вивчення дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

Програма і тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами основ ринкових перетворень, які відбуваються в соціально-трудовій сфері; дослідження питань підвищення ефективності праці, вдосконалення організації оплати праці та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях економічної системи.

Курс «Економіка праці та соціально-трудові відносини» досліджує суспільно-виробничі відносини, що виникають у процесі організації суспільної праці та відтворення робочої сили.

Ця дисципліна належить до фундаментальних загальноекономічних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів. Вона вивчає конкретні форми та методи свідомого використання суспільством економічних законів у сфері підвищення ефективності виробництва та механізм функціонування системи соціально-трудових відносин.Головною метою вивчення курсу є: засвоєння знань системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у сфері соціально-трудових відносин.

Вивчення курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини» передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (зокрема «Економічної теорії», «Теорії менеджменту», «Маркетингу», «Ринку праці», «Соціології праці» та інших), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури для активної роботи на лекційних та практичних заняттях, а також при виконанні самостійної роботи, підготовці індивідуальних завдань.Завданнями курсу:

 • вивчення економічних законів, що регулюють розподільчі відносини в ринковій економіці;

 • оволодіння методами вивчення витрат робочого часу, нормування прані;

 • з’ясування механізму зростання продуктивності й ефективності праці;

 • дослідження механізму соціального партнерства;

 • надання студентам ґрунтових знань із питань оплати праці й регулювання заробітної плати;

 • вивчення механізму функціонування системи соціально-трудових відносин;

 • з’ясування механізму регулювання ринку праці та дослідження процесу відтворення робочої сили;

 • з’ясування місця і ролі Міжнародної організації праці в регулюванні соціально-трудових відносин;

Вивчення цього курсу дасть можливість студентам використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління соціально-трудовими відносинами, організації праці та забезпечення її високої ефективності на всіх рівнях, що допоможе студентам адаптуватись до сучасних вимог ринку праці й ефективно включитися в систему нових соціально-трудових відносин.

Об’єкт дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є система соціально-економічних, організаційно-правових відносин між людьми з приводу відтворення й ефективного використання людських продуктивних сил у процесі праці.

Предмет дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» сукупність теоретичних і практичних проблем формування людського потенціалу, забезпечення ефективного використання його у сфері праці як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях з метою забезпечення високої якості життя населення та високої ефективності економічної діяльності.

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

складений на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, затвердженої Міністерством освіти і науки України № 330 від 06.06.2002року.Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Тема 1. Об’єкт, предмет і завданий курсу «Економіка праці і соціально-трудові відносини». Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва.

2

2

4

Тема 2. Ринок праці як соціально-економічне явище.

2

2

4

Тема 3. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.

2

2

4

Тема 4. Соціально-трудові відносини зайнятості.

2

2

4

Тема 5. Соціально-трудові відносини як система. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин.

2

2

4

Тема 6. Соціальне партнерство та його роль у функціонуванні ринкової економіки.


2

2

4

Тема 7. Продуктивність та ефективність праці.

2
6

Тема 8. Організація праці.

2

2

4

Тема 9. Формування праці як засіб регулювання робочого часу та міри праці

Тема 10. Заробітна плата в умовах ринкової економіки.

2

2

4

Тема 11. Тарифна система оплати праці. Форми і системи заробітної плати.

2

2

4

Тема 12. Моніторинг соціально-трудової сфери.

2
6

Тема 13. Міжнародна організація праці та її вплив на розпиток соціально-трудових виносиш.

2
6

Тема 14. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.

2

2

4

Разом

26

20

58


2. Програма дисципліни

«Економіка праці та соціально-трудові відносини».
Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва

Об’єкт, предмет і зміст курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Завдання, які вирішує дисципліна. Місце і значення дисципліни.

Праця як об’єкт вивчення дисципліни. Роль праці у розвитку людини і суспільства.

Праця як фундаментальна форма діяльності людини. Функції праці як соціального явища. Характер і зміст праці. Класифікація видів праці та їх характеристики.

Взаємозв’язки з іншими дисциплінами та науками: економічними, правовими, соціологічними, філософськими, математичними, управлінськими та психологічними.
Тема 2. Ринок прані як соціально-економічне явище

Поняття ринку праці в економічній системі, його сутність. Елементи ринку праці: товар, який він пропонує, попит, пропозиція, ціна. Індивідуальна робоча сила. Сукупний та індивідуальний попит на робочу силу. Функції ринку праці.

Кон’юнктура ринку, та її типи. Зовнішній і внутрішній ринок. Сегментація ринку праці, її ознаки. Гнучкість ринку праці. Інфраструктура ринку праці. Моделі ринку праці.

Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці, їх характеристика.

Стан та особливості функціонування ринку праці в Україні.

Чисто конкурентний ринок праці, модель монопсонії, моделі з урахуванням дії профспілок, двобічної монополії.


Тема 3. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Населення як демоекономічна категорія.

Трудові ресурси як соціально-економічна категорія. Структура трудових ресурсів. Економічно активне та економічно неактивне населення. Фази процесу відтворення робочої сили: формування, розподіл й перерозподіл, використання.

Трудовий потенціал: сутність, показники. Взаємозв’язок показників, що характеризують населення, людські ресурси, трудовий потенціал.

Людський капітал як соціально-економічна категорія. Розвиток і використання людського капіталу. Оцінка ефективності інвестування в людський капітал.
Тема 4. Соціально-трудові відносини зайнятості

Зайнятість як соціально-економічна категорія і передумова формування соціально-трудових відносин. Соціальна сутність зайнятості. Види і форми зайнятості. Державне регулювання зайнятості. Трансформація зайнятості.

Безробіття як соціально-економічна категорія. Чинники формування безробіття. Види безробіття. Компенсації та гарантії при втраті роботи.

Призначення державних, територіальних і спеціальних галузевих програм зайнятості населення.

Заходи щодо реалізації державної політики зайнятості. Основні моделі державної політики зайнятості (європейська, скандинавська, американська).

Тема 5. Соціально-трудові відносини як система. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин

Сутність соціально-трудових відносин. Місце соціально-трудових відносин у системі відносин ринкової економіки.

Соціально-трудові відносини у сфері праці та їх класифікація.

Держава (органи законодавчої і виконавчої влади) як суб’єкт соціально-трудових відносин. Нормативно-правова база діяльності роботодавців.

Наймані працівники та профспілки як суб’єкти соціально-трудових відносин.

Профспілковий рух в Україні. Зарубіжний досвід участі профспілок у регулюванні соціально-трудових відносин. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.Тема 6. Соціальне партнерство та його роль у функціонуванні ринкової економіки

Об’єктивні передумови та умови виникнення соціального партнерства. Сутність соціального партнерства та його роль.

Зміст та механізм соціального партнерства. Нормативно-правова база соціального партнерства в Україні.

Засади соціального партнерства, вироблені Міжнародною організацією праці (МОП), їх сутність. Роль держави і профспілок у системі соціального партнерства.


Тема 7. Продуктивність та ефективність праці

Сутність продуктивності та продуктивності праці та їх значення для соціально-економічного розвитку суспільства.

Продуктивність індивідуальної та суспільної праці. Трудомісткість продукції та продуктивна сила праці.

Показники виміру продуктивності праці, вимоги до них.

Методи вимірювання продуктивності праці.

Натуральний та умовно-натуральний методи вимірювання продуктивності праці, застосування на практиці. Трудовий метод вимірювання продуктивності праці, та його застосування. Види трудомісткості, їх призначення. Підвищення ролі трудомісткості продукції (робіт) у плануванні виробництва, праці, формуванні коштів на її оплату.

Вартісний метод вимірювання продуктивності праці, його різновиди.

Поняття чинників і умов підвищення продуктивності праці. Класифікація чинників зростання продуктивності праці.

Поняття резервів зростання продуктивності праці та їх економічна суть. Зв’язок резервів з чинниками та умовами зростання продуктивності праці.

Класифікація резервів зростання продуктивності праці за критеріями часу та за сферами виникнення.

Методика виявлення та обчислення резервів зростання продуктивності праці.
Тема 8. Організація праці

Сутність, зміст і значення організації праці. Нормування праці як провідна складова організації праці. Сутність нормування праці та його значення.

Виробнича операція як об’єкт нормування праці. Розподіл за трудовими та технологічними ознаками.
Формування праці як засіб регулювання робочого часу та міри праці

Хронометраж операції, його сутність, призначення і характеристика, зміст етапів роботи.

Економічний зміст поняття «робочий час». Структура робочого дня виконавця. Класифікація методів вивчення затрат робочого часу шляхом спостереження.

Фотографія робочого дня (ФРД), її суть та призначення. Порядок проведення ФРД. Різновиди ФРД.

Поняття про нормативи з праці, їх призначення, різновиди. Зв’язок нормативів із нормами праці. Вимоги до нормативів праці.

Види норм праці, їх характеристика. Порядок обчислення норм праці. Характеристика методів встановлення норм.


Тема 9. Заробітна плата в умовах ринкової економіки

Економічні закони, що регулюють розподільчі відносини в ринковій економіці. Поняття про доходи населення. Номінальні та реальні доходи.

Заробітна плата як соціально-економічна категорія ринкової економіки і основна форма доходів найманих працівників. Сутність категорії «вартість робочої сили», «ціна робочої сили». Чинники, що збільшують «вартість робочої сили». Функції заробітної плати. Принципи та елементи організації заробітної плати. Основні напрями державного регулювання оплати праці.
Тема 10. Тарифна система оплати праці. Форми і системи заробітної плати

Суть та призначення тарифної системи. Елементи тарифної системи: тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифні ставки, тарифні сітки.

Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і фахів робітників, його призначення, структура, зміст.

Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів і службовців, призначення, структура, зміст.

Тарифні ставки і розряди, їх економічне значення та зв’язок з мінімальною заробітною платою. Годинні, денні, місячні тарифні ставки. Середня тарифна ставка робітників (робіт).

Тарифні сітки. їх призначення та характеристика. Елементи тарифної сітки: тарифні розряди і коефіцієнти; абсолютні та відносні міжрозрядні співвідношення; діапазон тарифної сітки. Обчислення середніх показників тарифної сітки. Доплати і надбавки до тарифних ставок за умови праці, інтенсивність праці, професійну майстерність, суміщення фахів та ін. Удосконалення тарифної системи.

Загальні поняття форм і систем заробітної плати, ефективність їх застосування.

Системи відрядної форми оплати праці. Порядок нарахування заробітку за кожною системою відрядної форми.

Погодинна форма оплати праці, сфера застосування. Системи погодинної форми оплати праці. Методи обчислення заробітку при почасовій формі оплати.

Особливості оплати праці керівників, фахівців та службовців державних підприємств та установ. Штатно-посадова система оплати праці та її елементи. Атестація працівників і порядок встановлення посадового окладу.

Організація преміювання працівників. Елементи системи преміювання. Колективне та індивідуальне преміювання.
Тема 11. Моніторинг соціально-трудової сфери

Сутність моніторингу соціально-трудової сфери. Методичні, наукові та інформаційні завдання моніторингу.

Нормативно-правова та інформаційна база проведення моніторингу соціально-трудової сфери.

Підготовка до проведення моніторингу соціально-трудової сфери.

Об’єкт, джерела інформації та соціологічні опитування у соціально-трудовій сфері.

Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери.


Тема 12. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Міжнародні акти про економічні, соціальні й культурні права людини.

Створення, розвиток і завдання Міжнародної організації праці (МОП). Структура МОП. Філадельфійська декларація про діяльність МОП.

Методи роботи МОП. Трипартизм як основний метод МОП.

Механізм нормотворчої діяльності МОП. Міжнародний кодекс праці Характеристика Конвенцій і Рекомендацій МОП. Зміст основних Конвенцій МОП у сфері соціально-трудових відносин (№87; №95; №98; №100; №411; №122; №131; №135).

Основні напрями вдосконалення нормотворчої діяльності МОП на сучасному етапі.


Тема 13. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

Глобалізація світової економіки та її вплив на соціально-трудову сферу.

Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин.

Зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері зайнятості.

Еволюція політики доходів і досвід їх регулювання в зарубіжних країнах.

Актуальні проблеми розвитку соціально-трудових відносин в Україні у контексті світового досвіду.3. Програмові вимоги з дисципліни «Економіка праці».


 1. Предмет, завдання і значення курсу.

 2. Економіка праці в системі наук.

 3. Сутність і місце категорії «праця».

 4. Поняття та особливості ринку праці. Що продається і купується на ринку праці?

 5. Ринок праці: основні елементи ринку праці.

 6. Кон'юнктура ринку праці, основні типи кон'юнктури ринку праці.

 7. Суть ринку праці, відмінність від інших типів ринків.

 8. Пропозиція товару на ринку праці. Основні показники пропозиції.

 9. Попит на ринку праці.

 10. Інфраструктура на ринку праці. Функції інфраструктури.

 11. Сегментація ринку праці. Сегментація за кваліфікаційними ознаками.

 12. 3агальна сегментація ринку праці. Сегментація за ознакою стандартності.

 13. Особливості гнучкого ринку праці. Галузева (секторальна) сегментація ринку праці.

 14. Базова модель ринку праці, рівновага попиту та пропозиції на ринку праці.

 15. Людські ресурси як специфічний та найважливіший вид економічних ресурсів.

 16. Відтворення населення. Типи відтворення. Види руху населення.

 17. Відтворення населення. Характеристика показників народжуваності, смертності та природного приросту.

 18. Трудовий потенціал. Основні показники, що характеризують трудовий потенціал.

 19. Соціально-економічна суть і види зайнятості.

 20. Проблеми зайнятості в Україні.

 21. Поняття продуктивності та продуктивність праці. Значення продуктивності праці.

 22. Методи вимірювання продуктивності праці.

 23. Основні показники продуктивності праці.

 24. Виробіток як один із показників продуктивності праці.

 25. Види трудомісткості. Чим вони визначаються і для чого використовуються?

 26. Фактори зростання продуктивності праці.

 27. Резерви зростання продуктивності праці.

 28. Основні етапи програми управління продуктивністю праці.

 29. Індекси продуктивності праці змінного, постійного складу, структурний індекс.

 30. Показник вартості чистої продукції - новоствореної вартості.

 31. Сутність соціально-трудових відносин. Загальна характеристика їх система.

 32. Сторони і суб'єкти соціально-трудових відносин.

 33. Предмет соціально-трудових відносин на різних рівнях.

 34. Принципи і типи соціально-трудових відносин.

 35. Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки.

 36. Форми та принципи соціального партнерства.

 37. Держава в системі соціально-трудових відносин.

 38. Роль найманих працівників і профспілок у системі соціального партнерства.

 39. Організації та об'єднання роботодавців як суб'єкти соціального партнерства.

 40. Стан соціального партнерства в Україні на основні напрями його розвитку.

 41. Колективні договори та угоди - основа соціального партнерства.

 42. Пріоритетні напрями колективно-договірного регулювання відносин у сфері праці.

 43. Міжнародній досвід регулювання соціально-трудових відносин.

 44. Сутність і завдання моніторингу соціально-трудової сфери.

 45. Поняття продуктивності та продуктивності праці.

 46. Показники і методи вимірювання продуктивності праці.

 47. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.

 48. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві.

 49. Формування заробітної плати в ринкових умовах. Структура заробітної плати.

 50. Функції заробітної плати.

 51. Форми оплати праці.

 52. Основи організації оплати праці.

 53. Суть і значення нормування праці. Види норм праці.

 54. Принципи і методи формування праці.

 55. Сутність і завдання організації праці.

 56. Основи методики розрахунку норм праці.

 57. Умови праці та фактори їх формування .

 58. Особливість та напрямки діяльності Міжнародної Організації праці.

 59. Вплив глобалізації на економіку праці й соціально-трудові відносини.


4. Творчі завдання

  1. Вибір професії та пошук роботи - важливі етапи соціальної реалізації людини.

  2. Освіта - база професіоналізації і соціальна гарантія.

  3. Врахування нахилів, здібностей при виборі професії і роботи.

  4. Самомаркетинг при виборі професії.

  5. Напрями пошуку роботи.

  6. Підготовка і представлення інформації про себе на ринку праці.

  7. Трудова кар'єра: поняття, значення, види, планування та реалізація.

  8. Трудовий контракт: перевірка, структура, значення в соціально-трудових відносинах.

  9. Яку роботу ви хотіли б мати через 5-7 років. Яку перспективну вибираєте для себе посаду?

  10. Складіть план вашої кар'єри на найближчі 5-10 років. Як ви можете визначити свої здібності та професійні навички?

  11. Охарактеризуйте основні принципи, етапи та канали пошуку першої роботи.

  12. Освіта - база професіоналізації і соціальна гарантія.

  13. Врахування нахилів, здібностей при виборі професії і роботи.

Приклад резюме:

Резюме


Петренко Петро Петрович

Мета: робота за фахом, яка потребує впровадження системних технологій та розробку нових програмних продуктів

Каталог: depart -> EconomicTheory -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0501 − Інформатика та обчислювальна техніка напряму підготовки
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
file -> Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0304 міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 міжнародні відносини
file -> Теми курсових робіт з політекономії
file -> Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 030400 «Міжнародні відносини»
file -> Теми курсових робіт з економіки підприємства
file -> Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка