Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсового проекту для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології»Сторінка13/13
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.94 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

4.5.11. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Загальні висновки включають:


 • аналіз основних наукових та практичних результатів, отриманих у процесі виконання проекту, можливість їх використання у навчальному процесі та виробничій діяльності;

 • якісні характеристики продукту, запропонованого автором проекту, та можливість розширити на його основі спектр оздоровчих продуктів в Україні на підставі розрахованої конкурентоспроможності;

 • шляхи інноваційного розвитку харчової промисловості в Україні та конкретні пропозиції з використання в інноваціях розробленого продукту;

 • переваги розробленого у проекті продукту над традиційними продуктами за показниками якості, ефективності та безпеки;

 • перелік основних перспективних технологічних рішень, використаних у проекті, з оцінкою їхньої новизни та подальшого розвитку;

 • прогнозовані дані про досягнутий соціальний ефект при вживанні нового продукту, показники ефективності діяльності інноваційного підприємства з виробництва нового продукту;

 • оцінка конкурентоспроможності нового продукту та збільшення попиту на нього на внутрішньому і зовнішньому ринках.


4.5.12. ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Наприкінці пояснювальної записки наводиться список літератури, в якому представлені всі літературні та патентні джерела, використані в ході роботи над проектом. Це повні назви книг, статей, методичних вказівок, стандартів, іншої нормативної документації, Інтернет-ресурсів. У списку наводяться посилання на літературу, опубліковану не пізніше ніж 2000 року. Виняток – лише для класичних літературних джерел, наприклад роботи О. Покровського, О. Петровського тощо.

Бібліографічний апарат у курсовому проекті – ключ до використаних автором джерел. Крім того, він певною мірою відбиває наукову етику і культуру наукової праці. Саме з нього можна зробити висновок про ступінь ознайомлення студента з наявною літературою з досліджуваної проблеми. Бібліографічний апарат складається з бібліографічних посилань, які оформлюються відповідно до чинних стандартів.

Список використаних джерел – одна із суттєвих частин проекту, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв тощо. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставлення пропущених відомостей.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при оформленні проекту), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела, включені до списку, треба давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна одержати із стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1.2006.

У таблиці наведено зразок оформлення списку використаних джерел відповідно до нових стандартів.
Словники

Мелетьєв, А.Є. Технологія продуктів бродіння і напоїв : укр.-рос. тлумач. слов. / А. Є. Мелетьєв. – К. : НУХТ, 2011. – 192 с.

1 авторКапрельянц, Л.В. Ферменты в пищевых технологиях : монография / Л. В. Капрельянц. – О. : Друк, 2009. – 468 с.

2 автори


Сімахіна, Г.О. Низькі температури в технологіях оздоровчих продуктів  : монографія / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко. – К. : Видавництво «Сталь», 2011. – 363 с.

3 автори


Гулий, І.С. Основи валеології : валеологічні аспекти харчування : підручник / І. С. Гулий, Г. О. Сімахіна, А. І. Українець. – К. : НУХТ, 2003. – 336 с.

4 автори


Біотехнологічні основи виробництва білка і пектину з відходів переробки плодів та винограду : підруч. для студ. ВНЗ / В. М. Єжов, Г. Г. Валуйко, О. С. Луканін, І. Р. Клечак. – 3-тє вид. – К. : Урожай, 2009. – 84 с.

Періодичне видання

Симахина, Г.А. Сахарная свекла – естественный комплекс биологически активных ингредиентов / Г. А. Симахина // Продукты и ингредиенты. – 2007. – №3. – С. 26-30.

Спиричев, В.Б. Обогащение пищевых продуктов микронутриентами : научные подходы и практические решения / В. Б. Спиричев, Л. Н. Шатнюк, В. М. Позняковский // Пищ. пром-сть. – 2002. – №3. – С. 10-16.

Альтернативные подходы к получению растительных белковых продуктов / Е. Е. Браудо, А. Н. Даниленко, В. Т. Дианова, Н. Г. Кроха // Растительный белок. – 2005. – №4. – С. 6-13.Дисертація

Сімахіна, Г.О. Розроблення та вдосконалення технологій цукристих речовин та цукромістких добавок : дис. … докт. техн. наук : 05.18.05 / Сімахіна Галина Олександрівна. – УДУХТ. – К., 1999. – 437 с.

Автореферат

Капустян, А.І. Технологія протеаз, іммобілізованих в хітозан-пектиновий комплекс : автореф. дис. … канд. техн. наук : 03.00.20 / Капустян Антоніна Іванівна ; Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса, 2012. – 19 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Сімахіна, Г.О. Використання низьких температур при переробці сільськогосподарської сировини / Г. О. Сімахіна, М. О. Прядко // Доповідь 12-го з’їзду Укр. тов. кріобіології і кріомедицини. – Харків : Ін-т пробл. кріобіології та кріомедицини, 2005. – С. 29-30.

Тези доповідей на конференції

Денисюк Е.Н. Разработка способа стабилизации масляных растворов бета-каротина / Е. Н. Денисюк, В. М. Воробьева, Н. А. Бекетова // Экология человека : пищевые технологии и продукты на пороге ХХІ века : V междунар. симпоз., 3-5 окт. 2007 г. – Пятигорск, 2007. – С. 78-79.

Стандарти

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Введ. в дію 04.01. 2005]. — К. : Держстандарт України, 2006. — 181 с.

Законодавчі та нормативні документи

1. Про інноваційну діяльність : [закон України : від 21 листопада 2006 р. №36/2006-ВР] // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №10. – С. 24.

2. Закон України «Про вищу освіту»: (офіц. текст: за станом на 19 жовтня 2006 р.) / Верховна Рада України. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 64 с.Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті – Підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Папуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm / – 10.04.2003 р.

Бізнес-план інноваційного проекту [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.paragononstate.com/konpekt-lekczj-bznes-planuvannya-1/420-bznes-plan-nnovaczjnogo-proektu.html / 04.01.2006 р.

Науменко Н.В. Нові тенденції в розробленні курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів технічного вузу [Електронний ресурс] / Наталія Науменко. – Режим доступу: http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=8862&anl=268354/ 01.02.2004 р.

4.6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ

ЗАПИСКИ І ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ

Курсовий проект складається з пояснювальної записки (текстова частина проекту) та графічної частини (апаратурно-технологічна схема, принципові технологічні схеми виробництва функціональних інгредієнтів та оздоровчих продуктів).

Обсяг пояснювальної записки повинен становити орієнтовно 70…80 сторінок на аркушах розміром 210×297 мм (формат А4). Набір тексту у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2003 (допускається використання Microsoft Word 2007 і пізніших версій зі збереженням файлу у форматі Документ Word 97-2003), шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, згори та знизу – по 2 см.

Обсяг графічної частини (креслень) становить 3 аркуші формату А1 розміром 594×841 мм. Креслення оформлюються відповідно до вимог ЄСКД. Особливу увагу слід приділяти правильності основних написів. За необхідності розмір аркуша може бути збільшено згідно з вимогами ЄСКД.

Апаратурно-технологічна схема незалежно від величини креслярського аркуша вважається за один аркуш.

Перша сторінка записки – титульний лист за формою Міністерства освіти і науки України, друга – завдання на курсовий проект. Ці сторінки не нумерують, але включають до загальної нумерації записки. Нумерація починається у правому верхньому куті з третьої сторінки. На ній дається текст реферату, далі йде зміст пояснювальної записки і починається власне виклад основного тексту. В кінці записки наводяться загальні висновки, список використаних джерел та додатки (за їх наявності).

Нумерація сторінок усієї пояснювальної записки повинна бути наскрізною, включаючи таблиці, рисунки, список літератури і додатки.

Розділи нумерують однією арабською цифрою, підрозділи – двома, а підпорядковані їм пункти – трьома цифрами. Між цифрами номеру розділу і після нього ставлять крапку. Назви розділів друкуються великими літерами, кожен розділ починається з нової сторінки.

Інші структурні елементи (вступ, реферат, зміст, висновки, список використаної літератури) не нумерують.

У тексті пояснювальної записки повинні бути посилання на номер таблиці і рисунка (табл., рис.), які розміщують відразу після першого їх згадування в тексті або на наступній сторінці. Назву таблиці наводять над таблицею, вирівнюючи її по лівому полю; назву рисунка розташовують під рисунком, вирівнюючи її по центру. Крапки в кінці назви рисунка та заголовка таблиці не ставлять.

На всі вихідні дані, коефіцієнти, методики, що використовуються у проекті, повинні бути посилання на відповідні літературні джерела. Посилання наводять у квадратних дужках.

У записці не допускається довільне скорочення слів, крім передбачених стандартами (м, мм, т, с тощо). На початку записки можна подати список скорочень.

До комісії пояснювальну записку подають у переплетеному вигляді.

4.7. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Графічну частину курсового проекту виконують із використанням комп’ютерних технологій (програма AutoCAD).

У правому нижньому куті кожного аркуша графічної частини накреслюють основний напис. В обґрунтованих випадках для форматів не більших від А1 допускається використання вертикального аркуша з розташуванням основного напису з короткого боку.

Специфікацію обладнання розміщують над основним написом, а за потреби – ліворуч від нього, на відстані 20…30 мм або на окремому аркуші формату А4.

АПАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА складається на основі умовно-графічного позначень стандартного обладнання, розроблених спеціально для складання таких схем. Нестандартне обладнання зображується у вигляді спрощених зовнішніх контурів, без врахування масштабу, але з обов’язковим дотриманням співвідношення розмірів з іншим обладнанням.

При кресленні апаратурно-технологічної схеми слід дотримуватися таких основних вимог:

1. Схема виконується в послідовності технологічного процесу «зліва направо», «згори вниз».

2. Розташування обладнання на схемі повинно відповідати його розміщенню на поверхах виробничого приміщення.

3. Технологічне обладнання зображують на лінії відмітки чистої підлоги поверху або майданчика. Відстань між поверхами не прив'язується до масштабу.

3. Послідовність розміщення обладнання на схемі є незалежною від його розміщення на планах.

4. Апарати, які працюють паралельно (екстрактори, насоси тощо), показують у кількості, необхідній для відображення послідовності технологічних операцій.

5. Обладнання показується в довільному масштабі за умов обов'язкового дотримання пропорційності його розмірів. Номери обладнання проставляють на виносках за годинниковою стрілкою.

6. На схемі показують місце підключення до обладнання: пари, холодної і гарячої води, двоокису вуглецю, стисненого повітря, холодоносіїв тощо, а також місця відведення відходів, стоків, конденсату, відпрацьованого повітря, місця випуску повітря в атмосферу.

7. Після зображення обладнання на схему наносяться лінії зв’язку (трубопроводів), які відповідають переміщенню сировини, напівфабрикатів за ходом технологічного процесу. Лінії трубопроводів підводяться до обладнання в місцях їх дійсного приєднання і зображуються у вигляді горизонтальних і вертикальних відрізків, що мають мінімальну кількість зламів.

9. Контури обладнання показують тонкими чіткими лініями (завтовшки приблизно 0,5 мм), а лінії трубопроводів – товстішими (близько 1 мм), при цьому лінія трубопроводу основного продукту має бути накреслена більш товстою лінією (близько 1,5 мм).

Умовні позначення ліній трубопроводів потрібно виконувати відповідно до ДЕСТ 2784-91. Наприклад:

— основний продукт (сировина, напівпродукт, продукт);

— 1 — вода; — 2 — пара; — 3 — повітря; — 12 — кислота; — 13 — луг; • 14 — масло; —27—вакуум, —28— двоокис вуглецю. Інші лінії трубопроводів позначають цифрами, починаючи з 28.

Прийняті умовні позначення трубопроводів наводять у лівому нижньому куті.

10. Лінії трубопроводів зображують повністю. Допускається переривати їх із закінченням у вигляді стрілки з написом, від якої і до якої позиції має продовжуватися трубопровід. Наприклад: До поз. 5, Від поз. 8. Лінії трубопроводів не повинні перетинати обладнання. Трубопроводи діаметром понад 200 мм креслять двома лініями.

11. На початку і в кінці схеми над лініями трубопроводів потрібно писати, звідки або куди спрямовуються сировина, напівпродукт тощо. Наприклад: зі складу; до купажного відділення.

4.8. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Важливим завданням курсового проекту магістра є подання на захисті перед комісією кафедри результатів роботи у вигляді доповіді. Роль, яку відіграє усне повідомлення результатів проекту, зумовлює важливість цієї події для студента і має суттєве значення для оцінки його як фахівця.

Рекомендується наступна структура доповіді: • формулювання проблеми проекту як складової загальної проблеми створення в Україні індустрії здорового харчування;

 • визначення мети та завдань проекту, характеристика засобів досягнення мети;

 • виклад основних теоретичних та практичних положень, отриманих у результаті виконання проекту, нові елементи технологічної схеми виробництва оздоровчого продукту, характеристика харчової та біологічної цінності отриманого продукту тощо;

 • з’ясування місця і ролі отриманого у проекті нового оздоровчого продукту у загальній структурі харчування населення;

 • загальні висновки та прогнозування перспектив використання результатів роботи у промисловості.

При цьому у доповіді слід виокремити три складники (вступ, основна частина і висновок), кожен із яких має своє особливе призначення.

Вступ призначений не тільки ознайомити аудиторію з загальним змістом роботи, а й привернути її увагу. Вступ повинен бути проблемним, його не слід затягувати та відривати від основної частини. Зокрема, у вступі слід коротко окреслити стан справ у галузі з означеної теми роботи, висловити мету роботи.

Призначення основної частини доповіді – інформувати аудиторію про одержані результати та їхню важливість для створення в Україні індустрії здорового харчування; виявити свої знання теоретичних та практичних аспектів виконання завдань проекту; підтвердити свій кваліфікаційний рівень магістра з технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення.

У висновку виразно, коротко та цілком упевнено слід подати підсумок роботи, можливість її подальшого розвитку та впровадження у промисловість.

Текст доповіді має бути цілісним, логічно завершеним. Слід вивірити фрази, знайти місткі та зрозумілі формулювання, виписати важливі чи складні фрагменти доповіді великими літерами або підкреслити лініями. Під час підготовки та виголошення доповіді потрібно весь час рухатися в річищі основної думки. Усі розділи доповіді повинні бути зрозумілими, до кінця обміркованими. Рекомендується у межах доповіді використовувати сучасні наукові та технічні терміни, уникати підміни цих термінів загальновживаними словами.

Цілком необхідно вивірити тривалість тексту доповіді (7…10 хв.). Слід прочитати доповідь перед декількома критично налаштованими друзями і при цьому перевірити, скільки часу вона потребує. Установлено, що для десятихвилинного повідомлення необхідно чотири сторінки машинописного тексту і 4…5 плакатів, які ілюструють озвучений текст.

Текст доповіді на захисті потрібно прив'язати до креслень і/або плакатів. При цьому на полях тексту слід крупно і у кольорі проставити номери креслень і/або плакатів, що відповідають тій чи іншій частині доповіді.

Найпопулярнішою формою ілюстративної частини наукових доповідей є демонстраційні плакати: комп'ютерне виготовлення плакатів з подальшим друкуванням їх на спеціальній прозорій плівці для графопроекторів, презентація результатів за допомогою мультимедійної техніки. Зміст інформації на плакаті повинен у доступній формі переконливо розкривати зміст матеріалу доповіді. Важливою є також естетична привабливість плакатів.

Роботу з виготовлення плакатів починають із вивчення, оброблення, класифікації і накопичення матеріалу. Слід досить уважно опрацювати і оцінити матеріал, що має бути винесений на плакати, з точки зору його призначення.

На плакати до наукової доповіді рекомендується виносити не робочий матеріал (плани експерименту, робочі записи з лабораторних журналів тощо), а результати теоретичного осмислення і опрацювання емпіричних та експериментальних досліджень, що допомагають розкрити суть і наукомісткість роботи. Спочатку слід виготовити невеликі ескізи, визначити зміст, формат, кількість, розмір та розташування об'єктів, місце та розмір надписів, а також кольоровий склад композиції.

Звичайна композиція плаката проста: зверху розміщують назву, у середині – матеріал (графіки, формули, структурні схеми, рисунки тощо) з пояснювальними написами, за потребою, під зображенням, або у нижній частині плаката. Назва повинна бути короткою, ясною і написаною крупним жирним шрифтом (висотою близько 3 см). Зображення слід робити ясним, легким для сприйняття, не громіздким. Розташовувати матеріал потрібно так, щоб очевидним було послідовне розкриття тематичного змісту плаката. Пояснювальні написи слід робити дрібнішим шрифтом з висотою літер – не менше 1 см. Графіки і таблиці на плакатах повинні бути виконані згідно з тими ж вимогами, що висуваються для пояснювальних записок.

Бажано, щоб графіки мали не більше трьох експериментальних кривих на кожному плакаті, а криві відрізнялися кольором і позначками. Таблиці також слід обмежувати у кількості колонок і рядків.
Техніка виголошення доповіді. Початок виступу, як правило, є найскладнішим, тому його слід готувати заздалегідь. Бажано на початку доповіді привітатись із аудиторією.

Не рекомендується починати виступ занадто формально. Не слід показувати аудиторії, що ви надто ретельно його готували. Вступ повинен мати вигляд вільного і природного викладу підготовленого матеріалу. Найкраще на початку виступу показати, що тема доповіді пов'язана з життєво важливими інтересами слухачів, у даному випадку – з можливістю поліпшити стан здоров’я шляхом споживання отриманого у проекті продукту. Бажано побудувати вступну та інші частини доповіді з простих і коротких речень.

Стиль основної частини доповіді повинен давати слухачам можливість сприймати інформацію на слух і разом із тим позбавлений багатослів’я. У добре підготовленій доповіді книжні елементи органічно поєднуються з розмовними. Особливо потрібно уникати зужитих слів, кліше з банальних фраз. Мова повинна бути точною, простою і виразною. Під час доповіді слід постійно звертатися до схем, формул, графіків, таблиць тощо. При цьому належить користуватися лазерною вказівкою.

Не рекомендується ходити під час доповіді: непотрібні рухи заважають аудиторії. Не слід також доповідати, повернувшись обличчям до плакатів, а спиною – до слухачів. Досвід показує, що доповіді краще за все сприймаються тоді, коли доповідач говорить немонотонно, піднесено і разом з тим природно, у звичній для себе манері.

Приємно, коли у мові доповідача динамічно чергуються високі та низькі інтонації, що свідчить про впевненість, добру обізнаність у предметі та щире бажання поділитися ним з іншими. З того, як доповідач тримається, як керує голосом, як розмірковує, підходячи до чергової тези свого виступу, – аудиторія додатково переконується у вірогідності сказаного.

Особливу увагу слід звернути на опрацювання закінчення доповіді – її найважливіший стратегічний елемент, що значно впливає на загальне враження про доповідача. Відомо, що сказане наприкінці слухачі пам'ятають найдовше. Тому не слід завершувати свій виступ словами: «Ось приблизно все, що я хотів сказати з цього питання. Так що, мабуть, я на цьому закінчу…» або «У мене все…». Краще сказати так: «Таким чином, у результаті виконання проекту отримано новий продукт із високими органолептичними та якісними показниками…» Кінцівка промови не повинна бути незавершеною і мати вигляд зазубреної, відокремленої від основної частини доповіді. Рекомендується закінчити доповідь словами: «Дякую за увагу».Однаковою мірою успіх доповіді залежить як від суті роботи, так і від здатності студента довести її до уваги слухачів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова


 1. Закон України «Про інноваційну діяльність»: (офіц. текст: за станом на 21 листопада 2006 р.) / Верховна Рада України. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 24 с.

 2. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : [закон України :  від 16 січня 2003 р. №433/03-ВР] // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №13. – С. 21.

 3. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини : [закон України : від 23 грудня 1997 р. №771/97-ВР] // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №19. – С. 298.

 4. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спец. 8.091722 / уклад. Г. О. Сімахіна, Н. Е. Фролова, Н. В. Науменко. – К. : НУХТ, 2008. – 80 с.

 5. Методичні вказівки до складання технологічних схем хлібопекарського і макаронного виробництва у дипломних і курсових проектах / уклад. Н. І. Берзіна, А. Г. Скорікова, А. С. Вдовиченко, В. Г. Юрчак. – К.: УДУХТ, 2000. – 45 с.

 6. Мікробіологія галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / уклад. О.О. Воронцов. – К.: НУХТ, 2012. – 12 с.

 7. Охорона праці : методичні рекомендації до виконання розділу дипломного проекту для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / уклад. Н. В. Володченкова. – К.: НУХТ, 2012. – 25 с.

 8. Технологічне обладнання галузі : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / уклад. С. Й. Крижановський, В. В. Шутюк. – К.: НУХТ, 2012. – 15 с.

 9. Основи конструювання нових харчових продуктів: методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення лабораторних робіт та виконання курсового проекту для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / уклад. Н. Е. Фролова, Л. С. Дегтярьов. – К.: НУХТ, 2007. – 18 с.

 10. Бартковський, І.І. Технологія морозива : навч. посіб. / І. І. Бартковський, Г. Є. Поліщук, Т. Є. Шарахматова. – К. : Знання, 2010. – 248 с.

 11. Гетун, Г.В. Основи проектування промислових підприємств : підруч. / Г. В. Гетун. – К. : Кондор, 2003. – 210 с.

 12. Грек, О.В. Технологія комбінованих продуктів на молочній основі : підруч. / О. В. Грек, Т. А. Скорченко. – К. : НУХТ, 2012. – 362 с.

 13. Фролова, Н.Е. Основи конструювання нових харчових продуктів : навч. посіб. / Н. Е. Фролова. – К. : НУХТ, 2010. – 207 с.


Допоміжна


 1. Витамины и минеральные вещества : полная энциклопедия / сост. Т.П. Емельянова. – СПб : ИД «ВЕСЬ», 2001. – 368 с.

 2. Дейниченко, Г.В. Економічне обґрунтування конкурентоспроможності та доцільності виробництва МБФ з добавками морських водоростей / Г. В. Дейниченко, Д. П. Крамаренко // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту. – 2006. – №10. – С. 80-85.

 3. Кузнецов, В.В. Использование сухих молочных компонентов в пищевой промышленности : справочник / В. В. Кузнецов. – СПб : ГИОРД, 2006. – 480 с.

 4. Кузнецова, Л.С. Технология производства мучных кондитерских изделий / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. – М.: Академия, 2013. – 400 с.

 5. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості : підручник / І. С. Гулий, М. М. Пушанко, Л. О. Орлов. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 567 с.

 6. Пєтухова, О.М. Інноваційні процеси у харчовій промисловості: монографія / О. М. Пєтухова. – К.: НУХТ, 2010. – 162 с.

 7. Павлоцкая, Л.Ф. Пищевая, биологическая ценность и безопасность сырья и продуктов его переработки / Л. Ф. Павлоцкая, Н. В. Дуденко, В. В. Евлаш. – К. : Фирма «ИНКОС», 2007. – 287 с.

 8.  Малежик, І.Ф. Процеси і апарати харчових виробництв. Курсове проектування : навч. посібник / І. Ф. Малежик. – К. : НУХТ, 2012. – 543 с.

 9. Резніченко, Ю.М. Проектування підприємств галузі : курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Харчові технології та інженерія» / Ю. М. Резніченко. – К. : НУХТ, 2012. – 91 с.

 10. Свідло, К.В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва. – Х. : Світ книг, 2013. – 225 с.

 11. Симахина, Г.А. Социальные и экономические предпосылки создания в Украине индустрии здорового питания / Г.А. Симахина // Продукты и ингредиенты. – 2008. – №3. – С. 32-36.

 12. Сімахіна, Г.О. Інноваційні технології та продукти. Оздоровче харчування : навч. посіб. / Г. О. Сімахіна, А. І. Українець. – К. : НУХТ, 2010. – 294 с.

 13. Сімахіна, Г.О. Низькі температури у технологіях оздоровчих продуктів : монографія / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко. – К. : Видавництво «Сталь», 2011. – 363 с.

 14. Спиричев, В.Б. Обогащение пищевых продуктов микронутриентами / В. Б. Спиричев, Л. Н. Шатнюк, В. М. Позняковский // Пищ. пром-сть. – 2002. – №3. – С. 10-16.

 15. Старовойтова, С.О. Технологія пробіотиків : підруч. / С. О. Старовойтова. – К. : НУХТ, 2012. – 318 с.

 16. Тихомирова, Н.А. Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на молочной основе : учебник / Н. А. Тихомирова. – СПб : Троицкий Мост, 2010. – 448 с.

 17. Федоренченко, Л.О. Технологія природних харчових сорбентів : підруч. / Л. О. Федоренченко, Г. О. Сімахіна. – К. : НУХТ, 2006. – 148 с.

 18. Федулова, І.В. Інноваційний потенціал підприємства : монографія / І. В. Федулова, Г. О. Кундєєва. – К. : МВЦ «Медінформ», 2010. – 348 с.

 19. Формазюк, В.И. Энциклопедия пищевых лекарственных растений / В. И. Формазюк. – К. : Изд-во А.С.К., 2003. – 792 с.

 20. Скарбовійчук, О.М. Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів : довідник / О. М. Скарбовійчук – К. : НУХТ, 2012. – 311 с.

 21. Чернелевська, О.Л. Харчова промисловість в контексті підвищення конкурентоздатності економіки України : монографія / О. Л. Чернелевська. – К. : Хай-Тек-Прес, 2012. – 272 с.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Критерії оцінювання успішності навчальної роботи студентів із дисципліни «Перспективні технологічні процеси виробництва харчових продуктів та дієтичних добавок» (курсовий проект)

Елемент модуля та критерії його оцінювання

Кількість балів

Курсовий проект

Розділи розрахунково-пояснювальної записки

Зміст курсового проекту повністю відповідає завданню. Оформлення відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового проекту. Проект виконано з дотриманням загальноприйнятої у галузі термінології. Матеріал викладений чітко, стисло, з дотриманням логічної послідовності, прийняті рішення обґрунтовані і відповідають сучасному рівню техніки, технології тощо. Висновки відповідають загальному змісту роботи.

30

Зміст курсового проекту повністю відповідає завданню. Оформлення відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового проекту. Проект виконано з дотриманням загальноприйнятої у галузі термінології. Матеріал викладений чітко, стисло, з дотриманням логічної послідовності, прийняті рішення недостатньо обґрунтовані. Висновки відповідають загальному змісту роботи, допущені окремі граматичні помилки.

27…29

Зміст курсового проекту відповідає завданню. Оформлення не у повному обсязі відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового проекту. Термінологія, використана у проекті, частково не відповідає загальноприйнятій у галузі. Матеріал викладений недостатньо чітко, порушена логічна послідовність, прийняті рішення недостатньо обґрунтовані. Висновки відповідають загальному змісту роботи, допущені стилістичні та граматичні помилки.

23…26

Зміст курсового проекту відповідає завданню. Оформлення не відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового проекту. Термінологія, використана у проекті, частково не відповідає загальноприйнятій у галузі. Матеріал викладений нечітко, порушена логічна послідовність, прийняті рішення необґрунтовані. Висновки не повністю відповідають загальному змісту роботи, допущені стилістичні та граматичні помилки.

18…22

Зміст курсового проекту не відповідає завданню. Оформлення не відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового проекту. Термінологія, використана у проекті, не відповідає загальноприйнятій у галузі. Матеріал викладений нечітко, порушена логічна послідовність, прийняті рішення необґрунтовані. Висновки не відповідають загальному змісту роботи, допущена велика кількість граматичних помилок.

0…17

Графічна частина
Графічний матеріал повністю розкриває зміст проекту, виконаний на високому технічному рівні з використанням САПР та дотриманням вимог ЄСКД

30

Графічний матеріал розкриває зміст проекту, виконаний на належному технічному рівні з використанням САПР та дотриманням вимог ЄСКД.

27…29

Графічний матеріал не повністю розкриває зміст проекту, виконаний на належному технічному рівні з використанням САПР. Оформлення графічного матеріалу виконано з незначними відхиленнями від вимог ЄСКД.

23…26

Графічний матеріал не повністю розкриває зміст проекту, виконаний з використанням САПР. Оформлення графічного матеріалу виконано із відхиленнями від вимог ЄСКД.

18…22

Графічний матеріал не повністю розкриває зміст проекту, виконаний з використанням САПР. Оформлення графічного матеріалу виконано із значними відхиленнями від вимог ЄСКД.

0…17

Захист курсового проекту
Повне й глибоке знання матеріалу курсового проекту, вільне володіння науковими термінами, висока комунікативна культура, повні та обґрунтовані відповіді на додаткові запитання членів комісії.

40

Повне й глибоке знання матеріалу курсового проекту , володіння науковими термінами, належна комунікативна культура, при відповідях на запитання мають місце окремі неточності.

35…39

Достатнє знання матеріалу курсового проекту, недостатній рівень комунікативної культури, при відповідях на запитання допущені окремі помилки та неточності.

29…34

Недостатнє знання матеріалу курсового проекту, недостатній рівень комунікативної культури, при відповідях на запитання допущені окремі помилки та неточності.

24…28

Незнання матеріалу курсового проекту, низький рівень комунікативної культури, при відповідях на запитання допущені грубі помилки або відповіді не надавались.

0…23

Додаток 2
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики, диференційованого заліку

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Додаток 3

Зразок оформлення і заповнення календарного плану виконання курсового проекту


Календарний план

п/п


Назва етапів роботи

Термін виконання

роботи


Примітка (виконано, не виконано)

1

Вступ

До 16.09.16
2

Розділ 1. Оздоровчі продукти у парадигмі нової концепції харчування

До 11.10.16
3

Розділ 2. Організація, методологія та методи проведення досліджень

До 1.11.16
4

Розділ 3. Обґрунтування та розроблення раціонального способу отримання нового оздоровчого продукту з використанням природних функціональних збагачувачів

До 22.11.16
5

Розділ 4. Визначення конкурентного потенціалу, соціальної та економічної ефективності нового продукту

До 29.11.16
6

Підрозділ 4.2. Технологія перероблення вторинних сировинних ресурсів

До 6.12.16
7

Виконання графічної частини проекту

До 20.12.16
8

Загальні висновки

До 17.12.16
9

Оформлення роботи

До 20.12.16
10

Захист курсового проекту

23.12.16 – 27.12.16
Студент __________________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)Додаток 4
Зразок оформлення тексту реферату
РЕФЕРАТ
Обсяг: 80 с., 4 табл., 3 рис., 55 джерел.

Предметом розробки є зернова сировина, призначена для збагачення комплексом біологічно активних речовин.

Об’єктом розробки є виробництво нових видів зернових продуктів, збагачених біологічно активними речовинами.

Мета курсового проекту – створення на основі зернової сировини нового оздоровчого харчового продукту зниженої калорійності.

У проекті здійснено огляд літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів, на основі якого визначено напрям власних досліджень, кінцевим результатом якого є створення нового оздоровчого харчового продукту. В проекті виконано розрахунки продуктового та матеріального балансів; дано рекомендації з раціонального використання вторинних сировинних ресурсів, що утворюються при виробництві кінцевого продукту; сформульовано організаційні, технологічні та економічні аспекти діяльності інноваційного харчового підприємства з виробництва нового оздоровчого продукту на зерновій основі.Ключові слова: інновації, технологічно вдосконалений харчовий продукт, зернова сировина, функціональні інгредієнти, біологічно активні речовини.

Додаток 5

Зразок оформлення титульної сторінки курсового проекту
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра технології оздоровчих продуктів


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з «Перспективних технологічних процесів виробництва нових продуктів та дієтичних добавок»

на тему: «Наукове обґрунтування способу отримання поліфункціональних вітамінних збагачувачів з овочевої сировини»

Студента 1 курсу 1 групи освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»Ткачука В.М.
Керівник: доцент, к. т. н.

Бажай-Жежерун С.А.
Національна шкала _______________
Кількість балів: ___Оцінка: ECTS___

Члени комісії ____________ ____________________

____________ ____________________

____________ ____________________


м. Київ – 2016 рік

Навчальне видання

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА НОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та виконання курсового проекту


для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технологія харчових продуктів оздоровчого

та профілактичного призначення»

денної та заочної форм навчання

СХВАЛЕНО


на засіданні кафедри

технології оздоровчих продуктів

Протокол №12

від 21 березня 2016 р.
Укладач: Г.О. Сімахіна, д-р техн. наук
Видання подається в авторській редакції
Каталог: page -> 59c239b2cf966 -> files
page -> Випускний вечір 2013 року лунає музика про школу
page -> С. В. Іванов, ректор Національного університету харчових технологій (нухт), доктор хімічних наук, професор
page -> Шуберт (Schubert) Франц (1797-1828), австрійський композитор. Творець романтичні пісні І балади, вокального циклу, фортепіанної мініатюри, симфонії, інструментального ансамблю. Пісенність пронизує твору всіх жанрів
page -> Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
page -> Порядок та умови прикріплення
page -> Програма для вивчення географії у 10 класі (профільний рівень) із пояснювальною запискою додається
page -> Робоча програма навчальної дисципліни політична економія галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»
page -> Робочапрограм а
page -> Програма та навчально-методичні матеріали до курсу для студентів 2 курсу спеціальностей
files -> Міністерство освіти та науки україни національний університет харчових технологій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка