Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»Сторінка1/4
Дата конвертації15.02.2017
Розмір0.67 Mb.
#10331
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
  Навігація по даній сторінці:
 • ЗМІСТМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

Методичні рекомендації до вивчення курсу


«Cучасна українська публіцистика»

для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності 6.030301 «Журналістика»

2015

Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н.О. Клименко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 62 с.


Укладач: Н.О. Клименко, к. ф. н., доцент
Рецензент: В.Л. Погребна, д.ф.н., професор
Відповідальний за випуск: С.А. Панченко, к.ф.н., доцент

Затверджено на засіданні

кафедри журналістики

Протокол № 11

від 1 червня 2015 р.

ЗМІСТВступ 4

Зміст курсу 10

Теми лекційних занять 15

Практичні заняття 17

Теоретичні питання, що виносяться на модульний контроль №1 35

Тестові завдання для модульного контролю №1 36

Теоретичні питання, що виносяться на модульний контроль № 2 42

Тестові завдання для модульного контролю №2 43

Тематика самостійної роботи студентів 50

Індивідуальна робота з курсу 51

Теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 52

Навчально-методичні матеріали з дисципліни 56

Перелік питань, що виносяться на контроль 60

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Сучасна українська публіцистика» є складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців за академічною кваліфікацією «бакалавр журналістики».Мета дисципліни – формування системи теоретичних і практичних знань, які допомагають зорієнтуватися у процесі становлення й функ­ціонування вітчизняної публіцистики. Дисципліна навчає студентів аналізу, виробленню критичної оцінки процесів і явищ, які су­проводжують етапи розвитку української публіцистики. Практи­чний аспект вивчення курсу полягає у здобутті навиків застосування теоретичних знань під час написання публіцистичних тестів, форму­ванні осмисленої оцінки розвитку української публіцистики у кон­тексті національного інформаційного простору на сучасному етапі.

Мета дисципліни передбачає такі завдання: • ознайомити студентів з історичним розвитком масово-інформаційної діяльності в Україні, зокрема публіцистики;

 • забезпечити глибоке осмислення студентами конструктивних ознак української журналістики, вивчити історичні форми існування публіцистики, способи її творення й поширення;

 • забезпечити розуміння студентами історичного формування публіцистичної системи журналістики;

 • дати студентам розуміння теоретичних і практичних особливостей публіцистичної творчості;

 • сформувати цілісне уявлення щодо ролі української публіцистики в поширенні національних ідей та державотворчих принципів;

 • визначити основні ідеї українських публіцистичних творів, що впливають на розвиток сучасного суспільства.

За підсумками курсу студенти повинні

знати:

 • визначення публіцистики, світоглядної публіцистики, концептуальної публіцистики, авторської публіцистики, колумністики;

 • засади ідеологічної публіцистики (ключові механізми, технології та засоби впливу, приклади деконтекстуалізації та ін.);

 • головні поняття та категорії теорії публіцистики в їх історичному розвитку та сучасному значенні;

 • національні джерела української публіцистики;

 • передумови виникнення публіцистики взагалі й української зокрема;

 • особливості сучасної української публіцистики, стан її розвитку в діахронічному і синхронічному аспектах;

 • головні засади та ідеї праць провідних представників українського публіцистикознавства;

 • основні тенденції розвитку української публіцистики;

 • історичний контекст розвитку української публіцистики;

 • творчий шлях та публіцистичні праці провідних публі­цистів;

 • проблематику і тематику знакових творів провідних українських публіцистів;

 • теоретичне обгрунтування публіцистичної майстерності.

вміти:

 • вільно оперувати термінологією, історичними фактами і прикладами, що стосуються світоглядної публіцистики (вербальної чи невербальної); ідеологічної публіцистики та нового журналізму;

 • аргументувати проблеми дефініційного спектру та ґенези публіцистики;

 • відтворювати генеалогічне дерево публіцистики;

 • проводити порівняльні аналогії між СП та ІП;

 • застосовувати знання для створення сучасного публіцистичного тексту;

 • аналізувати історико-публіцистичні явища;

 • орієнтуватися в основних тенденціях розвитку української публіцистики;

 • писати змістовно та аргументовано, використовуючи здобуті навички, враховуючи жанрові й стильові особливості текстотворення.

Програма передбачає проведення практичних занять з метою навчити студентів аналізу, виробленню критичної оцінки процесів і явищ, які супроводжують етапи розвитку української публіцистики. Практичний аспект вивчення курсу полягає у здобутті навиків застосування теоретичних знань під час написання публіцистичних творів.

У самостійну роботу студента входить: • ознайомлення з основною літературою курсу;

 • читання й аналіз додаткової літератури з дисципліни;

 • виконання домашніх завдань;

 • підготовка до практичних занять;

 • виконання контрольних робіт з дисципліни;

 • написання рефератів.

Форми роботи студентів: відвідування лекцій, практичних занять, виконання домашніх завдань, контрольних робіт, написання рефератів.

Види контролю:

 • поточний контроль: оцінюється самостійна робота студентів на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.

 • проміжний контроль: виконання завдань для модульного контролю №1 і №2, тестування.

 • підсумковий контроль: іспит, здійснюється в усній формі (відповіді на питання за білетами).

Міжпредметні зв’язки

Предмет «Сучасна українська публіцис­тика» тісно’пов’язаний з іншими нормативними курсами, зокре­ма «Історією української журналістики», яка знайомить студен­тів з кращими зразками української журналістики; «Літератур­ним стилем» частина відомих публіцистів належить до пись­менницького кола; «Журналістською майстерністю», яка роз­криває секрети професійної творчості, «Теорією масової комуні­кації», яка вивчає специфіку професіональної соціальної комуні­кації й технологію масового впливу.Розподіл навчального часу для студентів

денного відділення

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практи-

чних занять


144

12

34

74
Кредитів ЕСТS

4

Змістових модулів 2

144/4 кредити ЕСТS

12

34

74

Поточний та підсумко-вий

Тижневе навантаження

1,5 год./

0,1 кредит

ЕСТS


Розподіл навчального часу для студентів

заочного відділення

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практич-них занять
108

6

2

83
Кредитів ЕСТS

3

Змістових модулів 2

108/3 кредити ЕСТS

6

2

883

Поточний та підсумко-вий

Тижневе навантаження

1,5 год./

0,1 кредит

ЕСТS


Примітка. 1 кредит ЕСТS – 36
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на 4 модулі, до складу яких входять блоки 2 змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися, готуватися до кожного заняття.

Видами навчальної діяльності згідно з навчальним планом є:

а) лекції;

б) практичні заняття;

в) самостійна робота студентів (СРС).

г) індивідуальна робота.

Застосовуються такі засоби визначення рівня підготовки студентів: тести, проведення індивідуального та фронтального усного опитування, реферування літератури, спеціальних текстів, аналіз авторських текстів, актуальних публіцистичних публікацій з періодичних видань тощо.Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів cучасної української публіцистики. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Практичні заняття передбачають:

 • формування у студентів вмінь і навичок аналізу наукової літератури з урахуванням нових досягнень сучасного публіцистикознавства;

 • формування вміння аналізувати поетику публіцистичних текстів;

 • формування вміння створювати власні публіцистичні тексти.

Студентам рекомендується до практичних занять виконувати творчі письмові завдання, реферувати публікації, аналізувати публіцистичні тексти, готувати наукові повідомлення.

Підсумковий контроль засвоєння змістових модулів здійснюється після їх завершення.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних змістових модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.
Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок


Оцінка ЕСТS

Визначення

Оцінка в балах

Традиційна оцінка (залікова книжка)

А

ВІДМІННО – відмінне виконання з незначною кількістю помилок

90-100

5 (відмінно)

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище від середнього рівня з кількома помилками

85-89

4

(добре)


С

ДОБРЕ – в основному правильна робота з певною кількістю помилок

75-84

4

(добре)


D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

70-74

3

(задові-льно)Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальним критеріям

60-69

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як досягти мінімального критерію (з можливістю повторного складання)

30-49

2

(незадо-вільно)F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота з обов’язковим повторним курсом

<30

Зміст курсу

Змістовий модуль № 1

Поняття та основні етапи розвитку

сучасної української публіцистики
Тема 1. Специфіка публіцистичної творчості

Публіцистика/журналізм/журналістика: розмежування понять. Гносеологічні корені публіцистичного образу. Образ автора у публіцистичному творі. Предмет і метод публіцистичної творчості. Публіцистичність як виражальна якість та спосіб осмислення навколишньої дійсності.


Тема 2. Світоглядна публіцистика в системі сучасної журналістики

Тенденції розвитку журналістики і сучасна публіцистика. Концептуальна публіцистика і світоглядна публіцистика: проблема дефініцій. Письменницька публіцистика в парадигмі сучасної журналістики


Тема 3. Характеристика основних тенденцій публіцистичної творчості у контексті історичних подій

Боротьба за свободу преси в добу лібералізації суспільства («хрущовської відлиги»). Комуністично-радянські преса і радіо як виразники зміцнення тоталітарної системи у повоєнний час. Антинаціональний характер комуністично-радянської преси в Україні. Провідні прокомуністичні і прорадянські журналісти. Василь Симоненко як журналіст.


Тема 4. Оскарження і звинувачення політики радянського тоталітаризму в публіцистиці І.Багряного

Політична, громадсько-видавнича діяльність І.Багряного в еміграції. Памфлет «Чому я не хочу вертатись в СССР?» як перший у світовій літературі твір про терор проти власного народу. Віршований памфлет І.Багряного «Антон Біда – герой труда» (1956), його нищівний викривальний зміст. Прес-конференції письменника, його інтерв’ю іноземним кореспондентам і радіостанціям з питань становища української літератури в СРСР.Тема 5. Публіцистичний доробок І.Дзюби в контексті руху шістдесятників і сьогодення

Публіцистична праця І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» як дзеркало дисидентських настроїв української інтелігенції 60-х років ХХ ст. Головні положення трактату. Проблеми українського сьогодення і майбутнього у книзі І.Дзюби «Україна в пошуках нової ідентичності». Аналіз лекції І.Дзюби в університеті Києво-Могилянська академія 15 жовтня 2001р.: акценти, бачення суспільних і культурних процесів.


Тема 6. Публіцистика Є.Сверстюка як зразок європейської есеїстики: роздуми автора про шляхи розвитку нації

Постаті українських діячів культури в осмисленні Є.Сверстюка («Феномен Шевченка», «Прощання з Маддоною», «Василь Стус – летюча зірка української літератури» та ін.). Історіософські погляди Є.Сверстюка і його ставлення до національно-визвольного руху та історичної пам’яті («Блудні сини України», «Свобода слова і культура думки», «Духовні джерела відродження», «Шістдесятники і Захід» та ін.).


Тема 7. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики 80-х рр. ХХ ст.

Унікальність української публіцистики епохи перебудови. Аналіз ідейно-тематичних особливостей публіцистичних творів у журналах «Київ» та «Вітчизна» (1985–1990). Розвінчання догм соціалістичного реалізму. Чорнобильська тематика у публіцистиці: документальна стрічка Ліни Костенко «Тризна», її фотопубліцистика про Чорнобиль; публіцистичний доробок В.Яворівського: «Обережно! Радіоктивна правда», «Третя світова – Чорнобильська», – питання чорнобильської трагедії; чорнобильний мотив у публіцистиці «пізнього» Олеся Гончара. Послаблення цензури. Публіцистика угруповання «Бу-Ба-Бу».


Тема 8. Проблеми суспільної духовності у публіцистиці О.Гончара (за матеріалами книги «Чим живемо»)

Занепокоєння О.Гончара проблемами мови, літературного та мистецького життя, завданнями, які покликані виконувати майстри слова, у циклі статей «Думаймо про велике» («Думаймо про велике», «Феномен незнищенності», «Нашій мові – жити» та ін.). Творчі постаті українських митців в історичному контексті у циклі статей «Про тих, що не гаснуть» («Змінюються часи – Нечуй зостається», «Яблуневоцвітний геній України», «Живописець правди» та ін.). Духовно-психологічний світ О.Гончара – письменника і громадянина у циклі його виступів, інтерв’ю та діалогів «Феномен незнищенності» («Творити людяне, творити прекрасне», «Безнастанна праця душі», «Поглиблювати в собі почуття синівське» та ін.).


Тема 9. Анатолій Погрібний – аналітик суспільних процесів в Україні (за матеріалами книги «Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так як треба»)

Національно-культурне життя України в оцінці А.Погрібного («Знову про національне виховання» та ін.). «Мовна карта» в українському суспільстві як пріоритетна турбота науковця і публіциста («Як облаштовуються з мовою у світі», «Коли зникає народна мова, народу більше нема», «Чия мова, того й держава» та ін.). Проблема загрози української державності у публіцистичних роздумах А.Погрібного («Про час, коли нам „добре та солодко жилося», «Іншого народу у нас з вами, Юрію, нема», «Окупований інформаційний простір», «Бій за українську державність триває»).


Тема 10. Україна як історичний і культурний феномен у публіцистиці Л. Костенко

Постать у творі Л. Костенко «Записки...» головного героя як вдумливого аналітика життя в незалежній Україні. Духовний світ, суспільна мораль-аморальність, цінності й пристрасті українців – сфера роздумів авторки книги «Записки українського самашедшого». Афористичність філософських діагнозів суспільству сучасної України у книзі Л. Костенко. Проблематика і тематика статей Ліни Костенко «Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала», «Геній в умовах заблокованої культури».Змістовий модуль № 2

Комунікаційні стратегії сучасної публіцистики
Тема 11-12. Особливості функціонування публіцистики у 90-ті роки ХХ ст.

Особливості проблемно-тематичного наповнення матеріалів публіцистики цього періоду й основні тенденції розвитку публіцистичної творчості: характеристика таких світових тенденцій як глобалізація і постмодернізм, їхній вплив на формування вітчизняного інформаційного простору; основні імперативи публіцистичного дискурсу про свободу слова в Україні; висвітлення проблем української національної ідеї в ЗМІ. Публіцистика Оксани Пахльовської: збірка «Ave, Europa!». Есеїстика Оксани Забужко: осмислення проблем національної культури у публіцистиці О.Забужко («Дві культури», «Елітарність – це псевдонім незапотребованості» та ін.); питання визнання голодомору 1932-1933 рр. геноцидом проти українців у статті «Після проголошення незалежності ми мали б зажадати статусу народу, потерпілого від геноциду»; політика минулого і сучасності як предмет досліджень О.Забужко; проблематика і публіцистичність книг («Хроніки від Фортінбраса», «Репортаж із 2000-х року», «З мапи книг і людей» тощо).


Тема 13-14. Жанрові тенденції в сучасній українській публіцистиці

Поняття про жанр, критерії його визначення. Художньо-публіцистичні жанри та особливості їх функціонування в сучасному медійному середовищі. Розвиток жанру есе і його різновиду – авторської колонки: особливості есеїстичної публіцистики. Специфіка роботи над есе; есе в українській публіцистиці; проникнення ознак есе в інші журналістські жанри (відкритий лист, стаття «від першої особи»); постійні колонки «публіцистичної сповідальної прози» (колумністика); місце есе в системі друкованих видань. Сучасний нарис та його різновиди. Аргументація та образність у сатиричних жанрах – фейлетоні, памфлеті. Використання художньо-публіцистичних жанрів інтернет-виданнями.Тема 15. Подорожній дискурс в сучасній українській публіцистиці

Сучасний подорожній нарис в українській пресі. Подорожній нарис на шпальтах популярних вітчизняних видань. Програми про подорожі в українському телепросторі: («Орел и решка», «Світ навиворіт» тощо). Подорожня есеїстика Юрія Андруховича «Моя Європа», «Лексикон інтимних міст». Жанрове багатство подорожньої публіцистики Володимира Супруненка.


Тема 16. Публіцистична творчість сучасних запорізьких авторів

Періодика запорізького регіону: сучасний стан. Способи вираження авторської позиції в авторській колонці. Авторська колонка на сторінках регіональних видань: «Слово редактора» Галини Стіциної і «Чувства недели» Богдана Василенка. Особливості авторського «я» у нарисах. Авторський почерк у жанрі рецензії


Тема 17. Публіцистика як ознака якісної преси

Особливості проблемно-тематичного наповнення матеріалів сучасної публіцистики й основні тенденції розвитку публіцистичної творчості. Поняття про «якісну пресу», визначення та характеристики. Частка і роль якісної преси серед загальної кількості видань. Дотримання професійних стандартів журналістської діяльності. Якісна публіцистика авторів газет «День» і «Дзеркало тижня. Україна». Соціальні проекти газети «День».


Тема 18-19. Сучасна українська колумністика

Авторська колонка як жанр та форма сучасної української публіцистики. Провідні колумністи сучасних вітчизняних видань. Збірка авторських колонок Андрія Бондаря «Морквяний лід». Публіцистика Віталія Портнікова (збірки авторських колонок «Богородиця в Синагозі», «Тюрьма для янголів»). Збірка авторських колонок Віталія Жежери «Господні комарики». Специфіка авторських колонок Андрія Кокотюхи. Особливості кулінарної колумністики Світлани Пиркало: збірка «Кухня егоїста». Авторська колонка на сторінках регіональних видань: «Слово редактора» Галіни Стіциної і «Чувства недели» Богдана Василенка.


Тема 20. Своєрідність політичної сатири в сучасній українській публіцистиці

Фейлетон як репрезентант політичного контенту на сторінках української преси. Сатирична публіцистика Олександра Ірванця. Жанрова палітра художньо-публіцистичних жанрів візуальної журналістики: плакат, пародійний плакат, карикатура, комікс. Специфіка та функції політичної карикатури як різновида графічної сатири.


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Модуль № 1

Поняття та основні етапи розвитку

сучасної української публіцистики
Тема 1. Публіцистика як вершинна форма журналістської майстерності

Генезис та еволюція публіцистичного відображення. Публіцистика як вид творчості. Особливості інтерпретації в літературі та публіцистиці. Авторська позиція в публіцистиці. Авторське «Я» як «МИ». Публіцистичний образ: форми вияву та змісту. Специфіка образу у контексті публіцистичного відображення. Функція публіцистики. Можливості художньої публіцистики на сучасному етапі формування суспільної думки. Публіцистичне слово в Україні: історична ретроспектива. Місце і роль публіцистики у сучасних виданнях.


Тема 2. Світоглядна публіцистика в системі сучасної журналістики

Тенденції розвитку журналістики і сучасна публіцистика. Концептуальна публіцистика і світоглядна публіцистика: проблема дефініцій. Письменницька публіцистика в парадигмі сучасної журналістики


Тема 3. Есеїстика в сучасній українській публіцистиці

Історія есе як жанру в європейській та вітчизняній публіцистиці. Особливості есеїстичної публіцистики. Специфіка роботи над есе. Есе в українській публіцистиці. Проникнення ознак есе в інші журналістські жанри (відкритий лист, стаття «від першої особи»). Постійні колонки «публіцистичної сповідальної прози» (колумністика). Місце есе в системі друкованих видань


Модуль № 2

Комунікаційні стратегії сучасної публіцистики
Тема 4. Публіцистична творчість сучасних запорізьких авторів

Періодика запорізького регіону: сучасний стан. Способи вираження авторської позиції в авторській колонці. Авторська колонка на сторінках регіональних видань: «Слово редактора» Галини Стіциної і «Чувства недели» Богдана Василенка. Особливості авторського «я» у нарисах. Авторський почерк у жанрі рецензії


Тема 5. Подорожній дискурс в сучасній українській публіцистиці

Сучасний подорожній нарис в українській пресі. Подорожній нарис на шпальтах популярних вітчизняних видань. Програми про подорожі в українському телепросторі: («Орел и решка», «Світ навиворіт» тощо). Подорожня есеїстика Юрія Андруховича «Моя Європа», «Лексикон інтимних міст». Жанрове багатство подорожньої публіцистики Володимира Супруненка.


Тема 6. Своєрідність політичної сатири в сучасній українській публіцистиці

Фейлетон як репрезентант політичного контенту на сторінках української преси. Сатирична публіцистика Олександра Ірванця. Жанрова палітра художньо-публіцистичних жанрів візуальної журналістики: плакат, пародійний плакат, карикатура, комікс. Специфіка та функції політичної карикатури як різновида графічної сатири.


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Модуль № 1

Поняття та основні етапи розвитку

сучасної української публіцистики
Тема 1. Специфіка публіцистичної творчості

План

 1. Публіцистика/журналізм/журналістика: розмежування поня-ть.

 2. Гносеологічні корені публіцистичного образу.

 3. Образ автора у публіцистичному творі.

 4. Предмет і метод публіцистичної творчості.

 5. Публіцистичність як виражальна якість та спосіб осмислення навколишньої дійсності.

Література

 1. Вартанов Г. І. Засоби масової інформації. Короткий словник термінів і понять / За ред. проф. А. А. Чічановського. – К. : Грамота, 2005. – 64 с.

 2. Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. Сучасний словник літератури і журналістики. – Х. : Прапор, 2009. – 384с.

 3. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Навчальний посібник. – Львів : ПАІС, 2000. – 180 с.

 4. Лильо Т.Я. Комунікація. Ідентичність. Глобалізація. Монографія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 134 с.

 5. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

 6. Лозовский Б.Н. Журналистика: краткий словарь / Б.Н. Лозовский. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 116 с.

 7. Лось Й. Світоглядна публіцистика як формуючий принцип суспільства / Ex professo. Збірник науковий праць / Дніпропетр. нац. у-т. – Вип. 3. – 2001. – C.107 –121.

 8. Лось Й. Журналістика перед новим викликом // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Вип. 25. —2004. — С.18-44.

 9. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику: Антология в двух томах : учебное пособие по курсу «История зарубежной журналистики. Введение в мировую журналистику». – М. : Омега-Л, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003. – 435 с.

 10. Свитич Л. Профессия: журналист : учебное пособие. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 255 с.

 11. Скуленко М. Убеждающее воздействие публицистики (Основы теории). – К. : «Вища школа», 1985. – 175 с.

 12. Смелкова З.С. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты : учебное пособие / З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова, М.Р. Савова, О.А. Сальникова. – М. : Флинта: Наука, 2002. – 320 с

 13. Шлемкевич М. Новочасна потуга // Верхи життя і творчости . – Нью-Йорк-Торонто, 1958. – С.109-146.


Тема 2. Світоглядна публіцистика в системі сучасної журналістики

План

 1. Тенденції розвитку журналістики і сучасна публіцистика

 2. Концептуальна публіцистика і світоглядна публіцистика: проблема дефініцій

 3. Письменницька публіцистика в парадигмі сучасної журналістики

Завдання. З’ясуйте, які ЗМІ подають приклади матеріалів світоглядної публіцистики?

Література

 1. Василик Л.Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності : Монографія / Л.Є. Василик. – Чернівці : Рута, 2010. – 416 с.

 2. Василик Л.Є. Концептуальна публіцистика як виразник націо-нальної ідентичності // Журналістика. – 2010. – Вип. 9 (34). – С.41-49.

 3. Василик Л.Є. Концептосфера національної ідентичності у публі-цистиці сучасних літературно-художніх видань // Теле- та радіо-журналістика. – 2010. – Вип. 9. – С. 16-21.

4. Заверталюк Н. Письменницька публіцистика в Україні 20-х – 70-х рр. ХХ ст. Проблеми. Жанри. Майстерність. Автореферат дисерт. … докт. філол. наук. – К., 1992. – 29 с.

5. Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу: Навчальний посібник. У 2-х ч.: Ч.1. – Львів, 2007. – 376 с.

6. Лось Й. Бачити великі істини (Публіцистика і тенденції розвитку світу) // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2001. – Вип.21.

7. Полянський І. Світоглядна і розлідувальна публіцистика України: концептуальний погляд на їх функціональну спроможність // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2004. – Вип.25. – С.130-135.

8. Погрібний А. Феномен письменницької публіцистики / А.Погрібний // Літературні явища і з’яви (Статті. Портрети. Силуети. Наближення) . – Ніжин : Поліграф, 2007. – С. 61 – 73.

9. Починок Ю. Світоглядна публіцистика як засіб протидії масовій культурі / Ю. Починок // Наук. вісник Волинського нац. ун-ту ім.Лесі Українки. – 2010. – Вип. 21. – С. 158 – 162.

10.Свалова М. Письменницька публіцистика: креативно-імперативний аспект (на матеріалі публіцистики Б.Олійника) / M. Свалова // Рідний край. – 2009. – № 1. – С. 104-107. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Almpolt_2009_1_20.pdf

11.Титаренко М. Світоглядна публіцистика: спроба полемічного дискурсу// Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2006. – Вип.28. – С.118-134.

12. Титаренко М. Дволикий Янус: світоглядна та ідеологічна публіцистика // Вісник. Львівськ. ун-ту. – Серія журн. 2011. – Вип. 35. – С. 83–100.

13. Чернявська Л.В. Світоглядна публіцистика в системі сучасної журналістики // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2011. – № 2. – С. 113 – 116.


Тема 3. Характеристика основних тенденцій публіцистичної творчості у контексті історичних подій

План

1. Боротьба за свободу преси в добу лібералізації суспільства («хрущовської відлиги»).

2. Комуністично-радянські преса і радіо як виразники зміцнення тоталітарної системи у повоєнний час.

3. Антинаціональний характер комуністично-радянської преси в Україні.

4. Провідні прокомуністичні і прорадянські журналісти;

5. Василь Симоненко як журналіст.Література

 1. Афанасьева А. Л. Гиперболизация в советской прессе (вторая половина 50-х – начало 80-х годов) // Вестник Московского университета. – Сер. 10. Журналистика. – 2000. – № 5. – С. 46-58.

 2. Василь Симоненко як журналіст... // Літературна Україна. – 2002. – № 35 – 36 (10 жовтня). – С. 3.

 3. Новоплянский Д. И. «Сколько вы за месяц разоблачили врагов народа?» О поведении журналиста в трудных обстоятельствах: Беседа с Д. И.Новоплянским (Записал В. Бычков) // Журналист. – 1991. –№ 3. – С. 54 –57.

 4. Кургузов О. Правдивое и парадное: [Заметки о рубрике Всесоюзного радио «Рассказы о коммунистах»] // Журналист. – 1986. № 4. – С. 9–11.

 5. Історія партійно-радянської преси України. – К. : Вища школа, 1989. – С. 236–246.

 6. Павлюк І. Українська письменницька публіцистика часу «застою» в УРСР / І. Павлюк / Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 32. – С. 188 – 200.

 7. Сорока М. В’ячеслав Чорновіл: Шістдесятники: звідки вони? // Пам’ять століть. –1997. – № 2. – С. 32–36.

 8. Харламов М. А. Эфир времен Хрущева // Журналист. – 1989. – № 6. –С. 35 –39.

 9. Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника / За ред. М. М.Романюка. – Львів, 1999. – 472 с.


Тема 4. Оскарження і звинувачення політики радянського тоталітаризму в публіцистиці І.Багряного

План

1. Політична, громадсько-видавнича діяльність І.Багряного в еміграції.

2. Памфлет «Чому я не хочу вертатись в СССР?» як перший у світовій літературі твір про терор проти власного народу.

3. Віршований памфлет І.Багряного «Антон Біда – герой труда» (1956), його нищівний викривальний зміст.

4. Оцінка І.Багряним громадських позицій О.Корнійчука, М.Бажана та інших «придворних» письменників у віршах-памфлетах «Правдороб», «Миколі Бажанові» та ін.

5.Прес-конференції письменника, його інтерв’ю іноземним кореспондентам і радіостанціям з питань становища української літератури в СРСР.Завдання. Укладіть бібліографію наукових праць про життя, світогляд і творчість І.Багряного.

Література

1. Багряний І. Публіцистика: Доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе. – К. : Смолоскип, 1996. – 856 с.

2. Багряний І. Чому я не хочу вертатись в СССР? // Багряний І. Публіцистика: Доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе. – К. : Смолоскип, 1996. – С.22-31.

3. Багряний І. Антон Біда – герой труда. Повість про Ді-Пі (Відповідь людоловам) // Багряний І. Золотий бумеранг. – К. : Вид-во «Рада», 1999. – С.187-352.

4. Багряний І. Миколі Бажанові (памфлет-пародія). Правдороб (памфлет на Олександра Корнійчука) // Багряний І. Золотий бумеранг. – К.: Вид-во «Рада», 1999. – С.516-517; С.523-526.

5. Дзюба І. Громадянська снага і політична прозірливість: (Про публіцистику І. Багряного) // Багряний І. Публіцистика. – К., 1996.

6.Лавріненко Ю. Іван Багряний – політичний діяч і письменник // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. (у трьох книгах). Книга друга. – К. : Рось, 1994. – С. 612 – 617.

7. Шугай О. Голгофа Івана Багряного // Багряний І. Золотий бумеранг. – К. : Вид-во «Рада», 1999. – С.638-657.


Тема 5. Публіцистичний доробок І.Дзюби в контексті руху шістдесятників і сьогодення

План

1. Публіцистична праця І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» як дзеркало дисидентських настроїв української інтелігенції 60-х років ХХ ст. Головні положення трактату.

2. Проблеми українського сьогодення і майбутнього у книзі І.Дзюби «Україна в пошуках нової ідентичності».

3. Аналіз лекції І.Дзюби в університеті Києво-Могилянська академія 15 жовтня 2001р.: акценти, бачення суспільних і культурних процесів.Завдання. На основі прочитаних спогадів І.Дзюби «Не окремо взяте життя (спогади і роздуми на фінішній прямій)» тезово окресліть інтелектуально-духовний портрет автора в контексті реалій його юності.

Каталог: sites -> default -> files -> konf
konf -> Конспект лекцій до курсу "Теорія масової інформації" для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності: 030301 -"
konf -> Тексти лекцій
konf -> Методичні вказівки для практично та самостійної роботи з дисципліни «Граматика німецької мови»
konf -> Методичні вказівки до виконання контрольних завдань І їх оформлення
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури»
konf -> Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури для студентів гуманітарного факультету
konf -> Від оновлення знань – до професіоналізму
konf -> Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Анотування и реферування науково-технічної літератури" для студентів
konf -> Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури Київ • 2010 (07) ббк 78. 5я7 м 54
konf -> Методичні вказівки до виконання практичних завдань по практиці


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка